Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2150(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0280/2015

Predkladané texty :

A8-0280/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/10/2015 - 15.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0353

Prijaté texty
PDF 260kWORD 69k
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel Finálna verzia
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
P8_TA(2015)0353A8-0280/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. októbra 2015 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2015 na rozpočtový rok 2015: vlastné zdroje, trustové fondy Únie pre vonkajšie akcie, Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (11695/2015 – C8-0278/2015 – 2015/2150(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014(2),

–  so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(3),

–  so zreteľom na opravné rozpočty č. 2/2015, 3/2015, 4/2015 a 5/2015 prijaté s konečnou platnosťou 7. júla 2015(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(6),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(7),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(8),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2015, ktorý prijala Komisia 15. júla 2015 (COM(2015)0351),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015, ktorú Rada prijala 18. septembra 2015 a ktorú postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (11695/2015 – C8-0278/2015),

–  so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0280/2015),

A.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 sa týka revízie odhadov tradičných vlastných zdrojov, základov DPH a HND, zahrnutia príslušných korekcií pre Spojené kráľovstvo do rozpočtu a ich financovania, čo má za následok zmenu v rozdelení príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie;

B.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 okrem toho zahŕňa aj vytvorenie dvoch nových rozpočtových položiek pre podporné výdavky na trustové fondy spravované Komisiou v oblastiach politiky „Rozvoj a spolupráca“ a „Rozširovanie“, oboch so symbolickým záznamom (p.m.);

C.  keďže návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 tiež stanovuje zmenu plánu pracovných miest Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie bezo zmien v celkovom počte pracovných miest a v jeho rozpočte;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 tak, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.  konštatuje, že v porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2015 sa príspevky členských štátov do rozpočtu na základe HND môžu znížiť o 2,26 miliardy EUR vzhľadom na vyššie než očakávané príjmy z tradičných vlastných zdrojov (t. j. clá a odvody z produkcie cukru) vo výške 1 133,5 milióna EUR a na zahrnutie prebytku z roku 2014 do rozpočtu prostredníctvom opravného rozpočtu č. 3/2015;

3.  domnieva sa, že táto technická úprava na strane príjmov rozpočtu Únie náležite vychádza z posledného štatistického vývoja a je v súlade s dohodnutým rozdelením medzi členské štáty;

4.  konštatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 6/2015 nemá zo žiadneho hľadiska vplyv na výdavkovú stranu rozpočtu na rok 2015 a že jeho vplyv na príjmovej strane sa prejavuje len v zmene v rozdelení príspevkov členských štátov;

5.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2015;

6.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2015 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 190, 17.7.2015, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 261, 7.10.2015.
(5) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(6) Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.

Právne oznámenie