Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0096(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0042/2015

Indgivne tekster :

A8-0042/2015

Forhandlinger :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Afstemninger :

PV 07/10/2015 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0340

Vedtagne tekster
PDF 261kWORD 64k
Onsdag den 7. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Kaseiner og kaseinater til konsum ***I
P8_TA(2015)0340A8-0042/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum og om ophævelse af Rådets direktiv 83/417/EØF (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0174),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0105/2014),

—  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 4. juni 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 24. juni 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0042/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 424 af 26.11.2014, s. 72.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 7. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/... om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum og om ophævelse af Rådets direktiv 83/417/EØF
P8_TC1-COD(2014)0096

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2015/2203.)

Juridisk meddelelse