28. veebruar 2018
P8_TA(2015)0346(COR01)
PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (8. oktoobril 2015. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud direktiiv)
(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
WORD 48k
Õigusalane teave