Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2766(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0707/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0280

Prijaté texty
PDF 263kWORD 76k
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Situácia dvoch kresťanských kňazov v Sudáne
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 o situácii dvoch kresťanských pastorov v Sudáne (2015/2766(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

–  so zreteľom na správu odborníkov na ľudské práva z 19. mája 2014 vydanú v rámci osobitných postupov Rady OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948 a Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou z roku 2000,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o slobode náboženstva a viery z roku 2013,

–  so zreteľom na národný plán Sudánu v oblasti ľudských práv prijatý v roku 2013, ktorý je založený na zásadách všeobecnosti a rovnosti všetkých ľudí,

–  so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, najmä na rezolúcie č. 62/149 z 18. decembra 2007, č. 63/168 z 18. decembra 2008, č. 65/206 z 21. decembra 2010, č. 67/176 z 20. decembra 2012 a č. 3/69 z 18. decembra 2014 o otázke moratória na uplatňovanie trestu smrti, v ktorých VZ OSN vyzvalo tie krajiny, v ktorých ešte existuje trest smrti, aby zaviedli moratórium na popravy s výhľadom zrušenia trestu smrti,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pastora juhosudánskej evanjelickej presbyteriánskej cirkvi Michaela Yata zadržala sudánska národná spravodajská služba (NISS) po kázaní v cirkvi Chartúm-Sever, ktorá patrí pod sudánsku evanjelickú presbyteriánsku cirkev, počas návštevy v Sudáne 21. decembra 2014; keďže Michael Yat bol uväznený bezprostredne po kázni, v ktorej údajne odsúdil kontroverzný predaj cirkevných pozemkov a majetku, ako aj zaobchádzanie s kresťanmi v Sudáne;

B.  keďže 11. januára 2015 bol uväznený pastor Peter Yen Reith potom, čo sudánskemu úradu pre náboženské veci odovzdal list, v ktorom sa pýtal na pastora Michaela a na podrobnosti jeho zatknutia;

C.  keďže obaja boli držaní v izolácii do 1. marca 2015 a 4. mája 2015 boli obaja podľa sudánskeho trestného zákonníka z roku 1991 obvinení z viacerých trestných činov, medzi ktorými sú: spoločné trestné činy (článok 21), ohrozenie ústavného systému (článok 51), vedenie vojny proti štátu (článok 50), špionáž (článok 53), protiprávne získavanie alebo sprístupňovanie úradných dokumentov (článok 55), šírenie nenávisti (článok 64), narušovanie verejného poriadku (článok 69) a hanobenie (článok 125);

D.  keďže obvinenia vychádzajúce z článkov 50 a 53 sudánskeho trestného zákonníka vedú v prípade odsúdenia k trestu smrti;

E.  keďže 1. júla 2015 sudánske orgány zničili časť komplexu evanjelickej cirkvi v Bahri; keďže právnik cirkvi Mohamed Mustafa, ktorý je tiež právnym zástupcom obidvoch uväznených pastorov, a pastor Háfiz z evanjelickej cirkvi v Bahri sa sťažovali, že vládny zamestnanec ničil nesprávnu časť areálu; keďže obidvaja boli zatknutí za marenie výkonu služobných povinností štátneho zamestnanca; keďže vládny zamestnanec naďalej ničil nesprávnu časť areálu;

F.  keďže hrozby adresované vedúcim predstaviteľom cirkvi, zastrašovanie kresťanských spoločenstiev a ničenie cirkevného majetku pokračuje po oddelení Južného Sudánu v roku 2011 zrýchleným tempom;

G.  keďže 12 mladých kresťanských dievčat z Núbijských hôr bolo 25. júna 2015 pri svojom odchode z baptistického kostola zatknutých a obvinených z nosenia nevhodného oblečenia; keďže dve z týchto dievčat boli nasledujúci deň prepustené bez obvinenia a ďalších 10 bolo prepustených na kauciu;

H.  keďže kresťanské dievčatá sa musia dostaviť na súd, keďže sú obvinené na základe článku 152 sudánskeho trestného zákonníka, ktorý znie: „Kto sa na verejnom mieste dopustí nevhodného správania či konania v rozpore s verejnou morálkou alebo nosí obscénny odev alebo odev, ktorý je v rozpore s verejnou morálkou alebo vzbudzuje verejné pohoršenie, potrestá sa bičovaním, najviac však štyridsiatimi ranami, alebo pokutou, alebo oboma trestami.“;

I.  keďže Africká charta ľudských práv a práv národov, ktorú Sudán ratifikoval, zahŕňa právo na život a zákaz mučenia, ako aj krutého, neľudského alebo ponižujúceho trestania a zaobchádzania, ale keďže mnohé trestné činy sa v tejto krajine naďalej trestajú smrťou, amputáciou, bičovaním a inými telesnými trestami;

J.  keďže zavedenie všeobecného moratória na trest smrti s výhľadom na jeho úplné zrušenie musí byť i naďalej jedným z hlavných cieľov medzinárodného spoločenstva, ako to potvrdilo Valné zhromaždenie OSN 18. decembra 2014;

1.  vyzýva sudánske orgány, aby stiahli všetky obvinenia proti pastorovi Michaelovi Yatovi a pastorovi Petrovi Yen Reithovi a požaduje ich bezodkladné a bezpodmienečné prepustenie; zároveň vyzýva vládu Sudánu, aby zabezpečila, aby do svojho prepustenia obidvaja pastori neboli mučení ani vystavení inému zlému zaobchádzaniu a aby bola riadne rešpektovaná ich telesná a duševná integrita;

2.  žiada delegáciu EÚ v Sudáne, aby monitorovala súdne konania a poskytla pastorom pomoc; vyzýva EÚ, aby prevzala vedúcu úlohu pri zdôrazňovaní a odsudzovaní závažných a rozsiahlych porušovaní ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva v krajine;

3.  pripomína sudánskym orgánom ich povinnosti na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni chrániť slobodu náboženského vyznania a viery; opakuje, že sloboda náboženského vyznania, svedomia a viery je všeobecným ľudským právom, ktoré treba chrániť všade a pre každého; dôrazne odsudzuje všetky formy násilia a zastrašovania, ktoré narušujú právo vyznávať alebo nevyznávať náboženstvo alebo ho prijať podľa vlastnej voľby, vrátane použitia hrozieb, fyzickej sily alebo trestných sankcií, ktoré majú prinútiť veriacich i neveriacich, aby sa zriekli svojho náboženstva alebo konvertovali;

4.  odsudzuje zatknutie 12 kresťanských dievčat; vyzýva vládu Sudánu, aby ukončila konanie proti 10 dievčatám, ktoré sú aj naďalej obvinené z protiprávneho konania;

5.  vyzýva vládu Sudánu, aby zrušila všetky právne predpisy, ktoré diskriminujú na základe náboženstva, a aby chránila identitu menšinových skupín vrátane všetkých vierovyznaní;

6.  odsudzuje obťažovanie kresťanov a zasahovanie do cirkevných vecí; naliehavo vyzýva vládu Sudánu, aby prestala s touto činnosťou; vyzýva Sudán, aby zrušil zákony o odpadlíctve od viery a zastavil zatváranie kostolov a ďalších náboženských miest;

7.  vyzýva vládu Sudánu, aby zreformovala právny systém krajiny podľa medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv s cieľom chrániť základné ľudské práva a slobody a zabezpečiť ochranu ľudských práv každého jednotlivca, najmä pokiaľ ide o diskrimináciu žien, náboženských menšín a znevýhodnených skupín;

8.  opakovane odsudzuje trest smrti za akýchkoľvek okolností a pripomína nutnosť zaviesť celosvetové moratórium s výhľadom na zrušenie trestu smrti; vyzýva preto vládu Sudánu, aby zrušila trest smrti, ako aj praktiky bičovania, ktoré stále platia, a aby nahradila existujúce tresty smrti inými;

9.  je hlboko znepokojený nárastom represí voči členom opozície, silne odsudzuje rozhodnutie súdu Oumdourman zo 6. júla 2015 o uložení trestu 20 rán bičom s okamžitým vykonaním obvinenémum Mastourovi Ahmedovi Mohamedovi, podpredsedovi strany Kongresu a dvom ďalším vedúcim predstaviteľom strany Assemovi Omarovi a Ibrahimovi Mohamedovi; vyjadruje svoju podporu úsiliu, ktoré vyvíja najmä OSN, EÚ, Africká únia a trojka (Nórsko, Spojené kráľovstvo a USA), pokiaľ ide o dosiahnutie riešenia situácie v Sudáne na základe rokovaní, a snahám občianskej spoločnosti a opozičných strán podporiť inkluzívny mierový proces;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Sudánskej republiky, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia