Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0160(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0260/2015

Predkladané texty :

A8-0260/2015

Rozpravy :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Hlasovanie :

PV 06/10/2015 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0332

Prijaté texty
PDF 336kWORD 65k
Utorok, 6. októbra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch: osobitné opatrenia pre Grécko ***I
P8_TA(2015)0332A8-0260/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. októbra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, pokiaľ ide o osobitné opatrenia pre Grécko (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0365),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 177 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0192/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozpočet k otázke finančnej zlučiteľnosti návrhu,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 16. septembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na list Výboru pre rybárstvo,

–  so zreteľom na článok 59, článok 50 ods. 1 a článok 41 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0260/2015),

A.  keďže navrhované pozmeňujúce nariadenie je výnimočným opatrením, ktorého cieľom je poskytnutie okamžitej podpory Grécku tým, že sa mu do konca roka 2015 umožní prístup k finančným prostriedkom na politiku súdržnosti, ktoré sú ešte k dispozícii z programového obdobia 2007 – 2013, ako aj ich využívanie, a keďže preto je naliehavo potrebné prijať toto nariadenie;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia pre Grécko
P8_TC1-COD(2015)0160

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2015/1839.)

Právne oznámenie