Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2061(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0244/2015

Predkladané texty :

A8-0244/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.17
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0313

Prijaté texty
PDF 436kWORD 100k
Streda, 9. septembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
EHP – Švajčiarsko: prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu
P8_TA(2015)0313A8-0244/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. septembra 2015 o EHP – Švajčiarsko: Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu (2015/2061(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o voľnom obchode z 22. júla 1972 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou,

–  so zreteľom na Dohodu z 21. júna 1999 medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb, a najmä na jej prílohu I o voľnom pohybe osôb a prílohu III o uznávaní odborných kvalifikácií,

–  so zreteľom na Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 25. júna 2009 o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru a o colných bezpečnostných opatreniach,

–  so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 21. júna 1999 o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k posudzovaniu zhody,

–  so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 21. júna 1999 o určitých aspektoch verejného obstarávania,

–  so zreteľom na Protokol k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej z 27. mája 2008 o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii,

–  so zreteľom na Protokol z 26. októbra 2004 k dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii,

–  so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (smernica o službách)(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013 o uznávaní odborných kvalifikácií(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. septembra 2010 o EHP – Švajčiarsku: Prekážky týkajúce sa úplnej realizácie vnútorného trhu(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2014 o správe o pokroku Islandu za rok 2012 a výhľade na obdobie po voľbách(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015(5),

–  so zreteľom na závery Rady z 21. marca 2014,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. decembra 2014 o homogénnom rozšírenom jednotnom trhu a o vzťahoch EÚ so západoeurópskymi krajinami mimo EÚ,

–  so zreteľom na závery prijaté Radou EHP na jej 42. zasadnutí 19. novembra 2014,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 7. decembra 2012 o preskúmaní fungovania Európskeho hospodárskeho priestoru (SWD(2012)0425),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. novembra 2012 o vzťahoch EÚ s Andorrským kniežatstvom, Monackým kniežatstvom a Sanmarínskou republikou – Možnosti užšej integrácie s EÚ (COM(2012)0680),

–  so zreteľom na správu Komisie z 18. novembra 2013 o vzťahoch EÚ s Andorrským kniežatstvom, Monackým kniežatstvom a Sanmarínskou republikou: Možnosti ich účasti na vnútornom trhu,

–  so zreteľom na správu Spoločného parlamentného výboru Európskeho hospodárskeho priestoru o výročnej správe o fungovaní Dohody o EHP v roku 2013,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného výboru Európskeho hospodárskeho priestoru z 30. mája 2013 o budúcnosti EHP a o vzťahoch EÚ s malými krajinami a so Švajčiarskom,

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného výboru Európskeho hospodárskeho priestoru z 26. marca 2014 o správe jednotného trhu,

–  so zreteľom na uznesenie spoločného parlamentného výboru EHP zo 17. marca 2015 o priemyselnej politike v Európe,

–  so zreteľom na uznesenie spoločného parlamentného výboru EHP zo 17. marca 2015 o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve a jeho možných dôsledkoch na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP,

–  so zreteľom na správu o švajčiarskej zahraničnej politike zo 14. januára 2015,

–  so zreteľom na 35. prehľad výsledkov jednotného trhu štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na článok 217, ktorým sa Únii udeľuje právo uzatvárať medzinárodné dohody,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0244/2015),

A.  keďže štyri členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) sú pre Európsku úniu (EÚ) dôležitými obchodnými partnermi, pričom z hľadiska objemu obchodu je Švajčiarsko štvrtým a Nórsko piatym najdôležitejším obchodným partnerom EÚ;

B.  keďže vzťahy medzi EÚ a troma členskými štátmi EZVO (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) sú založené na Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktorý zabezpečuje účasť na vnútornom trhu, pričom Dohoda o EHP je riadená a monitorovaná vo vysokoinštitucionalizovanom rámci;

C.  keďže účasť Švajčiarska na Dohode o EHP odmietlo v roku 1992 ľudové hlasovanie, a preto sú vzťahy medzi Švajčiarskom a EÚ v súčasnosti založené na viac ako 100 odvetvových dohodách, ktoré zabezpečujú vysokú mieru integrácie;

D.  keďže dobre fungujúci a efektívny jednotný trh založený na vysoko konkurencieschopnom sociálnom trhovom hospodárstve je potrebný na posilnenie rastu a konkurencieschopnosti a na tvorbu pracovných miest, čo by viedlo k oživeniu európskeho hospodárstva, pričom však právne predpisy týkajúce sa jednotného trhu sa musia správne transponovať, vykonávať a presadzovať, aby sa plne prejavil ich prínos v členských štátoch EÚ a v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP;

Úvod

1.  zastáva názor, že Dohoda o EHP je kľúčovým hnacím prvkom rastu a najďalekosiahlejším, komplexným nástrojom na rozšírenie jednotného trhu do tretích krajín; domnieva sa, že vzhľadom na vnútorný vývoj v EÚ sa dohoda ukázala ako pevný, účinný a dobre fungujúci nástroj, ktorý zabezpečuje integritu jednotného trhu aj z dlhodobého hľadiska;

2.  potvrdzuje, že pevné vzťahy medzi krajinami EÚ, EZVO, ktoré sú členmi EHP, a Švajčiarskom prekračujú hranice hospodárskej integrácie a rozšírenia jednotného trhu a prispievajú k stabilite a prosperite na prospech všetkým občanom a podnikom vrátane MSP; zdôrazňuje význam zabezpečenia riadneho fungovania jednotného trhu s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky a nové pracovné miesta;

Vykonávanie právnych predpisov o jednotnom trhu: štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP

3.  so znepokojením poznamenáva, že podľa tabuľky výsledkov vnútorného trhu štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, sa v súčasnosti priemerné zaostávanie troch štátov EZVO v transpozícii zvýšilo z 1,9 % v júli 2014 na 2 %;

4.  víta značné úsilie vynakladané na rýchlejšie zapracovanie príslušného acquis do Dohody o EHP, ako aj nedávnu dohodu o zásadách zapracovania nariadení EÚ, ktorými sa vytvárajú európske orgány dohľadu v oblasti finančných služieb;

5.  poukazuje na to, že štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, sú zapojené do mnohých programov a agentúr EÚ a do praktických opatrení spolupráce, ako je informačný systém vnútorného trhu alebo SOLVIT, a prispievajú k súdržnosti EÚ prostredníctvom EHP a nórskeho finančného mechanizmu; zastáva názor, že táto spolupráca posilňuje účinné fungovanie rozšíreného jednotného trhu; podnecuje EÚ a štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, aby naďalej rozvíjali preventívne nástroje a odpovede na možné hrozby s cieľom zaručiť fungovanie vnútorného trhu s energiami;

6.  zastáva názor, že je veľmi dôležité, aby štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, začali vykonávať právne predpisy týkajúce sa jednotného trhu včas a podľa možnosti súčasne, a že tento proces by sa mohol ďalej zlepšovať a urýchľovať;

7.  zdôrazňuje, že oneskorovanie právnych aktov, ktoré bráni začleneniu, je naďalej znepokojujúce, a preto nalieha na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, aby v úzkej spolupráci s EÚ zvýšili úsilie o podporu integrity jednotného trhu;;

8.  uznáva, že je potrebná predbežná dohoda všetkých štátov EZVO, ktoré sú členmi EHP, týkajúca sa stanovenia významu pre EHP a že pred začlenením môžu byť potrebné technické úpravy; je však znepokojený skutočnosťou, že množstvo požiadaviek na úpravy a výnimky vedie k zdržiavaniu a môže rozdrobovať jednotný trh; dôrazne vyzýva tieto krajiny, aby napravili túto situáciu a aby úzko spolupracovali s EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na rozšírenom jednotnom trhu;

9.  poukazuje na to, že od podpísania dohody o EHP EÚ vo zvýšenej miere využíva agentúry; víta skutočnosť, že štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, sa podieľajú na činnostiach týchto agentúr; vyzýva štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, ako aj Komisiu, aby aj naďalej zlepšovali túto spoluprácu a účasť;

10.  poukazuje na to, že EÚ a USA v súčasnosti rokujú o komplexnej dohode o voľnom obchode a investíciách; zdôrazňuje, že podľa podmienok dohody o EHP štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, uplatňujú pravidlá jednotného trhu a že vplyv úspešného obchodného a investičného partnerstva by mal pravdepodobne dosah aj na štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP; ďalej zdôrazňuje, že uzavretie TTIP nesmie viesť k vzniku nových prekážok obchodu medzi EÚ a štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP;

Lichtenštajnské kniežatstvo

11.  je znepokojený, že zaostávanie v transpozícii Lichtenštajnska vzrástlo z 0,7 % na 1,2 %; ďalej je znepokojený skutočnosťou, že právne predpisy Lichtenštajnska týkajúce sa práva vstupu a pobytu niektorých rodinných príslušníkov občanov krajín EHP a obmedzenia zavedené proti občanom krajín EHP s pobytom v Lichtenštajnsku, pokiaľ ide o získanie zamestnania v inom štáte EHP, ktoré Lichtenštajnsko vníma ako opatrenia založené na osobitných pravidlách týkajúcich sa kvót v rámci dohody o EHP, zrejme nie sú úplne v súlade s právom EHP;

Islandská republika

12.  berie na vedomie list, ktorý 12. marca 2015 poslala islandská vláda a v ktorom vyjadruje svoje stanovisko kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ; dôrazne nalieha na Island, aby zvýšil úsilie pri plnení svojich záväzkov v rámci Dohody o EHP, keďže jeho zaostávanie v transpozícii dosahuje hodnotu 2,8 %, čo je najviac zo všetkých príslušných štátov; podnecuje EÚ a Island, aby ďalej posilňovali spoluprácu okrem iného v oblasti pripravenosti na katastrofy v severoatlantickej oblasti a aby vyčleňovali zdroje na čelenie súvisiacim výzvam;

Nórske kráľovstvo

13.  víta skutočnosť, že Nórsko, s ktorým sa v uplynulých rokoch posilnili zväzky, je súčasťou iniciatívy popredných aktérov, ktorej cieľom je zlepšenie jednotného trhu; poznamenáva však, že zaostávanie krajiny v transpozícii sa zvýšilo na 2 %, a nalieha na Nórsko, aby zvýšilo svoje úsilie v tomto smere, predovšetkým pokiaľ ide o dopracovanie vnútorného trhu s energiami; podporuje zintenzívnenie spolupráce okrem iného v otázke energetickej politiky; poukazuje na to, že pretrvávajú otázky zvýšených dovozných ciel na niektoré výrobky, ktoré treba posúdiť;

Andorrské kniežatstvo, Monacké kniežatstvo a Sanmarínska republika

14.  uznáva, že užšie vzťahy by mohli priniesť vzájomné výhody najmä na regionálnej a miestnej úrovni v susediacich regiónoch EÚ, a preto víta začatie rokovaní o asociačných dohodách ako významný krok vpred, pokiaľ ide o ich účasť na jednotnom trhu a prípadne aj v ďalších oblastiach, pri zohľadnení konkrétneho charakteru týchto krajín;

Vykonávanie právnych predpisov o jednotnom trhu: Švajčiarska konfederácia

15.  oceňuje pevné, sústavne prekvitajúce a dlhodobé vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom, ktoré počas uplynulých desaťročí prispievali k mieru, prosperite a rastu v Európe; je presvedčený, že tieto vzťahy sa môžu prehĺbiť v prospech obidvoch strán komplexnou revíziou odvetvových dohôd v úplnom súlade so základnými zásadami EÚ a že je možné ešte rozšíriť početné oblasti zhody a spoločné záujmy;

16.  víta v tejto súvislosti začatie rokovaní v máji 2014 o inštitucionálnom rámci ako predpoklade ďalšieho rozvoja bilaterálneho prístupu; zdôrazňuje, že bez takejto rámcovej dohody sa neuzavrú žiadne ďalšie dohody o švajčiarskej účasti na vnútornom trhu; nalieha na švajčiarsku vládu, aby zvýšila svoje úsilie o dosiahnutie pokroku v rokovaniach o otvorených otázkach;

17.  berie na vedomie výsledok ľudovej iniciatívy z 9. februára 2014 proti masovej imigrácii a rozhodnutia švajčiarskej Spolkovej rady prijaté 11. februára 2015 týkajúce sa uplatňovania návrhu vykonávacieho zákona a nových súvisiacich opatrení; poukazuje na to, že je to v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú z dohody o voľnom pohybe osôb, a očakáva, že Švajčiarsko bude rešpektovať tieto záväzky; poukazuje na skutočnosť, že otázka migrácie občanov z tretích krajín by sa nemala miešať s voľným pohybom osôb, ako je zakotvený v zmluvách; poznamenáva, že jednostranné opatrenia Švajčiarska zamerané na na odstránenie diskriminácie proti občanom Chorvátska nie sú náhradou za ratifikáciu protokolu, ktorým sa rozširuje dohoda o voľnom pohybe osôb tak, aby zahŕňala aj Chorvátsko, a že ratifikáciou tohto protokolu by sa uvoľnila cesta účasti Švajčiarska na programe Horizont 2020, aby pokračoval a bol predĺžený na obdobie po roku 2016 s cieľom podporovať prístup výskumníkov k financovaniu z programu Horizont 2020; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala so Švajčiarskom a členskými štátmi s cieľom nájsť uspokojivé riešenie, v ktorom sa zohľadnia ustanovenia uvedených dohôd a dodržia zásady právneho štátu;

18.  opätovne konštatuje, že voľný pohyb osôb je jednou zo základných slobôd a pilierom jednotného trhu a že to vždy bola neoddeliteľná súčasť a predpoklad bilaterálneho prístupu medzi EÚ a Švajčiarskom; preto plne podporuje rozhodnutie EÚ z júla 2014 o odmietnutí požiadavky švajčiarskych orgánov na opätovné prerokovanie dohody o voľnom pohybe osôb s cieľom stanoviť kvóty alebo zaviesť vnútroštátny systém preferencií; s obavami upozorňuje na správy týkajúce sa uplatňovania vnútroštátneho systému preferencií zo strany niektorých firiem a kantónov a poukazuje na to, že takýto postup je v rozpore s dohodou o voľnom pohybe;

19.  poznamenáva, že obmedzeniami voľného pohybu osôb, ktoré boli vo Švajčiarsku prijaté prostredníctvom referenda, sa vytvára riziko nerovnováhy a ohrozuje prínos dohôd pre členské štáty EÚ;

20.  poznamenáva, že v nadväznosti na pozastavenie rokovaní o švajčiarskej účasti na programe Erasmus+ Švajčiarsko zaviedlo prechodné ustanovenia; je znepokojený tým, že tieto opatrenia budú mať pravdepodobne vplyv na presuny študentov vysokých škôl medzi EÚ a Švajčiarskom; vyzýva Švajčiarsko a EÚ, aby vyvinuli maximálne úsilie o splnenie požiadaviek ustanovených súvislosti s ich účasťou na programe Erasmus+ s cieľom zaručiť vzájomné výmeny a neznevýhodňovať mladé generácie;

21.  nalieha, aby sa pokračovalo v súčasnom postupe, v rámci ktorého taxislužby z členských štátov EÚ môžu bez obmedzenia poskytovať služby vo Švajčiarsku, keďže tento postup už dlho prispieva k hospodárskemu rozvoju švajčiarskych hraničných regiónov a je prospešný pre obe strany;

22.  vyzýva Komisiu, aby dôkladnejšie preskúmala dôsledky nákupu a prenajímania pôdy švajčiarskymi poľnohospodármi v hraničných regiónoch EÚ;

23.  odsudzuje zavedenie a následné sprísnenie jednostranných sprievodných opatrení zo strany Švajčiarska v súvislosti s dohodou o voľnom pohybe osôb, ako sú účtovanie poplatkov na pokrytie administratívnych výdavkov, požiadavka vydania bankovej záruky alebo kombinácia týchto opatrení, pretože vážne obmedzujú poskytovanie služieb vo Švajčiarsku v rámci dohody, najmä zo strany MSP; vyzýva preto Švajčiarsko, aby prehodnotilo tieto opatrenia a zosúladilo ich s dohodou o voľnom pohybe;

24.  zastáva názor, že vykonávanie smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v roku 2013 bolo dlhodobo oneskorené, a žiada rýchle zahrnutie smernice 2013/55/EÚ do prílohy k dohode o slobode pohybu s očakávaním, že Švajčiarsko nájde spôsob, ako zabezpečiť, aby bola dohoda naďalej účinná; poznamenáva, že nedávno bola aktualizovaná príloha II k dohode o voľnom pohybe osôb s cieľom zaistiť efektívnejšiu koordináciu medzi systémami sociálneho zabezpečenia EÚ a Švajčiarska; žiada Švajčiarsko, aby naďalej uplatňovalo právo EÚ, ako sa to od neho požaduje;

25.  zastáva názor, že je nevyhnutná reciprocita a čestnosť medzi EHP a Švajčiarskom s ohľadom na ich používanie jednotného trhu.

26.  vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti zvážila všetky dôsledky, ktoré môže mať zavádzanie nových pravidiel na regióny EÚ susediace so Švajčiarskom, ako napríklad nedávna zmena článku 561 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa ustanovujú podmienky vykonávania nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa stanovuje Colný kódex Spoločenstva, ktorého cieľom je uložiť prísne obmedzenia na používanie firemných automobilov registrovaných v tretej krajine zamestnancami s bydliskom na colnom území EÚ na súkromné účely;

27.  Konštatuje, že celkovo je spolupráca v rámci Dohody o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody (DVU), uspokojivá, ale že fungovanie dohody by sa mohlo výrazne zlepšiť, keby sa Švajčiarsko zaviazalo, že ju bude systematicky aktualizovať v súlade s vývojom právnych predpisov EÚ;

28.  žiada odstránenie prekážok cezhraničnej mobility pracovnej sily v záujme prehĺbenia vnútorného trhu; trvá preto na tom, že je dôležité podporovať výučbu jazykov, ako aj lepšie informovať pracovníkov a poskytnúť im praktickú podporu pri hľadaní zamestnania, a to najmä prostredníctvom siete EURES v spolupráci so Švajčiarskom a vo všetkých krajinách EHP; víta preto aktívnu účasť Švajčiarska na činnostiach siete EURES, najmä v pohraničných regiónoch; žiada Švajčiarsko, aby naďalej budovalo svoje nadnárodné a cezhraničné služby v rámci siete EURES v súlade so súčasným nariadením o sieti EURES, ktoré je momentálne predmetom revízie, s cieľom zvýšiť mobilitu pracovníkov a vytvoriť skutočne integrovaný trh práce medzi EÚ a Švajčiarskom; s cieľom podporiť mobilitu pracovníkov tiež podporuje úsilie o identifikáciu širokej škály novo vznikajúcich odvetví priemyslu a kľúčových odvetví rastu, na ktoré by sa krajiny EHP, Švajčiarsko a členské štáty mali sústrediť pri rozvoji svojej základne zručností, aby sa zručnosti a kvalifikácie dali lepšie zosúladiť s dopytom a ponukou.

o
o   o

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
(2) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 132.
(3) Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 18.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2014)0041.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2015)0069.

Právne oznámenie