Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0246(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0297/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0297/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 13
CRE 26/10/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0366

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 390kWORD 66k
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Οργανωμένα ταξίδια και συνδεόμενοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί ***II
P8_TA(2015)0366A8-0297/2015
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου (09173/3/2015 – C8-0281/2015 – 2013/0246(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (09173/3/2015 – C8‑0281/2015),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0512),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0297/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ.73.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 12.3.2014, P7_TA(2014)0222.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής

Κατά την αναθεώρηση του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2009 με τίτλο «Καθοδήγηση για την εκτέλεση και εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει επίσης το ζήτημα που δημιουργείται με τις εμπορικές πρακτικές παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι οποίοι όταν διαθέτουν τις υπηρεσίες τους διαδικτυακά, προσφέρουν επιπρόσθετες υπηρεσίες με συγκαλυμμένο, ασαφή ή αμφίσημο τρόπο, όπως το να αποκρύπτουν την επιλογή της μη κράτησης τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το πώς ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις του όταν εγκριθούν οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου