Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2766(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0707/2015

Разисквания :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Приети текстове :

P8_TA(2015)0280

Приети текстове
PDF 468kWORD 78k
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Положението на двама християнски пастори в Судан
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно положението на двама християнски пастори в Судан (2015/2766(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Судан,

—  като взе предвид доклада на експертите по правата на човека от 19 май 2014 г., изготвен съгласно специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека от 1948 г. и Декларацията на ООН за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

—  като взе предвид Споразумението от Котону от 2000 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС от 2013 г. относно свободата на религията и убежденията,

—  като взе предвид националния план на Судан относно правата на човека, приет през 2013 г., основан на принципите на всеобщите и равни права на всички лица,

—  като взе предвид резолюциите на Общото събрание на ООН, а именно резолюции 62/149 от 18 декември 2007 г., 63/168 от 18 декември 2008 г., 65/206 от 21 декември 2010 г., 67/176 от 20 декември 2012 г. и 3/69 от 18 декември 2014 г. относно въпроса за мораториум върху прилагането на смъртното наказание, в които Общото събрание призова държавите, в които смъртното наказание все още съществува, да въведат мораториум върху екзекуциите с оглед на премахването на смъртното наказание,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Майкъл Ят, пастор в презвитерианската евангелистка църква в Южен Судан, е бил задържан от суданската национална разузнавателна служба, след като е произнесъл проповед в църква в Северен Хартум, която е клон на суданската презвитерианска евангелистка църква, по време на посещението си в Судан на 21 декември 2014 г.; като има предвид, че той е бил задържан непосредствено след произнесената от него проповед, в която според сведенията той е осъдил будещата полемика продажба на земя и недвижимо имущество на църквата и отношението към християните в Судан;

Б.  като има предвид, че Питър Йен Рийт, пастор, е бил задържан на 11 януари 2015 г., след като е предал писмо на суданската служба по религиозни въпроси, в което отправя въпроси относно положението на Майкъл Ят и относно неговия арест;

В.  като има предвид, че и двамата мъже са държани в изолация до 1 март 2015 г., а на 4 май 2015 г. срещу двамата са отправени множество обвинения по силата на суданския наказателен кодекс от 1991 г., включително обвинения в: съвместни престъпни деяния (член 21), подриване на конституционната система (член 51), водене на война срещу държавата (член 50), шпионаж (член 53), незаконно придобиване или разкриване на официални документи (член 55), подклаждане на омраза (член 64), нарушаване на обществения ред (член 69) и богохулство (член 125);

Г.  като има предвид, че обвиненията, основаващи се на членове 50 и 53 от суданския наказателен кодекс, водят до смъртно наказание в случай на осъдителна присъда;

Д.  като има предвид, че на 1 юли 2015 г. суданските органи са дошли да съборят част от комплекса на евангелистката църква в Бахри (другото наименование на Северен Хартум); като има предвид, че адвокатът, представляващ църквата, Мохамед Мустафа, който също представлява двамата задържани пастори, и пасторът Хафез от евангелистката църква в Бахри са се оплакали, че държавният служител събаря погрешната част от комплекса; като има предвид, че и двамата са били задържани за това, че възпрепятстват държавен служител при изпълнението на неговите задължения; като има предвид, че държавният служител е продължил да събаря погрешната част от комплекса;

Е.  като има предвид, че след като Южен Судан се отцепи през 2011 г., в Судан се наблюдават все по-често случаи на заплахи срещу църковни ръководители, сплашване на християнските общности и унищожаване на църковно имущество;

Ж.  като има предвид, че 12 млади момичета християнки от планината Нуба са били задържани на 25 юни 2015 г. при излизането си от баптистка църква и са били обвинени, че са облечени непристойно; като има предвид, че две от момичетата са били освободени на следващия ден, без към тях да бъдат отправени обвинения, и че останалите десет са били освободени под гаранция;

З.  като има предвид, че момичетата християнки ще трябва да се явят пред съда, като към тях са отправени обвинения съгласно член 152 от Наказателния кодекс на Судан, който гласи: „Всеки, който на обществено място извърши непристойно деяние или деяние в разрез с обществения морал, или който носи неприлично облекло или облекло в разрез с обществения морал, или който буди раздразнение сред обществеността, се наказва с максимално 40 удари с камшик и/или с глоба“;

И.  като има предвид, че Африканската харта за правата на човека и народите, ратифицирана от Судан, съдържа разпоредби за правото на живот и за забрана на изтезанията и жестокото, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, но че същевременно смъртното наказание, както и отрязването на крайници, боят с камшик и други форми на телесни наказания все още се прилагат в страната за редица престъпления;

Й.  като има предвид, че налагането на всеобщ мораториум с оглед на пълното премахване на смъртното наказание трябва да продължи да бъде една от основните цели на международната общност, както подчерта отново на 18 декември 2014 г. Общото събрание на ООН;

1.  Призовава суданските органи да оттеглят всички обвинения срещу пасторите Майкъл Ят и Питър Йен Рийт и призовава за тяхното незабавно и безусловно освобождаване; междувременно призовава правителството на Судан да гарантира, че до освобождаването си двамата пастори няма да бъдат подлагани на изтезания или малтретиране и че тяхната физическа и психическа неприкосновеност надлежно се зачитат;

2.  Отправя искане към делегацията на ЕС в Судан да следи съдебното производство и да предоставя съдействие на пасторите; призовава ЕС да поеме водеща роля, като насочи вниманието към тежките и широко разпространени нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право в страната и осъди тези действия;

3.  Напомня на суданските органи за техните задължения на национално и международно равнище за защита на свободата на религията и убежденията; отново заявява, че свободата на религията, съвестта и убежденията е всеобщо право на човека, което трябва да се защитава навсякъде и за всекиго; категорично осъжда всички форми на насилие и сплашване, които нарушават правото на хората да изповядват или да не изповядват религия или да приемат религия по свой избор, в това число използването на заплахи, физическа сила или наказателни санкции с цел принуда на вярващите или невярващите лица да се откажат от своята религия или да започнат да изповядват друга;

4.  Осъжда задържането на 12-те момичета християнки; призовава правителството на Судан да преустанови производството срещу 10-те момичета, срещу които все още висят обвинения в неправомерно поведение;

5.  Призовава правителството на Судан да отмени всички законодателни актове, които са дискриминационни на основа религия, и да защитава идентичността на малцинствените групи, включително на малцинствените групи от всички вероизповедания;

6.  Осъжда тормоза на християни и намесата в църковните дела; настоятелно призовава правителството на Судан да се въздържа от подобни действия; призовава Судан да отмени законите за вероотстъпничеството и да преустанови закриването на църкви и други религиозни обекти;

7.  Призовава правителството на Судан да реформира правната система на страната в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека, с цел да защитава основните свободи и права на човека и да осигури защитата на човешките права на всяко едно лице, по-специално във връзка с дискриминацията по отношение на жените, религиозните малцинства и групите в неравностойно положение;

8.  Отново подчертава, че осъжда смъртното наказание при всички обстоятелства, и отново изтъква необходимостта да се въведе световен мораториум с оглед на премахването на смъртното наказание; съответно призовава правителството на Судан да премахне смъртното наказание, както и боят с камшик, който все още се прилага, и да замени съществуващите смъртни присъди с друг вид присъда;

9.  Изразява сериозна загриженост относно засилените репресии срещу членове на опозицията, осъжда решението на съда в Омдурман от 6 юли 2015 година, с което на Мастур Ахмед Мохамед — заместник-председател на Партията на конгреса, както и на двама други нейни ръководители — Асем Омар и Ибрахим Мохамед, се налага наказание 20 удара с камшик, изпълняемо незабавно; изразява своята подкрепа за усилията, прилагани по-конкретно от ООН, ЕС, Африканския съюз и Тройката (Норвегия, Обединеното кралство и САЩ), за намиране по пътя на преговорите на решение на ситуацията в Судан и за оказване на подкрепа на стремежа на гражданското общество и опозиционните партии да насърчат приобщаващия мирен процес;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на Република Судан, на Африканския съюз, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС и на Панафриканския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност