Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2883(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0997/2015

Rozpravy :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Hlasovanie :

PV 08/10/2015 - 9.4

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0345

Prijaté texty
PDF 176kWORD 76k
Štvrtok, 8. októbra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Prípad Alího Muhammada al-Nimra
P8_TA(2015)0345RC-B8-0997/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. októbra 2015 o prípade Aliho Muhammada al-Nimru (2015/2883(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia z 12. februára 2015 o prípade Rá’ifa Badawího, Saudská Arábia(1) a z 11. marca 2014 o Saudskej Arábii, jej vzťahoch s EÚ a jej úlohe na Blízkom východe a v severnej Afrike(2),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti prijaté v júni 1998 a revidované a aktualizované v apríli 2013,

–  so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, najmä na rezolúciu z 18. decembra 2014 o moratóriu na vykonávanie trestu smrti (A/RES/69/186),

–  so zreteľom na vyhlásenia expertov OSN na ľudské práva z 22. septembra 2015 týkajúce sa prípadu Aliho Muhammada al-Nimru,

–  so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu,

–  so zreteľom na článok 11 Charty základných práv Európskej únie, ktorý stanovuje, že každý má právo na slobodu prejavu, a článok 4, ktorý zakazuje mučenie,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv prijaté v júni 2004 a revidované v decembri 2008,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa, ktorého zmluvnou stranou je Saudská Arábia,

–  so zreteľom na článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948 a na článok 19 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Arabskú chartu ľudských práv, ktorej zmluvnou stranou je Saudská Arábia, a najmä jej článok 32 ods. 1, ktorý zaručuje právo na informácie a slobodu presvedčenia a prejavu, a článok 8, ktorý zakazuje fyzické alebo psychické mučenie alebo kruté, ponižujúce, zneucťujúce alebo neľudské zaobchádzanie,

–  so zreteľom na nedávny ďalší prípad odsúdenia na sťatie hlavy druhého mladistvého, Dawouda al-Marhoona, ktorý bol vo veku 17 rokov údajne mučený a nútený podpísať priznanie, ktoré úradníci použili na jeho odsúdenie po tom, ako bol v máji 2012 počas protestov vo východnej provincii Saudskej Arábie uväznený;

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Aliho Muhammada al-Nimru, ktorý má 21 rokov a je synovcom popredného disidenta, odsúdil Najvyšší súd Saudskej Arábie v máji 2015 na trest smrti údajne sťatím a následným ukrižovaním na základe obvinení z trestných činov, ktoré zahŕňali buričstvo, výtržnosti, protesty, lúpeže a členstvo v teroristickej bunke a keďže Ali Muhammad al-Nimr mal v čase zatknutia pri protestoch za demokraciu a rovnaké práva v Saudskej Arábii 18 rokov, a bol teda mladistvý; keďže bol odsúdený na smrť za protesty v prevažne šíitskej východnej provincii Saudskej Arábie; keďže spoľahlivé zdroje uviedli, že Aliho al-Nimru mučili a donútili podpísať svoje priznanie; keďže mu boli upreté záruky bezpečného súdneho konania a riadneho zákonného procesu v súlade s medzinárodným právom;

B.  keďže uloženie trestu smrti niekomu, kto bol v čase spáchania trestného činu dieťaťom a obvinenia z mučenia sú nezlučiteľné s medzinárodnými záväzkami Saudskej Arábie;

C.  keďže zákaz mučenia a krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania je súčasťou všetkých medzinárodných a regionálnych nástrojov v oblasti ľudských práv a predstavuje pravidlo medzinárodného obyčajového práva, ktoré je tým záväzné pre všetky štáty bez ohľadu na to, či ratifikovali príslušné medzinárodné dohody;

D.  keďže zvýšenie počtu trestov smrti úzko súvisí s rozhodnutiami Špecializovaného trestného súdu Saudskej Arábie v konaniach, ktoré sa viedli za trestné činy súvisiace s terorizmom; keďže podľa medzinárodných organizácií pre ľudské práva sa od augusta 2014 do júna 2015 v Saudskej Arábii vykonalo najmenej 175 popráv;

E.  keďže tento prípad je jedným z mnohých, v ktorých boli použité prísne tresty a zastrašovanie voči saudskoarabským aktivistom prenasledovaným za vyjadrovanie svojich názorov, z ktorých niektorí boli odsúdení na základe postupov, ktoré nespĺňajú medzinárodné normy pre spravodlivý proces, ako to potvrdila bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva v júli 2014;

F.  keďže článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv stanovuje, že každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu tak na internete, ako aj mimo neho; keďže toto právo zahŕňa slobodu zastávať svoje presvedčenie nerušene a vyhľadávať, prijímať a poskytovať informácie a myšlienky prostredníctvom akýchkoľvek médií bez ohľadu na hranice;

G.  keďže veľvyslanec Saudskej Arábie pri OSN v Ženeve, J. E. Fajsal bin Hasan Trad, bol vymenovaný za predsedu skupiny nezávislých expertov Rady OSN pre ľudské práva;

H.  keďže začatie dialógu o ľudských právach medzi Saudskoarabským kráľovstvom a EÚ by mohlo byť konštruktívnym krokom na posilnenie vzájomného porozumenia a podpory reforiem v krajine vrátane reformy súdnictva;

I.  keďže Saudská Arábia je vplyvný a významný politický a hospodársky subjekt v rámci regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky;

1.  dôrazne odsudzuje uloženie trestu smrti pre Aliho Muhammada al-Nimru; opätovne potvrdzuje, že odsudzuje uplatňovanie trestu smrti, a rozhodne podporuje zavedenie moratória na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu;

2.  vyzýva orgány Saudskej Arábie, a najmä Jeho Veličenstvo kráľa Saudskej Arábie Salmána bin Abdalazíza Ál Saúda, aby zastavil popravu Aliho Muhammada al-Nimru a udelil mu milosť alebo zmiernil jeho trest; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby využili všetky diplomatické nástroje a úsilie na okamžité zastavenie tejto popravy;

3.  pripomína, že Saudskoarabské kráľovstvo je zmluvnou stranou Dohovoru o právach dieťaťa, v ktorom sa vyslovene zakazuje uplatňovanie trestu smrti za zločiny spáchané osobou mladšou ako 18 rokov;

4.  naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby zrušili Špecializovaný trestný súd zriadený v roku 2008 na súdenie trestných činov terorizmu, ktorý sa ale čoraz viac používa na trestné stíhanie pokojných disidentov na základe zjavne politicky motivovaných obvinení a v konaniach, ktoré porušujú základné právo na spravodlivý proces;

5.  vyzýva vládu Saudskej Arábie, aby zabezpečila bezodkladné a nestranné vyšetrenie údajného mučenia a postarala sa o to, aby bola pre Aliho Muhammada al-Nimru zabezpečená akákoľvek potrebná lekárska starostlivosť a pravidelný prístup k jeho rodine a právnikom;

6.  pripomína Saudskej Arábii jej záväzky ako člena Rady OSN pre ľudské práva; konštatuje, že Saudská Arábia bola nedávno vymenovaná za krajinu predsedajúcu skupine nezávislých expertov Rady OSN pre ľudské práva; naliehavo žiada saudskoarabské orgány, aby zaručili, že normy v oblasti rešpektovania ľudských práv a základných slobôd v ich krajine zodpovedajú tejto medzinárodnej úlohe;

7.  žiada o posilnený mechanizmus pre dialóg medzi EÚ a Saudskou Arábiou o otázkach ľudských práv a výmenu odborných znalostí týkajúcich sa spravodlivosti a právnych záležitostí s cieľom posilniť ochranu práv jednotlivcov v Saudskoarabskom kráľovstve, v súlade s procesom reformy súdnictva, na ktorú sa podujalo; vyzýva saudskoarabské orgány, aby pokračovali v potrebných reformách v oblasti ľudských práv, najmä tých, ktoré sa týkajú obmedzenia trestu smrti;

8.  nabáda Saudskú Arábiu, aby podpísala a ratifikovala Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý nadobudol platnosť v roku 1976 a v ktorého článku 6 sa stanovuje, že „každá ľudská bytosť má prirodzené právo na život“;

9.  vyjadruje vážne znepokojenie nad údajným nárastom počtu trestov smrti v Saudskoarabskom kráľovstve v roku 2014 a alarmujúcej miere súdnych rozhodnutí, ktorými boli uložené tresty smrti v roku 2015;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Európskej komisie, parlamentom a vládam členských štátov, Jeho Veličenstvu kráľovi Salmánovi bin Abdalazízovi Ál Saúdovi, vláde Saudskoarabského kráľovstva, vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0037.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2014)0207.

Právne oznámenie