Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2766(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0707/2015

Debates :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Balsojumi :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0280

Pieņemtie teksti
PDF 323kWORD 76k
Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs - Strasbūra Galīgā redakcija
Divu kristiešu mācītāju stāvoklis Sudānā
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. jūlija rezolūcija par divu kristiešu mācītāju stāvokli Sudānā (2015/2766(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Sudānu,

–  ņemot vērā cilvēktiesību ekspertu 2014. gada 19. maija ziņojumu, kas izdots ANO Cilvēktiesību padomes īpašo procedūru ietvaros,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un ANO Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

–  ņemot vērā 2000. gada Kotonū nolīgumu,

–  ņemot vērā 2013. gada ES pamatnostādnes par reliģijas vai ticības brīvību,

–  ņemot vērā Sudānas valsts cilvēktiesību plānu, kas pieņemts 2013. gadā, pamatojoties uz visu cilvēku universāluma un līdztiesības principiem,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas, jo īpaši 2007. gada 18. decembra rezolūciju Nr. 62/149, 2008. gada 18. decembra rezolūciju Nr. 63/168, 2010. gada 21. decembra rezolūciju Nr. 65/206, 2012. gada 20. decembra rezolūciju Nr. 67/176 un 2014. gada 18. decembra rezolūciju Nr. 3/69 par moratorija izsludināšanu attiecībā uz nāvessoda piemērošanu, kurās tā aicināja valstis, kurās nāvessods joprojām pastāv, noteikt nāvessodu izpildes moratoriju ar mērķi to pilnībā atcelt,

–  ņemot vērā Reglamenta 135. panta 5. punktu un 123. panta 4. punktu,

A.  tā kā Dienvidsudānas prezbiterāņu evaņģēliskās baznīcas mācītāju Michael Yat Sudānas vizītes laikā 2014. gada 21. decembrī pēc viņa sprediķa Hartumas Ziemeļu baznīcā (Sudānas prezbiterāņu evaņģēliskās baznīcas filiāle) aizturēja Sudānas valsts izlūkošanas un drošības dienests (NISS); tā kā viņu arestēja tūlīt pēc dievkalpojuma, kurā viņš esot nosodījis pretrunīgi vērtējamo baznīcu zemju un īpašumu tirdzniecību un attieksmi pret kristiešiem Sudānā;

B.  tā kā mācītāju Peter Yen Reith arestēja 2015. gada 11. janvārī pēc tam, kad viņš bija nosūtījis vēstuli Sudānas Reliģijas lietu birojam, lūdzot informāciju par mācītāju Michael un vēloties vairāk uzzināt par viņa arestu;

C.  tā kā abi vīrieši tika turēti apcietinājumā bez saziņas iespējām līdz 2015. gada 1. martam un 2015. gada 4. maijā viņiem abiem tika izvirzīta apsūdzība par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar 1991.gada Sudānas Kriminālkodeksu, cita starpā apsūdzot viņus par: noziedzīgiem nodarījumiem grupā (21. pants), konstitucionālās iekārtas apdraudējumu (51. pants), kara veicināšanu pret valsti (50. pants), spiegošanu (53. pants), oficiālu dokumentu prettiesisku iegūšanu vai izplatīšanu (55. pants), naida kurināšanu (64. pants), sabiedriskās kārtības traucēšanu (69. pants) un zaimošanu (125. pants);

D.  tā kā, atzīstot personu par vainīgu apsūdzībās, pamatojoties uz Sudānas kriminālkodeksa 50. vai 53. pantu, tiek piespriests nāvessods;

E.  tā kā 2015. gada 1. jūlijā Sudānas iestādes pārstāvji ieradās, lai iznīcinātu daļu no Bahri evaņģēliskās baznīcas kompleksa; tā kā baznīcas advokāts Mohamed Mustafa, kurš ir arī abu arestēto mācītāju advokāts, un Bahri evaņģēliskās baznīcas mācītājs Hafez sūdzējās, ka valsts iestādes darbinieks iznīcināja kompleksa nepareizo daļu; tā kā abas minētās personas apcietināja par valsts ierēdņa traucēšanu viņa pienākumu veikšanā; tā kā valsts ierēdnis turpināja iznīcināt kompleksa nepareizo daļu;

F.  tā kā kopš Dienvidsudānas atdalīšanās 2011. gadā draudi baznīcas līderiem, pret kristiešu kopienām vērsta iebiedēšana un baznīcu īpašumu iznīcināšana Sudānā ir turpinājusies paātrinātā tempā;

G.  tā kā 12 kristiešu jaunietes no Nūbas kalnu teritorijas tika arestētas 2015. gada 25. jūnijā, kad viņas iznāca no baptistu baznīcas, vainojot viņas nepiedienīga apģērba nēsāšanā; tā kā divas no šīm meitenēm nākamajā dienā atbrīvoja, neizvirzot apsūdzību, bet pārējās 10 atbrīvoja pret drošības naudu;

H.  tā kā kristiešu meitenēm būs jāstājas tiesas priekšā un pret viņām tiks izvirzīta apsūdzība saskaņā ar Sudānas Kriminālkodeksa 152. pantu, kurā teikts: “ikviens, kas sabiedriskā vietā uzvedas nepienācīgi, rīkojas pretēji sabiedrības morāles normām, nēsā nepieklājīgu, sabiedrības morāles normām neatbilstīgu vai sabiedrības jūtas aizskarošu apģērbu, tiek sodīts, piemērojot pēršanu, kas nedrīkst pārsniegt četrdesmit sitienus, sodanaudu, vai abus šos sodus”;

I.  tā kā Sudānas ratificētā Āfrikas Harta par cilvēktiesībām un tautu tiesībām ietver tiesības uz dzīvību un spīdzināšanas un nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas sodīšanas un izturēšanās aizliegumu, bet tā kā valstī par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem joprojām tiek veikti nāvessodi, locekļu amputācijas, pēršana vai cita veida miesassodi;

J.  tā kā vispārēja nāvessoda moratorija noteikšanai nolūkā to pilnībā atcelt arī turpmāk ir jābūt vienam no starptautiskās sabiedrības galvenajiem mērķiem, kā 2014. gada 18. decembrī uzsvēra ANO Ģenerālajā asamblejā,

1.  aicina Sudānas iestādes atsaukt visas apsūdzības pret mācītāju Michael Yat un mācītāju Peter Yen Reith un aicina nekavējoties un bez nosacījumiem viņus atbrīvot; vienlaikus aicina Sudānas valdību nodrošināt, ka līdz abu mācītāju atbrīvošanai viņi netiek pakļauti spīdzināšanai vai jebkādai citai nežēlīgai rīcībai un ka viņu fiziskā un garīgā integritāte tiek pienācīgi ievērota;

2.  prasa ES delegācijai Sudānā uzraudzīt tiesas procesus un palīdzēt mācītājiem; aicina ES uzņemties vadību, lai vērstu uzmanību uz nopietniem un plaši izplatītiem pārkāpumiem cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību jomā šajā valstī un lai nosodītu šos pārkāpumus;

3.  atgādina Sudānas iestādēm par to saistībām valstu un starptautiskā līmenī aizsargāt reliģijas un ticības brīvību; atkārtoti apstiprina, ka reliģijas, apziņas un ticības brīvība ir vispārējas cilvēktiesības, kas ir jāaizsargā visur un attiecībā uz ikvienu personu; asi nosoda jebkādu vardarbību un iebiedēšanu, kas ierobežo tiesības pēc paša gribas piederēt vai nepiederēt kādai reliģijai vai pieņemt kādu reliģiju, tostarp draudu, fiziska spēka un sodu izmantošanu, lai ticīgos vai neticīgos piespiestu atteikties no viņu reliģijas vai pieņemt reliģiju;

4.  nosoda 12 kristiešu meiteņu arestu; aicina Sudānas valdību izbeigt tiesvedību pret 10 meitenēm, kuru vaina vēl nav noskaidrota;

5.  aicina Sudānas valdību atcelt visus tiesību aktus, kas diskriminē reliģijas dēļ, un aizsargāt minoritāšu grupu, tostarp visu reliģisko pārliecību cilvēku, identitāti;

6.  nosoda kristiešu vajāšanu un iejaukšanos baznīcas lietās; mudina Sudānas valdību atturēties no šādām darbībām; aicina Sudānu atcelt tiesību aktus par atteikšanos no ticības un izbeigt baznīcu un citu reliģisko objektu slēgšanu;

7.  aicina Sudānas valdību reformēt valsts tiesu sistēmu saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem, lai aizsargātu cilvēku pamattiesības un brīvības, un nodrošināt visu iedzīvotāju cilvēktiesību aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz sieviešu diskrimināciju, reliģiskajām minoritātēm un nelabvēlīgā situācijā esošām grupām;

8.  atkārtoti nosoda nāvessodu jebkādos apstākļos un atkārtoti norāda uz vajadzību ieviest vispasaules moratoriju ar mērķi atcelt nāves sodu; tādēļ aicina Sudānas valdību atcelt nāvessodu, kā arī pēršanas praksi, kas joprojām ir spēkā, un mīkstināt piespriestos nāvessodus;

9.  pauž bažas par aizvien pieaugošajām represijām pret opozīcijas pārstāvjiem; stingri nosoda Oumdourman tiesas 2015. gada 6. jūlija lēmumu, ar kuru Kongresa partijas priekšsēdētāja vietniekam Mastour Ahmed Mohamed un vēl diviem tās vadītājiem – Assem Omar un Ibrahim Mohamed – piesprieda 20 sitienus ar pletni, kas izpildāmi nekavējoties; pauž atbalstu jo īpaši ANO, ES, Āfrikas Savienības un trijotnes (Norvēģijā, Apvienotā Karaliste un ASV) īstenotajiem centieniem vienoties par Sudānas situācijas risinājumu un atbalsta pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas partiju centienus veicināt visaptverošu miera procesu;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Sudānas Republikas valdībai, Āfrikas Savienībai, ANO ģenerālsekretāram, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas līdzpriekšsēdētājiem un Panāfrikas parlamentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika