Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0451(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0176/2015

Teksty złożone :

A8-0176/2015

Debaty :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0267

Teksty przyjęte
PDF 256kWORD 219k
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po awarii jądrowej ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2013)0943),

–  uwzględniając art. 31 i 32 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7‑0045/2014),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 168 ust. 4 lit. b) i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 marca 2014 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0176/2015),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 226 z 16.7.2014, s. 68.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 lipca 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/… ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności i pasz po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego [Popr. 1. Ta poprawka dotyczy całego tekstu.]
P8_TC1-COD(2013)0451

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 i 32 168 ust. 4 lit. b) i art. 114, [Popr. 2]

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, sporządzony po uzyskaniu opinii grupy osób mianowanych przez Komitet Naukowo-Techniczny spośród ekspertów naukowych państw członkowskich(1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(3) stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(4), [Popr. 3]

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Dyrektywa Rady 96/29/Euratom 2013/59/Euratom(5) ustanawia podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie celu ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego. [Popr. 4]

(1a)  Artykuł 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przewiduje konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego przy określaniu i realizacji wszystkich strategii politycznych i działań Unii. [Popr. 5]

(2)  W następstwie awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu dnia 26 kwietnia 1986 r. znaczne ilości materiałów promieniotwórczych zostały uwolnione do atmosfery, powodując w kilku krajach europejskich skażenie środków spożywczych i pasz o znaczących poziomach mających znaczenie z punktu widzenia zdrowia, wywołujących zagrażające życiu choroby i warunki zdrowotne. Wysoki poziom skażenia promieniotwórczego utrzymuje się do dzisiaj. Zważywszy na to, że uwolniony materiał radioaktywny skaził powietrze, wodę, glebę i roślinność, przyjęto środki w celu zapewnienia, że aby niektóre produkty rolne były wprowadzane na terytorium Unii  wyłącznie w ramach wspólnych ustaleń, chroniących zdrowie w celu ochrony zdrowia ludności, a jednocześnie podtrzymujących jednolity charakter przy utrzymaniu jednolitego charakteru rynku i zapobiegających zapobieganiu zakłóceniom handlu. [Popr. 6]

(2a)  Państwa członkowskie są odpowiedzialne za kontrolowanie stosowania się do poziomów określonych w niniejszym rozporządzeniu, przede wszystkim poprzez nadzór nad normami bezpieczeństwa odnoszącymi się do żywności i pasz. Artykuł 168 ust. 4 lit. b) TFUE przewiduje przyjęcie wspólnych środków w dziedzinie weterynaryjnej, których bezpośrednim celem jest ochrona zdrowia ludzkiego. Z kolei art. 114 TFUE gwarantuje właściwą harmonizację na rzecz prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. [Popr. 7]

(2b)  Udowodniono, że podwyższone dawki promieniowania wywierają szkodliwy i niszczący wpływ na komórki ciała i mogą powodować choroby nowotworowe. [Popr. 8]

(2c)  Ważne jest ustalenie niskich progów maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia promieniotwórczego żywności, aby uwzględnić wyższą skumulowaną dawkę w wyniku spożywania skażonej żywności przez dłuższy okres. [Popr. 9]

(3)  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 3954/87(6), zmienione rozporządzeniem Rady (Euratom) nr 2218/89(7), ustanawia maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego, które mają być stosowane po awarii jądrowej lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego, które może doprowadzić lub doprowadziło do znacznego skażenia żywności i pasz. Te maksymalne dozwolone poziomy pozostają w zgodzie z najnowszymi zaleceniami naukowymi dostępnymi obecnie na skalę międzynarodową międzynarodową i należy dokonywać okresowo ich przeglądu i aktualizacji, aby uwzględnić nowe dowody naukowe. Maksymalne dozwolone poziomy skażenia ujęte w załącznikach I–III zostały zmienione i ujęte w publikacji Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej nr 105. Oparto je w szczególności na poziomie odniesienia równym zwiększeniu spożywanej dawki indywidualnej o 1 mSv/rok i na założeniu, że ok. 10% spożywanej rocznie żywności ulega skażeniu [Popr. 10].

(4)  W następstwie awarii w elektrowni jądrowej Fukushima, która miała miejsce w dniu 11 marca 2011 r., Komisja została poinformowana, że poziomy radionuklidów w niektórych produktach żywnościowych pochodzących z Japonii przekroczyły mające zastosowanie w Japonii progi podejmowania działań w odniesieniu do wartości progowe dla żywności. Takie skażenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w Unii, dlatego przyjęto środki wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii, zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Należy również wprowadzić środki w celu monitorowania i minimalizowania ryzyka spożycia produktów żywnościowych z innych krajów, w których wystąpił opad radioaktywny w wyniku awarii jądrowej w innym kraju. [Popr. 11]

(5)  Powstała potrzeba ustanowienia systemu umożliwiającego Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej  Unii ustalenie maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia promieniotwórczego w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony ludności zdrowia publicznego po awarii jądrowej lub w innym przypadku zdarzenia radiacyjnego, które może doprowadzić lub doprowadziło do znacznego skażenia promieniotwórczego żywności i pasz. [Popr. 12]

(6)  Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego powinny mieć zastosowanie do żywności i pasz pochodzących z Unii lub przywożonych z państw trzecich w zależności od lokalizacji i okoliczności awarii jądrowej lub zdarzenia radiacyjnego, z uwzględnieniem efektu naturalnego promieniowania skumulowanego w miarę przesuwania się w górę łańcucha żywnościowego. Należy wprowadzić okresowe przeglądy tych poziomów. [Popr. 13]

(7)  Komisja powinna być informowana o wystąpieniu awarii jądrowej lub niezwykle wysokich poziomów promieniowania zgodnie z decyzją Rady 87/600/Euratom(8) lub na podstawie Konwencji MAEA o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej z dnia 26 września 1986 r.

(8)  W celu uwzględnienia faktu, że sposób odżywiania niemowląt podczas pierwszych sześciu miesięcy życia może znacznie się różnić, oraz w celu uwzględnienia niepewności związanych z metabolizmem niemowląt podczas kolejnych sześciu miesięcy życia, korzystne jest rozszerzenie stosowania niższych maksymalnych dozwolonych poziomów w odniesieniu do żywności dla niemowląt na całe pierwsze 12 miesięcy życia. Niższe maksymalne dozwolone poziomy skażenia żywności powinny mieć zastosowanie do kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. [Popr. 14]

(9)  W celu ułatwienia dostosowania maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia, w szczególności w odniesieniu do wiedzy naukowej, procedury dotyczące ustalania naukowej i postępu technicznego na szczeblu międzynarodowym, Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nowy wniosek w celu dostosowania maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia powinny obejmować konsultacje z grupą ekspertów, o której mowa w art. 31 Traktatu. [Popr. 15]

(9a)  W celu ułatwienia dostosowania maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia należy opracować procedury umożliwiające przeprowadzanie regularnych konsultacji z ekspertami. Komisja powinna powołać grupę ekspertów w oparciu o kryteria naukowe i deontologiczne. Skład grupy, jak i oświadczenia o braku konfliktu interesów jej członków powinny zostać podane przez Komisję do publicznej wiadomości. Przy dostosowywaniu maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia Komisja powinna również zasięgać opinii ekspertów organów międzynarodowych kompetentnych w dziedzinie ochrony radiologicznej. [Popr. 16]

(9b)  Grupa ekspertów powinna również ocenić skumulowany efekt skażenia promieniotwórczego. [Popr. 17]

(9c)  Maksymalne dozwolone poziomy skażenia należy podawać do publicznej wiadomości i poddawać regularnie przeglądowi, aby należycie uwzględnić najnowsze postępy i zalecenia naukowe dostępne w danym czasie na szczeblu międzynarodowym, odzwierciedlić potrzebę uspokojenia ludności i zapewnienia jej wysokiego poziomu ochrony oraz aby uniknąć rozbieżności w międzynarodowej praktyce regulacyjnej. [Popr. 18]

(10)  W celu zapewnienia, że żywność i pasza przekraczające maksymalne dozwolone poziomy skażenia nie są wprowadzane do obrotu w UE Unii, przestrzeganie tych poziomów powinno być przedmiotem stosownych dokładnych kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie i Komisję. Za niestosowanie się do przepisów powinny być nakładane kary, które należy podawać do publicznej wiadomości. [Popr. 19]

(10a)  Zasady sprawdzania zgodności ze środkami mającymi na celu zapobieganie wystąpieniu zagrożenia skażeniem dotyczącego ludzi lub zwierząt, jego wyeliminowanie lub ograniczenie do dopuszczalnych poziomów zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004(9). [Popr. 20]

(11)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania przepisów niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wymagania stosowania ustanowionych wcześniej maksymalnych dozwolonych poziomów, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(10).

(12)  W przypadku przyjmowania aktów wymagających stosowania ustanowionych wcześniej maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia promieniotwórczego żywności i pasz należy stosować procedurę sprawdzającą. W przypadku awarii jądrowej lub jakiegokolwiek innego zdarzenia radiacyjnego konieczne jest jednak należyte uwzględnienie okoliczności i warunków szczególnych każdej awarii, a zatem ustanowienie procedury umożliwiającej szybkie obniżenie tych uprzednio ustalonych maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia i w razie konieczności wprowadzenie maksymalnych dozwolonych poziomów innych radionuklidów (w szczególności trytu) związanych z awarią, aby zagwarantować możliwie najwyższy poziom ochrony ludności. Środek i maksymalne poziomy skażenia powinny być bezzwłocznie podawane do publicznej wiadomości. [Popr. 21]

(12a)  Komisję powinien wspomagać Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz ustanowiony na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002(11). Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by ich przedstawiciele w tym komitecie dysponowali dostateczną wiedzą w zakresie ochrony radiologicznej. [Popr. 22]

(13)  Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, jeżeli jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą wynikłą z niektórych zdarzeń radiacyjnych, które mogą doprowadzić lub doprowadziły do znacznego skażenia promieniotwórczego żywności i pasz. Środek i maksymalne poziomy skażenia powinny być bezzwłocznie podawane do publicznej wiadomości. [Popr. 23]

(13a)  Przyjęcie maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia na mocy niniejszego rozporządzenia powinno opierać się na wymogach ochrony ludności najbardziej narażonej i podatnej, w szczególności dzieci oraz osób, które mogą się znajdować na odizolowanych geograficznie obszarach lub które spożywają wytworzone przez siebie produkty. Maksymalne dozwolone poziomy skażenia powinny być takie same dla całego społeczeństwa i opierać się na najniższych poziomach. [Popr. 24]

(13b)  W razie gdyby żywność lub pasze pochodzące z Unii lub przywiezione do Unii z państw trzecich stwarzały poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, Komisja Europejska powinna przyjąć w drodze aktów wykonawczych dodatkowe środki zgodne z przepisami rozporządzenia (WE) nr 178/2002, aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. W miarę możliwości stosowne maksymalne dozwolone poziomy skażenia i dodatkowe środki nadzwyczajne powinny zostać ujęte w jednym rozporządzeniu wykonawczym. [Popr. 25]

(13c)  Przy opracowywaniu lub zmianie aktów wykonawczych Komisja Europejska powinna w szczególności mieć na względzie następujące okoliczności: miejsce, charakter i zasięg awarii jądrowej lub jakiegokolwiek innego zdarzenia radiacyjnego; charakter i zasięg przedostania się substancji promieniotwórczych do powietrza, wody lub gleby oraz do żywności i pasz, niezależnie od tego, czy nastąpiło to na obszarze Unii czy poza nim; stwierdzone lub potencjalne ryzyko skażenia promieniotwórczego żywności i pasz oraz wynikająca z niego dawka promieniowania; rodzaj i ilość skażonej żywności i pasz, które mogą znaleźć się na rynku Unii, oraz maksymalne dozwolone poziomy skażenia dla skażonej żywności i pasz w państwach trzecich. [Popr. 26]

(13d)  W przypadku awarii jądrowej lub jakiegokolwiek innego zdarzenia radiacyjnego wymagających zastosowania maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia, ludność powinna zostać poinformowana o obowiązujących poziomach zarówno przez Komisję, jak i przez każde państwo członkowskie. Ponadto należy powiadomić ludność o żywności i paszach, które mogły pochłonąć wyższą dawkę promieniowania. [Popr. 27]

(13e)  Przestrzeganie maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia powinno być przedmiotem stosownych kontroli i należy przewidzieć kary za rozmyślny wywóz, przywóz lub wprowadzanie do obrotu środków spożywczych, których skażenie przekracza maksymalne dozwolone poziomy, [Popr. 28]

PRZYJMUJE PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejsze rozporządzenie ustanawia maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego żywności określonej w załączniku I, maksymalne dozwolone poziomy skażenia żywności o mniejszym znaczeniu określonej w załączniku II oraz maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego pasz określonych w załączniku III, które mogą być wprowadzone do obrotu po awarii jądrowej lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego, które może doprowadzić lub doprowadziło do znacznego skażenia promieniotwórczego żywności i pasz, a także procedury stosowania tych maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia. [Popr. 54]

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)  „żywność” oznacza jakąkolwiek substancję lub produkt, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi, lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać, w tym napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, celowo dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki; „żywność” nie obejmuje: zdefiniowane w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002;

a)  pasz;

b)  zwierząt żywych, chyba że mają być one wprowadzone do obrotu w celu spożycia przez ludzi;

c)  roślin przed dokonaniem zbiorów;

d)  produktów leczniczych w rozumieniu art. 1 pkt 2 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(12);

e)  produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009(13);

f)  tytoniu i wyrobów tytoniowych w rozumieniu dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(14);

g)  środków odurzających lub substancji psychotropowych w rozumieniu Jednolitej konwencji Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających z 1961 r. oraz Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r.;

h)  pozostałości i zanieczyszczeń; [Popr. 29]

2)  „żywność o mniejszym znaczeniu” oznacza żywność o mniejszym znaczeniu w diecie, mającą jedynie marginalny wkład w całkowitą konsumpcję żywności przez ludność; [Popr. 55]

3)  „pasza” oznacza jakąkolwiek substancję lub produkt, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do bezpośredniego karmienia zwierząt zdefiniowane w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002; [Popr. 30]

4)  „wprowadzanie do obrotu” oznacza posiadanie żywności lub paszy do celu sprzedaży, w tym oferowania do sprzedaży lub innej formy rozporządzania, bezpłatnego lub nie, oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy rozporządzania. operację zdefiniowaną w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002; [Popr. 31]

4a)  „materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością/paszą” oznacza opakowanie i inne materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością; [Popr. 32]

4b)  „zdarzenie radiacyjne” oznacza nadzwyczajne zdarzenie, w którym występuje źródło promieniowania i które wymaga natychmiastowej interwencji, aby ograniczyć wszelkie poważne zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa bądź wszelki niekorzystny wpływ na jakość życia, mienie lub środowisko, albo które stwarza zagrożenie mogące wywołać taki niekorzystny wpływ. [Popr. 33]

Artykuł 2a

Praktyki polegające na mieszaniu środków spożywczych o stężeniu wyższym niż przewidują przepisy dotyczące maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia promieniotwórczego żywności i pasz ze środkami nieskażonymi lub tylko w niewielkim stopniu skażonymi, aby uzyskać produkty spełniające wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu, są zakazane. [Popr. 34]

Artykuł 3

1.  W przypadku gdy Komisja otrzyma – w szczególności na podstawie ustaleń Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej dotyczących wczesnej wymiany informacji w przypadku zdarzenia radiacyjnego lub na podstawie Konwencji MAEA o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej z dnia 26 września 1986 r. – oficjalne informacje o awarii jądrowej lub o jakimkolwiek innym zdarzeniu radiacyjnym, potwierdzające, że doszło lub może dojść do osiągnięcia maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia dla które spowodowały skażenie żywności, żywności o mniejszym znaczeniu lub i paszy, jeśli wymagają tego okoliczności, przyjmuje ona rozporządzenie wykonawcze wymagające stosowania tych maksymalnych dozwolonych poziomów w jak najkrótszym czasie akt wykonawczy ustanawiający maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego, które nie będą mogły być wyższe niż poziomy przewidziane w załącznikach do niniejszego rozporządzenia. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 5 ust. 2. [Popr. 35]

1a.  Maksymalne dozwolone poziomy skażenia są podawane do publicznej wiadomości i poddawane regularnym przeglądom, aby należycie uwzględnić najnowsze postępy i zalecenia naukowe dostępne w danym czasie na szczeblu międzynarodowym, odzwierciedlić potrzebę uspokojenia ludności i zapewnić jej wysoki poziom ochrony oraz aby uniknąć rozbieżności z międzynarodowymi praktykami regulacyjnymi ustanawiającymi wyższe poziomy ochrony. [Popr. 36]

2.  W przypadku należycie uzasadnionej szczególnie pilnej potrzeby związanej z okolicznościami awarii jądrowej lub zdarzenia radiacyjnego, Komisja przyjmuje rozporządzenie wykonawcze mające akt wykonawczy mający natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 3. [Popr. 37]

3.  Przygotowując projekt aktu wykonawczego akty wykonawcze, o którym których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, oraz omawiając go je z komitetem, o którym mowa w art. 5, Komisja bierze pod uwagę podstawowe normy, ustanowione zgodnie z art. 30 i 31 Traktatu dyrektywą 2013/59/Euratom, włącznie z zasadą, że wszelkie narażenie na promieniowanie ma być utrzymywane na najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie, uwzględniając aspekt z uwzględnieniem przede wszystkim aspektu ochrony zdrowia ludności oraz czynniki gospodarcze i społeczne czynników gospodarczych i społecznych, a w szczególności najbardziej narażonych grup społecznych. Przy przygotowywaniu tych aktów Komisję wspomaga niezależna grupa ekspertów w zakresie zdrowia publicznego powołanych ze względu na ich wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa żywności (zwana dalej „grupą ekspertów”). Komisja podaje do publicznej wiadomości skład grupy ekspertów oraz oświadczenia jej członków o braku konfliktu interesów. [Popr. 38]

3a.  Akty wykonawcze przewidziane w ust. 1 i 2 przyjmuje się zgodnie z charakterem i zasięgiem promieniowania oraz mogą być zmieniane tyle razy, ile razy zajdzie taka potrzeba w świetle rozwoju sytuacji związanej ze skażeniem. Komisja przystępuje do przeprowadzenia pierwszego przeglądu najpóźniej w ciągu miesiąca po awarii jądrowej lub zdarzeniu radiacyjnym, aby w razie potrzeby dokonać zmiany maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia promieniotwórczego i wykazu radionukleidów. [Popr. 39]

Artykuł 4

1.  Jak tylko Komisja przyjmie rozporządzenie wykonawcze wymagające akt wykonawczy wymagający stosowania maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia, żywność lub pasza niestosujące się do maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia nie mogą być wprowadzane do obrotu. [Popr. 40

Komisja wprowadza system odpowiedzialności za szkodę jądrową w celu rozwiązywania problemów wszystkich państw członkowskich, które mogły ucierpieć w wyniku awarii jądrowej. System ten przewiduje odpowiednie odszkodowanie w przypadku awarii jądrowej.] [Popr. 41]

Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia żywność lub pasza przywożone z państw trzecich są uważane za wprowadzane do obrotu, jeżeli na obszarze celnym Unii podlegają procedurze celnej innej niż procedura tranzytu. [Popr. 42]

Państwa członkowskie monitorują stosowanie się do maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia promieniotwórczego na swym terytorium. W tym celu państwa członkowskie utrzymują system oficjalnych kontroli środków spożywczych i pasz oraz podejmują inne stosowne do okoliczności działania, w tym publiczne komunikaty o bezpieczeństwie żywności i pasz oraz o zagrożeniach, zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. [Popr. 43]

2.  Każde państwo członkowskie dostarcza Komisji wszelkich informacji dotyczących stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności dotyczących przypadków niestosowania się do maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia.:

a)  okresowego programowania dotyczącego kontroli maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia na własnym terytorium krajowym;

b)  przypadków niestosowania się do maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia;

c)  wskazania właściwych służb krajowych odpowiedzialnych za kontrole.

Komisja w jak najkrótszym czasie przekazuje te informacje pozostałym państwom członkowskim.

O przypadkach niestosowania się do maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia powiadamia się za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002.

Komisja nakłada kary na państwa członkowskie, jeżeli one same nie zastosują kar w przypadku wprowadzenia do obrotu lub wywozu pasz, których poziom skażenia przekracza maksymalne dozwolone poziomy. [Popr. 44]

3.  Państwa członkowskie podają do publicznej wiadomości, przede wszystkim za pośrednictwem internetu, informacje o maksymalnych dozwolonych poziomach skażenia, sytuacjach nadzwyczajnych i przypadkach niestosowania się do maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia. Powiadamia się także opinię publiczną o środkach spożywczych, które mogły pochłonąć większą dawkę promieniowania, a zwłaszcza o rodzaju produktu, marce, miejscu pochodzenia oraz dacie przeprowadzenia badania. [Popr. 45]

4.  Maksymalne dozwolone poziomy skażenia, określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia uwzględniają efekt połowicznego rozpadu izotopów promieniotwórczych w czasie przechowywania konserwowanych produktów spożywczych. W zależności od typu skażenia, na przykład skażenia izotopami jodu, konserwowane produkty spożywcze muszą być w sposób ciągły monitorowane pod kątem aktywności promieniotwórczej. [Popr. 46]

5.  Do dnia 31 marca 2017 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat zasadności systemu odszkodowań dla rolników, których produkty spożywcze zostały skażone powyżej ustalonych maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia promieniotwórczego, przez co nie mogą zostać dopuszczone do sprzedaży. Taki system musi opierać się na zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Do powyższego sprawozdania dołączony będzie w stosownym przypadku wniosek ustawodawczy wprowadzający taki system. [Popr. 47]

Artykuł 4a

1.  Do dnia 31 marca 2017 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie zasadności maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia promieniotwórczego określonych w załącznikach.

2.  Sprawozdanie to pozwoli sprawdzić, czy maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego gwarantują przestrzeganie pułapu dawki efektywnej 1 mSv rocznie dla ludzi i powodują, że dawki dla tarczycy są wystarczająco poniżej dawki referencyjnej w wysokości 10 mGy, od której WHO zaleca podawanie jodu stabilnego najbardziej narażonym grupom.

3.  Sprawozdanie przewiduje możliwość przeglądu klasyfikacji radionuklidów oraz ujęcia w załącznikach do niniejszego rozporządzenia trytu i węgla 14. Przy ocenianiu tych maksymalnych dozwolonych poziomów w sprawozdaniu położony zostanie nacisk na ochronę najbardziej narażonych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, i zbadane zostanie, czy na tej podstawie byłoby właściwie określenie maksymalnych dozwolonych poziomów dla wszystkich grup społecznych. [Popr. 48]

Artykuł 5

1.  Komisję wspiera wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt utworzony Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz ustanowiony na mocy art. 58 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady(15). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011. [Popr. 49]

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

Artykuł 6

Aby zapewnić uwzględnienie wszelkich nowych lub dodatkowych ważnych dostępnych danych w odniesieniu do maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia określonych w załącznikach I, II i III do niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do najnowszej wiedzy naukowej, zmiany Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, do którego będzie w razie potrzeby dołączony wniosek dotyczący dostosowania tych załączników są proponowane przez Komisję i w razie potrzeby zmiany wykazu radionukleidów, po konsultacjach z grupą ekspertów, o której mowa w art. 31 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej art. 3 ust. 3. [Popr. 50]

Artykuł 6a

W razie awarii jądrowej lub jakiegokolwiek innego zdarzenia radiacyjnego, które spowodują skażenie żywności i pasz, Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, w którym wyszczególni środki przyjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz informacje zgłoszone zgodnie z art. 4 ust. 2. [Popr. 51]

Artykuł 7

Rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87, zmienione rozporządzeniem (Euratom) nr 2218/1989, i rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 944/89(16) i 770/90(17) tracą moc.

Odesłania do uchylonych rozporządzeń odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V.

Artykuł 8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w …,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

MAKSYMALNE DOZWOLONE POZIOMY SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO ŻYWNOŚCI

Maksymalne dopuszczalne poziomy mające zastosowanie do żywności są następujące:

Żywność (Bq/kg)(18)

 Żywność dla niemowląt(19)

Produkty mleczarskie(20)

Pozostała żywność, z wyjątkiem żywności o mniejszym znaczeniu(21)

Żywność w postaci płynnej(22)

Izotopy strontu, głównie

Sr-90

75

125

750

125

Izotopy jodu, głównie I-131

150

500

2 000

500

Alfa-promieniotwórcze izotopy plutonu i pierwiastków transplutonowych, głównie Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Wszystkie inne nuklidy o okresie połowicznego rozpadu dłuższym niż 10 dni, głównie Cs-134, Cs-137(23)

400

1 000

1 250

1 000

ZAŁĄCZNIK II

MAKSYMALNE DOZWOLONE POZIOMY SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO ŻYWNOŚCI O MNIEJSZYM ZNACZENIU

1.  Wykaz żywności o mniejszym znaczeniu

Kod CN

Wyszczególnienie

0703 20 00

Czosnek (świeży lub schłodzony)

0709 59 50 

Trufle (świeże lub schłodzone)

0709 99 40

Kapary (świeże lub schłodzone)

0711 90 70 

Kapary (zakonserwowane tymczasowo, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia)

ex 0712 39 00

Trufle (suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone)

0714

Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o wysokiej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca

0814 00 00

Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących

0903 00 00

Maté (herbata paragwajska)

0904

Pieprz z rodzaju Piper; owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone lub, rozgniatane, lub mielone

0905 00 00

Wanilia

0906

Cynamon i kwiaty cynamonowca

0907 00 00

Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki)

0908

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony

0909

Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca

0910

Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne

1106 20 

Mąka, mączka i proszek z sago lub z korzeni, lub z bulw, objętych pozycją 0714

1108 14 00

Skrobia z manioku (cassava)

1210

Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina

1211

Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane

1301

Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy)

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1604 31 00 

Kawior

1604 32 00

Namiastki kawioru

1801 00 00

Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone

1802 00 00

Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao

1803

Pasta kakaowa, nawet odtłuszczona

2003 90 10

Trufle (przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym)

2006 00 

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

2102

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia

2936

Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), włącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach lub tym podobnych, otrzymanych w procesie maceracji tłuszczami (enfleurage) lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych

2.  Maksymalne dopuszczalne poziomy mające zastosowanie do żywności o mniejszym znaczeniu wymienionej w ust. 1 są następujące:

(Bq/kg)

Izotopy strontu, głównie Sr-90

7500

Izotopy jodu, głównie I-131

20000

Alfa-promieniotwórcze izotopy plutonu i pierwiastków transplutonowych, głównie Pu-239, Am-241

800

Wszystkie inne nuklidy o okresie połowicznego rozpadu dłuższym niż 10 dni, głównie Cs-134, Cs-137(24)

12500

[Popr. 57]

ZAŁĄCZNIK III

Maksymalne dozwolone poziomy skażenia promieniotwórczego pasz

Maksymalne dozwolone poziomy dla cezu‑134 i cezu-137 są następujące:

Zwierzę

Bq/kg(25), (26)

Świnie

1 250

Drób, jagnięta, cielęta

2 500

Inne

5 000

ZAŁĄCZNIK IV

ROZPORZĄDZENIA, KTÓRE UTRACIŁY MOC

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 3954/87

(Dz.U. L 371 z 30.12.1987, s. 11)

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 2218/89

(Dz.U. L 211 z 22.7.1989, s. 1)

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 944/89

(Dz.U. L 101 z 13.4.1989, s. 17)

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 770/90

(Dz.U. L 83 z 30.3.1990, s. 78)

ZAŁĄCZNIK V

Tabela korelacji

Rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87

Rozporządzenie (Euratom) nr 944/89

Rozporządzenie (Euratom) nr 770/90

Niniejsze rozporządzenie

art. 1 ust. 1

art. 1

art. 1

art. 1

art. 1 ust. 2

art. 2

art. 2 ust. 1

art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2

art. 2 ust. 2

-

art. 3 ust. 1

-

art. 3 ust. 2

art. 3 ust. 3

art.3 ust. 3 i art. 3 ust. 4

-

art. 4

-

art. 5 ust. 1

art. 6

art. 5 ust. 2

-

art. 6 ust. 1

art. 4 ust. 1

art. 6 ust. 2

art. 4 ust. 2

art. 2

załącznik II pkt 2

---

---

art. 1

---

załącznik III

art. 5

art. 7

-

---

---

---

art. 7

art. 8

art. 8

załącznik

załącznik I

załącznik

załącznik II pkt 1

załącznik

załącznik III

---

---

---

załącznik IV

---

---

---

załącznik V

(1)Dz.U. C [...] z [...] s. [...].
(2)Dz.U. C [...] z [...] s. [...].
(3)Dz.U. C [...] z [...] s. [...].
(4) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 9 lipca 2015 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Rady z dnia ...
(5)Dyrektywa Rady 96/29/Euratom 2013/59/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie celu ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159 z 29.6.1996, s. 1) jonizującego oraz uchylająca dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz.U. L 13 z 17.1.2014, s. 1).
(6)Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 3954/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku zdarzenia radiacyjnego (Dz.U. L 371 z 30.12.1987, s. 11).
(7)Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 2218/89 z dnia 18 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie (Euratom) nr 3954/87 ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz.U. L 211 z 22.7.1989, s. 1).
(8)Decyzja Rady 87/600/Euratom z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie wspólnotowych warunków wczesnej wymiany informacji w przypadku zdarzenia radiacyjnego (Dz.U. L 371 z 30.12.1987, s. 76).
(9) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.).
(10)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(11) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.).
(12)Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67).
(13)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59).
(14)Dyrektywa 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 26).
(15)Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
(16)Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dz.U. L 101 z 13.4.1989, s. 17).
(17)Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 770/90 z dnia 29 marca 1990 r. ustanawiające maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego pasz w następstwie wypadku jądrowego lub wszelkich innych przypadków pogotowia radiologicznego (Dz.U. L 83 z 30.3.1990, s. 78).
(18)Poziom stosowany do produktów zagęszczonych lub suszonych jest obliczany na podstawie produktu odtworzonego w postaci gotowej do spożycia. Państwa członkowskie mogą formułować zalecenia dotyczące warunków rozcieńczania, tak by zapewnić przestrzeganie maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia, ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.
(19)Żywność dla niemowląt oznacza środki spożywcze przeznaczone do karmienia niemowląt podczas pierwszych dwunastu miesięcy życia, same w sobie spełniające potrzeby pokarmowe tej kategorii osób, kierowane do sprzedaży detalicznej w wyraźnie oznakowanych opakowaniach opatrzonych jedną z następujących nazw: „preparat do początkowego żywienia niemowląt”, „preparat do dalszego żywienia niemowląt”, „mleko początkowe” i „mleko następne”, zgodnie z art. 11 i 12 dyrektywy Komisji 2006/141/WE.
(20)Produkty mleczarskie oznaczają produkty występujące pod następującymi pozycjami CN, włącznie z dokonanymi w nich później, w miarę potrzeb, zmianami: 0401, 0402 (oprócz 0402 29 11).
(21)Żywność o mniejszym znaczeniu i mające do niej zastosowanie poziomy skażenia są określone w załączniku II.
(22)Żywność w postaci płynnej, jak określono w pozycji 2009 i dziale 22 Nomenklatury scalonej. Wartości są obliczone z uwzględnieniem spożycia wody wodociągowej; te same wartości należy stosować do zasobów wody pitnej.
(23)Węgiel 14, tryt i potas 40 nie zostały ujęte w tej grupie.
(24)Węgiel 14, tryt i potas 40 nie zostały ujęte w tej grupie.
(25)Poziomy te maja na celu przyczynienie się do przestrzegania maksymalnych dozwolonych poziomów skażenia promieniotwórczego żywności; same w sobie nie gwarantują takiego przestrzegania we wszystkich okolicznościach i nie osłabiają wymogów monitoringu poziomów skażeń w produktach zwierzęcych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
(26)Poziomy te stosuje się do pasz gotowych do spożycia.

Informacja prawna