Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0264(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0266/2015

Indgivne tekster :

A8-0266/2015

Forhandlinger :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Afstemninger :

PV 08/10/2015 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0346

Vedtagne tekster
PDF 250kWORD 100k
Torsdag den 8. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Betalingstjenester i det indre marked ***I
P8_TA(2015)0346A8-0266/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og 2009/110/EF og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0547),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0230/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 5. februar 2014(1),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. december 2013(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 4. juni 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 61, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0169/2014),

–  der henviser til de ændringsforslag, der blev vedtaget ved plenarmødet den 3. april 2014(3),

–  der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 18. september 2014 om uafsluttede sager fra den syvende valgperiode,

–  der henviser til tillægsbetænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0266/2015),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 224 af 15.7.2014, s. 1.
(2) EUT C 170 af 5.6.2014, s. 78.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0280.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 8. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/… om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF
P8_TC1-COD(2013)0264

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2015/2366.)

Juridisk meddelelse