Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0403(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0140/2015

Indgivne tekster :

A8-0140/2015

Forhandlinger :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Afstemninger :

PV 07/10/2015 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0338

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 76k
Onsdag den 7. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Europæisk småkravsprocedure og europæisk betalingspåkravsprocedure ***I
P8_TA(2015)0338A8-0140/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0794),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0414/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. marts 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. juni 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0140/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 226 af 16.7.2014, s. 43.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om ændring af forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure
P8_TC1-COD(2013)0403

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/2421.)

Juridisk meddelelse