Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0076(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0271/2015

Indgivne tekster :

A8-0271/2015

Forhandlinger :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0361

Vedtagne tekster
PDF 257kWORD 66k
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Aftale mellem EU og Schweiz om automatisk udveksling af oplysninger omfinansielle konti *
P8_TA(2015)0361A8-0271/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. oktober 2015 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08266/1/2015),

–  der henviser til udkastet til ændringsprotokol til aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Schweiziske Konføderation om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (08297/2015),

–  der henviser til artikel 115 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra b), og stk. 8, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets anmodning om godkendelse (C8-0169/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0271/2015),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse som ændret og godkender indgåelsen af ændringsprotokollen til aftalen;

2.  beklager, at der ikke kan foretages forbedringer, navnlig hvad angår de forelagte oplysninger og udveksling af oplysningers automatiske, bindende og ubegrænsede karakter;

3.  opfordrer Kommissionen til at holde Europa-Parlamentet underrettet i tilfælde af enhver ændring eller ny udvikling i sidste fase af indgåelsen af ændringsprotokollen til aftalen;

4.  minder Rådet om dets forpligtelse til at høre Parlamentet, hvis det ændrer sit udkast til afgørelse;

5.  understreger vigtigheden af at gribe ind over for svig og skatteundgåelse, navnlig skattesvig og skatteundgåelse begået af fysiske og juridiske personer, der er baseret i Unionen med inddragelse af finansielle institutioner, der er etableret i tredjelande;

6.  opfordrer Kommissionen til 18 måneder efter ikrafttrædelsen af ændringsprotokollen til aftalen at foretage en vurdering af anvendelsen af aftalen og udfaldet heraf, og til at aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet, om fornødent vedlagt forslag til revision;

7.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Det Schweiziske Forbunds regeringer og parlamenter.

Udkast til afgørelse   Ændring
Ændring 1
Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1
1.  Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i ændringsprotokollens artikel 2, stk.14.
1.  Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i ændringsprotokollens artikel 2, stk. 14, og artikel 4 for at sikre, at reglerne for automatisk udveksling af oplysninger for så vidt angår indberetningspligtige konti bliver fulgt, og at samarbejde om efterrettelighed og håndhævelse er aktiveret.
__________________
__________________
4 Datoen for ændringsprotokollens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.
4 Datoen for ændringsprotokollens ikrafttrædelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foranledning af Generalsekretariatet for Rådet.
Ændring 2
Udkast til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2
2.  Kommissionen informerer Det Schweiziske Forbund og medlemsstaterne om de notifikationer, der er afgivet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, litra d), i aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti til forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning i henhold til ændringsprotokolloen.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Juridisk meddelelse