Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2883(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0997/2015

Forhandlinger :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Afstemninger :

PV 08/10/2015 - 9.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0345

Vedtagne tekster
PDF 168kWORD 68k
Torsdag den 8. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Sagen Ali Mohammed al-Nimr
P8_TA(2015)0345RC-B8-0997/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 8. oktober 2015 om sagen Ali Mohammed al-Nimr (2015/2883(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger af henholdsvis 12. februar 2015 om Raif Badawi-sagen fra Saudi-Arabien(1), og af 11. marts 2014 om Saudi-Arabien, dets forbindelser med EU og dets rolle i Mellemøsten og Nordafrika(2),

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende dødsstraf, som blev vedtaget i juni 1998 og revideret og ajourført i april 2013,

–  der henviser til resolutionerne fra FN's Generalforsamling, navnlig resolutionen af 18. december 2014 om et moratorium for brugen af dødsstraf (A/RES/69/186),

–  der henviser til erklæringerne af 22. september 2015 fra FN's menneskerettighedseksperter om sagen om Ali Mohammed al-Nimr,

–  der henviser til FN's konvention om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf,

–  der henviser til artikel 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som fastsætter, at enhver har ret til ytringsfrihed, og til artikel 4, der forbyder tortur,

–  der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere, som blev vedtaget i juni 2004 og revideret i december 2008,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder, som Saudi-Arabien er part i,

–  der henviser til artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948 og til artikel 19 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til det arabiske charter om menneskerettigheder, som Saudi-Arabien er part i, særlig artikel 32, stk. 1, der garanterer retten til information og til menings- og ytringsfrihed, og artikel 8, som forbyder fysisk eller psykisk tortur eller grusom, nedværdigende, ydmygende eller umenneskelig behandling,

–  der henviser til endnu et tilfælde for nyligt med en anden ung mand, Dawoud al-Marhoon, der er blevet dømt til halshugning, og som i en alder af 17 år angiveligt blev tortureret og tvunget til at underskrive en tilståelse, som embedsmænd brugte til at dømme ham på, efter at han var blevet arresteret under demonstrationer i Saudi-Arabiens østlige provins i maj 2012,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at Ali Mohammed al-Nimr, der er 21 år gammel og er nevø til en fremtrædende systemkritiker, i maj 2015 blev idømt dødsstraf, angiveligt ved halshugning efterfulgt af korsfæstelse, af Saudi-Arabiens højesteret på baggrund af strafferetlig tiltale om bl.a. tilskyndelse til oprør, uroligheder, deltagelse i demonstration, røveri og for at være en del af en terrorcelle; der henviser til, at at Ali al-Nimr var under 18 år – og således stadig mindreårig – på det tidspunkt, hvor han blev anholdt, da han demonstrerede for demokrati og lige rettigheder i Saudi-Arabien; der henviser til, at han blev dømt til døden på grund af demonstrationerne i den hovedsageligt shia-muslimske østlige provins af Saudi-Arabien; der henviser til, at pålidelige kilder hævder, at Ali al-Nimr blev tortureret og tvunget til at skrive under på sin tilståelse; der henviser til, at han er blevet nægtet enhver garanti for en sikker sagsbehandling og behørig rettergang i overensstemmelse med folkeretten;

B.  der henviser til, at idømmelse af dødsstraf af en person, som var mindreårig på tidspunktet for overtrædelsen, og de efterfølgende påstande om tortur ikke er forenelige med Saudi‑Arabiens internationale forpligtelser;

C.  der henviser til, at forbuddet mod tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf er medtaget i alle internationale og regionale menneskerettighedsinstrumenter og er en regel i den folkeretlige sædvaneret, som er bindende for alle stater, uanset om de har ratificeret de relevante internationale aftaler;

D.  der henviser til, at stigningen i antallet af dødsstraffe er tæt knyttet til afgørelser fra Saudi‑Arabiens særlige straffedomstol i retssager som reaktion på terrorrelaterede lovovertrædelser; der henviser til, at der ifølge internationale menneskerettighedsorganisationer blev gennemført mindst 175 henrettelser i Saudi-Arabien mellem august 2014 og juni 2015;

E.  der henviser til, at denne sag er én af mange, som har ført til strenge domme og brug af chikane mod saudiarabiske aktivister, som er blevet retsforfulgt for at have ytret deres meninger, og hvoraf flere er blevet dømt under procedurer, der ikke opfylder de internationale standarder for en retfærdig rettergang, hvilket blev bekræftet af FN's tidligere højkommissær for menneskerettigheder i juli 2014;

F.  der henviser til, at artikel 19 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fastsætter, at enhver har ret til menings- og ytringsfrihed, såvel online som offline; der henviser til, at denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysninger og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser;

G.  der henviser til, at Saudi-Arabiens FN-ambassadør i Genève, Faisal bin Hassan Trad, er blevet udnævnt til leder af et panel af uafhængige eksperter i FN's Menneskerettighedsråd;

H.  der henviser til, at indledningen af dialogen om menneskerettigheder mellem Kongeriget Saudi-Arabien og EU kan være et konstruktivt skridt til at fremme gensidig forståelse og fremme reformer i landet, herunder en reform af retsvæsenet;

I.  der henviser til, at Saudi-Arabien er en magtfuld og vigtig politisk og økonomisk aktør i Mellemøsten og Nordafrika;

1.  fordømmer på det kraftigste, at Ali Mohammed al-Nimr er blevet idømt dødsstraf; gentager sin fordømmelse af brugen af dødsstraf og støtter kraftigt indførelsen af et moratorium for dødsstraf som et skridt på vejen hen imod afskaffelse;

2.  opfordrer de saudiarabiske myndigheder, og navnlig Hans Majestæt Kongen af Saudi-Arabien, Salman bin Abdulaziz Al Saud, til at standse henrettelsen af Ali Mohammed al‑Nimr og benåde ham eller omstøde hans dom; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og medlemsstaterne til at benytte alle deres diplomatiske redskaber og alle deres kræfter på omgående at få standset denne henrettelse;

3.  minder om, at Kongeriget Saudi-Arabien er part i konventionen om barnets rettigheder, der udtrykkeligt forbyder anvendelsen af dødsstraf for forbrydelser begået af personer under 18 år;

4.  opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at afskaffe den særlige straffedomstol, der blev oprettet i 2008 til behandling af terrorsager, men som i voksende omfang er blevet benyttet til retsforfølgelse af fredelige systemkritikere på grundlag af tilsyneladende politisk motiverede anklagepunkter i retssager, der krænker den grundlæggende ret til en retfærdig rettergang;

5.  opfordrer den saudiarabiske regering til at sikre en hurtig og upartisk undersøgelse af de påståede tilfælde af tortur og til at sikre, at Ali Mohammed al-Nimr får al den lægebehandling, som han måtte have behov for, og regelmæssig adgang til at se sin familie og til at få retshjælp;

6.  minder Saudi-Arabien om dets forpligtelser som medlem af FN's Menneskerettighedsråd; bemærker, at Saudi-Arabien for nylig er blevet udnævnt til leder af et panel af uafhængige eksperter i FN's Menneskerettighedsråd; opfordrer indtrængende de saudiarabiske myndigheder til at sikre, at normerne for så vidt angår respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i deres land er i overensstemmelse med en sådan international rolle;

7.  opfordrer til en styrket mekanisme for dialog om menneskerettigheder mellem EU og Saudi-Arabien og udveksling af ekspertviden om retlige anliggender med henblik på at styrke beskyttelsen af individuelle rettigheder i Kongeriget Saudi-Arabien i overensstemmelse med den reform af retsvæsenet, som det har iværksat; opfordrer de saudiarabiske myndigheder til at fortsætte de nødvendige menneskerettighedsreformer, navnlig dem, der vedrører begrænsning af dødsstraf og henrettelse;

8.  opfordrer Saudi-Arabien til at undertegne og ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), som trådte i kraft i 1976, hvis artikel 6 fastsætter, at "ethvert menneske har en naturgiven ret til livet";

9.  udtrykker alvorlig bekymring over den rapporterede stigning i antallet af dødsdomme i Kongeriget Saudi-Arabien i 2014 og over den alarmerende hastighed, hvormed domsafgørelser har krævet dødsstraf i 2015;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, H.M. Kong Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kongeriget Saudi-Arabiens regering, FN's højkommissær for menneskerettigheder og FN's Menneskerettighedsråd.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0037.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0207.

Juridisk meddelelse