Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0264(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0266/2015

Predkladané texty :

A8-0266/2015

Rozpravy :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 08/10/2015 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0346

Prijaté texty
PDF 333kWORD 103k
Štvrtok, 8. októbra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Platobné služby na vnútornom trhu ***I
P8_TA(2015)0346A8-0266/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. októbra 2015 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0547),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0230/2013),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 5. februára 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. decembra 2013(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 4. júna 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 61 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0169/2014),

–  so zreteľom na pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal na svojej schôdzi 3. apríla 2014(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 18. septembra 2014 o nedokončenej práci zo siedmeho volebného obdobia,

–  so zreteľom na doplňujúcu správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0266/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 224, 15.7.2014, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 78.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0280.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. októbra 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES
P8_TC1-COD(2013)0264

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2015/2366.)

Právne oznámenie