Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0160(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0260/2015

Ingediende teksten :

A8-0260/2015

Debatten :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Stemmingen :

PV 06/10/2015 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0332

Aangenomen teksten
PDF 249kWORD 64k
Dinsdag 6 oktober 2015 - Straatsburg Definitieve uitgave
Gemeenschappelijke bepalingen inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland ***I
P8_TA(2015)0332A8-0260/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 oktober 2015 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0365),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0192/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien het advies van de Begrotingscommissie inzake de financiële verenigbaarheid van het voorstel,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 16 september 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de brief van de Commissie visserij,

–  gezien artikel 59, artikel 50, lid 1, en artikel 41 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en het advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0260/2015),

A.  overwegende dat de voorgestelde wijzigingsverordening een uitzonderlijke maatregel is die tot doel heeft Griekenland onmiddellijke steun te verlenen door het land vóór eind 2015 toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van EU-middelen voor het cohesiebeleid die nog beschikbaar zijn uit de programmeringsperiode 2007-2013, en dat deze daarom dringend moet worden aangenomen;

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast zoals hierna is opgenomen;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 oktober 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland
P8_TC1-COD(2015)0160

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr. 2015/1839.)

Juridische mededeling