Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0005(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0267/2015

Indgivne tekster :

A8-0267/2015

Forhandlinger :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Stemmeforklaringer
PV 04/10/2016 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Vedtagne tekster
PDF 357kWORD 184k
Tirsdag den 27. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf ***I
P8_TA(2015)0368A8-0267/2015

Europa-Parlamentets ændringer af 27. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Det vil også være hensigtsmæssigt at indrømme en global tilladelse i tilfælde, hvor en producent skal eksportere lægemidler, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1236/2005, til en distributør i et land, hvor dødsstraffen ikke er afskaffet, forudsat at eksportøren og distributøren har indgået en juridisk bindende aftale, ifølge hvilken distributøren skal anvende en passende række foranstaltninger, som sikrer, at lægemidlerne ikke vil blive anvendt til henrettelse.
(8)  Det vil også være hensigtsmæssigt at indrømme en global tilladelse i tilfælde, hvor en producent skal eksportere lægemidler, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1236/2005, til en distributør i et land, hvor dødsstraffen ikke er afskaffet, forudsat at eksportøren og distributøren har indgået en juridisk bindende aftale, ifølge hvilken distributøren skal anvende en passende række foranstaltninger, som sikrer, at lægemidlerne ikke vil blive anvendt til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Det er nødvendigt at forbyde mæglere i Unionen at yde mæglervirksomhed i forbindelse med varer, som det er forbudt at eksportere og importere, såsom varer, der ikke har anden praktisk anvendelse end henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Forbud mod ydelse af sådan virksomhed tjener til at beskytte den offentlige sædelighed.
(12)  Det er nødvendigt at forbyde mæglere i Unionen at yde mæglervirksomhed i forbindelse med varer, som det er forbudt at eksportere og importere, såsom varer, der ikke har anden praktisk anvendelse end henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Forbud mod ydelse af sådan virksomhed tjener til at beskytte den offentlige sædelighed og til at sikre respekten for principperne om menneskelig værdighed, der danner grundlag for de europæiske værdier, som fastsat i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)
(19a)  Der bør indføjes en målrettet bestemmelse om slutanvendelse, således at medlemsstaterne kan suspendere eller standse overførsel af sikkerhedsrelaterede produkter, som ikke er opført på listen i bilag II og bilag III, og som tydeligvis ikke har nogen anden praktisk anvendelse end henrettelse, tortur eller anden mishandling, eller om hvilke der er rimelig grund til at formode, at overførsel af disse produkter vil medføre fremme eller gennemførelse af henrettelse, tortur eller anden mishandling. Beføjelser, der gives i medfør af den målrettede bestemmelse om slutanvendelse, bør ikke omfatte lægemidler, som kan anvendes til henrettelse.
Ændring 4
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 - litra aa (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 2 – litra f
aa)  Litra f) affattes således:
f)  "teknisk bistand": enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, prøvning, vedligeholdelse, samling eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab og færdigheder eller konsulentservice. Teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand og bistand ved hjælp af elektroniske midler
"f) "teknisk bistand": enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, prøvning, vedligeholdelse, samling, anvendelse, praksis eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab og færdigheder eller konsulentservice. Teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand og bistand ved hjælp af elektroniske midler"
Ændring 5
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 2 – litra k – afsnit 2
I forbindelse med denne forordning er det kun bestemmelsen om sekundære tjenester, der er undtaget fra denne definition. Sekundære tjenester er transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger
I forbindelse med denne forordning er bestemmelsen om sekundære tjenester medtaget i denne definition. Sekundære tjenester er transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger, herunder via internettet
Ændring 6
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 2 – litra l
l)  "mægler": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en EU-medlemsstat, og som leverer tjenester, der er defineret i litra k), fra Unionen til et tredjelands område
l)  "mægler": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted eller er statsborger i en EU-medlemsstat, eller et datterselskab af en juridisk person eller et partnerskab, som leverer tjenester, der er defineret i litra k)
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 2 – litra m
m)  "leverandør af teknisk bistand": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en EU-medlemsstat, og som leverer teknisk bistand, der er defineret i litra f), fra Unionen til et tredjelands område
m)  "leverandør af teknisk bistand": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en EU-medlemsstat, og som leverer teknisk bistand, der er defineret i litra f)
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 2 – litra n
n)  "eksportør": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, for hvis regning der foretages en udførselsangivelse, dvs. den person, der på det tidspunkt, hvor angivelsen antages, har en kontrakt med modtageren i det pågældende tredjeland og har beføjelse til at beslutte, at varerne skal sendes ud af Unionens toldområde. Hvis der ikke er indgået nogen eksportkontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler for egen regning, forstås ved eksportøren den person, der har beføjelse til at beslutte, at varerne skal sendes ud af Unionens toldområde. Når det er en person med hjemsted uden for Unionen, der er indehaver af retten til at disponere over varerne ifølge den kontrakt, i henhold til hvilken eksporten finder sted, betragtes den kontrahent, der har hjemsted i Unionen, som eksportør
n)  "eksportør": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, for hvis regning der foretages en udførselsangivelse, dvs. den person, der på det tidspunkt, hvor angivelsen antages, har en kontrakt med modtageren i det pågældende tredjeland og har beføjelse til at beslutte, at varerne skal sendes ud af Unionens toldområde. Hvis der ikke er indgået nogen eksportkontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler for egen regning, forstås ved eksportøren den person, der har beføjelse til at beslutte, at varerne skal sendes ud af Unionens toldområde. Når det er en person med hjemsted uden for Unionen, der er indehaver af retten til at disponere over varerne ifølge den kontrakt, i henhold til hvilken eksporten finder sted, betragtes den kontrahent, der er bosiddende eller har hjemsted i Unionen, som eksportør
Ændring 9
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 2 – litra ra (nyt)
ra)  "transit": transport af ikke-EU-varer, som er opført i bilagene, og som passerer gennem Unionens toldområde med destination i et tredjeland.
Ændring 10
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 4 b (nyt)
3a)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 4b
Transitforbud
1.  Enhver transit af varer, der er opført i bilag II, uanset varernes oprindelse, er forbudt.
2.  Som en undtagelse fra stk. 1 kan den kompetente myndighed give tilladelse til en transit af varer, der er opført i bilag II, hvis det godtgøres, at de pågældende varer i det tredjeland, hvortil de eksporteres, udelukkende vil blive anvendt til offentlig udstilling på et museum på grund af deres historiske betydning."
Ændring 11
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 4 c (ny)
3b)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 4c
Forbud mod kommerciel markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger
Kommerciel markedsføring og salgsfremmende aktiviteter online og offline i Unionen foretaget af en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med henblik på overførsel af varer, der er opført i bilag II, er forbudt."
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 6 – stk. 1
1.  Afgørelser om ansøgninger om tilladelse til eksport af varer i bilag IIIa træffes i de konkrete tilfælde af de kompetente myndigheder under hensyntagen til alle relevante overvejelser, herunder især om, hvorvidt en anden medlemsstat i løbet af de foregående tre år har afslået en ansøgning om tilladelse til en eksport, der i alt væsentligt er identisk, og overvejelser om den tilsigtede slutanvendelse og risikoen for omdirigering.
1.  Afgørelser om ansøgninger om tilladelse til eksport af varer, der er opført i bilag III og IIIa, træffes i de konkrete tilfælde af de kompetente myndigheder under hensyntagen til alle relevante overvejelser, herunder især om, hvorvidt en anden medlemsstat i løbet af de foregående tre år har afslået en ansøgning om tilladelse til en eksport, der i alt væsentligt er identisk, og overvejelser om den tilsigtede slutanvendelse og risikoen for omdirigering."
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 6 – stk. 1a (nyt)
5a)  I artikel 6 indsættes følgende stykke:
"1a. Den kompetente myndighed sikrer sammen med medlemsstaterne under hensyntagen til al relevant dokumentation, at alle virksomheder, som markedsfører sikkerhedsudstyr, og virksomheder, som organiserer handelsmesser og andre arrangementer, hvor sådant udstyr markedsføres, gøres bekendt med, at sådant udstyr kan anvendes til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, samt at det i sidste ende kan blive forbudt at markedsføre sådant udstyr, og at tilladelser i forbindelse hermed kan blive trukket tilbage."
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 6 – stk. 2
5b)  Artikel 6, stk. 2, affattes således:
2.  Den kompetente myndighed giver ikke tilladelse, når der er rimelig grund til at antage, at en retshåndhævende myndighed eller en fysisk eller juridisk person i et tredjeland kan anvende varer, der er opført i bilag III, til tortur eller anden grusom, umenneskelig, nedværdigende behandling eller straf, herunder korporlig straf inden for retssystemets rammer.
"2. Den kompetente myndighed giver ikke tilladelse, når der er rimelig grund til at antage, at en retshåndhævende myndighed eller en fysisk eller juridisk person i et tredjeland kan anvende varer, der er opført i bilag III og bilag IIIa, til tortur eller anden grusom, umenneskelig, nedværdigende behandling eller straf, herunder korporlig straf inden for retssystemets rammer.
Den kompetente myndighed tager hensyn til:
Den kompetente myndighed tager hensyn til:
–  foreliggende domme fra internationale domstole
–  foreliggende domme fra internationale domstole
–  resultater af undersøgelser foretaget af de kompetente organer i FN, Europarådet og EU, og rapporter fra Europarådets Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf samt fra FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
–  resultater af undersøgelser foretaget af de kompetente organer i FN, Europarådet og EU, og rapporter fra Europarådets Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf samt fra FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
Der kan tages hensyn til andre relevante oplysninger, herunder foreliggende domme fra nationale domstole, rapporter eller anden information udarbejdet af civilsamfundsorganisationer og oplysninger om restriktioner vedrørende varer, der er opført i bilag II og III, der anvendes af bestemmelseslandet.
Der kan tages hensyn til andre relevante oplysninger, herunder foreliggende domme fra nationale domstole, rapporter eller anden information udarbejdet af civilsamfundsorganisationer og oplysninger om restriktioner vedrørende varer, der er opført i bilag II, III og IIIa, der anvendes af bestemmelseslandet."
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 6 a (ny)
5c)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 6a
Krav om transittilladelse
1.  Der kræves tilladelse til transit af varer opført i bilag III eller IIIa, hvis den økonomiske operatør af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor transitten finder sted, er blevet oplyst om, at de pågældende varer skal eller kan anvendes, helt eller delvis, til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
2.  Såfremt en økonomisk operatør er bekendt med, at transitvarer opført i bilag III eller IIIa skal eller kan anvendes, helt eller delvis, til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, skal denne underrette de kompetente myndigheder, som skal afgøre, hvorvidt det er formålstjenligt at stille krav om tilladelse til den pågældende transit.
3.  En medlemsstat, der i henhold til stk. 1 og 2 kræver tilladelse til transit af et produkt, som ikke er opført på listen i bilag III eller IIIa, underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom."
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 7a – stk. 1
1.  Det er forbudt for en mægler at yde mæglervirksomhed i forbindelse med varer i bilag III, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis mægleren ved eller har grund til at nære mistanke om, at dele af en forsendelse af sådanne varer er eller kan være bestemt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i et land, som ikke hører under Unionens toldområde.
1.  Det er forbudt for en mægler at yde mæglervirksomhed i forbindelse med varer i bilag III og IIIa, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis mægleren ved eller har grund til at nære mistanke om, at dele af en forsendelse af sådanne varer er eller kan være bestemt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i et land, som ikke hører under Unionens toldområde.
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 7a – stk. 2
2.  Det er forbudt for en leverandør af teknisk bistand at levere teknisk bistand i forbindelse med varer i bilag III, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis leverandøren af en sådan bistand ved eller har grund til at nære mistanke om, at nogle eller alle de pågældende varer er eller kan være bestemt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i et land, som ikke hører under Unionens toldområde."
2.  Det er forbudt for en leverandør af teknisk bistand at levere teknisk bistand i forbindelse med varer i bilag III og IIIa, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis leverandøren af en sådan bistand ved eller har grund til at nære mistanke om, at nogle eller alle de pågældende varer er eller kan være bestemt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i et land, som ikke hører under Unionens toldområde." Det er ligeledes forbudt for en leverandør af teknisk bistand at foretage instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder, der kan bidrage til gennemførelse af henrettelse, tortur eller anden grusom, nedværdigende eller umenneskelig behandling eller straf.
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 7 aa (ny)
6a.  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 7aa
Udveksling af bedste praksis
Medlemsstaterne opfordres til at fremme bedste praksis mellem leverandører af teknisk bistand for at sikre, at denne bistand bidrager positivt til bekæmpelse af tortur eller anden grusom, nedværdigende eller umenneskelig behandling eller straf."
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 7c – stk. 3 – nr. 3.3 a (nyt)
"3.3. Kommissionen vedtager i samarbejde med medlemsstaternes og, hvor det er relevant, tredjelandenes myndigheder retningslinjer om bedste praksis med hensyn til kontrol af slutanvendelse."
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Kapitel III b (nyt) – artikel 7e (ny)
7a)  Følgende artikel indsættes:
"Kapitel III b
Varer, der ikke er opført i bilagene
Artikel 7e
Catch-all-bestemmelse
1.  Der kræves tilladelse til eksport af varer, som ikke er opført på listen i bilagene til denne forordning, hvis eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor denne har hjemsted, er blevet oplyst om, at de pågældende varer skal eller kan anvendes, helt eller delvis, til henrettelse eller til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
2.  Såfremt en eksportør er bekendt med, at varer, som vedkommende ønsker at eksportere, og som ikke er opført i bilag II, III eller IIIa skal eller kan anvendes, helt eller delvis, til henrettelse eller til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, skal vedkommende underrette de kompetente myndigheder, i den medlemsstat, hvor vedkommende har hjemsted, som så skal afgøre, hvorvidt det er formålstjenligt at stille krav om tilladelse til den pågældende eksport.
3.  En medlemsstat, der i henhold til stk. 1 og 2 kræver tilladelse til eksport af et produkt, der ikke er opført på listen i bilag II, III eller IIIa, underretter omgående de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og angiver de nøjagtige årsager til indførelsen af et krav om tilladelse. Medlemsstaterne underretter også omgående Kommissionen om eventuelle ændringer af foranstaltninger, der er vedtaget under stk. 1 og 2.
4.  De øvrige medlemsstater tager behørigt hensyn til disse oplysninger og underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder.
5.  Når det er påkrævet af særligt hastende årsager, vedtager Kommissionen delegerede retsakter, der tilføjer de i stk. 1 og 2 omhandlede produkter til bilag II, III eller IIIa. Proceduren i artikel 15b finder anvendelse på delegerede retsakter, der vedtages i henhold til denne artikel.
6.  Lægemidler som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF1a udelukkes fra denne artikels anvendelsesområde.
_________________________
1a.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67)."
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 8 – stk. 6
6.  Hvis en producent skal udføre lægemidler til en distributør, skal producenten uanset stk. 5 meddele oplysninger om de aftaler, der er indgået, og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at disse varer anvendes til henrettelse i bestemmelseslandet, samt oplysninger om varernes slutanvendelse og slutbrugere, hvis sådanne oplysninger foreligger.
6.  Hvis en producent skal udføre lægemidler til en distributør, skal producenten uanset stk. 5 meddele oplysninger om de aftaler, der er indgået, og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at disse varer anvendes til henrettelse i bestemmelseslandet, samt oplysninger om varernes slutanvendelse og slutbrugere, hvis sådanne oplysninger foreligger. Disse oplysninger skal være tilgængelige på forlangende for et relevant uafhængigt tilsynsorgan, som f.eks. en national forebyggende mekanisme, der er oprettet i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller en national menneskerettighedsinstitution i en medlemsstat.
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 10 – stk. 2
8a)  Artikel 10, stk. 2, affattes således:
2.  Hvis der foretages toldangivelse af varer, der er opført i bilag II eller III, og det bekræftes, at der ikke er givet tilladelse til den planlagte eksport eller import i henhold til denne forordning, tilbageholder toldmyndighederne de angivne varer og gør opmærksom på, at der kan ansøges om tilladelse i henhold til denne forordning. Hvis der ikke er indgivet ansøgning om tilladelse inden for seks måneder efter tilbageholdelsen, eller hvis den kompetente myndighed afslår en sådan ansøgning, disponerer toldmyndighederne over de beslaglagte varer i overensstemmelse med gældende national lovgivning.
"2. Hvis der foretages toldangivelse af varer, der er opført i bilag II, III eller IIIa, og det bekræftes, at der ikke er givet tilladelse til den planlagte eksport eller import i henhold til denne forordning, tilbageholder toldmyndighederne de angivne varer og gør opmærksom på, at der kan ansøges om tilladelse i henhold til denne forordning. Hvis der ikke er indgivet ansøgning om tilladelse inden for seks måneder efter tilbageholdelsen, eller hvis den kompetente myndighed afslår en sådan ansøgning, disponerer toldmyndighederne over de beslaglagte varer i overensstemmelse med gældende national lovgivning."
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 12a – stk. 2
2.  Kommissionen kan inden for tre måneder bede den anmodende medlemsstat om yderligere oplysninger, hvis den mener, at anmodningen ikke belyser et eller flere relevante punkter, eller at der er behov for yderligere oplysninger om et eller flere af de relevante punkter. Den meddeler, på hvilke punkter der ønskes yderligere oplysninger.
2.  Efter modtagelse af en anmodning som omhandlet i stk. 1 underretter Kommissionen omgående alle medlemsstaterne og rundsender de oplysninger, den har modtaget fra den anmodende medlemsstat. Mens de afventer Kommissionens endelige afgørelse, kan medlemsstaterne omgående suspendere overførsler af de varer, der er omhandlet i anmodningen. Kommissionen kan inden for tre måneder bede den anmodende medlemsstat om yderligere oplysninger, hvis den mener, at anmodningen ikke belyser et eller flere relevante punkter, eller at der er behov for yderligere oplysninger om et eller flere af de relevante punkter. Den meddeler, på hvilke punkter der ønskes yderligere oplysninger.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 12 a – stk. 3
3.  Hvis Kommissionen mener, at der ikke er behov for yderligere oplysninger, eller hvis den har modtaget de yderligere oplysninger, den har anmodet om, skal den inden for seks måneder indlede proceduren for vedtagelse af den ønskede ændring eller meddele de anmodende medlemsstater, hvorfor denne ikke indledes.
3.  Hvis Kommissionen mener, at der ikke er behov for yderligere oplysninger, eller hvis den har modtaget de yderligere oplysninger, den har anmodet om, skal den inden for tre måneder indlede proceduren for vedtagelse af den ønskede ændring eller meddele de anmodende medlemsstater, hvorfor denne ikke indledes.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 13 – stk. 1
12a)  Artikel 13, stk. 1, affattes således:
1.  Kommissionen og medlemsstaterne underretter efter anmodning hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, de måtte råde over i forbindelse med denne forordning, især oplysninger om meddelte tilladelser og afslag, jf. dog artikel 11.
"1. Hver enkelt medlemsstat underretter Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af denne forordning, og leverer andre relevante oplysninger, den måtte råde over i forbindelse med denne forordning, især oplysninger om meddelte tilladelser og afslag samt oplysninger vedrørende foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med den målrettede klausul om slutanvendelse, jf. dog artikel 11. Kommissionen videregiver oplysningerne til de øvrige medlemsstater."
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)
12b)  I artikel 13 indsættes følgende stykke:
"3a. Kommissionen udarbejder en årlig rapport sammensat af de årlige aktivitetsrapporter, der er omhandlet i stk. 3. Rapporten gøres offentligt tilgængelig."
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 15 a
Artikel 15a
udgår
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  Delegationen af beføjelser, der er omhandlet i artikel 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  Den i artikel 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  Når Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
5.  En delegeret retsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 12, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 15c (ny)
15a)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 15c
Koordinationsgruppen for torturbekæmpelse
1.  Der oprettes en koordinationsgruppe for torturbekæmpelse med en repræsentant for Kommissionen som formand. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant til denne gruppe. Den undersøger alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, der rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat.
2.  Koordinationsgruppen træffer i samarbejde med Kommissionen passende foranstaltninger til at etablere direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, navnlig for at eliminere risikoen for eventuelle forskelle i anvendelsen af eksportkontrol for varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som kan føre til forvridning af handelen.
3.  Formanden for koordinationsgruppen for torturbekæmpelse skal, når som helst denne finder det nødvendigt, høre eksportører, mæglere og andre relevante parter, herunder alle dele af civilsamfundet med relevant ekspertise på området, der er omfattet af denne forordning.
4.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig skriftlig beretning om de aktiviteter, undersøgelser og høringer, som koordinationsgruppen for torturbekæmpelse har foretaget; beretningen er omfattet af artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001."
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 b (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 15d (ny)
15b)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 15d
1.  Senest den ...* og derefter hvert tredje år evaluerer Kommissionen gennemførelsen af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en beretning med en omfattende gennemførelses- og konsekvensanalyse, eventuelt ledsaget af forslag til ændring. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen.
2.  Særlige afsnit i beretningen skal behandle:
a)  koordinationsgruppen for torturbekæmpelse og dennes aktiviteter, undersøgelser og høringer. Oplysninger, som Kommissionen giver om koordinationsgruppens undersøgelser og høringer, behandles fortroligt, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001. Under alle omstændigheder betragtes oplysninger som fortrolige, såfremt videregivelsen af dem vil kunne have betydelige negative følger for den, der har afgivet oplysningerne, eller som er ophavsmand til dem
b)  information om nationale tilladelser, medlemsstaternes indberetninger til Kommissionen, notifikations- og konsultationsmekanismer mellem medlemsstaterne, bekendtgørelse og håndhævelse
c)  omfattende information om karakteren og virkningen af de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet i henhold til artikel 17, herunder hvordan de sanktionsordninger, som medlemsstaterne har indført, fungerer, og en vurdering af, hvorvidt disse ordninger er effektive, forholdsmæssige og afskrækkende.
______________
* Tre år efter denne forordnings ikrafttræden."
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15 c (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Artikel 17 – stk. 2a (nyt)
15c)  Følgende stykke tilføjes i artikel 17:
"2.a Kommissionen vurderer, om de af medlemsstaterne fastsatte regler om straf har nogenlunde samme karakter og virkning".
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 d (nyt)
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Bilag III – kolonne 2 – punkt 1 og 2
-a) I bilag III, anden kolonne, affattes pkt. 1 og 2 således:
1.  Varer konstrueret til at indskrænke menneskers frihed:
"1. Varer konstrueret til at indskrænke menneskers frihed:
1.1.  Lænker og lænker til sammenkædning af fanger
1.1.  Lænker og lænker til sammenkædning af fanger
Noter:
Noter:
1.  Lænker er frihedsindskrænkende instrumenter bestående af to jern eller ringe udstyret med en låsemekanisme og forbundet af en kæde eller en barre
1.  Lænker er frihedsindskrænkende instrumenter bestående af to jern eller ringe udstyret med en låsemekanisme og forbundet af en kæde eller en barre
2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke fodlænker og lænker til sammenkædning af fanger, som er forbudt ved punkt 2.3 i bilag II
2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke fodlænker og lænker til sammenkædning af fanger, som er forbudt ved punkt 2.3 i bilag II
3.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke »almindelige håndjern«. Ved almindelige håndjern forstås håndjern, der opfylder alle følgende betingelser:
3.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke »almindelige håndjern«. Ved almindelige håndjern forstås håndjern, der opfylder alle følgende betingelser:
—  de måler inklusive kæden og i aflåst tilstand mellem 150 og 280 mm i alt fra det ene til det andet jerns yderkant
—  de måler inklusive kæden og i aflåst tilstand mellem 150 og 280 mm i alt fra det ene til det andet jerns yderkant
—  hvert jerns indvendige omkreds er højst 165 mm, når palen er i indgreb i låsemekanismens inderste hak
—  hvert jerns indvendige omkreds er højst 165 mm, når palen er i indgreb i låsemekanismens inderste hak
—  hvert jerns indvendige omkreds er mindst 200 mm, når palen er i indgreb i låsemekanismens yderste hak og
—  hvert jerns indvendige omkreds er mindst 200 mm, når palen er i indgreb i låsemekanismens yderste hak og
—  der er ikke foretaget ændringer af håndjernene med henblik på at forårsage smerte eller lidelse
—  der er ikke foretaget ændringer af håndjernene med henblik på at forårsage smerte eller lidelse
1.2.  Individuelle jern eller ringe udstyret med en låsemekanisme og med en indvendig omkreds på over 165 mm, når palen er i indgreb i låsemekanismens yderste hak
1.2.  Individuelle jern eller ringe udstyret med en låsemekanisme og med en indvendig omkreds på over 165 mm, når palen er i indgreb i låsemekanismens yderste hak
Note:
Note:
Dette punkt omfatter halslænker og andre individuelle jern eller ringe, som er udstyret med en låsemekanisme, og som er forbundet til almindelige håndjern ved hjælp af en kæde
Dette punkt omfatter halslænker og andre individuelle jern eller ringe, som er udstyret med en låsemekanisme, og som er forbundet til almindelige håndjern ved hjælp af en kæde
1.3.  Spythætter: hætter, herunder af net, som dækker munden og derved forhindrer, at der spyttes
1.3.  Spythætter: hætter, herunder af net, som dækker munden og derved forhindrer, at der spyttes
Note:
Note:
Dette punkt omfatter spythætter, som er forbundet til almindelige håndjern ved hjælp af en kæde
Dette punkt omfatter spythætter, som er forbundet til almindelige håndjern ved hjælp af en kæde
1.3.a Borde, brætter og senge udstyret med remme til fastspænding.
2.  Våben og anordninger konstrueret med henblik på bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar:
2.  Våben og anordninger konstrueret med henblik på bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar:
2.1.  Bærbare elektrochokvåben, som kun kan ramme én person, hver gang der gives elektrisk stød, herunder men ikke begrænset til elektriske stave, elektriske skjolde og elektriske pilepistoler
2.1.  Bærbare elektrochokvåben, som kun kan ramme én person, hver gang der gives elektrisk stød, herunder men ikke begrænset til elektriske stave, elektriske skjolde og elektriske pilepistoler
Noter:
Noter:
1.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke elektriske bælter og andre anordninger som er omfattet af punkt 2.1 i bilag II
1.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke elektriske bælter og andre anordninger som er omfattet af punkt 2.1 i bilag II
2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke særskilte elektrochokanordninger, der følger brugeren med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse
2.  Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke særskilte elektrochokanordninger, der følger brugeren med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse
2.2.  Sæt, der indeholder alle væsentlige komponenter til at samle bærbare elektrochokvåben, som er underkastet af kontrol ifølge punkt 2.1
2.2.  Sæt, der indeholder alle væsentlige komponenter til at samle bærbare elektrochokvåben, som er underkastet af kontrol ifølge punkt 2.1
Note:
Note:
Følgende varer anses for at udgøre væsentlige komponenter:
Følgende varer anses for at udgøre væsentlige komponenter:
—  enheden, der producerer et elektrisk stød
—  enheden, der producerer et elektrisk stød
—  udløseren, uanset at denne er placeret på en fjernkontrol, og
—  udløseren, uanset at denne er placeret på en fjernkontrol, og
—  elektroder eller eventuelt ledninger, som det elektriske chok indgives med
—  elektroder eller eventuelt ledninger, som det elektriske chok indgives med
2.3.  Faste eller monterbare elektrochokvåben, som dækker er stort område og kan give flere personer elektrisk stød
2.3.  Faste eller monterbare elektrochokvåben, som dækker er stort område og kan give flere personer elektrisk stød
2.3.a Akustiske anordninger beregnet til at få kontrol med folkemængder/optøjer
2.3.b Millimeterbølgevåben"
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2
Nummer 6 i artikel 1 og nummer 7 i artikel 1, i det omfang det indsætter artikel 7d, finder anvendelse fra den 1. januar 2015.
Nummer 6 i artikel 1 og nummer 7 i artikel 1, i det omfang det indsætter artikel 7d, finder anvendelse fra den 1. februar 2016.
Ændring 33
Forslag til forordning
Bilag II – Del 2
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Bilag IIIa
Benin
udgår
Ændring 34
Forslag til forordning
Bilag II – Del 2
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Bilag IIIa
Gabon
Ændring 35
Forslag til forordning
Bilag II – Del 2
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Bilag IIIb
Liberia
udgår
Ændring 36
Forslag til forordning
Bilag II – Del 2
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Bilag IIIb
Madagaskar
udgår
Ændring 37
Forslag til forordning
Bilag II – Del 2
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Bilag IIIb
Mongoliet
udgår
Ændring 38
Forslag til forordning
Bilag II – Del 2
Forordning (EF) nr. 1236/2005
Bilag IIIb
São Tomé og Príncipe
udgår

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2, andet afsnit (A8-0267/2015).

Juridisk meddelelse