Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2754(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0988/2015

Predkladané texty :

B8-0988/2015

Rozpravy :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0350

Prijaté texty
PDF 361kWORD 102k
Štvrtok, 8. októbra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Obnovenie akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce
P8_TA(2015)0350B8-0988/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. októbra 2015 o obnovení akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (2015/2754(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), v ktorých je rodová rovnosť ustanovená ako jedna z hlavných zásad, na ktorých je EÚ založená,

–  so zreteľom na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorým sa stanovuje zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja a vyžaduje, aby sa ciele rozvojovej spolupráce zohľadňovali v politikách, ktoré môžu mať vplyv na rozvojové krajiny,

–  so zreteľom na Štvrtú svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 v Pekingu, na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu a na následné záverečné dokumenty prijaté 9. júna 2000, 11. marca 2005, 2. marca 2010 a 9. marca 2015 na osobitných zasadnutiach Organizácie Spojených národov Peking +5, Peking +10, Peking +15 a Peking +20, ktoré sa týkajú ďalších opatrení a iniciatív na vykonávanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

–  so zreteľom na vykonávanie akčného programu Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (ICPD), ktorá sa konala v Káhire v roku 1994 a na ktorej svetové spoločenstvo uznalo a potvrdilo, že sexuálne a reprodukčné zdravie a reprodukčné práva predstavujú základ udržateľného rozvoja,

–  so zreteľom na Stratégiu rovnosti žien a mužov 2010 – 2015 (COM(2010)0491),

–  so zreteľom na akčný plán EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (2010 – 2015), správu o vykonávaní za rok 2013 (SWD(2013)0509) a závery Rady z 19. mája 2014 o tejto správe, ako aj správu o vykonávaní za rok 2014 (SWD(2015)0011),

–  so zreteľom na závery Rady z 26. mája 2015 o rodovej otázke v oblasti rozvoja a o novom globálnom partnerstve pre odstránenie chudoby a trvalo udržateľnom rozvoji,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2014 o EÚ a celosvetovom rozvojovom rámci na obdobie po roku 2015(1),

–  so zreteľom na hodnotenie podpory EÚ v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien v partnerských krajinách(2),

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) z 18. decembra 1979,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) a č. 1820 (2008) o ženách, mieri a bezpečnosti,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii týkajúce sa obnovenia akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce (O-000109/2015 – B8-0762/2015 a O-000110/2015 – B8-0763/2015),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre rozvoj,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia (EÚ) je odhodlaná presadzovať rodovú rovnosť a zabezpečiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých svojich činnostiach; keďže rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien sú predpokladom dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja na obdobie po roku 2015 a predstavujú samostatnú otázku v oblasti ľudských práv, ktorou sa treba zaoberať bez ohľadu na jej prínos k rozvoju a rastu; keďže rodovo motivované násilie predstavuje závažné porušenie ľudských práv a nikdy by sa nemalo ospravedlňovať náboženstvom, kultúrou ani tradíciami;

B.  keďže pri revízii vykonávania Pekinskej deklarácie a akčnej platformy po 20 rokoch sa zistilo, že zabezpečovanie rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien napreduje pomaly a nerovnomerne a že žiadnej krajine na svete sa nepodarilo v plnej miere odstrániť rodové rozdiely; keďže pri revízii sa zistilo, že tento chýbajúci pokrok sa prehlbuje v dôsledku pretrvávajúceho a chronického nedostatku investícií do oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien;

C.  keďže dva z miléniových rozvojových cieľov (MRC), ktoré sú výslovne zamerané na práva žien, konkrétne podporovanie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien (MRC 3) a zlepšenie zdravotného stavu matiek (MRC 5), sú naďalej do značnej miery nesplnené; keďže podľa odhadov každodenne na svete zomiera 800 žien v dôsledku komplikácií počas tehotenstva alebo pôrodu; keďže približne 222 miliónov žien v rozvojovom svete nemá prístup k bezpečným a moderným metódam plánovania rodičovstva, zatiaľ čo podiel rozvojovej pomoci zameranej na plánovanie rodičovstva v rámci celkovej globálnej pomoci v oblasti zdravotníctva klesá;

D.  keďže prevažnú časť chudobných na svete predstavujú ženy a členovia domácností, ktoré vedú ženy; keďže zraniteľnosť marginalizovaných žien narastá; keďže 62 miliónov dievčat na svete nechodí do školy;

E.  keďže je pravdepodobné, že každá tretia žena na svete je niekedy počas svojho života vystavená fyzickému a sexuálnemu násiliu; keďže každý rok je 14 miliónov dievčat donútených k sobášu; keďže EÚ sa zasadzuje o právo každého jednotlivca na úplnú kontrolu nad otázkami súvisiacimi s jeho sexualitou a sexuálnym a reprodukčným zdravím a slobodné rozhodovanie sa o týchto otázkach bez diskriminácie, nátlaku a násilia;

F.  keďže podľa informácií Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)(3) „nie sú investície ani zďaleka dostatočné na dosiahnutie rodovej rovnosti“ napriek tomu, že členovia organizácie trojnásobne zvýšili pomoc určenú na tento účel, ktorá tak v roku 2012 dosiahla objem 28 miliárd USD; keďže financovanie v oblasti rodovej rovnosti sa väčšinou sústreďuje na sociálne sektory, pričom sa nedostatočne investuje do hospodárskych a výrobných odvetví, zatiaľ čo analýzy OECD ukazujú, že investície do rodovej rovnosti majú spomedzi všetkých investícií v oblasti rozvoja najväčšiu návratnosť;

G.  keďže 2,5 miliardy ľudí, z čoho väčšina sú ženy a mladí ľudia, naďalej nemá prístup k formálnemu finančnému sektoru;

Zásadná zmena v akčnom pláne o rodovej rovnosti GAP 2

1.  domnieva sa, že zo záverov hodnotenia akčného plánu o rodovej rovnosti GAP 1 je jasné, že v činnosti EÚ v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien je potrebná radikálna zmena a že na zlepšenie výsledkov je potrebný nový politický záväzok Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisie; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v rámci plánu, ktorý bude nasledovať po súčasnom akčnom pláne o rodovej rovnosti, realizovali hlavné odporúčania uvedeného hodnotenia, počnúc zabezpečením plnohodnotnej reakcie v oblasti riadenia;

2.  víta zámer Komisie iniciovať prostredníctvom nového akčného plánu o rodovej rovnosti zásadnú zmenu, a preto sa domnieva, že GAP 2 by mal mať formu oznámenia Komisie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že GAP 2 bol vypracovaný ako spoločný pracovný dokument útvarov, a nie ako oznámenie; nalieha na Komisiu a ESVČ, aby začali s realizáciou nového plánu čo najskôr, aby sa mohli dosiahnuť konkrétne výsledky, a to ako súčasť širšieho záväzku EÚ v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, a aby bol Európsky parlament zapojený do konzultácií počas tohto procesu;

3.  domnieva sa, že GAP 2 by sa mal zameriavať na všetky aspekty vonkajšej politiky EÚ, ako sú rozvojová spolupráca, humanitárna pomoc, obchod, ľudské práva a zahraničné veci, migrácia a azyl, a to v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja, a mal by sa vzťahovať v rovnakej miere na rozvojové, susedné a pristupujúce krajiny;

4.  domnieva sa, že rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien by mali stáť v centre pozornosti inštitúcií EÚ, pričom na úrovni ústrednej správy a v delegáciách EÚ by mali byť jasne vymedzené riadiace právomoci; zdôrazňuje skutočnosť, že vedúci delegácií, vedúci oddelení a vyšší riadiaci pracovníci musia niesť zodpovednosť za podávanie správ, monitorovanie a hodnotenie politík v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti sa musí stať súčasťou opisov pracovných miest a odbornej prípravy poskytovanej všetkým zamestnancom;

5.  domnieva sa, že podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) by mala zabezpečiť, aby všetci komisári zodpovední za vonkajšiu činnosť preukázali potrebné vodcovstvo s cieľom zabezpečiť úspešné vykonanie GAP 2; víta závery Rady z mája 2015, ktoré vyzdvihujú záväzok členských štátov presadzovať program zmien v oblasti práv žien a dievčat; zdôrazňuje potrebu doplnkovosti medzi opatreniami Komisie/ESVČ a členských štátov;

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že GR DEVCO sa v svojej výročnej správe za rok 2014 nezaoberá rodovými otázkami, a žiada, aby v budúcnosti všetky generálne riaditeľstvá (GR) Komisie zapojené do vonkajšej činnosti a ESVČ do svojich výročných správ začlenili problematiku rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien; vyzýva všetky delegácie EÚ, aby predkladali výročnú správu o GAP, a delegácie EÚ, aby v rámci svojich výročných správ, hodnotení v polovici trvania a hodnotení na úrovni krajín poskytli zhrnutie výsledkov v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien; domnieva sa, že tieto výsledky by sa mali začleniť do monitorovania zameraného na výsledky;

7.  konštatuje, že hodnotenie programových dokumentov nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) v polovici trvania v roku 2017 je vhodnou príležitosťou posúdiť vplyv programov financovaných z DCI na ženy a dievčatá, jasne určiť podiel programov financovaných z DCI, z ktorých majú ženy a dievčatá prospech, a uskutočniť potrebné prerozdelenia, ak by to bolo nevyhnutné;

8.  pripomína zásadu EÚ týkajúcu sa súdržnosti politík v záujme rozvoja a zdôrazňuje význam súladu medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ, ako aj potrebu zabezpečiť súdržnosť politiky medzi novým GAP a budúcim akčným plánom o ľudských právach a demokracii; zdôrazňuje, že rodové hľadisko musí byť systematickou a neoddeliteľnou súčasťou všetkých dialógov o ľudských právach medzi EÚ a tretími krajinami; vyzýva ESVČ, aby popri dialógoch o ľudských právach začala viesť s tretími krajinami dialógy o rodovom hľadisku;

9.  opätovne zdôrazňuje, že úplná koordinácia medzi ústrednými útvarmi, delegáciami a veľvyslanectvami členských štátov má kľúčový význam pre úspešné vykonávanie GAP 2, pričom sa využijú profily krajín z rodového hľadiska a ďalšie nástroje; v tejto súvislosti podčiarkuje, že prieskum programovania podľa krajín v rámci ERF je príležitosťou zabezpečiť, aby sa GAP 2 vykonával v plnej miere podľa plánu a aby sa podľa potreby uskutočnili úpravy;

Zber údajov a ciele

10.  žiada účinnejšie stratégie vykonávania a trvá na tom, aby sa v rámci procesu monitorovania a hodnotenia používali kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele zohľadňujúce rodové hľadisko a systematicky a včas zbierali údaje diferencované podľa pohlavia, pokiaľ ide o príjemcov a účastníkov v rámci všetkých opatrení; zdôrazňuje, že údaje by sa mali verejne sprístupniť, aby sa zabezpečila finančná zodpovednosť a transparentnosť; domnieva sa, že podávanie správ by sa malo zosúladiť a začleniť do zavedených systémov monitorovania a hodnotenia, ako je rámec výsledkov Generálneho riaditeľstva Európskej komisie zodpovedného za medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (GR DEVCO); zdôrazňuje potrebu investovať do národných štatistík a vyzýva všetky členské štáty, aby zriadili systémy monitorovania zohľadňujúce rodové hľadisko;

11.  vyzýva delegácie EÚ a veľvyslanectvá členských štátov, aby za prioritu určili kvalitnú rodovú analýzu ako základ pre stratégiu a programovanie na úrovni jednotlivých krajín a aby do tejto analýzy investovali; domnieva sa, že EÚ by mala preskúmať národné indikatívne plány z hľadiska nového akčného plánu o rodovej rovnosti;

12.  uznáva, že dievčatá a mladé ženy sú osobitne znevýhodnené a čelia rizikám a že osobitne sa treba zamerať na zabezpečenie prístupu dievčat k vzdelávaniu, aby mohli žiť bez násilia, ako aj na odstránenie diskriminačných právnych predpisov a postupov a na všeobecné posilnenie postavenia dievčat a mladých žien;

13.  vyzdvihuje potrebu jasných cieľov a ukazovateľov meraných a diferencovaných podľa pohlavia, veku, zdravotného postihnutia a iných faktorov, ako aj potrebu lepšieho sledovania pridelených rozpočtových prostriedkov; zdôrazňuje, že ciele a metodika monitorovania by mali byť v súlade s celosvetovým rozvojovým rámcom na obdobie po roku 2015 a ďalšími príslušnými medzinárodnými rámcami;

14.  zdôrazňuje, že EÚ musí vyčleniť a zabezpečiť dostatočné finančné a ľudské zdroje na plnenie svojich záväzkov v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien; zdôrazňuje význam uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v oblasti verejných financií prostredníctvom tvorby rozpočtu, ktorý zohľadňuje rodové hľadisko a rieši nerovnosti;

Kľúčové aspekty nového akčného plánu o rodovej rovnosti (GAP)

15.  domnieva sa, že GAP sa musí zaoberať prekážkami, ktoré bránia úplnému vykonávaniu usmernení EÚ týkajúcich sa násilia voči ženám a dievčatám a odstránenia všetkých foriem násilia; požaduje vytvorenie komplexného prístupu EÚ k násiliu voči ženám a dievčatám spolu so zvýšeným úsilím a zdrojmi zameranými na prevenciu a odstránenie všetkých diskriminačných praktík voči ženám, ako aj na boj proti všetkým formám násilia a stíhanie týchto skutkov vrátane obchodovania s ľuďmi, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútenej sterilizácie, núteného tehotenstva, rodovo motivovaného zabíjania, domáceho násilia a znásilnenia medzi manželmi, detských, skorých a nútených manželstiev a násilia založeného na rodovej príslušnosti v konfliktných situáciách a v situáciách po skončení konfliktu; požaduje rozvíjanie osobitných opatrení EÚ na posilnenie práv rôznych skupín žien, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať mladým ľuďom, migrantom, ženám s HIV a lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym (LGBTI) osobám a osobám so zdravotným postihnutím;

16.  zdôrazňuje, že je dôležité zlepšovať prístup dievčat k všetkým úrovniam vzdelávania a odstraňovať rodové prekážky vzdelávania;

17.  zdôrazňuje skutočnosť, že využívanie znásilňovania ako vojnovej zbrane a prostriedku utláčania treba odstrániť a že EÚ musí vyvíjať tlak na vlády tretích krajín a všetky zainteresované strany pôsobiace v regiónoch, kde k takému rodovo motivovanému násiliu dochádza, aby skoncovali s týmito praktikami, postavili páchateľov pred súd a pracovali s tými, čo prežili, s postihnutými ženami a s komunitami na tom, aby im pomohli uzdraviť a zotaviť sa;

18.  zdôrazňuje zraniteľnosť migrantiek, utečeniek a žiadateliek o azyl a potrebu ich osobitnej ochrany; žiada osobitné opatrenia na posilnenie a úplné zabezpečenie práv žiadateliek o azyl; požaduje odvážne kroky na európskej úrovni s cieľom riešiť pretrvávajúcu migračnú a utečeneckú krízu vrátane holistického a rodovo citlivého prístupu k problematike migrácie a azylu, ktorý by bol jednotný vo všetkých členských štátoch;

19.  uznáva zdravie ako ľudské právo; zdôrazňuje význam všeobecného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zdravotnému poisteniu vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, ako bolo dohodnuté v súlade s akčným programom Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a Pekinskou akčnou platformou; v tejto súvislosti požaduje ďalšie úsilie o zvýšenie prístupu žien k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu v oblasti zdravia, plánovanému rodičovstvu, prenatálnej starostlivosti a sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu, najmä s cieľom riešiť do značnej miery nesplnený MRC 5 o zdraví matiek vrátane zníženia dojčenskej a detskej úmrtnosti; poukazuje na to, že takýto prístup prispieva k dosiahnutiu všetkých rozvojových cieľov súvisiacich so zdravím; v tejto súvislosti víta najmä závery Rady z mája 2015;

20.  podčiarkuje potrebu vytvoriť priaznivé prostredie, a to najmä odstránením sociálnych a právnych prekážok, ktoré ženám bránia v prístupe k výrobným prostriedkom vrátane pôdy a prírodných a hospodárskych zdrojov, podporou finančného začlenenia, noriem dôstojnej práce, sociálnej ochrany zohľadňujúcej rodové hľadisko a rovnakej odmeny za rovnakú prácu;

21.  domnieva sa, že podnikanie plní dôležitú úlohu v dosahovaní pokroku v oblasti rodovej rovnosti prostredníctvom opatrení, ktoré prispievajú k posilneniu hospodárskeho postavenia žien a k hospodárskym právam žien, ako je zabezpečenie dôstojnej práce žien, rovnaká odmena, prístup k financiám a bankovým službám a príležitostiam podieľať sa na vedení a rozhodovaní, ako aj ich ochrana pred diskrimináciou a zneužívaním na pracovisku, a prostredníctvom sociálnej zodpovednosti podnikov zohľadňujúcej rodové hľadisko; požaduje v tejto súvislosti zvýšenú podporu pre miestne MSP, najmä pre podnikateľky, tak aby mohli mať prínos z rastu vedeného súkromným sektorom; zdôrazňuje pozitívnu úlohu, ktorú mikrofinancovanie, sociálne podnikanie a alternatívne obchodné modely, ako sú vzájomné spoločnosti a družstvá, naďalej zohrávajú v oblasti posilňovania hospodárskeho postavenia a začleňovania žien;

22.  uznáva potrebu predchádzať diskriminácii žien z dôvodu manželstva alebo materstva a zabezpečovať ich účinné právo na prácu;

23.  konštatuje, že posilnenie postavenia žien a potravinová bezpečnosť sa navzájom podporujú; zdôrazňuje potrebu posilniť postavenie vidieckych žien tým, že sa bude riešiť ich diskriminácia v súvislosti s prístupom k pôde, vode, vzdelávaniu, odbornej príprave, trhom a finančným službám; požaduje, aby sa výrazne zvýšili verejné investície do poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja s dôrazom na drobných vlastníkov pôdy, poľnohospodárske družstvá a siete poľnohospodárov;

24.  zdôrazňuje potrebu začlenenia žien do rozvíjajúcich sa hospodárskych oblastí, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný rozvoj, vrátane odvetví ekologického a obehového hospodárstva, energií z obnoviteľných zdrojov a IKT, a ich zastúpenia v týchto oblastiach;

25.  pripomína kľúčovú úlohu formálneho a informálneho vzdelávania pri posilňovaní postavenia žien a dievčat v sociálnej, hospodárskej, kultúrnej a politickej sfére; zdôrazňuje, že je potrebné, aby stratégia EÚ pre vzdelávanie v oblasti rozvoja zahŕňala silné rodové hľadisko, najmä v oblasti vzdelávania týkajúceho sa udržateľnosti, zmierenia po konflikte, celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania, vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), ako aj úlohu umenia v rámci medzikultúrnej výmeny;

26.  zdôrazňuje význam zvýšenia účasti žien na formovaní a vykonávaní rámca na obdobie po roku 2015; žiada zvýšenie finančnej podpory pre organizácie bojujúce za práva žien, politické opatrenia a opatrenia na budovanie kapacít zamerané na zapájanie základných organizácií občianskej spoločnosti, a najmä ženských organizácií, do konzultácií zainteresovaných strán a zvyšovanie ich účasti na týchto konzultáciách, a to po celý čas a na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni;

27.  poznamenáva, že GAP musí riešiť situáciu LGBTI osôb v tretích krajinách a musí zahŕňať presadzovanie a ochranu práv LGBTI osôb;

28.  zdôrazňuje, že je dôležité posilňovať zákonné práva žien a ich prístup k spravodlivosti prostredníctvom reformy práva zohľadňujúcej rodové hľadisko; domnieva sa, že cielené vyčlenenie finančných prostriedkov na rodovú rovnosť v oblasti právnej pomoci prispeje k posilneniu právneho štátu;

29.  vyzýva EÚ, aby presadzovala zvýšenú účasť žien na procesoch udržiavania mieru a budovania mieru a na vojenských a civilných misiách EÚ na riešenie kríz; pripomína v tejto súvislosti svoju výzvu adresovanú EÚ, aby podporovala rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) a č. 1820 (2008) o ženách, mieri a bezpečnosti, a žiada začlenenie rodových hľadísk a práv žien do všetkých mierových a bezpečnostných iniciatív;

30.  vyzýva EÚ, aby presadzovala základné ľudské práva žien a dievčat, ktoré zaručuje Všeobecná deklarácia ľudských práv; v tejto súvislosti trvá na tom, že je potrebné zabezpečiť ochranu práv všetkých žien a dievčat na život a dôstojnosť prostredníctvom aktívneho boja proti škodlivým praktikám, ako je rodovo motivované zabíjanie;

31.  podčiarkuje význam opatrení na posilnenie vedenia a účasti žien a organizácií bojujúcich za práva žien vo verejnej, ako aj súkromnej sfére; požaduje, aby sa zvýšilo úsilie o väčšiu účasť žien a organizácií bojujúcich za práva žien na politickom živote, konkrétne začlenením takéhoto úsilia do všetkých programov na podporu demokracie vrátane komplexného prístupu Európskeho parlamentu k podpore demokracie (CDSA);

32.  zdôrazňuje potrebu zapojiť mužov a chlapcov a podporiť ich aktívne angažovanie a zodpovednosť v oblasti riešenia problému diskriminačných spoločenských noriem a boja proti rodovým stereotypom a násiliu voči ženám a dievčatám;

o
o   o

33.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a orgánu OSN Ženy.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2014)0059.
(2) https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-eu-support-gender-equality-and-womens-empowerment-partner-countries-final-report_en.
(3) https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/Madara.Silina/from_commitment_to_action_financing_for_gewe_in_sdgs_oecd.pdf.

Právne oznámenie