Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2102(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0229/2015

Předložené texty :

A8-0229/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/09/2015 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0282

Přijaté texty
PDF 322kWORD 67k
Úterý, 8. září 2015 - Štrasburk Konečné znění
Žádost o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho imunity
P8_TA(2015)0282A8-0229/2015

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o žádosti o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho imunity (2015/2102(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o zbavení Janusze Korwina-Mikkeho imunity, kterou dne 13. března 2015 zaslal nejvyšší státní zástupce Polské republiky v souvislosti se soudním řízením, k jehož zahájení podal podnět velitel obecní policie v Piotrkówě Tribunálském dne 9. března 2015 (věc č. SM. O. 4151–F.2454/16769/2014), a oznámenou na plenárním zasedání dne 15. dubna 2015,

–  poté, co Janusz Korwin-Mikke dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 5,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 2 Ústavy Polské republiky a čl. 7b odst. 1 a čl. 7c odst. 1 ve spojení s článkem 10b zákona Polské republiky o výkonu mandátu poslance a senátora ze dne 9. května 1996,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0229/2015),

A.  vzhledem k tomu, že nejvyšší státní zástupce Polské republiky zaslal žádost velitele městské policie v Piotrkówě Tribunálském o povolení podniknout právní kroky vůči poslanci Evropského parlamentu Januszovi Korwinovi-Mikkemu, a to na základě skutečnosti, že podle článku 92a zákona o přestupcích ze dne 20. května 1971, ve spojení s čl. 20 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích ze dne 20. června 1997 se dopustil přestupku; vzhledem k tomu, že jde o trestný čin překročení nejvyšší povolené rychlosti v zastavěné oblasti;

B.  vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie nemohou být členové Evropského parlamentu vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie požívají členové Evropského parlamentu na území vlastního státu imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu;

D.  vzhledem k tomu, že podle čl. 105 odst. 2 Ústavy Polské republiky nemůže být poslanec trestně stíhán bez souhlasu Sejmu;

E.  vzhledem k tomu, že o tom, zda má být určitý poslanec zbaven imunity či nikoli, rozhoduje výhradně samotný Parlament; vzhledem k tomu, že Parlament může při rozhodování o zbavení imunity důvodně zohlednit postoj daného poslance či poslankyně(2);

F.  vzhledem k tomu, že údajný přestupek pana Korwina-Mikkeho nemá přímou či zřejmou spojitost s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu a nepředstavuje ani projev či hlasování při výkonu mandátu poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že v uvedeném případě Parlament neshledal žádné důkazy pro fumus persecutionis, tj. pro dostatečně závažné a konkrétní podezření, že případ byl zahájen s úmyslem způsobit dotčenému poslanci politickou újmu;

1.  rozhodl, že Janusz Korwin-Mikke bude zbaven poslanecké imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru předal příslušnému orgánu Polské republiky a Januszovi Korwinovi-Mikkemu.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvoraze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Věc T-345/05 Mote v. Evropský parlament, (viz výše), bod 28.

Právní upozornění