Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2253(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0290/2015

Esitatud tekstid :

A8-0290/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/10/2015 - 15.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0354

Vastuvõetud tekstid
PDF 245kWORD 64k
Kolmapäev, 14. oktoober 2015 - Brüssel Lõplik väljaanne
Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine kiireteks eelarvemeetmeteks Euroopa rände tegevuskava raames
P8_TA(2015)0354A8-0290/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 14. oktoobri 2015. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 12 (COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0486 – C8‑0292/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2014. aastal(1),

–  võttes arvesse paranduseelarvet nr 1/2015, mis võeti lõplikult vastu 28. aprillil 2015. aastal(2),

–  võttes arvesse paranduseelarveid nr 2/2015, nr 3/2015, nr 4/2015 ja nr 5/2015, mis võeti lõplikult vastu 7. juulil 2015. aastal(3),

–  võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 7/2015, mille komisjon võttis vastu 30. septembril 2015. aastal (COM(2015)0485),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4) (mitmeaastase finantsraamistiku määrus), eriti selle artiklit 11,

–  võttes arvesse nõukogu 21. aprilli 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/623 (millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(5),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(6), eriti selle punkti 12,

–  võttes arvesse Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0290/2015),

A.  arvestades, et olles uurinud kõiki võimalusi rubriigi 3 alusel tehtavate kulukohustuste assigneeringute ümberjaotamiseks, näib vajalikuna võtta kulukohustuste assigneeringute osas kasutusele paindlikkusinstrument;

B.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku võtta kasutusele paindlikkusinstrument, et täiendada sellega mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid ületavalt liidu 2015. aasta üldeelarves ette nähtud rahastamist kulukohustuste assigneeringute osas 66,1 miljoni euro ulatuses, et rahastada pagulas- ja rändekriisi haldamise meetmeid;

1.  märgib, et 2015. aastaks ette nähtud rubriigi 3 ülemmäär ei võimalda liidu oluliste ja kiireloomuliste poliitiliste prioriteetide piisavat rahastamist;

2.  nõustub seetõttu paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega summas 66,1 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringutena;

3.  nõustub lisaks vastavate maksete assigneeringute kavandatud eraldamisega summas 52,9 miljonit eurot 2016. aastal ja 13,2 miljonit eurot 2017. aastal;

4.  kordab, et kõnealuse instrumendi kasutuselevõtmine, nagu on ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklis 11, näitab veel kord, et liidu eelarve peab tingimata olema paindlikum;

5.  kordab oma ammust seisukohta, et – piiramata seejuures võimalust võtta maksete assigneeringud paindlikkusinstrumendi raames kasutusele konkreetsete eelarveridade jaoks ilma eelneva kulukohustuste kasutuselevõtuta – varem paindlikkusinstrumendi raames kasutusele võetud kulukohustustest tulenevaid makseid tuleks arvestada üksnes väljaspool ülemmäärasid;

6.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

7.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 69, 13.3.2015, lk 1.
(2) ELT L 190, 17.7.2015, lk 1.
(3) ELT L 261, 7.10.2015.
(4) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(5) ELT L 103, 22.4.2015, lk 1.
(6) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta koheste eelarvemeetmete jaoks Euroopa rände tegevuskava raames

Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2015/2248).

Õigusalane teave