Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0451(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0176/2015

Texte depuse :

A8-0176/2015

Dezbateri :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0267

Texte adoptate
PDF 545kWORD 214k
Joi, 9 iulie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor după un accident nuclear ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor după un accident nuclear sau orice altă urgență radiologică (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Procedura legislativă ordinară - prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2013)0943),

–  având în vedere articolele 31 și 32 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7-0045/2014),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 168 alineatul (4) litera (b) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 martie 2014(1)

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0176/2015),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)JO C 226, 16.7.2014, p. 68.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iulie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/… al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor după un accident nuclear sau orice altă urgență radiologică [AM 1. Acest amendament se aplică întregului text]
P8_TC1-COD(2013)0451

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității privind funcționarea Uniunii Europene a Energiei Atomice, în special articolele 31 și 32 articolul 168 alineatul (4) litera (b) și articolul 114, [AM 2]

având în vedere propunerea Comisiei Europene, elaborată după obținerea avizului unui grup de persoane numite de Comitetul științific și tehnic dintre experții științifici din statele membre(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

având în vedere avizul Parlamentului European(3) hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(4), [AM 3]

întrucât:

(1)  Directiva 96/29/Euratom 2013/59/Euratom a Consiliului(5) de stabilire a normelor stabilește normele de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante. [AM 4]

(1a)  În conformitate cu articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ar trebui asigurat un nivel ridicat de protecție a sănătății umane la definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și activităților Uniunii. [AM 5]

(2)  După producerea accidentului nuclear la centrala nucleară de la Cernobâl în 26 aprilie 1986, au fost eliberate în atmosferă cantități foarte mari de materiale radioactive care au contaminat produsele alimentare și furajele din câteva țări europene la niveluri semnificative din punctul de vedere al sănătății, provocând boli și afecțiuni care pun viața în pericol. Un nivel ridicat de contaminare radioactivă persistă și în prezent. Având în vedere că materialul radioactiv eliberat a contaminat aerul, apa, solul și vegetația, au fost adoptate măsuri pentru a se asigura că anumite produse agricole sunt introduse în Uniune numai în conformitate cu normele comune care protejează, cu scopul de a proteja sănătatea publică, menținând în același timp natura unificată a pieței și evitând perturbarea comerțului. [AM 6]

(2a)  Statele membre sunt responsabile de monitorizarea respectării nivelurilor stabilite în prezentul regulament, în principal prin supravegherea standardelor de siguranță aplicabile produselor alimentare și furajelor. Articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE prevede adoptarea unor măsuri comune în domeniul veterinar al căror obiectiv direct este protecția sănătății umane. În plus, articolul 114 din TFUE garantează un nivel de armonizare corespunzător, care să asigure buna funcționare a pieței interne. [AM 7]

(2b)  Este dovedit faptul că dozele mai mari de radiații au un efect dăunător și distructiv asupra celulelor corpului și pot provoca apariția cancerelor. [AM 8]

(2c)  Este important să se stabilească praguri reduse pentru nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor, pentru a lua în considerare doza cumulată mai mare provocată de contaminarea alimentelor care sunt consumate o perioadă mai îndelungată. [AM 9]

(3)  Regulamentul (6), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (Euratom) nr. 2218/89 al Consiliului(7), stabilește nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă aplicabile după un accident nuclear sau în orice altă urgență radiologică care ar putea să determine sau a determinat o contaminare radioactivă semnificativă a alimentelor și a furajelor. Respectivele niveluri maxime permise sunt încă în conformitate cu cele mai recente recomandări științifice disponibile în prezent pe plan internațional și ar trebui să fie revizuite și actualizate periodic pentru a se ține seama de noile dovezi științifice. Nivelurile maxime permise enumerate în anexele I-III au fost revizuite și sunt prezentate în Publicația Comisiei Internaționale nr. 105 privind protecția radiologică. Acestea se bazează în special pe un nivel de referință de 1 mSv pe an în plus față de doza individuală ingerată și pornesc de la premisa că 10 % din alimentele consumate anual sunt contaminate. [AM 10]

(4)  În urma accidentului de la centrala nucleară de la Fukushima produs la 11 martie 2011, Comisia a fost informată că nivelurile de radionuclizi în anumite produse alimentare originare din Japonia depășesc nivelurile-limită de acțiune pentru alimente aplicabile în Japonia în cazul alimentelor. O astfel de contaminare poate reprezenta o amenințare pentru sănătatea publică și animală din Uniune și, prin urmare, au fost adoptate măsuri de impunere a unor condiții speciale vizând importurile de furaje și de alimente originare sau expediate din Japonia, în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală. De asemenea, ar trebui instituite măsuri de monitorizare și de minimizare a riscului de consum al produselor alimentare provenite din alte țări afectate de căderi radioactive în urma producerii unui accident nuclear într-o altă țară. [AM 11]

(5)  Pentru a proteja sănătatea populației asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății publice, este necesar să se înființeze un sistem care să permită Comunității Europene a Energiei Atomice Uniunii să să stabilească nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă după un accident nuclear sau o altă urgență radiologică care ar putea să determine sau a determinat deja o contaminare radioactivă semnificativă a alimentelor și a furajelor. [AM 12]

(6)  Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă ar trebui să se aplice alimentelor și furajelor originare din Uniune sau importate din țări terțe în funcție de locul și circumstanțele accidentului nuclear sau ale urgenței radiologice, luând în considerare efectul radiației naturale și cumulate, pe măsură ce acesta avansează în lanțul alimentar. Ar trebui să se stabilească revizuiri periodice ale acestor niveluri. [AM 13]

(7)  Comisia trebuie să fie informată atunci când se petrece un accident nuclear sau când se descoperă niveluri înalte de radioactivitate, în conformitate cu Decizia 87/600/Euratom a Consiliului(8) sau în temeiul Convenției AIEA privind notificarea rapidă a unui accident nuclear, publicată în 26 septembrie 1986.

(8)  Pentru a ține cont de faptul că alimentația sugarilor în primele șase luni de viață poate varia în mod semnificativ și pentru a ține cont de aspectele necunoscute ale metabolismului sugarilor în timpul celei de-a doua perioade de șase luni de viață, există un beneficiu în extinderea aplicării unor niveluri maxime permise mai mici pentru alimentele destinate sugarilor la întreaga perioadă corespunzând primelor 12 luni de viață a acestora. În cazul femeilor însărcinate și al femeilor care alăptează ar trebui să se aplice niveluri maxime permise mai reduse pentru alimente. [AM 14]

(9)  Pentru a facilita adaptarea nivelurilor maxime permise, în special ținând cont de cunoștințele științifice, procedurile pentru stabilirea și de progresele tehnologice la nivel internațional, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului o nouă propunere de adaptare a nivelurilor maxime permise ar trebui să includă consultarea grupului de experți menționat la articolul 31 din tratat. [AM 15]

(9a)  Pentru a facilita adaptarea nivelurilor maxime permise, ar trebui introduse proceduri care să permită consultarea periodică a experților. Comisia ar trebui să constituie un grup de experți pe baza unor criterii științifice și deontologice. Comisia ar trebui să facă publică componența grupului, precum și declarațiile de interese ale membrilor acestuia. Cu ocazia adaptării nivelurilor maxime permise, Comisia ar trebui să consulte și experții organismelor internaționale care activează în domeniul radioprotecției. [AM 16]

(9b)  Grupul de experți ar trebui să estimeze și efectul cumulat al contaminării radioactive. [AM 17]

(9c)  Nivelurile maxime permise ar trebui să fie publice și ar trebui să fie revizuite în mod regulat pentru a ține seama în mod corespunzător de cele mai recente progrese și recomandări științifice disponibile pe scară internațională, pentru a reflecta nevoia de a liniști publicul și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a acestuia, precum și pentru a evita divergențele dintre practicile de reglementare internaționale. [AM 18]

(10)  Pentru a se asigura faptul că alimentele și furajele a căror radioactivitate depășește nivelurile maxime permise nu sunt introduse pe piața UE Uniunii, respectarea acestor niveluri ar trebui să facă obiectul unor verificări corespunzătoare riguroase din partea statelor membre și a Comisiei. În cazul nerespectării nivelurilor, ar trebui aplicate sancțiuni, iar publicul ar trebui informat în acest sens. [AM 19]

(10a)  Normele privind verificarea îndeplinirii măsurilor destinate prevenirii, eliminării sau reducerii până la niveluri acceptabile a riscurilor de contaminare a oamenilor sau animalelor sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(9). [AM 20]

(11)  Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește crearea condițiilor pentru aplicarea nivelurilor maxime permise prestabilite, ar trebui să-i fie conferite Comisiei competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(10).

(12)  Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea actelor în temeiul cărora devin aplicabile nivelurile maxime permise prestabilite de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor. Cu toate acestea, este necesar ca, în eventualitatea unui accident nuclear sau a oricărei situații de urgență radiologică, să se ia în considerare împrejurările și condițiile specifice aplicabile fiecărui accident și, prin urmare, să se stabilească o procedură care să permită adaptarea rapidă prin reducerea acestor niveluri prestabilite maxime permise, permițând, totodată, dacă este necesar, introducerea unor niveluri maxime permise pentru alți radionuclizi (îndeosebi tritiul) eliberați în urma accidentului, pentru a garanta un nivel cât mai ridicat de protecție a populației. Măsura adoptată și nivelurile maxime ar trebui să fie imediat comunicate populației. [AM 21]

(12a)  Comisia ar trebui să fie asistată de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, constituit prin Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(11). Statele membre ar trebui să se asigure că reprezentanții lor în comitetul respectiv au suficiente cunoștințe în materie de protecție radiologică. [AM 22]

(13)  Comisia ar trebui să adopte imediat acte de punere în aplicare relevante dacă, în cazuri temeinic justificate aferente anumitor urgențe radiologice care ar putea determina sau au determinat o contaminare radioactivă semnificativă a alimentelor și a furajelor, motive imperative de urgență impun adoptarea lor. Măsura adoptată și nivelurile maxime ar trebui să fie imediat comunicate populației. [AM 23]

(13a)  Adoptarea nivelurilor maxime permise în temeiul prezentului regulament ar trebui să se bazeze pe cerințele privind protecția celor mai fragile și vulnerabile categorii de populație, în special a copiilor și a persoanelor care se găsesc în zone geografice izolate sau care practică agricultura de subzistență. Nivelurile maxime permise ar trebui să fie aceleași pentru toată populația și să se bazeze pe nivelurile cele mai joase. [AM 24]

(13b)  În cazul în care alimentele sau furajele provenite din Uniune sau importate din țări terțe reprezintă un risc grav pentru sănătatea umană sau animală sau pentru mediu, Comisia ar trebui să adopte, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsuri suplimentare în concordanță cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale. În măsura posibilităților, nivelurile maxime permise aplicabile și măsurile suplimentare de urgență ar trebui să fie înglobate într-un singur regulament de punere în aplicare. [AM 25]

(13c)  În momentul elaborării sau revizuirii actelor de punere în aplicare, Comisia ar trebui să țină cont în primul rând de următoarele împrejurări: localizarea, natura și gravitatea accidentului nuclear sau a oricărei cauze a unei situații de urgență radiologică; natura și amploarea substanțelor radiologice eliberate în aer, apă sau sol, precum și a celor din alimente și furaje, atât în Uniune, cât și în afara acesteia; riscurile de contaminare radiologică identificată sau potențială a alimentelor și furajelor și dozele de radiații rezultante; tipul și cantitatea de alimente și furaje contaminate care pot ajunge pe piața Uniunii și nivelurile maxime permise pentru alimentele și furajele contaminate în țări terțe. [AM 26]

(13d)  În eventualitatea unui accident nuclear sau a unei situații de urgență radiologică ce determină aplicarea nivelurilor maxime permise, atât Comisia, cât și fiecare stat membru ar trebui să informeze populația în legătură cu nivelurile aplicabile. În plus, populația ar trebui să fie informată în legătură cu produsele și alimentele susceptibile să acumuleze concentrații mai mari de radioactivitate. [AM 27]

(13e)  Respectarea nivelurilor maxime permise ar trebui supusă unor verificări corespunzătoare și ar trebui prevăzute sancțiuni în cazul exportării, al importării sau al comercializării deliberate de alimente cu un nivel de contaminare mai mare decât nivelurile maxime permise, [AM 28]

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor astfel cum sunt stabilite în anexa I, nivelurile maxime permise pentru alimentele de importanță minoră astfel cum sunt stabilite în anexa II și nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă a furajelor astfel cum sunt stabilite în anexa III, care pot fi introduse pe piață după un accident nuclear sau în orice alt caz de urgență radiologică care ar putea determina sau care a determinat o contaminare radioactivă semnificativă a alimentelor și a furajelor, precum și procedurile prin care aceste niveluri maxime permise devin aplicabile. [AM 54]

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.  „alimente” înseamnă orice substanță sau produs, indiferent dacă sunt sau nu prelucrate, prelucrate parțial sau neprelucrate, destinate ingerării de către oameni sau care este posibil să fie ingerate de oameni, inclusiv băuturile, guma de mestecat și orice substanță, inclusiv apa, încorporate în mod intenționat în alimente în timpul fabricării, preparării sau tratării lor; alimentele nu includ: care corespunde definiției stabilite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002;

(a)  furajele;

(b)  animalele vii, în afara cazurilor în care sunt pregătite în vederea introducerii pe piață pentru consum uman;

(c)  plantele, înainte de a fi recoltate;

(d)  medicamentele în sensul articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului(12);

(e)  produsele cosmetice în sensul articolului 2 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(13);

(f)  tutunul și produsele din tutun în sensul Directivei 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului(14);

(g)  substanțele stupefiante sau psihotrope în sensul Convenției Unice a Organizației Națiunilor Unite privind substanțele stupefiante din 1961 și al Convenției Organizației Națiunilor Unite privind substanțele psihotrope din 1971;

(h)  reziduurile și contaminanții. [AM 29]

2.  „alimente de importanță minoră” înseamnă alimente de importanță minoră pentru dietă, fiind consumate foarte puțin de populație; [AM 55]

3.  „furaje” înseamnă orice substanță sau produs, inclusiv aditivi, indiferent dacă sunt sau nu prelucrate, prelucrate parțial sau neprelucrate, destinate hrănirii pe cale orală a animalelor care corespunde definiției stabilite la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; [AM 30]

4.  „introducere pe piață” înseamnă deținerea de alimente sau de furaje pentru a le vinde, inclusiv pentru a le oferi spre vânzare sau în cadrul oricărei alte forme de transfer, gratuit sau nu, precum și înseși vânzarea, distribuirea și alte forme de transfer. orice activitate care corespunde definiției stabilite la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; [AM 31]

(4a)  „materiale care vin în contact cu alimentele/furajele” înseamnă ambalaje și alte materiale destinate să vină în contact cu alimentele; [AM 32]

(4b)  „situație de urgență radiologică” înseamnă un eveniment neobișnuit care presupune existența unei surse de radiații și necesită intervenția imediată pentru a atenua orice amenințări grave la adresa sănătății și a siguranței, sau orice consecință negativă pentru calitatea vieții, pentru bunuri ori pentru mediu, sau care constituie un pericol ce ar putea conduce la astfel de consecințe negative. [AM 33]

Articolul 2a

Nu sunt autorizate practicile care constau în amestecarea alimentelor cu concentrații peste cele permise de normele referitoare la nivelurile maxime permise de contaminare a alimentelor și furajelor cu alimente necontaminate sau ușor contaminate în vederea obținerii unor produse care sunt conforme cu normele stabilite în prezentul regulament. [AM 34]

Articolul 3

(1)  În cazul în care Comisia primește — în special în conformitate fie cu normele Comunității Europene a Energiei Atomice pentru schimbul imediat de informații în cazul unei urgențe radiologice, fie cu Convenția AIEA din 26 septembrie 1986 privind notificarea rapidă a unui accident nuclear — informații oficiale despre accidente sau despre orice alte cazuri de urgențe radiologice , care dovedesc că este posibil să se atingă sau că au fost atinse nivelurile maxime permise pentru alimente, pentru alimentele de importanță minoră sau pentru furaje, ea adoptă, în cazul în care circumstanțele o impun, un regulament care au drept consecință o contaminare a alimentelor și a furajelor, ea adoptă, în cel mai scurt timp posibil, un act de punere în aplicare prin care respectivele niveluri maxime permise devin aplicabile, stabilind niveluri maxime permise de radioactivitate care nu pot fi mai mari decât cele stabilite în anexele la prezentul regulament. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 alineatul (2). [AM 35]

(1a)  Nivelurile maxime permise sunt date publicității și sunt revizuite în mod regulat pentru a ține cont de cele mai recente progrese și recomandări științifice disponibile pe scară internațională, pentru a reflecta nevoia de a liniști publicul și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a acestuia, precum și pentru a evita divergențele față de practicile de reglementare internaționale care un grad mai ridicat de protecție. [AM 36]

(2)  Din motive imperioase de urgență justificate corespunzător legate de circumstanțele accidentului nuclear sau ale urgenței radiologice, Comisia adoptă un regulament act de punere în aplicare imediat aplicabil, în conformitate cu procedura menționată la articolul 5 alineatul (3). [AM 37]

(3)  În cursul procesului de elaborare a proiectului de act elaborării actelor de punere în aplicare menționat la alineatele (1) și (2) din prezentul articol și în cursul discuțiilor cu privire la acesta purtate cu comitetul menționat la articolul 5, Comisia ia în considerare standardele de bază stabilite în conformitate cu articolele 30 și 31 din tratat Directiva 2013/59/Euratom, inclusiv principiul potrivit căruia toate expunerile sunt menținute la un nivel cât mai mic posibil în mod rezonabil, luând în considerare, ca o prioritate, protecția sănătății populației și factorii economici și societali, în special în cazul segmentelor celor mai vulnerabile ale societății. La elaborarea actelor respective, Comisia este asistată de un grup independent de experți în sănătate publică, selectați pe baza cunoștințelor și expertizei acestora în materie de radioprotecție și siguranță alimentară („grupul de experți”). Comisia face publică componența grupului de experți, precum și declarațiile de interese ale membrilor săi. [AM 38]

(3a)  Actele de punere în aplicare menționate la alineatele (1) și (2) se adoptă în funcție de natura și amploarea radiațiilor și se revizuiesc ori de câte ori este necesar, în conformitate cu evoluția contaminării. Comisia se angajează să efectueze prima revizuire în termen de cel mult o lună de la accidentul nuclear sau situația de urgență radiologică pentru a modifica, dacă este necesar, nivelurile maxime permise ale radioactivității și lista radionuclizilor. [AM 39]

Articolul 4

(1)  De îndată ce Comisia adoptă un regulament act de punere în aplicare prin care nivelurile maxime permise devin aplicabile, alimentele sau furajele care nu respectă respectivele niveluri maxime permise nu se introduc pe piață. [AM 40]

Comisia instituie un regim de răspundere nucleară care să răspundă preocupărilor exprimate de toate statele membre care ar putea fi afectate de un accident nuclear. Respectivul regim oferă compensații corespunzătoare în cazul producerii de accidente nucleare. [AM 41]

În scopul aplicării prezentului regulament, alimentele sau furajele importate din țări terțe se consideră ca fiind introduse pe piață dacă, pe teritoriul vamal al Uniunii, ele fac obiectul unei alte proceduri vamale decât procedura de tranzit. [AM 42]

Statele membre monitorizează respectarea nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă pe teritoriul lor. În acest scop, statele membre practică un sistem de controale oficiale ale alimentelor și furajelor și alte activități adecvate, conform împrejurărilor, inclusiv comunicarea către public a siguranței și a riscului alimentelor și furajelor, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002. [AM 43]

(2)  Fiecare stat membru furnizează Comisiei toate informațiile privind aplicarea prezentului regulament, în special cele privind cazurile de nerespectare a nivelurilor maxime permise.:

(a)  planificarea periodică a unor controale privind nivelurile maxime permise pe teritoriul lor;

(b)  cazurile de nerespectare a nivelurilor maxime permise;

(c)  identificarea serviciilor naționale competente responsabile de controale.

Comisia comunică aceste informații celorlalte state membre în cel mai scurt timp posibil.

Cazurile de nerespectare a nivelurilor maxime permise se notifică prin intermediul sistemului rapid de alertă prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Comisia aplică sancțiuni statelor membre care, la rândul lor, nu aplică sancțiuni în cazul comercializării sau exportului de furaje al căror grad de contaminare depășește nivelurile maxime permise. [AM 44]

(3)  Statele membre furnizează informații publicului, în principal prin intermediul unui serviciu online, despre nivelurile maxime permise, situațiile de urgență și cazurile de nerespectare a nivelurilor maxime permise. De asemenea, publicului i se notifică alimentele care ar putea acumula concentrații mai ridicate de radioactivitate și, în special, tipul produsului, marca, originea și data analizei. [AM 45]

(4)  Nivelurile maxime admise prevăzute în anexele la prezentul regulament țin seama de efectul degradării parțiale a izotopilor radioactivi în perioada de valabilitate a alimentelor conservate. În funcție de tipul de contaminare, de exemplu contaminarea cu izotopi de iod, radioactivitatea produselor alimentare conservate trebuie monitorizată constant. [AM 46]

(5)  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 31 martie 2017, un raport cu privire la adecvarea unui mecanism de compensare a agricultorilor ale căror alimente au fost contaminate peste nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă și care, prin urmare, nu mai pot fi comercializate. Acest mecanism trebuie să se bazeze pe principiul „poluatorul plătește”. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă de instituire a unui astfel de mecanism. [AM 47]

Articolul 4a

(1)  Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, până la 31 martie 2017, un raport cu privire la adecvarea nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă prevăzute în anexe.

(2)  Raportul permite verificarea faptului dacă nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă garantează respectarea limitei de doză efectivă de 1 mSv/an pentru expunerea populației și dacă determină concentrații pentru glanda tiroidă suficient de reduse față de valoarea de referință de 10 mGy, recomandată de OMS pentru administrarea de iod stabil pentru grupurile vulnerabile.

(3)  Raportul ia în considerare posibilitatea de a revizui clasificarea radionuclizilor și de a include tritiul și carbonul-14 în anexele la prezentul regulament. La evaluarea nivelurilor maxime permise respective, raportul pune un accent deosebit pe protecția grupurilor de populație celor mai vulnerabile, în special copiii, și analizează posibilitatea stabilirii pe baza acestora a unor niveluri maxime permise pentru toate categoriile de populație. [AM 48]

Articolul 5

(1)  Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, instituit prin articolul 58 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(15). Respectivul comitet este considerat un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. [AM 49]

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

Articolul 6

Pentru a se asigura că nivelurile maxime permise stabilite în anexele I, II și III la prezentul regulament țin seama de orice date noi sau suplimentare importante care devin disponibile, în special în ceea ce privește cunoștințele științifice, adaptările respectivelor anexe sunt propuse de Comisie de ultimă oră, Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului un raport însoțit, dacă este cazul, de o propunere de adaptare a respectivelor anexe și de revizuire, dacă este necesar, a listei de radionuclizi, după consultarea grupului de experți menționat la articolul 31 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice 3 alineatul (3). [AM 50]

Articolul 6a

În cazul unui accident nuclear sau al unei alte urgențe radiologice care provoacă contaminarea alimentelor și furajelor, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport în care sunt descrise detaliat măsurile adoptate în conformitate cu prezentul regulament și informațiile notificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2). [AM 51]

Articolul 7

Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (Euratom) nr. 2218/1989, și Regulamentele (Euratom) nr. 944/89(16) și nr. 770/90(17) ale Comisiei se abrogă.

Trimiterile la regulamentele abrogate se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu,

Președintele, Președintele

ANEXA I

NIVELURILE MAXIME PERMISE DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ A ALIMENTELOR

Nivelurile maxime permise aplicabile alimentelor sunt următoarele:

Alimente (Bq/kg)(18)

 Alimente pentru sugari(19)

Produse lactate(20)

Alte alimente cu excepția celor de importanță minoră(21)

Alimente lichide(22)

Izotopi de stronțiu, în special Sr-90

75

125

750

125

Izotopi de iod, în special I-131

150

500

2 000

500

Izotopi de plutoniu și elemente de transplutoniu care emit particule alfa, în special Pu-239,

Am-241

1

20

80

20

Toți ceilalți nuclizi cu timp de înjumătățire mai mare de 10 zile, în special

Cs-134, Cs-137(23)

400

1 000

1 250

1 000

ANEXA II

NIVELURILE MAXIME PERMISE DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ A ALIMENTELOR DE IMPORTANȚĂ MINORĂ

1.  Lista alimentelor de importanță minoră

Codul NC

Descriere

0703 20 00

Usturoi (proaspăt sau refrigerat)

0709 59 50 

Trufe (proaspete sau refrigerate)

0709 99 40

Capere (proaspete sau refrigerate)

0711 90 70 

Capere (conservate provizoriu, dar neindicate pentru consumul imediat în acea stare)

ex 0712 39 00

Trufe (uscate, întregi, tăiate, feliate, bucăți sau pulbere, dar nepreparate ulterior)

0714

Rădăcini de manioc, de arorut sau de salep, topinamburi, batate și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăți sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier

0814 00 00

Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate, prezentate în apă sărată, sulfurată sau cu adaos de alte substanțe care asigură provizoriu conservarea lor

0903 00 00

Maté

0904

Piper din genul Piper; ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat sau pulverizat

0905 00 00

Vanilie

0906

Scorțișoară și flori de scorțișoară

0907 00 00

Cuișoare (fructe întregi, cuișoare și codițe)

0908

Nucșoară, condiment de nucșoară și cardamom

0909

Semințe de anason, de badian, de fenicul, de coriandru, de chimen, de chimion; bace de ienupăr

0910

Ghimbir, șofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry și alte mirodenii

1106 20 

Făină, griș și pudră din sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714

1108 14 00

Fecule de manioc (cassava)

1210

Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărâmate, măcinate sau sub formă de pulbere sau pelete; lupulină

1211

Plante și părți de plante, semințe și fructe din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete sau uscate, chiar tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere

1301

Șelac; gume, rășini, gume-rășini și oleorășini (de exemplu balsamuri), naturale

1302

Seve și extracte vegetale; substanțe pectice, pectinați și pectați; agar-agar și alte mucilagii și agenți de mărire a vâscozității derivate din produse vegetale, chiar modificate:

1504

Grăsimi și uleiuri și fracțiunile acestora, de pește sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

1604 31 00 

Caviar

1604 32 00

Înlocuitori de caviar

1801 00 00

Boabe de cacao, întregi sau fărâmate, crude sau prăjite

1802 00 00

Coji, pelicule (pielițe) și alte resturi, de cacao

1803

Pastă de cacao, degresată sau nu

2003 90 10

Trufe (preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic)

2006 00 

Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)

2102

Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepția vaccinurilor de la poziția 3002); praf de copt preparat

2936

Provitamine și vitamine, naturale sau obținute prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), precum și derivații lor utilizați în principal ca vitamine, amestecați sau nu între ei, chiar în diferite soluții

3301

Uleiuri esențiale (deterpenizate sau nu), inclusiv cele așa-zise „concrete” sau „absolute”; rezinoide; oleorășini de extracție; soluții concentrate de uleiuri esențiale în grăsimi, în uleiuri stabilizate, în ceară sau în substanțe similare, obținute prin extracție din flori sau macerare; subproduse terpenice reziduale de la deterpenizarea uleiurilor esențiale; ape distilate aromatice și soluții apoase ale uleiurilor esențiale

2.  Nivelurile maxime permise aplicabile alimentelor de importanță minoră, astfel cum sunt menționate la punctul 1, sunt următoarele

(Bq/kg)

Izotopi de stronțiu, în special Sr-90

7500

Izotopi de iod, în special I-131

20000

Izotopi de plutoniu și elemente de transplutoniu care emit particule alfa, în special Pu-239,

Am-241

800

Toți ceilalți nuclizi cu timp de înjumătățire mai mare de 10 zile, în special Cs-134, Cs-137(24)

12500

[AM 57]

ANEXA III

Nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă a furajelor

Nivelurile maxime permise pentru Cesiu‑134 și Cesiu-137 sunt următoarele:

Animale

Bq/kg(25), (26)

Porci

1 250

Păsări, miei, viței

2 500

Altele

5 000

ANEXA IV

REGULAMENTE ABROGATE

Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului

(JO L 371, 30.12.1987, p. 11)

Regulamentul (Euratom) nr. 2218/89 al Consiliului

(JO L 211, 22.7.1989, p. 1)

Regulamentul (Euratom) nr. 944/89 al Comisiei

(JO L 101, 13.4.1989, p. 17)

Regulamentul (Euratom) nr. 770/90 al Comisiei

(JO L 83, 30.3.1990, p. 78)

ANEXA V

Tabel de corespondență

Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87

Regulamentul (Euratom) nr. 944/89

Regulamentul (Euratom) nr. 770/90

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 3 alineatele (1) și (2)

Articolul 2 alineatul (2)

-

Articolul 3 alineatul (1)

-

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatele (3) și (4)

-

Articolul 4

-

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 6

Articolul 5 alineatul (2)

-

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 2

Anexa II punctul 2

---

---

Articolul 1

---

Anexa III

Articolul 5

Articolul 7

-

---

---

---

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Anexa

Anexa I

Anexa

Anexa II punctul 1

Anexa

Anexa III

---

---

---

Anexa IV

---

---

---

Anexa V

(1)JO C , p. .
(2)JO C , , p. .
(3)JO C , , p. .
(4) Poziția Parlamentului European din 9 iulie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția Consiliului din ....
(5)Directiva 96/29/Euratom 2013/59/Euratom a Consiliului din 13 mai 1996 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția sănătății lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante .(JO L 159, 29.6.1996, p. 1) și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom (JO L 13, 17.1.2014, p. 1).
(6) Regulamentul (Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului din 22 decembrie 1987 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică (JO L 371, 30.12.1987, p. 11).
(7) Regulamentul (Euratom) nr. 2218/89 al Consiliului din 18 iulie 1989 de modificare a Regulamentului (Euratom) nr. 3954/87 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică (JO L 211, 22.7.1989, p. 1).
(8)Decizia 87/600/Euratom a Consiliului din 14 decembrie 1987 privind procedura comunitară de schimb rapid de informații în caz de urgență radiologică (JO L 371, 30.12.1987, p. 76).
(9) Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).
(10)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(11) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
(12)Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO L 311, 28.11.2001, p. 67).
(13)Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (JO L 342, 22.12.2009, p. 59).
(14)Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun (JO L 194, 18.7.2001, p. 26).
(15)Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
(16) Regulamentul (Euratom) nr. 944/89 al Comisiei din 12 aprilie 1989 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă în produsele alimentare de mică importanță după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică (JO L 101, 13.4.1989, p. 17).
(17) Regulamentul (Euratom) nr. 770/90 al Comisiei din 29 martie 1990 de stabilire a nivelurilor maxime admisibile de contaminare radioactivă pentru hrana destinată animalelor după un accident nuclear sau în orice altă situație de urgență radiologică (JO L 83, 30.3.1990, p. 78).
(18)Nivelul aplicabil produselor concentrate sau uscate se calculează pe baza produsului reconstituit, gata de consum. Statele membre pot face recomandări cu privire la condițiile de diluare pentru a se asigura că sunt respectate nivelurile maxime permise stabilite prin prezentul regulament.
(19)Alimentele pentru sugari sunt definite ca acele produse alimentare destinate hrănirii sugarilor în primele douăsprezece luni de viață, care îndeplinesc, prin ele însele, cerințele nutritive ale acestei categorii de persoane și care sunt vândute cu amănuntul în ambalaje clar identificate și etichetate cu una dintre următoarele denumiri: „preparat pentru sugari”, „preparat pentru copii de vârstă mică”, „lapte pentru sugari” și „lapte pentru copii de vârstă mică”, în conformitate cu articolele 11 și 12 din Directiva 2006/141/CE a Comisiei.
(20)Produsele lactate sunt definite ca acele produse care corespund următoarelor coduri NC, inclusiv, după caz, oricăror modificări pe care le-ar putea suferi ulterior: 0401, 0402 (exceptând 0402 29 11).
(21)Alimentele de importanță minoră și nivelurile corespunzătoare de aplicat acestora sunt prezentate în anexa II.
(22)Alimente lichide astfel cum sunt definite la rubrica 2009 și în capitolul 22 din Nomenclatura Combinată. Valorile sunt calculate având în vedere consumul de apă de la robinet, aceleași niveluri aplicându-se surselor de apă potabilă.
(23)Carbonul 14, tritiul și potasiul 40 nu sunt incluse în această grupă.
(24)Carbonul 14, tritiul și potasiul 40 nu sunt incluse în această grupă.
(25)Aceste niveluri sunt menite să contribuie la respectarea nivelurilor maxime permise pentru alimente; ele nu garantează de unele singure această respectare în orice situație și nu elimină obligația de a monitoriza nivelurile de contaminare ale produselor de origine animală destinate consumului uman.
(26)Aceste niveluri se aplică furajelor gata de consum.

Notă juridică