Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2256(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0209/2015

Внесени текстове :

A8-0209/2015

Разисквания :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0273

Приети текстове
PDF 602kWORD 145k
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права в информационното общество
P8_TA(2015)0273A8-0209/2015

Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно прилагането на Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (2014/2256(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 4, 26, 34, 114, 118 и 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 27 от Всеобщата декларация за правата на човека,

—  като взе предвид Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (споразумението ТРИПС) от 1994 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ЮНЕСКО от 20 октомври 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване,

—  като взе предвид членове 11, 13, 14, 16, 17, 22 и 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество(1),

—  като взе предвид Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения и по-специално тристъпковия тест,

—  като взе предвид Договора на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за авторското право от 20 декември 1996 г.,

—  като взе предвид Договора на СОИС за изпълненията и звукозаписите от 20 декември 1996 г.,

—  като взе предвид Договора на СОИС относно аудиовизуалните изпълнения, приет на Дипломатическата конференция на СОИС относно защитата на аудиовизуалните изпълнения в Пекин на 24 юни 2012 г.,

—  като взе предвид проучването от септември 2013 г. относно правата върху интелектуалната собственост (ПИС), проведено съвместно от Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), озаглавено „Отрасли с интензивно използване на права на интелектуална собственост: принос към икономическите резултати и заетостта в Европейския съюз“,

—  като взе предвид Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали,

—  като взе предвид Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар(2),

—  като взе предвид Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор(3),

—  като взе предвид Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения(4),

—  като взе предвид Директива 2006/116/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 г. за срока за закрила на авторското право и някои сродни права(5),

—  като взе предвид Директива 2011/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока за закрила на авторското право и някои сродни права(6),

—  като взе предвид Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 г. относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване(7),

—  като взе предвид Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно упражняването на права върху интелектуалната собственост(8),

—  като взе предвид Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост(9), която изменя Директива 92/100/ЕИО на Съвета(10),

—  като взе предвид Директива 2001/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството(11),

—  като взе предвид своята резолюция от 27 февруари 2014 г. относно такси за възпроизвеждане за лично ползване(12),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно утвърждаването на културния и творческия сектор в Европа като източник на растеж и работни места(13),

—  като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно разпространението онлайн на аудио-визуални творби в Европейския съюз(14),

—  като взе предвид своята резолюция от 22 септември 2010 г. относно усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар(15),

—  като взе предвид обществената консултация относно преразглеждането на правилата на ЕС в областта на авторското право, проведена от Комисията между 5 декември 2013 г. и 5 март 2014 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно петиция 0924/2011, внесена от Dan Pescod (с британско гражданство), от името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до книги и други печатни продукти(16),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията относно онлайн разпространението на аудио-визуални произведения в Европейския съюз: възможности и предизвикателства по пътя към единен цифров пазар (COM(2011)0427),

—  като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена „Авторското право в икономиката на знанието“ (COM(2008)0466),

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Единен пазар за правата върху интелектуална собственост – Насърчаване на творчеството и новаторството за икономически растеж, работни места за висококвалифициран персонал и първокласни продукти и услуги в Европа“ (COM(2011)0287),

—  като взе предвид Меморандума за разбирателство от 20 септември 2011 г. относно основните принципи във връзка с цифровизацията и предоставянето на произведения извън търговско обращение, с цел да се улесни цифровизацията и предоставянето на книги и научни списания на европейските библиотеки и други подобни учреждения,

—  като взе предвид член 52 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0209/2015),

A.  като има предвид, че преразглеждането на Директива 2001/29/ЕО е от ключово значение за насърчаването на творчеството и иновациите, културното многообразие, икономическия растеж, конкурентоспособността, цифровия единен пазар, както и за достъпа до знания и информация, като същевременно осигурява на авторите на литературни и художествени произведения достатъчно признание и защита на техните права;

Б.  като има предвид, че член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) постановява, че Съюзът допринася за разцвета и многообразието на културите на държавите членки, в частност чрез художествените и литературните произведения;

В.  като има предвид, че Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество имаше за цел адаптирането на законодателството относно авторското право и сродните му права, така че то да отразява технологичното развитие;

Г.  като има предвид, че Директива 2001/29/ЕО урежда също така редица задължения на ЕС съгласно международното право, включително разпоредбите на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения, на Договора на СОИС за авторското право и на Договора на СОИС за изпълненията и звукозаписите;

Д.  като има предвид, че Комисията и държавите членки правят значителни инвестиции в цифровизацията и достъпността онлайн на богатите колекции на европейските институции за културно наследство, така че гражданите да могат да имат достъп отвсякъде, на всякакви устройства;

Е.  като има предвид, че европейските сектори на културата и творчеството са двигател за икономически растеж и за създаване на работни места в ЕС и имат значителен принос в икономиката на ЕС, тъй като осигуряват заетост на повече от 7 милиона души и генерират повече от 4,2% от БВП на ЕС според последните оценки, и като има предвид, че секторите на културата продължиха да създават работни места по време на икономическата криза в периода 2008—2012 г.;

Ж.  като има предвид, че съвместното проучване на ЕПВ и OHIM от септември 2013 г. показва, че дял в размер на около 39% от общата икономическа дейност в ЕС, който е на стойност около 4700 милиарда евро годишно, се генерира от сектори с интензивно използване на права на интелектуална собственост, които освен това осигуряват пряко 26% (или 56 милиона) и непряко 9% от общия брой на работните места в ЕС;

З.  като има предвид, че „цифровата революция“ въведе нови технологии и средства за комуникация и направи възможни нови форми на изразяване, което, освен че постави под въпрос тристранното отношение, свързващо по традиция автор и аудитория чрез културен предприемач, стимулира появата на една основана на знанието икономика, като създаде нови работни места и насърчи популяризирането на културата и иновациите;

И.  като има предвид, че всяка политическа инициатива във връзка с цифровия единен пазар трябва да е в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и по-конкретно с членове 11, 13, 14, 16, 17 и 22 от нея;

Й.  като има предвид, че културното и езиковото многообразие надхвърлят националните граници, като някои европейски езици се говорят в няколко държави;

К.  като има предвид, че Хартата на основните права защитава свободата на изразяване на мнение, свободата на информацията и свободата на изкуствата и науките и гарантира защитата на личните данни и на културното и езиковото многообразие, правото на собственост и закрилата на правата върху интелектуалната собственост, правото на образование и свободата на стопанска инициатива;

Л.  като има предвид, че и в ерата на цифровите технологии трябва да продължи да се прилага правото на автора на защита на неговите творчески произведения;

М.  като има предвид, че трябва да бъдат разгледани мерки, които допринасят за допълнителното развитие на културния обмен и повишават правната сигурност в сектора; като има предвид, че след като започна прилагането на Директива 2001/29/ЕО, бяха развити множество творчески онлайн услуги и че потребителите никога досега не са имали достъп до толкова широка гама от творчески и културни произведения; като има предвид, че ползвателите се нуждаят от достъп до богато и разнообразно съдържание с високо качество;

Н.  като има предвид, че съгласуваното и систематично изграждане на цифровата библиотека „Еуропеана“ (Europeana), създадена през 2008 г. в рамките на инициатива на ЕС, предостави достъп до произведения от библиотеките на държавите членки;

О.  като има предвид, че творческите произведения са един от основните източници, захранващи цифровата икономика и участниците в сектора на информационните технологии като търсачките, социалните медии и платформите за генерирано от потребителите съдържание, но че всъщност почти цялата стойност, генерирана от творческите произведения, се прехвърля към цифровите посредници, които отказват да заплащат възнаграждения на авторите или договарят изключително ниски възнаграждения;

П.  като има предвид, че Директива 2011/77/ЕС и Директива 2006/116/ЕО хармонизират сроковете за закрила на авторското право и сродните му права, като установяват пълна хармонизация на периода на закрила за всеки вид произведение и всяко сродно право в държавите членки;

Р.  като има предвид, че задача на законодателните органи на ЕС е насърчаването на регулаторна рамка за авторското право и сродните му права, която да бъде ясна и разбираема за всички заинтересовани страни, в частност за широката общественост, и която осигурява правна сигурност;

С.  като взе предвид конкурентното предимство и нарастващото влияние на някои посредници в интернет пространството, както и отрицателното въздействие на тази ситуация върху творческия потенциал на авторите и върху развитието на услугите, предлагани от други разпространители на творчески произведения;

Т.  като има предвид, че при определянето на правната рамка в областта на авторското право и сродните му права трябва да се отчете необходимостта от насърчаване на иновативни индустриални и търговски модели, като се използват възможностите, предлагани от новите технологии, за да се повиши конкурентоспособността на предприятията от ЕС;

У.  като има предвид, че създаването на растеж и работни места е приоритет на Комисията и заема централно място в нейната програма за периода 2014—2019 г.;

1.  Посочва, че авторското право е реалното средство, позволяващо да се обезпечи възнаграждението на творците и финансирането на творческия процес;

2.  Приветства инициативата на Комисията за провеждане на допитване относно авторското право, което привлече значителен интерес от страна на широк кръг от заинтересовани страни, в това число секторът на културата и гражданското общество(17);

3.  Приветства ангажимента на Комисията за по-нататъшно разработване на програмата на ЕС в областта на цифровите технологии, включително с въпросите, свързани с авторското право, в рамките на новия мандат на Комисията; приветства работната програма на Комисията за 2015 г., тъй като тя се задължава да изготви пакет за единния цифров пазар, който включва законодателно предложение с цел модернизиране на правилата в областта на авторското право, за да бъдат пригодени към ерата на цифровите технологии;

4.  Припомня, че авторското право и сродните му права закрилят и стимулират както разработването и предлагането на пазара на нови продукти и услуги, така и създаването и използването на тяхното творческо съдържание, като по този начин допринасят за повишаване на конкурентоспособността, на заетостта и на иновациите в редица промишлени сектори в ЕС;

5.  Подчертава, че авторското право е ефективно дотолкова, доколкото са ефективни прилаганите мерки за неговата защита, и че за да се гарантира процъфтяващ и иновативен творчески сектор, трябва да е налице стриктно прилагане на авторското право;

6.  Припомня, че териториалността е изначално присъща на съществуването на авторските права и сродните им права; подчертава, че този принцип не е в противоречие с мерките за гарантиране на преносимост на съдържание;

7.  Подчертава, че при всяко преразглеждане на Директива 2001/29/ЕО следва да се продължи да се гарантира принципът на справедливо възнаграждение за притежателите на права; настоятелно призовава да бъде потвърден отново принципът на териториалност, който предоставя възможност на всяка държава членка да гарантира принципа на справедливо възнаграждение в рамките на собствената си политика в областта на културата;

8.  Отбелязва, че предлагането на творби, до които ползвателите имат законен достъп, е нараснало, откакто се прилага Директива 2001/29/ЕО; отбелязва също така, че трансграничният достъп до разнообразните употреби, които технологичният напредък предлага на потребителите, може да наложи основаващи се на конкретни данни подобрения в действащата нормативна уредба с цел да продължи разработването на законното предлагане на разнообразно културно и творческо съдържание онлайн, за да се предостави възможност за достъп до европейското културно многообразие;

9.  Припомня, че на потребителите твърде често е отказван достъп до някои свързани със съдържанието услуги по причини, свързани с географското положение, което е в противоречие с целта на Директива 2001/29/ЕО за прилагане на четирите свободи на вътрешния пазар; поради това настоятелно призовава Комисията да предложи подходящи решения за подобряване на трансграничната достъпност на услугите и на съдържанието с авторски права за потребителите;

10.  Счита, че от подхода, възприет в Директива 2014/26/EС относно колективното управление на права, могат да се извлекат поуки за другите видове съдържание, но проблемите, свързани с преносимостта и блокирането на географски принцип, не могат да бъдат разрешени с едно всеобхватно решение, а може да изискват няколко различни интервенции — както регулаторни, така и пазарно ориентирани;

11.  Подчертава, че творческият продукт на Европейския съюз е един от най-богатите му ресурси и тези, които искат да го ползват, следва да могат да направят това срещу заплащане, дори когато той се продава единствено в друга държава членка;

12.  Насочва вниманието към факта, че използването на многотериториални лицензи, както е предвидено в Директива 2014/26/ЕС относно колективното управление на авторското право, е едно от възможните решения, ако разпространителите желаят да обхванат цялата територия на Европа;

13.   Посочва, че финансирането, продуцирането и копродуцирането на филми и телевизионно съдържание зависят до голяма степен от изключителните териториални лицензи, които се предоставят на местните разпространители в рамките на различни платформи, отразяващи културните особености на отделните европейски пазари; подчертава с оглед на това, че с основаващата се на принципа на свобода на договаряне възможност да се избират териториалният обхват и видът на платформата за разпространение се насърчават инвестициите във филми и телевизионно съдържание, както и културното многообразие; призовава Комисията да гарантира, че всяка инициатива за осъвременяване на авторското право се предхожда от обстойно проучване на евентуалното ѝ въздействие върху продуцирането, финансирането и разпространението на филми и телевизионно съдържание, а така също и върху културното многообразие;

14.  Подчертава, че секторните практики за блокиране на географски принцип следва да не възпрепятстват достъпа на културните малцинства, живеещи в държави – членки на ЕС, до съществуващо съдържание или услуги на техния език, независимо дали те са безплатни или се предлагат срещу заплащане;

15.  Подкрепя инициативите, имащи за цел да подобрят преносимостта в рамките на ЕС на онлайн услугите за законно придобито и законно предлагано съдържание, при пълно зачитане на авторското право и на интересите на притежателите на права;

16.  Припомня, че европейските културни пазари се характеризират с естествена разнородност, дължаща се на европейското културно и езиково многообразие; отбелязва, че тази разнородност следва да се разглежда по-скоро като предимство, а не като пречка за единния пазар;

17.  Отбелязва значението на териториалните лицензи в ЕС, по-специално по отношение на аудио-визуалната и филмовата продукция, която се основава предимно на системите на разпространителите за предварително закупуване или предварително финансиране;

18.  Отбелязва с тревога нарастващия брой на незаконните онлайн услуги и зачестяващите случаи на пиратство и в по-общ план, на нарушения на правата върху интелектуалната собственост — тенденция, което представлява сериозна заплаха за икономиките на държавите членки и за творчеството в ЕС;

19.  Подчертава, че всяка реформа на уредбата за авторското право следва да се основава на висока степен на закрила, тъй като правата са жизненоважни за интелектуалното творчество и осигуряват стабилно, ясно и гъвкаво правно основание, с което се насърчават инвестициите и растежът в сектора на творчеството и културата и същевременно се премахва правната несигурност и непоследователност, които оказват неблагоприятно въздействие върху функционирането на вътрешния пазар;

20.  Подчертава, че наред с важната задача за разширяване на функциониращите структури за цифровия единен пазар трябва да се предприемат и мерки с цел да се гарантира доброто функциониране на аналоговия единен пазар и занапред;

21.  Посочва, че силно зависещите от авторското право сектори осигуряват заетост на повече от 7 милиона души в ЕС; поради това оправя искане към Комисията да гарантира, че в съответствие с принципите за по-добро регулиране всяка законодателна инициатива за осъвременяване на авторското право е предшествана от всеобхватна предварителна оценка на въздействието ѝ върху растежа и заетостта, както и на евентуалните разходи и ползи, свързани с нея;

22.  Подчертава, че всяко преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на авторското право трябва да бъде правилно насочено и да се основава на убедителни данни, с цел да се гарантира по-нататъшното развитие на творческите сектори в Европа;

23.  Отчита, че дейностите с търговски характер, нарушаващи авторското право, представляват сериозна заплаха за функционирането на цифровия единен пазар и за развитието на законното предлагане на разнообразно културно и творческо съдържание онлайн;

24.  Счита за абсолютно необходимо да се засили позицията на авторите и на творците, както и да се повишат техните възнаграждения във връзка с цифровото разпространение и използване на техните произведения;

Изключителни права

25.  Признава необходимостта на авторите и на изпълнителите да бъде гарантирана правна сигурност по отношение на техните творчески и художествени произведения; признава обществения интерес от разпространението на културата и знанието; признава ролята на продуцентите и издателите за това произведенията да достигнат до пазара, както и необходимостта от справедливо и подобаващо възнаграждение за всички категории притежатели на права; призовава да се внесат подобрения по отношение на договорната позиция на авторите и изпълнителите спрямо другите притежатели на права и посредниците, а именно като се обмисли възможността за определяне на разумен срок за ползване на правата, прехвърлени от авторите на трети страни, след изтичането на който тези права ще престават да действат, тъй като договорната размяна може да се характеризира с неравнопоставеност между страните; във връзка с това подчертава значението на свободата на договаряне;

26.  Отбелязва, че наличието на съответстваща закрила на творбите, които са предмет на авторско право, както и на други закриляни обекти е от голямо значение, включително от културна гледна точка, и че съгласно член 167 от ДФЕС от Съюза се изисква да взема предвид културните аспекти при своята дейност;

27.  Подчертава, че авторите и изпълнителите трябва да получават справедливо възнаграждение както в цифровата, така и в аналоговата среда;

28.  Приканва Комисията да извърши оценка на целенасочените и целесъобразните мерки за повишаване на правната сигурност, в съответствие с целите на Комисията за по-добро регулиране; призовава Комисията да проучи въздействието на евентуално единно европейско авторско право върху работните места и иновациите, върху интересите на авторите, изпълнителите и другите притежатели на права, както и върху насърчаването на достъпа на потребителите до регионалното културно многообразие;

29.  Посочва, че изключителните права и свободата на договаряне са ключови елементи на крехката екосистема, която създава и финансира творческо съдържание, тъй като водят до по-доброто поделяне на риска, създават условия за включването на различни участници в рамките на общи проекти, насочени към разнообразна от културна гледна точка публика, и са в подкрепа на стимулите за инвестиции в продуцирането на професионално съдържание;

30.  Препоръчва на законодателя на ЕС с цел защита на обществения интерес, като същевременно защитава личните данни, да разгледа възможности за намаляване в още по-голяма степен на препятствията пред повторната употреба на информацията в обществения сектор; отбелязва, че това приспособяване на законодателството следва да се извърши при надлежно спазване на Директива 2013/37/ЕС, основополагащите принципи на авторското право и съответната съдебна практика на Съда на ЕС;

31.  Призовава Комисията ефективно да защитава произведенията, представляващи обществено достояние, които по определение не подлежат на защита на авторското право; настоятелно призовава следователно Комисията да поясни, че след като дадено произведение вече е станало обществено достояние, неговото цифровизиране, стига да не представлява ново, трансформирано произведение, остава обществено достояние; призовава също Комисията да проучи дали на притежателите на права може да се предостави правото да правят своите произведения обществено достояние, изцяло или частично;

32.  Призовава Комисията да хармонизира в още по-голяма степен срока за авторско-правна закрила, без обаче да удължава срока на закрила, в съответствие с международните стандарти, определени в Бернската конвенция; насърчава държавите членки да ускорят приключването на транспонирането и прилагането на директиви 2006/116/ЕО и 2011/77/ЕС;

Изключения и ограничения

33.  Призовава законодателя на ЕС да се придържа към целта, заявена в Директива 2001/29/ЕО за предоставяне на адекватна защита на авторското право и сродните му права като един от основните начини за гарантиране на европейско културно творчество и за поддържане на справедлив баланс между различните категории притежатели на права и ползватели на закриляни обекти, както и между различните категории притежатели на права; подчертава, че всяка законодателна промяна в тази област следва да гарантира достъпа на хората с увреждания до всички формати на произведенията и услугите, закриляни от авторското право и сродните му права;

34.  Подчертава, че авторското право и сродните му права представляват правната рамка за европейските сектори на културата и творчеството, както и за сектора на образованието и научните изследвания и за сектора, който е облагодетелстван от изключенията и ограниченията във връзка с тези права, и формират тяхната основа за икономическа активност и заетост;

35.  Отбелязва, че изключенията и ограниченията трябва да се прилагат, като се взема предвид с каква цел са били създадени, както и характеристиките, присъщи на цифровата среда и на аналоговата среда, като същевременно се поддържа баланс между интересите на притежателите на права и интересите на обществеността; призовава следователно Комисията да проучи възможността за преглед на някои съществуващи изключения и ограничения с цел по-доброто им приспособяване към цифровата среда, като се вземат предвид текущите промени в цифровата среда и необходимостта от конкурентоспособност;

36.  Подчертава, че е важно изключенията и ограниченията да бъдат достъпни за хората с увреждания; отбелязва в това отношение сключването на Маракешкия договор, което ще улесни достъпа до книги на лицата с нарушено зрение, и насърчава неговото бързо ратифициране, без да се обвързва с преразглеждането на правната рамка на ЕС; счита, че договорът е добра стъпка напред, но че остава да бъде свършена още много работа, за да се отвори достъпът до съдържание за хората с различни увреждания;

37.  Отбелязва значението на европейското културно многообразие и отбелязва, че различията между държавите членки при прилагането на изключенията могат да затруднят функционирането на вътрешния пазар с оглед на развитието на трансгранични дейности и на глобалната конкурентоспособност и иновативност на ЕС, като могат също така да доведат до правна несигурност за авторите и потребителите; счита, че някои изключения и ограничения могат следователно да се възползват от по-общи правила; отбелязва при все това, че наличието на различия може да се окаже основателно, с цел да могат държавите членки да създават закони съобразно специфичните си културни и икономически интереси и в съответствие с принципите на пропорционалност и субсидиарност;

38.  Призовава Комисията да разгледа прилагането на минимални стандарти за изключенията и ограниченията и също така да осигури правилното прилагане на изключенията и ограниченията, посочени в Директива 2001/29/ЕО, както и равен трансграничен достъп до културното многообразие в рамките на вътрешния пазар, и да повиши правната сигурност;

39.  Счита за необходимо да се укрепят изключенията, полза от които могат да извлекат институциите от обществен интерес като библиотеки, музеи и архиви, с цел насърчаване на широк достъп до културното наследство, включително чрез онлайн платформи;

40.  Призовава Комисията да разгледа внимателно защитата на основните права, и по-специално борбата срещу дискриминацията или защитата на свободата на печата; припомня във връзка с това, че за тези изключения следва да се предостави справедливо обезщетение;

41.  Припомня значението на малките и средните предприятия (МСП) в секторите на културата и творчеството от гледна точка на създаването на работни места и пораждането на растеж в ЕС; подчертава, че по-голямата част от МСП в секторите на културата и творчеството се възползват от гъвкавостта на правната рамка в областта на авторското право, за да произвеждат, да инвестират и да разпространяват културни и творчески произведения, но и за да разработват иновативни решения, които дават възможност на потребителите да получат достъп до онлайн творби, съобразени с предпочитанията и характеристиките на местните пазари;

42.  Отбелязва с интерес развитието на нови форми на използване на произведенията в цифровите мрежи, по-специално формите, включващи трансформирането им, и подчертава, че е необходимо да се обмислят решения, които съчетават ефикасната закрила, осигуряваща адекватно възнаграждение и справедливо обезщетение за творците, и обществения интерес към достъпа до културни блага и знания;

43.  Подчертава, че в случаите когато вече се прилага изключение или ограничение, новите употреби на съдържание, опосредствани от технологичния прогрес или нови употреби на технологиите, следва, доколкото е възможно, да бъдат тълкувани в съответствие със съществуващото изключение или ограничение, при условие че новата употреба е сходна на съществуващата, за да се повиши правната сигурност, като това ще подлежи на тристъпковия тест; потвърждава, че такава гъвкавост при тълкуването на изключенията и ограниченията може да осигури възможност за приспособяване на съответните изключения и ограничения към различните национални обстоятелства и социални потребности;

44.  Изтъква необходимостта да се гарантира технологичната неутралност и бъдеща съвместимост на изключенията и ограниченията, като същевременно се вземе предвид в необходимата степен въздействието на конвергенцията на медиите, служейки на обществения интерес чрез предоставяне на стимули за създаване, финансиране и разпространение на нови произведения и за тяхното предоставяне на разположение на обществеността по нови, иновативни и атрактивни начини;

45.  Предлага да се преразгледа отговорността на доставчиците на услуги и на посредниците, за да се изяснят правният им статут и правната им отговорност по отношение на авторските права, да се гарантира, че се извършва надлежна проверка през цялото време на творческия процес и по цялата верига на доставки, и да се обезпечи справедливо възнаграждение за творците и носителите на права в рамките на ЕС;

46.  Счита, че развитието на цифровия пазар е невъзможно без наред с това да се развиват секторите на творчеството и културата;

47.  Подчертава значението на изключението за карикатурите, пародиите и пастишите за провеждането на активен демократичен дебат; счита, че ограничението следва да постигне компромис между интересите и правата на творците и оригиналните персонажи и свободата на изразяване на ползвателя на дадено закриляно произведение, който се позовава на изключението за карикатура, пародия или пастиш;

48.  Подчертава необходимостта от правилна оценка на въвеждането на автоматични техники за анализ на текст и данни (напр. „извличане на текст и данни“ или „извличане на съдържание“) за научноизследователски цели, при условие че е получено разрешение за четене на произведението;

49.  Счита, че развитието на цифровия пазар е тясно свързано и трябва да върви ръка за ръка с развитието на секторите на творчеството и културата, което е единственият начин да се постигне трайно благосъстояние;

50.  Отбелязва, че правото на частна собственост е една от основите на съвременното общество; отбелязва също така, че улесняването на достъпа до образователни материали и културни блага е от изключително значение за развитието на обществото, основано на знания, и че това следва да бъде взето предвид от законодателите;

51.  Призовава за изключение за научноизследователски и образователни цели, което следва да обхваща не само образователните институции, но и акредитирани образователни или научноизследователски дейности, включително онлайн и трансгранични дейности, свързани с образователно заведение или институция, признати от компетентните органи или от законодателството, или попадащи в обхвата на образователна програма;

52.  Подчертава, че всички нови изключения или ограничения, въведени в правната система на ЕС в областта на авторското право, трябва да бъдат надлежно обосновани от солиден и обективен икономически и правен анализ;

53.  Признава значението на библиотеките за достъпа до знание и призовава Комисията да направи оценка на приемането на изключение, което да позволява на обществените и научноизследователските библиотеки законно да заемат книги за лично ползване на гражданите в цифров формат, за ограничен срок, чрез интернет или мрежите на библиотеките, така че тяхната задача за разпространяване на знания, която е от обществен интерес, да може да бъде изпълнявана по ефективен и съвременен начин; препоръчва авторите да бъдат справедливо обезщетявани за заемането по електронен път в същата степен, както при заемането на книги на физически носители съобразно националните териториални ограничения;

54.  Призовава Комисията да направи оценка на приемането на изключение, което да позволява на библиотеките да цифровизират съдържание с цел консултация, каталогизиране и архивиране;

55.  Подчертава, че е важно да се вземат под внимание заключенията от многобройните опити, предприемани от издателския сектор, за създаването на справедливи, балансирани и жизнеспособни бизнес модели;

56.  Отбелязва, че в някои държави членки бяха въведени законни лицензии с цел прилагането на компенсаторни схеми; подчертава необходимостта да се гарантира, че актове, които са допустими съгласно дадено изключение, запазват този си характер; припомня, че обезщетението за прилагането на изключения и ограничения следва да се предвижда под внимание само в случаи, когато актове, за които се счита, че попадат в обхвата на изключение, нанасят вреди на притежателя на права; призовава освен това Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост да направи цялостна научна оценка на тези мерки на държавите членки и на тяхното въздействие върху всяка засегната заинтересована страна;

57.  Припомня значението на изключението за възпроизвеждане за лично ползване, което не може да бъде ограничавано технически, в съчетание със справедливо обезщетение за творците; приканва Комисията да анализира, въз основа на научни доказателства, резолюцията на Парламента от 27 февруари 2014 г. относно такси за възпроизвеждане за лично ползване(18) и резултатите от последното проведено от Комисията посредничество(19), жизнеспособността на действащите мерки за справедливо обезщетяване на притежателите на права във връзка с възпроизвеждане, извършено от физически лица за лично ползване, по-специално по отношение на мерките за прозрачност;

58.  Отбелязва, че таксите за възпроизвеждане за лично ползване следва да бъдат уредени по начин, който информира обществеността относно действителния размер, целите и начина, по който ще бъдат използвани таксите;

59.  Подчертава, че цифровите такси следва да станат по-прозрачни и оптимизирани, за да се защитят правата на притежателите на права и на потребителите, като се вземе предвид Директива 2014/26/EС относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар;

60.  Подчертава, че е важно да се внесе повече яснота и прозрачност по отношение на режима в областта на авторското право за потребителите на авторски права, по-специално по отношение на съдържанието, създадено от потребителите, и таксите за притежателите на авторски права, за да се насърчава творчеството и по-нататъшното развитие на онлайн платформи, както и за да се осигури подходящо възнаграждение на притежателите на авторски права;

61.  Отбелязва значението на член 6, параграф 4 от Директива 2001/29/EО и подчертава, че ефективното прилагане на изключения или ограничения и достъпът до съдържание, което не е предмет на защита на авторското право или на сродните му права, не следва да бъде отменяно с договор или договорни условия;

62.  Призовава разпространителите да публикуват цялата информация, свързана с технологичните мерки, които са необходими за осигуряване на оперативната съвместимост на тяхното съдържание;

63.  Подчертава, че е необходимо да се насърчава по-голяма оперативна съвместимост, в частност за софтуер и терминали, тъй като липсата на оперативна съвместимост възпрепятства иновациите, намалява конкуренцията и е във вреда на потребителите; счита, че липсата на оперативна съвместимост води до господстващо положение на пазара на един конкретен продукт или услуга, което от своя страна възпрепятства конкуренцията и ограничава избора на потребителите в ЕС;

64.  Посочва, че бързите темпове на технологично развитие на цифровия пазар изискват технологично неутрална законодателна рамка за авторското право;

65.  Признава ролята на пропорционалното и ефективно правоприлагане за подкрепата на творците, притежателите на права и потребителите;

66.  Призовава Комисията и законодателя на ЕС да обмислят решения за изместване на стойността от съдържанието към услугите; подчертава необходимостта да се адаптира определението за статута на посредника в настоящата цифрова среда;

67.  Подчертава, че потребителите често се сблъскват с различни ограничения и че понятието за права на потребителите много често отсъства от сферата на авторските права; призовава Комисията да направи оценка на ефективността на действащото законодателство в областта на авторското право от гледна точка на потребителите и да разработи набор от ясни и изчерпателни права на потребителите;

o
o   o

68.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и на правителствата на държавите членки.

(1)ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10.
(2)ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72.
(3)ОВ L 175, 27.6.2013 г., стр. 1.
(4)ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 5.
(5) ОВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 12.
(6)ОВ L 265, 11.10.2011 г., стр. 1.
(7) ОВ L 248, 6.10.1993 г., стр. 15.
(8) ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 45.
(9) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28.
(10) ОВ L 346, 27.11.1992 г., стр. 61.
(11) ОВ L 272, 13.10.2001 г., стр. 32.
(12) Приети текстове, P7_TA(2014)0179.
(13) Приети текстове, P7_TA(2013)0368.
(14) ОВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 64.
(15) ОВ C 50 E, 21.2.2012 г., стр. 48.
(16) ОВ C 249 E, 30.8.2013 г., стр. 49.
(17) Европейска комисия, ГД „Вътрешен пазар и услуги“, Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules (Доклад относно отговорите от общественото допитване относно преразглеждането на правилата на ЕС в областта на авторското право), юли 2014 г.
(18) Приети текстове, P7_TA(2014)0179.
(19) Препоръки на Антонио Виторино от 31 януари 2013 г., произтичащи от последното проведено от Комисията посредничество във връзка с таксите за възпроизвеждане за лично ползване и репрография.

Правна информация