Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2253(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0290/2015

Indgivne tekster :

A8-0290/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/10/2015 - 15.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0354

Vedtagne tekster
PDF 253kWORD 63k
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles Endelig udgave
Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 14. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration i henhold til punkt 12 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0486 – C8-0292/2015),

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, der blev endeligt vedtaget den 17. december 2014(1),

–  der henviser til ændringsbudget nr. 1/2015, endeligt vedtaget den 28. april 2015(2),

–  der henviser til ændringsbudget nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 og nr. 5/2015, endeligt vedtaget af Kommissionen den 7. juli 2015(3),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 7/2015, vedtaget af Kommissionen den 30. september 2015 (COM(2015)0485),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(4) (FFR-forordningen), særlig artikel 11,

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/623 af 21. april 2015 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(5),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(6), særlig punkt 12,

–  der henviser til skrivelsen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0290/2015),

A.  der henviser til, at det efter undersøgelse af alle muligheder for at omfordele forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 3 har vist sig nødvendigt at anvende fleksibilitetsinstrumentet til forpligtelsesbevillingerne;

B.  der henviser til, at Kommissionen har foreslået at anvende fleksibilitetsinstrumentet ud over FFR-lofterne for at supplere finansieringen i Unionens almindelige budget for 2015 med EUR 66,1 mio. i forpligtelsesbevillinger til at finansiere foranstaltninger til håndtering af flygtninge- og migrationskrisen;

1.  bemærker, at 2015-lofterne for udgiftsområde 3 ikke giver mulighed for en tilstrækkelig finansiering af Unionens vigtige og presserende politiske prioriteter;

2.  er derfor enig i anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på EUR 66,1 mio. i forpligtelsesbevillinger;

3.  tilslutter sig desuden den foreslåede fordeling af de tilsvarende betalingsbevillinger på 52,9 mio. EUR i 2016 og 13,2 mio. EUR i 2017;

4.  gentager, at anvendelsen af dette instrument, som fastsat i artikel 11 i FFR-forordningen, endnu en gang understreger, hvor absolut nødvendigt det er, at Unionens budget er mere fleksibelt;

5.  gentager sin langsigtede holdning, at med forbehold af muligheden for at anvende betalingsbevillinger til specifikke budgetposter via fleksibilitetsinstrumentet uden forudgående mobilisering af forpligtelser, kan betalinger, der følger af forpligtelser, som tidligere er mobiliseret gennem fleksibilitetsinstrumentet, kun medregnes ud over lofterne;

6.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

7.  pålægger sin formand at undertegne afgørelsen sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 69 af 13.3.2015, s. 1.
(2) EUT L 190 af 17.7.2015, s. 1.
(3) EUT L 261 af 7.10.2015.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(5) EUT L 103 af 22.4.2015, s. 1.
(6) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til øjeblikkelige budgetforanstaltninger som led i den europæiske dagsorden for migration

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2015/2248).

Juridisk meddelelse