Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0065(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0299/2015

Indgivne tekster :

A8-0299/2015

Forhandlinger :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0362

Vedtagne tekster
PDF 344kWORD 67k
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger: ophævelse af rentebeskatningsdirektivet *
P8_TA(2015)0362A8-0299/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. oktober 2015 om forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF (COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2015)0129),

–  der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0086/2015),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0299/2015),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Anvendelsesområdet for direktiv 2014/107/EU er generelt bredere end anvendelsesområdet for direktiv 2003/48/EF, og i tilfælde af overlapning har direktiv 2014/107/EU forrang. Der er stadig nogle tilfælde tilbage, hvor det ellers kun er direktiv 2003/48/EF, der vil finde anvendelse. Disse tilfælde er en følge af en mindre forskel i tilgangen mellem de to direktiver og af forskellige specifikke undtagelser. Når anvendelsesområdet for direktiv 2003/48/EF i disse begrænsede tilfælde ligger uden for anvendelsesområdet for direktiv 2014/107/EU, vil de relevante bestemmelser i direktiv 2003/48/EF fortsat skulle finde anvendelse, hvilket resulterer i dobbelte indberetningsstandarder inden for Unionen. De få fordele, der er ved at opretholde en sådan dobbelt indberetning, udlignes af omkostningerne.
(5)  Anvendelsesområdet for direktiv 2014/107/EU er generelt bredere end anvendelsesområdet for direktiv 2003/48/EF, og i tilfælde af overlapning har direktiv 2014/107/EU forrang. Der er stadig nogle tilfælde tilbage, hvor det ellers kun er direktiv 2003/48/EF, der vil finde anvendelse. Disse tilfælde er en følge af en mindre forskel i tilgangen mellem de to direktiver og af forskellige specifikke undtagelser. Når anvendelsesområdet for direktiv 2003/48/EF i disse begrænsede tilfælde ligger uden for anvendelsesområdet for direktiv 2014/107/EU, vil de relevante bestemmelser i direktiv 2003/48/EF fortsat skulle finde anvendelse, hvilket resulterer i dobbelte indberetningsstandarder inden for Unionen. Selv om der ikke er blevet lavet en specifik cost-benefit-analyse af et dobbelt indberetningssystem, ikke engang for en midlertidig overgangsperiode mellem de to standarder, er det rimeligt at antage, at de få fordele, der er ved at opretholde en sådan dobbelt indberetning, udlignes af omkostningerne.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)
11a.  Bestemmelser, der svarer til bestemmelserne i direktiv 2003/48/EF, anvendes i øjeblikket gennem særskilte bilaterale aftaler mellem Unionen og fem europæiske stater, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (Det Schweiziske Forbund, Fyrstendømmet Liechtenstein, Republikken San Marino, Fyrstendømmet Monaco og Fyrstendømmet Andorra) samt mellem de enkelte medlemsstater og 12 afhængige eller associerede territorier (Kanaløerne, Isle of Man og de afhængige eller associerede territorier i Caribien). Det er vigtigt, at alle disse bilaterale aftaler er tilpasset OECD’s nye globale standard og direktiv 2014/107/EU. Det er også afgørende, at der ikke opstår nogen smuthuller eller andre mangler i processen med overgangen fra den nuværende til den nye standard. Kommissionen har et klart mandat til at forhandle om ændringerne i aftalerne med de fem europæiske stater, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, men den bør også med sit sagkundskab spille en aktiv rolle med hensyn til at lette og fremme revisionerne af medlemsstaternes aftaler med de 12 afhængige eller associerede territorier. Af nemheds- og effektivitetshensyn bør Kommissionen, hvis det er relevant og med forbehold af medlemsstaternes udtrykkelige samtykke, tage ansvaret for sådanne forhandlinger.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Kommissionen forelægger senest den 1. juli 2016 en rapport for Rådet og Europa-Parlamentet om overgangen fra den indberetningsstandard, der anvendes i henhold til direktiv 2003/48/EF, til den nye standard, som er fastsat ved direktiv 2014/107/EU. Rapporten skal omfatte, men ikke være begrænset til, potentielle risici for at skabe smuthuller eller andre indberetningsmangler, som kan have skabt mulighed for grænseoverskridende skattesvig og skatteunddragelse. Rapporten skal også dække den dermed forbundne revision af de særskilte bilaterale aftaler mellem Unionen og fem europæiske lande, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (Det Schweiziske Forbund, Fyrstendømmet Liechtenstein, Republikken San Marino, Fyrstendømmet Monaco og Fyrstendømmet Andorra) og mellem de enkelte medlemsstater og 12 afhængige eller associerede territorier (Kanaløerne, Isle of Man og de afhængige eller associerede territorier i Caribien). Kommissionen forelægger senest den 1. oktober 2017 en opfølgningsrapport for at overvåge situationen nøje. Rapporterne ledsages om nødvendigt af lovgivningsforslag.
Juridisk meddelelse