Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0309(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0300/2015

Indgivne tekster :

A8-0300/2015

Forhandlinger :

PV 27/10/2015 - 2
CRE 27/10/2015 - 2

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.8
CRE 27/10/2015 - 5.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0367

Vedtagne tekster
PDF 248kWORD 61k
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
EU's indre marked for elektronisk kommunikation ***II
P8_TA(2015)0367A8-0300/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 27. oktober 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og forordning (EU) nr. 531/2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10788/2/2015 – C8-0294/2015),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det irske parlament, det maltesiske Repræsentanternes Hus, det østrigske Forbundsråd og den svenske Riksdag, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 21. januar 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 31. januar 2014 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0627),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0300/2015),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 177 af 11.6.2014, s. 64.
(2) EUT C 126 af 26.4.2014, s. 53.
(3) Vedtagne tekster af 3.4.2014, P7_TA(2014)0281.

Juridisk meddelelse