Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0451(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0176/2015

Ingivna texter :

A8-0176/2015

Debatter :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0267

Antagna texter
PDF 614kWORD 185k
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka ***I
P8_TA(2015)0267A8-0176/2015
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juli 2015 om förslaget till rådets förordning om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2013)0943),

–  med beaktande av artiklarna 31 och 32 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C7‑0045/2014),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

—  med beaktande av artiklarna 294.3, 168.4 b och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

—  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 mars 2014(1),

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0176/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 226, 16.7.2014, s. 68.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juli 2015 inför antagandet av rådets Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/... om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation [Ändr. 1. (Denna ändring berör hela texten.
P8_TC1-COD(2013)0451

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 31 och 32 168.4 b och 114, [Ändr. 2

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, upprättat efter att ett yttrande erhållits från en grupp av personer som av vetenskapliga och tekniska kommittén utsetts bland vetenskapliga experter i medlemsstaterna(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3),i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(4),, [Ändr. 3

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(5)

av följande skäl:

(1)  I rådets direktiv 96/29/Euratom2013/59/Euratom(6) fastställs grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning.[Ändr. 4

(1a)  Enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska en hög hälsoskyddsnivå för människor säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder. [Ändr. 5]

(2)  Till följd av olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl den 26 april 1986 släpptes stora mängder radioaktiva ämnen ut i atmosfären och förorenade livsmedel och djurfoder i ett flertal europeiska länder till nivåer som var betydande ur hälsosynpunkt, vilket ledde till livshotande sjukdomar och hälsotillstånd. Det råder ännu i dag en hög nivå av radioaktiv kontaminering. Eftersom det utsläppta radioaktiva materialet kontaminerade luft, vatten, mark och växtlighet vidtogs åtgärder för att säkerställa att vissa jordbruksprodukter införs skulle införas i unionen endast i enlighet med det gemensamma förfaringssättet som slår för att slå vakt om befolkningens hälsa och marknadens sammanhållning samtidigt som en omställning av handeln förebyggs. [Ändr. 6]

(2a)  Medlemsstaterna ansvarar för att övervaka efterlevnaden av de gränsvärden som fastställs i denna förordning, framför allt genom övervakning av säkerhetsnormerna för livsmedel och djurfoder. I artikel 168.4 b i EUF-fördraget föreskrivs antagande av gemensamma åtgärder på veterinärområdet som direkt syftar till att skydda folkhälsan. I artikel 114 föreskrivs vidare lämplig harmonisering för en väl fungerande inre marknad. [Ändr. 7]

(2b)  Det har visats att högre doser av radioaktivitet har en skadlig och destruktiv effekt på kroppens celler och kan ge upphov till cancer. [Ändr. 8]

(2c)  Det är viktigt att fastställa låga gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel, för att beakta den högre ackumulerade dos som orsakas av kontaminerade livsmedel som konsumeras under en längre period. [Ändr. 9]

(3)  I rådets förordning (Euratom) nr 3954/87(7), ändrad genom förordning (Euratom) 2218/1989(8), fastställs gränsvärden för radioaktivitet som ska tillämpas efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation som kan leda eller har lett till betydande radioaktivitet i livsmedel och djurfoder. Dessa gränsvärden är fortfarande i överensstämmelse med de senaste internationellt tillgängliga vetenskapliga rekommendationerna och bör regelbundet ses över och uppdateras för att beakta nya vetenskapliga rön. De högsta tillåtna gränsvärdena i bilagorna I till III har reviderats och beskrivs i Internationella strålskyddskommissionens publikation 105. De bygger på ett referensvärde på 1 mSv per år utöver den intagna individuella dosen, med antagande av att 10 procent av de livsmedel som konsumeras årligen är radioaktiva. [Ändr. 10]

(4)  Efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima den 11 mars 2011 underrättades kommissionen om att halten radionuklider i vissa livsmedel med ursprung i Japan överskred de gränsvärden i livsmedel som gäller i Japan för livsmedel. Sådan kontaminering kan utgöra ett hot mot människors och djurs hälsa i unionen och därför antogs åtgärder om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan, i enlighet med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Åtgärder bör också vidtas för att övervaka och minimera riskerna för konsumtion av livsmedelsprodukter från andra länder som drabbats av radioaktivt nedfall från en kärnenergiolycka i ett annat land. [Ändr. 11]

(5)  Det finns behov av att inrätta ett system som tillåter Europeiska atomenergigemenskapen unionen att fastställa gränsvärden för radioaktivitet för att skydda befolkningen garantera en hög folkhälsoskyddsnivå när en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation som kan leda eller har lett till betydande radioaktivitet i livsmedel och djurfoder har inträffat. [Ändr. 12]

(6)  Gränsvärden för radioaktivitet bör tillämpas för livsmedel och foder med ursprung i unionen eller som importeras från tredjeländer beroende på platsen och omständigheterna för kärnenergiolyckan eller den radiologiska nödsituationen, med beaktande av naturlig och kumulativ strålning eftersom den rör sig uppåt i livsmedelskedjan. Gränsvärdena bör ses över regelbundet. [Ändr. 13]

(7)  Enligt rådets beslut 87/600/Euratom(9), eller enligt Internationella Atomenergikommissionens konvention av den 26 september 1986 om tidig information vid en kärnenergiolycka, ska kommissionen underrättas om kärnenergiolyckor eller om ovanligt höga radioaktiva värden.

(8)  För att beakta att spädbarns kost kan variera avsevärt under de första sex månaderna efter födseln och för att ge utrymme för osäkerhet vad gäller spädbarnens ämnesomsättning under de första sex månaderna är det en fördel att utvidga tillämpningen av de lägre gränsvärdena för spädbarnsmat till att omfatta spädbarnets tolv första månader. Lägre gränsvärden bör tillämpas för kvinnor som är gravida eller ammar. [Ändr. 14]

(9)  För att underlätta anpassningen av gränsvärden, bör förfaranden för fastställandet av gränsvärden omfatta samråd med den expertgrupp som avses i artikel 31 i fördraget särskilt när det gäller vetenskaplig kunskap och internationell teknisk utveckling bör kommissionen lägga fram ett nytt förslag för Europaparlamentet och rådet om anpassning av gränsvärdena. [Ändr. 15]

(9a)  För att underlätta anpassningen av gränsvärden bör förfaranden fastställas som tillåter regelbundet samråd med experter. Expertgruppen bör tillsättas av kommissionen utgående från vetenskapliga och etiska kriterier. Kommissionen bör offentliggöra gruppens sammansättning och dess medlemmars intresseförklaringar. Vid anpassningen av gränsvärdena bör kommissionen också samråda med internationella strålskyddsexperter. [Ändr. 16]

(9b)  Expertgruppen bör också uppskatta den kumulativa effekten av radioaktivitet. [Ändr. 17]

(9c)  Gränsvärdena bör offentliggöras och bör regelbundet ses över med hänsyn till de vid tidpunkten internationellt tillgängliga vetenskapliga framstegen och rekommendationerna, för att befolkningen ska kunna känna sig trygg, tillförsäkras en hög hälsoskyddsnivå och för att undvika avvikelser från internationella regler. [Ändr. 18]

(10)  För att se till att livsmedel och foder som överskrider gränsvärdena inte släpps ut på marknaden i EU unionen, bör överensstämmelsen med gränsvärdena säkerställas genom tillbörliga noggranna kontroller av medlemsstaterna och kommissionen. Sanktioner om gränsvärdena inte efterlevs bör tillämpas och allmänheten bör underrättas i enlighet därmed. [Ändr. 19]

(10a)  Regler för att kontrollera efterlevnaden av åtgärder som syftar till att förebygga, undanröja eller minska riskerna för radioaktivitet till acceptabel nivå för människor och djur fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004(10). [Ändr. 20]

(11)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning när det gäller att möjliggöra tillämpning av tidigare fastställda gränsvärden bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(11).

(12)  Granskningsförfarandet bör användas för antagande av rättsakter som möjliggör tillämpning av tidigare fastställda gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder. Vid kärnenergiolyckor eller annan radiologisk nödsituation är det dock nödvändigt att ta hänsyn till enskilda omständigheter och förhållanden vid varje olycka och därför, av omsorg om största möjliga hälsoskydd för befolkningen, fastställa ett förfarande som gör det möjligt att snabbt sänka de tidigare fastställda gränsvärdena och vid behov införa gränsvärden också för andra radionukleider (framför allt tritium) som förekommer vid olyckan. Befolkningen bör underrättas omedelbart om åtgärden och gränsvärdena. [Ändr. 21]

(12a)  Kommissionen bör biträdas av ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder som inrättats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(12). Medlemsstaterna bör se till att deras företrädare i kommittén har fullgoda kunskaper om strålskydd. [Ändr. 22]

(13)  Kommissionen bör anta genomförandeakter med omedelbar verkan om det, i vederbörligen motiverade fall med avseende på vissa radiologiska nödsituationer som kan leda eller har lett till betydande radioaktivitet i livsmedel och djurfoder, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet. Befolkningen bör underrättas omedelbart om åtgärden och gränsvärdena.

(13a)  När gränsvärden antas med stöd av denna förordning bör utgångspunkten vara att de mest utsatta och sårbara befolkningsgrupperna ska skyddas, framför allt barn och personer som befinner sig i geografiskt isolerade områden eller lever i självhushåll. Samma gränsvärden bör gälla för hela befolkningen och de bör bygga på de lägsta nivåerna. [Ändr. 24]

(13b)  När livsmedel eller foder som kommer från EU eller importeras från tredjeländer utgör en allvarlig risk för människors hälsa, djurhälsan eller miljön bör kommission genom genomförandeakter vidta ytterligare åtgärder i överensstämmelse med förordning (EG) nr 178/2002 för att garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa och djurhälsan. Om möjligt bör högsta tillåtna tillämpliga gränsvärden och ytterligare akuta åtgärder ingå i en enda genomförandeförordning. [Ändr. 25]

(13c)  När kommissionen utarbetar och ser över genomförandeakter bör den främst ta hänsyn till följande omständigheter: platsen för samt arten och omfattningen av kärnenergiolyckan eller annan radiologisk nödsituation, arten och omfattningen av utsläppet av radiologiska ämnen i luft, vatten och mark och i livsmedel och djurfoder, både i och utanför unionen, riskerna för faktisk eller potentiell radioaktivitet i livsmedel och djurfoder och de resulterande stråldoserna, typen och mängden strålade livsmedel och djurfoder som kan marknadsföras i unionen, och de högsta tillåtna gränsvärdena för livsmedel och djurfoder som strålats i tredjeländer. [Ändr. 26]

(13d)  Om gränsvärden kommit att tillämpas i samband med en kärnenergiolycka eller en radiologisk nödsituation måste befolkningen underrättas av både kommissionen och varje enskild medlemsstat om vilka gränsvärden som gäller. Dessutom bör befolkningen få information om vilka livsmedel och djurfoder som sannolikt kommer att ackumulera högst nivåer av radioaktivitet. [Ändr. 27]

(13e)  Överensstämmelse med gränsvärden bör säkerställas genom tillbörliga kontroller och sanktioner bör föreskrivas för avsiktlig export, import eller saluföring av livsmedel som överskrider gränsvärdena för kontaminering. [Ändr. 28]

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs gränsvärden för radioaktivitet för livsmedel i enlighet med bilaga I, gränsvärden för mindre viktiga livsmedel i enlighet med bilaga II och gränsvärden för radioaktivitet i djurfoder i enlighet med bilaga III, som kan komma att släppas ut på marknaden efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation som kan leda eller har lett till betydande radioaktivitet i livsmedel och djurfoder, samt förfaranden för att göra dessa gränsvärden tillämpliga. [Ändr. 54]

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1)  livsmedel: alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor, inbegripet drycker, tuggummi och alla ämnen, inklusive vatten, som avsiktligt tillförts livsmedlet under dess framställning, beredning eller behandling. Livsmedel omfattar inte något av följande: som motsvarar definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002.

(a)  Foder.

(b)  Levande djur, utom om de har behandlats för att släppas ut på marknaden som livsmedel.

(c)  Växter före skörd.

(d)  Läkemedel enligt artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG(13).

(e)  Kosmetiska produkter enligt artikel 2.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009(14).

(f)  Tobak och tobaksvaror enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG(15) .

(g)  Narkotika eller psykotropa ämnen i den mening som avses i Förenta nationernas allmänna narkotikakonvention från 1961 och i Förenta nationernas konvention från 1971 om psykotropa ämnen.

(h)  Restsubstanser och främmande ämnen. [Ändr. 29]

2)  mindre viktiga livsmedel: livsmedel som är av mindre betydelse i kosten och som bara utgör en marginell del av befolkningens livsmedelskonsumtion. [Ändr. 55]

3)  djurfoder: alla ämnen eller produkter, inbegripet tillsatser, och oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda för utfodring av djur. såsom dessa definieras i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. [Ändr. 30]

4)  utsläppande på marknaden: innehav av livsmedel eller foder för försäljning, inbegripet utbjudande till försäljning eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, samt försäljning, distribution och andra former av överlåtelse. åtgärd såsom den definieras i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002. [Ändr. 31]

4a)  material i kontakt med livsmedel/djurfoder: förpackningar och annat material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel. [Ändr. 32]

4b)  radiologisk nödsituation: en osedvanlig händelse, som omfattar en strålningskälla och som kräver ett omedelbart ingripande för att begränsa allvarliga hot mot hälsa och säkerhet eller negativa konsekvenser för livskvalitet, egendom eller miljön, eller som utgör en fara som kan leda till sådana negativa konsekvenser. [Ändr. 33]

Artikel 2a

Det är inte tillåtet att blanda livsmedel, som innehåller koncentrationer som är högre än de fastställda gränsvärdena för radioaktivitet, med livsmedel som inte är kontaminerade eller svagt kontaminerade för att få en produkt som överensstämmer med de regler som fastställs i denna förordning. [Ändr. 34]

Artikel 3

1.  Om kommissionen mottar officiell information – i synnerhet enligt antingen Europeiska atomenergigemenskapens ordning för ett snabbt informationsutbyte i händelse av en radiologisk nödsituation eller enligt Internationella Atomenergikommissionens konvention av den 26 september 1986 om tidig information vid en kärnenergiolycka – om olyckor eller någon annan radiologisk nödsituation som gör livsmedel och djurfoder radioaktiva, vilken bekräftar att gränsvärdena för livsmedel, mindre viktiga livsmedel eller djurfoder kan komma att överskridas eller har överskridits ska kommissionen om omständigheterna så kräver,snarast möjligt anta en genomförandeförordning genomförandeakt som fastställer gränsvärden för radioaktivitet som inte får överskrida dem som anges i bilagorna till denna förordning. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 5.2. [Ändr. 35]

1a.  Gränsvärdena ska offentliggöras och regelbundet ses över för att beakta de vid den berörda tidpunkten internationellt tillgängliga vetenskapliga framstegen och rekommendationerna, för att befolkningen ska kunna känna sig trygg, tillförsäkras en hög hälsoskyddsnivå och för att undvika avvikelser från internationella regler med högre skyddsnivå. [Ändr. 36]

2.  Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på förhållandena vid kärnenergiolyckan eller den radiologiska nödsituationen, ska kommissionen anta en genomförandeförordning genomförandeakt med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5.3. [Ändr. 37]

3.  Kommissionen ska, när den förbereder utkastet till den de genomförandeakter som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln och diskuterar den med den kommitté som avses i artikel 5, ta hänsyn till de grundläggande normer som föreskrivs i artiklarna 30 och 31 i fördraget direktiv 2013/59/Euratom, däribland principen att all exponering ska hållas så låg som rimligen är möjligt med hänsyn till främst allmänhetens hälsoskydd samt till ekonomiska och sociala faktorer, särskilt de mest utsatta grupperna i samhället. Kommissionen ska vid utarbetandet av dessa akter biträdas av en grupp oberoende folkhälsoexperter, som valts ut på grundval av deras kunskaper och expertis i fråga om strålskydd och livsmedelssäkerhet (nedan kallad expertgruppen). Kommissionen ska offentliggöra expertgruppens sammansättning och dess ledamöters intresseförklaringar. [Ändr. 38]

3a.  De genomförandeakter som anges i punkterna 1 och 2 ska antas i överensstämmelse med arten och omfattningen av strålningen och kan revideras så många gånger som det är nödvändigt med tanke på hur den radioaktiva kontaminationen utvecklar sig. Kommissionen ska genomföra den första översynen inom en månad efter en kärnenergiolycka eller radiologisk nödsituation för att vid behov ändra gränsvärdena för radioaktivitet och förteckningen över radionuklider. [Ändr. 39]

Artikel 4

1.  Så snart som kommissionen antar en genomförandeförordning genomförandeakt som gör dessa gränsvärden tillämpliga, ska livsmedel och djurfoder som inte uppfyller gränsvärdena inte släppas ut på marknaden. [Ändr. 40]

Kommissionen ska inrätta en ansvarsordning på kärnenergiområdet för hantering av de frågor som uppstår i alla medlemsstater som kan beröras av en kärnenergiolycka. Den ordningen ska säkerställa att lämplig ersättning utbetalas i händelse av kärnenergiolyckor. [Ändr. 41]

Vid tillämpningen av denna förordning ska livsmedel eller djurfoder som importerats från tredje land anses ha släppts ut på marknaden om de på unionens tullområde är föremål för andra tullförfaranden än transiteringsförfaranden. [Ändr. 42]

Medlemsstaterna ska övervaka efterlevnaden av gränsvärdena för radioaktivitet inom sina territorier. Medlemsstaterna ska i detta syfte upprätthålla ett system för officiella kontroller och andra åtgärder med hänsyn till omständigheterna, däribland information till allmänheten om säkerheten och riskerna avseende livsmedel och djurfoder i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 178/2002. [Ändr. 43]

2.  Varje medlemsstat ska tillhandahålla kommissionen all information om tillämpningen av denna förordning, särskilt vad gäller överträdelser av gränsvärdena.

a)  återkommande kontroller av gränsvärdena på nationellt territorium,

b)  överträdelser av gränsvärdena,

c)  fastställande av vilka nationella behöriga myndigheter som ska ansvara för kontrollerna.

Kommissionen ska vidarebefordra denna information till de övriga medlemsstaterna snarast möjligt.

När gränsvärden överskrids ska detta meddelas genom systemet för tidig varning som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002.

Kommissionen ska vidta sanktioner mot medlemsstater som inte själva vidtar sanktioner vid saluföring eller export av livsmedel eller djurfoder där kontamineringen överskrider gränsvärdena. [Ändr. 44]

3.  Medlemsstaterna ska informera allmänheten, huvudsakligen genom en onlinetjänst, om gränsvärdena, nödsituationer och överträdelser av gränsvärdena. Allmänheten ska också underrättas om vilka livsmedel som kan ackumulera högre nivåer av radioaktivitet och i synnerhet produkttyp, märke, ursprung och analysdag. [Ändr. 45]

4.   De gränsvärden som fastställs i bilagorna till denna förordning bör beakta halveringstiden för radioaktiva isotoper i samband med förvaring av konserverade livsmedel. Beroende på arten av kontaminering, t.ex. isotoper av jod, ska radioaktiviteten i konserverade livsmedel ständigt övervakas med avseende på radioaktivitet. [Ändr. 46]

5.   Kommissionen ska senast den 31 mars 2017 för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om lämpligheten av en mekanism för att kompensera jordbrukare vars livsmedel kontaminerats över de tillåtna gränsvärdena för radioaktivitet och därför inte kan släppas ut på marknaden. En sådan mekanism ska vara grundad på principen att förorenaren betalar. Rapporten ska, om det är lämpligt, åtföljas av ett lagstiftningsförslag som inrättar en sådan mekanism. [Ändr. 47]

Artikel 4a

1.  Kommissionen ska senast den 31 mars 2017 lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om relevansen av de gränsvärden för radioaktivetet som fastställs i bilagorna.

2.  Rapporten ska göra det möjligt att kontrollera om gränsvärdena för radioaktivitet garanterar att gränsen för den effektiva dosen 1mSv per år för allmänheten iakttas och leder till thyroiddoser som ligger tillräckligt långt under det referensvärde på 10 mGy som WHO rekommenderar för utdelning av jod till särskilt sårbara grupper.

3.  Rapporten ska beakta möjligheten att se över klassificeringen av radionuklider och ta med tritium och C-14 i bilagorna till denna förordning. Vid bedömningen av dessa gränsvärden ska rapporten inrikta sig på skyddet av de mest sårbara befolkningsgrupperna, särskilt barn, och undersöka huruvida det vore lämpligt att fastställa gränsvärden för samtliga befolkningskategorier på denna basis. [Ändr. 48]

Artikel 5

1.  Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder livsmedelskedjan och djurhälsa för som inrättats enligt artikel 58.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002(16). Den kommittén ska anses vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. [Ändr. 49]

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.

Artikel 6

För att säkerställa att gränsvärdena som fastställs i bilagorna I, II och III till denna förordning tar hänsyn till alla nya eller ytterligare viktiga uppgifter som blir tillgängliga, särskilt med avseende på den senaste vetenskapliga kunskapen, ska anpassningen av dessa bilagor föreslås av kommissionen förelägga parlamentet och rådet en rapport åtföljd, vid behov, av ett förslag till anpassning av dessa bilagor och vid behov se över förteckningen över radionuklider, efter samråd med den expertgrupp som avses i artikel 31 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen 3.3. [Ändr. 50]

Artikel 6a

Vid en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation som kontaminerar livsmedel eller djurfoder ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet som ingående beskriver vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med denna förordning och vilken information som lämnats i enlighet med artikel 4.2. [Ändr. 51]

Artikel 7

RådetsFörordning (Euratom) nr 3954/87, ändrad genom förordning (Euratom) 2218/1989, och kommissionens förordningar (Euratom) nr 944/89(17) och nr 770/90(18) ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

För Europaparlamentet På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

GRÄNSVÄRDEN FÖR RADIOAKTIVITET I LIVSMEDEL

Följande gränsvärden ska tillämpas för livsmedel:

Livsmedel (Bq/kg)(19)

 Spädbarns­mat(20)

Mejeri­produkter(21)

Andra livsmedel förutom mindre viktiga(22)

Flytande livsmedel(23)

Strontiumisotoper, i synnerhet

Sr-90

75

125

750

125

Jodisotoper, i synnerhet I-131

150

500

2 000

500

Alfastrålande isotoper av plutonium och transuraner, i synnerhet

Pu-239, Am-241

1

20

80

20

Alla andra nuklider med mer än 10 dagars halveringstid, i synnerhet

Cs-134, Cs-137(24)

400

1 000

1 250

1 000

BILAGA II

GRÄNSVÄRDEN FÖR RADIOAKTIVITET I MINDRE VIKTIGA LIVSMEDEL

1.  Förteckning över mindre viktiga livsmedel

KN-nummer

Varuslag

0703 20 00

Vitlök (färsk eller kyld)

0709 59 50 

Tryffel (färsk eller kyld)

0709 99 40

Kapris (färsk eller kyld)

0711 90 70 

Kapris (tillfälligt konserverad, men olämplig för direkt konsumtion i detta tillstånd)

ex 0712 39 00

Tryffel (torkad, hela i bitar, skivad, bruten eller pulveriserad, men inte vidare beredd)

0714

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sagopalm

0814 00 00

Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade eller tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar

0903 00 00

Maté (paraguansk järnek)

0904

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda

0905 00 00

Vanilj

0906

Kanel och kanelknopp

0907 00 00

Kryddnejlikor (hela, nejlikstjälkar och modernejlikor)

0908

Muskot, muskotblomma och kardemumma

0909

Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin, kummin och enbär juniper berries

0910

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor

1106 20 

Mjöl och pulver av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714

1108 14 00

Maniokstärkelse (kassavastärkelse)

1210

Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin

1211

Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål, färska eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

1604 31 00 

Kaviar

1604 32 00

Kaviarersättning

1801 00 00

Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade

1802 00 00

Kakaoskal och annat kakaoavfall

1803

Kakaomassa, även avfettad

2003 90 10

Tryffel (beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra)

2006 00 

Grönsaker, frukt, nötter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda bakpulver

2936

Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt reproducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av provitaminer eller vitaminer som används främst som vitaminer samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i lösning

3301

Eteriska oljor (även terpenfria), inbegripet ”concretes” och ”absolutes”; resinoider, extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom så kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

2.  Följande gränsvärden ska tillämpas på mindre viktiga livsmedel enligt förteckningen i punkt 1:

(Bq/kg)

Strontiumisotoper, i synnerhet Sr-90

7500

Jodisotoper, i synnerhet I-131

20000

Alfastrålande isotoper av plutonium och transuraner, i synnerhet Pu-239,

Am-241

800

Alla andra nuklider med mer än 10 dagars halveringstid, i synnerhet Cs-134, Cs-137(25)

12500

[Ändr. 57]

BILAGA III

GRÄNSVÄRDEN FÖR RADIOAKTIVITET I DJURFODER

Caesium-134 och caesium-137 ska ha följande gränsvärden:

Animaliskt

Bq/kg(26),(27)

Svin

1 250

Fjäderfä, lamm, kalvar

2 500

Övriga

5 000

BILAGA IV

UPPHÄVDA FÖRORDNINGAR

Rådets förordning (Euratom) nr 3954/87

(EGT L 371, 30.12.1987, s. 11)

Rådets förordning (Euratom) nr 2218/89

(EGT L 211, 22.7.1989, s. 1)

Kommissionens förordning (Euratom) nr 944/89

(EGT L 101, 13.4.1989, s. 17)

Kommissionens förordning (Euratom) nr 770/90

(EGT L 83, 30.3.1990, s. 78)

BILAGA V

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (Euratom) nr 3954/87

Förordning (Euratom) nr 944/89

Förordning (Euratom) nr 770/90

Den här förordningen

Artikel 1.1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1.2

Artikel 2

Artikel 2.1

Artikel 3.1 och 3.2

Artikel 2.2

-

Artikel 3.1

-

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.3 och 3.4

-

Artikel 4

-

Artikel 5.1

Artikel 6

Artikel 5.2

-

Artikel 6.1

Artikel 4.1

Artikel 6.2

Artikel 4.2

Artikel 2

Bilaga II.2

---

---

Artikel 1

---

Bilaga III

Artikel 5

Artikel 7

-

---

---

---

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Bilaga

Bilaga I

Bilaga

Bilaga II.1

Bilaga

Bilaga III

---

---

---

Bilaga IV

---

---

---

Bilaga V

(1)EUT C..s..
(2)EUT C , , s. .
(3) EUT C..s..
(4)Europaparlamentets ståndpunkt av den 9 juli 2015 (ännu ej offentliggjord i EUT) samt rådets ståndpunkt av den ….
(5)
(6) Rådets direktiv 96/29/Euratom 2013/59/Euratom av den 13 May 1996 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (EGT L 159, 29.6.1996, s. 1), och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom (EUT L 13, 17.1.2014, s. 1).
(7) Rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 av den 22 december 1987 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (EGT L 371, 30.12.1987, s. 11).
(8) Rådets förordning (Euratom) nr 2218/89 av den 18 juli 1989 om ändring av förordning (Euratom) nr 3954/87 om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (EGT L 211, 22.7.1989, s. 1).
(9)Rådets beslut 87/600/Euratom av den 14 december 1987 om en gemenskapsordning för ett snabbt informationsutbyte i händelse av en nödsituation som medför risk för strålning (EGT L 371, 30.12.1987, s. 76).
(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).
(11)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(12) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
(13)Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).
(14)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59).
(15)Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (EGT L 194, 18.7.2001, s. 26).
(16) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).
(17) kommissionens förordning (Euratom) nr 944/89 av den 12 april 1989 om gränsvärden för radioaktivitet i mindre viktiga livsmedel efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (EGT L 101, 13.4.1989, s. 17).
(18) kommissionens förordning (Euratom) nr 770/90 av den 29 mars 1990 om gränsvärden för radioaktivitet i djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (EGT L 83, 30.3.1990, s. 78).
(19)Värdena för koncentrerade eller torkade produkter ska beräknas på grundval av den rekonstituerade produkten färdig för förtäring. Medlemsstaterna får utfärda rekommendationer om villkoren för utspädning för att säkerställa att gränsvärdena i denna förordning respekteras.
(20)Spädbarnsmat definieras som livsmedel avsedda för spädbarn under de första tolv levnadsmånaderna, vilka till fullo uppfyller näringskraven för denna människogrupp och saluförs i detaljhandeln i förpackningar som är tydligt märkta med någon av följande beteckningar: ”Modersmjölksersättning”, ”Tillskottsnäring”, ”Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk” och ”Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk”, i enlighet med artiklarna 11 och 12 i kommissionens direktiv 2006/141/EG.
(21)Mejeriprodukter definieras som produkter som motsvarar följande KN-nummer, inklusive, i förekommande fall, senare justeringar: 0401, 0402 (utom 0402 29 11).
(22)Mindre viktiga livsmedel och de tillämpliga motsvarande värdena anges i bilaga II .
(23)Flytande livsmedel så som de definieras i nummer 2009 och i kapitel 22 i Kombinerade nomenklaturen. Värdena har beräknats med hänsyn till förtäring av kranvatten och samma värden bör gälla för dricksvatten.
(24)Radioaktivt kol (C-14), tritium och kalium 40 är inte inkluderade i denna grupp.
(25)Radioaktivt kol (C-14), tritium och kalium 40 är inte inkluderade i denna grupp.
(26)Dessa värden ska medverka till att gränsvärdena för livsmedel inte överskrids; ensamma garanterar de inte detta under alla förhållanden, och minskar inte kravet på kontroll av radioaktivitetsnivån i animaliska produkter avsedda som människoföda.
(27)Dessa värden ska tillämpas på djurfoder färdigt för konsumtion.

Rättsligt meddelande