Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0090(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0255/2015

Indgivne tekster :

A8-0255/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0360

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 63k
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Den fælles landbrugspolitik: ophævelse af forældede retsakter ***I
P8_TA(2015)0360A8-0255/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien (COM(2015)0174 – C8–0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0174),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0101/2015),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 114, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 1. juli 2015 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. september 2015 forpligtede sig til at godkende Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0255/2015),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 27. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om ophævelse af Rådets direktiv 76/621/EØF om fastsættelse af det maksimale indhold af erucasyre i olier og fedtstoffer og Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien
P8_TC1-COD(2015)0090

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/2284.)

Juridisk meddelelse