Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0264(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0266/2015

Ingivna texter :

A8-0266/2015

Debatter :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Omröstningar :

PV 08/10/2015 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0346

Antagna texter
PDF 245kWORD 328k
Torsdagen den 8 oktober 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Betaltjänster på den inre marknaden ***I
P8_TA(2015)0346A8-0266/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 8 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0547),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0230/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 5 februari 2014(1),

–  med beaktande av europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 december 2013(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 4 juni 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 61.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7‑0169/2014),

–  med beaktande av de ändringsförslag som Europaparlamentet antog vid plenarsammanträdet den 3 april 2014(3),

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 18 september 2014 om oavslutade ärenden från den sjunde valperioden,

–  med beaktande av det kompletterande betänkandet frånutskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0266/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 224, 15.7.2014, s. 1.
(2) EUT C 170, 5.6.2014, s. 78.
(3) Antagna texter, P7_TA(2014)0280.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 8 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv(EU) 2015/… om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG
P8_TC1-COD(2013)0264

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2015/2366.)

Rättsligt meddelande