28 lutego 2018
P8_TA(2015)0346(COR01)
SPROSTOWANIE
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 8 października 2015 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy)
(COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
WORD 47k
Informacja prawna