Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0068(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0306/2015

Esitatud tekstid :

A8-0306/2015

Arutelud :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Hääletused :

PV 27/10/2015 - 5.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0369

Vastuvõetud tekstid
PDF 454kWORD 200k
Teisipäev, 27. oktoober 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2015)0135),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0085/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A8-0306/2015),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 2 a (uus)
võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti õigust isikuandmete kaitsele ja ettevõtlusvabadust,
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)   Piiriülese maksustamise vältimisega, agressiivse maksuplaneerimisega ja kahjustava maksukonkurentsiga seotud probleemide hulk on märgatavalt suurenenud ning need on muutunud suureks mureküsimuseks liidus ja kogu maailmas. Maksubaasi kahanemise tõttu vähenevad liikmesriikide maksutulud märgatavalt ja see takistab neil majanduskasvu soodustava maksupoliitika kohaldamist. Maksustamisest lähtuvaid struktuure käsitlevate otsuste tulemuseks on see, et eelotsuse teinud riikides maksustatakse kunstlikult suuri sissetulekusummasid väikese maksumääraga ja muudes asjaomastes riikides maksustatakse kunstlikult väike osa sissetulekust. Seepärast on hädavajalik muuta süsteem läbipaistvamaks. Selleks tuleb tõhustada nõukogu direktiiviga 2011/16/EL13 loodud vahendeid ja mehhanisme.
(1)   Piiriülese maksustamise vältimisega, agressiivse maksuplaneerimisega ja kahjustava maksukonkurentsiga seotud probleemide hulk on märgatavalt suurenenud ning need on muutunud suureks mureküsimuseks liidus ja kogu maailmas. Maksubaasi kahanemise tõttu vähenevad liikmesriikide maksutulud märgatavalt ja see takistab neil majanduskasvu soodustava maksupoliitika kohaldamist, moonutab konkurentsi, mis kahjustab õiges summas makse maksvaid ettevõtjaid – eriti VKEsid –, ja suunab maksustamise sellistele vähem liikuvatele teguritele nagu tööjõud ja tarbimine. Siiski on konkreetsetel juhtudel olnud maksustamisest lähtuvaid struktuure käsitlevate otsuste tulemuseks see, et eelotsuse teinud riikides on maksustatud kunstlikult suuri sissetulekusummasid väikese maksumääraga ja muudes asjaomastes riikides on maksustatud kunstlikult väike osa sissetulekust, millega vähendatakse maksubaasi nendes liikmesriikides. Seepärast on tungivalt vaja suurendada sihipärast läbipaistvust ja teabevahetust vähemalt OECD standardite kohaselt. Selleks tuleb tõhustada nõukogu direktiiviga 2011/16/EL13 loodud vahendeid ja mehhanisme.
__________________
__________________
13 Nõukogu direktiiv 2011/16/EL, 15. veebruar 2011, maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).
13 Nõukogu direktiiv 2011/16/EL, 15. veebruar 2011, maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.3.2011, lk 1).
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)  Euroopa Parlament väljendab nn LuxLeaksi skandaalist tulenevalt ja käesoleva raporti vahendusel oma kindlat otsust mitte sallida maksupettusi ja maksustamise vältimist ning toetab maksukoormuse õiglast jagamist kodanike ja ettevõtete vahel.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)   Euroopa Ülemkogu rõhutas 18. detsembri 2014. aasta järeldustes pakilist vajadust suurendada maailmas ja liidus jõupingutusi võitluses maksustamise vältimisega ja agressiivse maksuplaneerimisega. Süsteemi läbipaistvuse tähtsust rõhutades väljendas Euroopa Ülemkogu heameelt komisjoni kavatuse üle teha ettepanek maksuotsuseid käsitleva teabe automaatse vahetamise kohta liidus.
(2)   Euroopa Ülemkogu rõhutas 18. detsembri 2014. aasta järeldustes pakilist vajadust suurendada maailmas ja Euroopas jõupingutusi võitluses maksustamise vältimisega ja agressiivse maksude planeerimisega. Süsteemi läbipaistvuse ja sellele vastava teabevahetuse tähtsust rõhutades väljendas Euroopa Ülemkogu heameelt komisjoni kavatuse üle teha ettepanek maksuhalduri eelotsustealase teabe automaatse vahetamise kohta liidus.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)   Samas takistavad piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe tõhusat omaalgatuslikku vahetamist mitmed olulised praktilised raskused, näiteks otsuse teinud liikmesriikidele jäetud õigus otsustada, missugust teist liikmesriiki tuleks teavitada.
(4)   Samas takistavad piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe tõhusat omaalgatuslikku vahetamist mitmed olulised praktilised raskused, näiteks otsuse teinud liikmesriikidele jäetud õigus otsustada, missugust teist liikmesriiki tuleks teavitada, ning nõrk järelevalvesüsteem, mille tõttu on komisjonil keeruline teabevahetusnõude rikkumisi tuvastada.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)  Maksualase teabe tõhus vahetamine ja töötlemine ning sellest tulenev vastastikune surve omaks tugevat ennetavat mõju kahjulike maksutavade juurutamisele ning võimaldaks liikmesriikidel ja komisjonil saada oma käsutusse kogu asjakohase teabe, et võtta selliste tavade vastu meetmeid.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)   Selleks et mitte vähendada piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustusliku automaatse vahetamise tõhusust, ei tohiks sellise teabevahetuse suhtes kohaldada võimalust teabe edastamisest keelduda juhul, kui sellega kaasneks äri-, tööstus- või kutsesaladuse või ärimeetodi avalikustamine või kui teabe avalikustamine oleks vastuolus avaliku korraga. Sellise teabe piiratus, mida tuleb jagada kõikide liikmesriikidega, peaks tagama kõnealuste ärihuvide piisava kaitse.
(5)   Selleks et mitte vähendada eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustusliku automaatse vahetamise tõhusust, ei tohi sellise teabevahetuse suhtes kohaldada võimalust teabe edastamisest keelduda juhul, kui sellega kaasneks äri-, tööstus- või kutsesaladuse või ärimeetodi avalikustamine või kui teabe avalikustamine oleks vastuolus avaliku korraga. Sellise teabe piiratus, mida tuleb jagada kõikide liikmesriikidega, tagab kõnealuste ärihuvide piisava kaitse.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)  Eelotsustel ja hinnakokkulepetel võib olla piiriülene mõõde isegi siis, kui need on seotud ainult riigisiseste tehingutega. See kehtib eelkõige mitmeastmeliste tehingute puhul, kui eelotsus või hinnakokkulepe puudutab esimesi riigisiseseid tehinguid ega arvesta järgmisi (piiriüleseid) tehinguid.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)
(5b)  Selleks et vältida maksukorralduse meelevaldset eristamist riikide erinevate haldustavade kontekstis, peaks eelotsuse ja siirdehindade eelkokkuleppe määratlus hõlmama maksukorraldust, hoolimata sellest, kas see on määratud ametlikult või mitteametlikult, ja hoolimata sellest, kas see on õiguslikult siduv või mittesiduv.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 c (uus)
(5c)  Eelotsused hõlbustavad õigusaktide järjepidevat ja läbipaistvat kohaldamist.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 d (uus)
(5d)  Mõistetavad maksuõiguse normid tagavad maksumaksjatele ja ettevõtetele õiguskindluse ning aitavad kaasa investeeringutele.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)   Selleks et saada maksimaalset kasu piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikust automaatsest vahetamisest, tuleks teavet edastada kohe pärast kõnealuste otsuste tegemist ja kokkulepete sõlmimist, mistõttu tuleks kehtestada teabeedastuse korrapärased ajavahemikud.
(6)   Selleks et saada maksimaalset kasu eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikust automaatsest vahetamisest, tuleks teave nende kohta edastada kohe pärast kõnealuste otsuste tegemist ja kokkulepete sõlmimist. Nõude täitmata jätmise juhtudeks võib näha ette tõhusad ja tulemuslikud karistused.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
(7)  Piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslik automaatne vahetamine peaks igal juhul hõlmama kindlaksmääratud põhiteabe edastamist kõikidele liikmesriikidele. Komisjon peaks teabevahetuse standardvormi kehtestamiseks võtma vastu kõik vajalikud meetmed, et standardida sellise teabe edastamist direktiivi 2011/16/EL alusel. Kõnealust menetlust tuleks kasutada ka teabevahetuse rakendamiseks vajalike meetmete ja praktilise korralduse vastuvõtmiseks.
(7)  Eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslik automaatne vahetamine peaks igal juhul hõlmama kindlaksmääratud põhiteabe edastamist kõikidele liikmesriikidele. Komisjon peaks teabevahetuse standardvormi kehtestamiseks võtma vastu kõik vajalikud meetmed, et standardida sellise teabe edastamist direktiivi 2011/16/EL alusel. Kõnealust menetlust tuleks kasutada ka teabevahetuse rakendamiseks vajalike meetmete ja praktilise korralduse vastuvõtmiseks.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
(8)   Liikmesriigid peaksid edastamisele kuuluvat põhiteavet vahetama ka komisjoniga. See võimaldaks komisjonil mis tahes ajal jälgida ja hinnata piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe automaatset vahetamist. Selline teabe edastamine ei vabasta liikmesriiki kohustusest teatada komisjonile mis tahes riigiabist.
(8)   Liikmesriigid peaksid edastamisele kuuluvat põhiteavet vahetama ka komisjoniga, kuivõrd komisjon peaks saama iseseisvalt hinnata, kas selline teave on ebaseadusliku riigiabi tuvastamise seisukohast asjakohane. See põhiteave peaks võimaldama komisjonil mis tahes ajal tõhusalt jälgida ja hinnata eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe automaatset vahetamist ning tagada, et eelotsused ei avalda siseturule negatiivset mõju. Selline teabe edastamine ei vabasta liikmesriiki kohustusest teatada komisjonile mis tahes riigiabist.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)
(8a)  Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile enne 1. oktoobrit 2018 järelanalüüsi käesoleva direktiivi tulemuslikkuse kohta.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
(9)   Teabe saanud liikmesriigi tagasiside teabe edastanud liikmesriigile on vajalik automaatse teabevahetussüsteemi tulemuslikuks toimimiseks. Seepärast on asjakohane näha ette meetmed, mis võimaldavad anda tagasisidet juhul, kui teavet on kasutatud, aga mingit tagasisidet ei ole võimalik anda direktiivi 2011/16/EL kehtivate sätete alusel.
(9)   Teabe saanud liikmesriigi tagasiside teabe edastanud liikmesriigile on vajalik automaatse teabevahetussüsteemi tulemuslikuks toimimiseks, kuna see ergutab liikmesriikidevahelist halduskoostööd. Seepärast on asjakohane näha ette meetmed, mis võimaldavad anda tagasisidet juhul, kui teavet on kasutatud, aga mingit tagasisidet ei ole võimalik anda direktiivi 2011/16/EL kehtivate sätete alusel. See teeks keerulisemaks pettuse eesmärgil teabest mööda hiilimise.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
(10)   Liikmesriigil peaks olema võimalik tugineda direktiivi 2011/16/EL artiklile 5 seoses teabevahetusega, kui piiriüleseid eelotsuseid teinud või siirdehindade eelkokkuleppeid sõlminud liikmesriigilt taotletakse lisateavet, sh kõnealuste otsuste või kokkulepete kogu teksti.
(10)   Liikmesriigil peaks olema võimalik tugineda direktiivi 2011/16/EL artiklile 5 seoses teabevahetusega, kui eelotsuseid teinud või siirdehindade eelkokkuleppeid sõlminud liikmesriigilt taotletakse lisateavet, sh kõnealuste otsuste või kokkulepete kogu teksti ja mis tahes teksti, mis mõjutab hilisemaid muudatusi.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)
(10a)  Täpsustada tuleks direktiivi 2011/16/EL artikli 1 lõikes 1 sisalduvat väljendit „teave, mis eeldatavasti on oluline”, et vältida tõlgendusi, mille eesmärk on maksustamise vältimine.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11
(11)  Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et kõrvaldada kõik asjaolud, mis võiksid takistada piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikku automaatset vahetamist tulemuslikult ja võimalikult ulatuslikult.
(11)  Liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et kõrvaldada kõik asjaolud, mis võiksid takistada eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikku automaatset vahetamist tulemuslikult ja võimalikult ulatuslikult.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)
(12a)  Läbipaistvuse suurendamiseks kodanike jaoks peaks komisjon turvalise keskregistri andmete põhjal avaldama kokkuvõtte eelneval aastal tehtud maksuhaldurite olulisemate eelotsuste kohta. See aruanne peaks sisaldama vähemalt eelotsuses käsitletud küsimuste kirjeldust ja siirdehindade eelkokkuleppe määratlemiseks kasutatud kriteeriumide kirjeldust ning selles tuleks välja tuua liikmesriik või liikmesriigid, keda see kõige tõenäolisemalt puudutab. Seejuures peaks komisjon kinni pidama käesoleva direktiivi konfidentsiaalsussätetest.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)
(12b)  Soovitatav on, et liikmesriigid paluksid oma pädevatel asutustel eraldada olemasolevate töötajate hulgast inimressursse sellise teabe kogumiseks ja analüüsimiseks.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)
(12c)  26. juuniks 2017 peaks toimima kogu liitu hõlmav tegelike tulusaajate register, mis aitab välja selgitada võimalikku maksustamise vältimist ja kasumi ümberpaigutamist. Olulise tähtsusega oleks liikmesriikide vahel eelotsuste ja hinnakokkulepete automaatseks vahetamiseks mõeldud keskregistri loomine, millele oleks juurdepääs liikmesriikide maksuhalduritel ja vastutavatel asutustel ning komisjonil.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
(15)  Kehtivaid konfidentsiaalsussätteid tuleks muuta, et need hõlmaksid ka piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikku automaatset vahetamist.
(15)  Kehtivaid konfidentsiaalsussätteid tuleks muuta, et need hõlmaksid ka eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe kohustuslikku automaatset vahetamist.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)
(15a)  Äärmiselt oluline on, et liikmesriikide maksusuveräänsuse aluspõhimõtet kaitstakse otseste maksude puhul ja käesoleva ettepanekuga ei seata ohtu subsidiaarsuse põhimõtet.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
(16)   Käesoleva direktiiviga järgitakse põhiõigusi, eriti Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva direktiiviga igakülgselt tagada õigus isikuandmete kaitsele ja ettevõtlusvabadus.
(16)   Käesoleva direktiiviga järgitakse põhiõigusi, eriti Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige püütakse käesoleva direktiiviga igakülgselt tagada õigus isikuandmete kaitsele ja ettevõtlusvabadus. Isikuandmeid tuleks töödelda konkreetsetel, selgetel ja õiguspärastel eesmärkidel ning ainult juhul, kui see on eesmärgi seisukohalt piisav, asjakohane ega ole ülemäärane. Neid õigusi tohiks piirata vaid eeldusel, et Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud tingimused on täidetud. Proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes võib piiranguid seada juhul, kui need vastavad õigusaktides tunnustatud vajalikele ja tegelikele üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele või kui on vaja kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
(17)   Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, s.o tõhusat liikmesriikidevahelist halduskoostööd siseturu nõuetekohase toimimisega kooskõlas olevatel tingimustel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning nõutava ühetaolisuse ja tõhususe tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.
(17)   Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, s.o tõhusat liikmesriikidevahelist halduskoostööd siseturu nõuetekohase toimimisega kooskõlas olevatel tingimustel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning nõutava ühetaolisuse ja tõhususe tõttu on seda parem saavutada Euroopa tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 3 – punkt 9 – alapunkt a
a)  artikli 8 lõike 1 ja artikli 8a kohaldamisel eelnevalt määratletud teabe korrapärane edastamine varem kindlaksmääratud korrapäraste ajavahemike tagant teisele liikmesriigile ilma tema eelneva taotluseta. Artikli 8 lõike 1 kohaldamisel on viide kättesaadavale teabele seotud edastava liikmesriigi maksutoimikus oleva teabega, mis on kättesaadav vastavalt kõnealuses liikmesriigis teabe kogumist ja töötlemist käsitlevatele menetlustele;
a)  artikli 8 lõike 1 ja artikli 8a kohaldamisel eelnevalt määratletud teabe korrapärane edastamine vastavalt artikli 8 lõikele 1 varem kindlaksmääratud korrapäraste ajavahemike tagant teisele liikmesriigile ilma tema eelneva taotluseta. Artikli 8 lõike 1 kohaldamisel on viide kättesaadavale teabele seotud edastava liikmesriigi maksutoimikus oleva teabega, mis on kättesaadav vastavalt kõnealuses liikmesriigis teabe kogumist ja töötlemist käsitlevatele menetlustele;
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 3 – punkt 14 – sissejuhatav osa
14)   „piiriülene eelotsus” – kokkulepe, teatis või mõni muu samaväärse toimega vahend või meede, sh maksuauditi käigus kehtestatud vahend või meede:
14)   „eelotsus” – kokkulepe, teatis või mõni muu samaväärse toimega vahend või meede, sh maksuauditi käigus kehtestatud vahend või meede, sõltumata sellest, kas see on oma olemuselt ametlik, mitteametlik, õiguslikult siduv või mittesiduv:
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 3 – punkt 14 – alapunkt a
a)   mille mis tahes isiku suhtes kehtestab liikmesriigi valitsus või maksuhaldur või liikmesriigi territoriaalne või halduslik allüksus või mis kehtestatakse nende nimel;
a)   mille kehtestab või avaldab liikmesriigi valitsus või maksuhaldur või liikmesriigi territoriaalne või halduslik allüksus või mis kehtestatakse või avaldatakse nende nimel ja millele saavad tugineda üks või mitu isikut;
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 3 – punkt 14 – alapunkt c
c)  mis on seotud piiriüleste tehingutega või küsimusega, kas juriidilise isiku tegevusega mõnes teises liikmesriigis luuakse püsiv tegevuskoht või mitte; ning
c)  mis on seotud tehingutega või küsimusega, kas juriidilise isiku tegevusega mõnes teises liikmesriigis luuakse püsiv tegevuskoht või mitte; ning
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 3 – punkt 14 – lõik 2
Piiriülene tehing võib olla seotud (kuid mitte ainult) investeeringute tegemisega, kaupade või teenuste tarnimisega või materiaalse või immateriaalse vara rahastamise või kasutamisega ega pea olema otseselt seotud isikuga, kellele on piiriülene eelotsus suunatud;
Tehing võib olla seotud (kuid mitte ainult) investeeringute tegemisega, kaupade või teenuste tarnimisega või materiaalse või immateriaalse vara rahastamise või kasutamisega ega pea olema otseselt seotud isikuga, kellele on eelotsus suunatud;
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 3 – punkt 15 – lõik 1
15.  „siirdehindade eelkokkulepe” – kokkulepe, teatis või mõni muu samaväärse toimega vahend või meede, sh maksuauditi käigus kehtestatud vahend või meede, mille on kehtestanud ühe või mitme liikmesriigi valitsus või maksuhaldur või liikmesriigi/liikmesriikide territoriaalne või halduslik allüksus või mis on kehtestatud nende nimel ning mis on seotud mis tahes isikuga, kes enne seotud ettevõtjatega piiriüleste tehingute tegemist määrab kindlaks kõik kõnealuste siirdehindade määratlemise kriteeriumid või kes määrab kindlaks püsiva tegevuskoha tulude arvestamise.
15.  „siirdehindade eelkokkulepe” – kokkulepe, teatis või mõni muu samaväärse toimega vahend või meede, sh maksuauditi käigus kehtestatud vahend või meede, mille on kehtestanud või avaldanud ühe või mitme liikmesriigi valitsus või maksuhaldur või liikmesriigi/liikmesriikide territoriaalne või halduslik allüksus või mis on kehtestatud või avaldatud nende nimel ning millele saavad tugineda üks või mitu isikut, mis enne seotud ettevõtjatega tehingute tegemist määrab kindlaks kõik kõnealuste siirdehindade määratlemise kriteeriumid või mis määrab kindlaks püsiva tegevuskoha tulude arvestamise.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 3 – punkt 16
16)  punkti 14 kohaldamisel on „piiriülene tehing” tehing või rida tehinguid:
välja jäetud
a)  mille puhul mitte kõik tehingu või tehingute osalised ei ole piiriülese eelotsuse teinud liikmesriigi territooriumil maksuresidendid või
b)  mille puhul mõni tehingu või tehingute osaline on ühel ja samal ajal maksuresident rohkem kui ühe jurisdiktsiooni all või
c)  mille puhul üks tehingu või tehingute osaline tegutseb püsiva tegevuskoha kaudu mõnes teises liikmesriigis ning selle tehingu või nende tehingute puhul on tegemist kõnealuse püsiva tegevuskoha kogu äritegevusega või osaga sellest. Piiriülene tehing või rida piiriüleseid tehinguid hõlmab/hõlmavad ka kokkuleppeid, mille üks juriidiline isik teeb seoses mõnes teises liikmesriigis püsiva tegevuskoha kaudu korraldatava äritegevusega.
Punkti 15 kohaldamisel on „piiriülene tehing” tehing või rida tehinguid, milles osalevad seotud ettevõtjad, kes kõik ei ole ühe liikmesriigi territooriumil maksuresidendid.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 1
1.  Selle liikmesriigi pädev asutus, kus piiriülene eelotsus tehakse või siirdehindade eelkokkulepe sõlmitakse või sellist otsust või kokkulepet muudetakse pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, edastab automaatse teabevahetuse kaudu sellekohase teabe kõikide teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile.
1.  Selle liikmesriigi pädev asutus, kus eelotsus tehakse või siirdehindade eelkokkulepe sõlmitakse või sellist otsust või kokkulepet muudetakse pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, edastab automaatse teabevahetuse kaudu sellekohase teabe kõikide teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 2
2.   Liikmesriigi pädev asutus edastab teabe ka teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile selliste piiriüleste eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepete kohta, mis on tehtud või sõlmitud kümne aasta jooksul enne käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, kuid mis on siis veel jõus.
2.   Liikmesriigi pädev asutus edastab teabe ka teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile selliste eelotsuste ja siirdehindade eelkokkulepete kohta, mis on tehtud või sõlmitud enne käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva, kuid mis on siis veel jõus.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 3
3.  Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui piiriülene eelotsus on seotud üksnes ühe või mitme füüsilise isiku maksuasjadega.
3.  Lõiget 1 ei kohaldata juhul, kui eelotsus on seotud üksnes ühe või mitme füüsilise isiku maksuasjadega.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 3 a (uus)
3a.  Lõiget 1 kohaldatakse ka juhul, kui eelotsuse taotlus on seotud sellise õigusliku struktuuriga, mis ei ole juriidiline isik. Sellisel juhul edastab eelotsuse teinud liikmesriigi pädev asutus tema käsutuses oleva teabe kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja korraldab asutamislepingu edastamise iga asutaja ja kasusaaja asukohaliikmesriigile.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 4 – punkt a
a)   lõike 1 kohaselt vahetatava teabe puhul: ühe kuu jooksul pärast selle kvartali lõppu, mil piiriülesed eelotsused on tehtud ja siirdehindade eelkokkulepped on sõlmitud või millal neid otsuseid või kokkuleppeid on muudetud;
a)   lõike 1 kohaselt vahetatava teabe puhul: koheselt ja hiljemalt üks kuu pärast seda, kui eelotsused on tehtud ja siirdehindade eelkokkulepped on sõlmitud või kui neid otsuseid või kokkuleppeid on muudetud;
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 4 – punkt b
b)  lõike 2 kohaselt vahetatava teabe puhul: enne 31. detsembrit 2016.
b)  lõike 2 kohaselt vahetatava teabe puhul: kolme kuu jooksul pärast jõustumist;
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 5 – punkt b
b)  piiriülese eelotsuse või siirdehindade eelkokkuleppe sisu, sh asjakohase äritegevuse või tehingu või tehingute kirjeldus;
b)  eelotsuse või siirdehindade eelkokkuleppe sisu, sh asjakohase äritegevuse või tehingu või tehingute kirjeldus;
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 5 – punkt b a (uus)
ba)  eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppe määratlemiseks kasutatud kriteeriumid, samuti sellega seotud võimalik ajaline piirang või tingimused, mille korral saab otsuse tühistada;
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 5 – punkt d
d)  viide muudele liikmesriikidele, kes otse või kaudselt on tõenäoliselt seotud piiriülese eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppega;
d)  viide muudele liikmesriikidele, kes otse või kaudselt on tõenäoliselt seotud eelotsuse või siirdehinna eelkokkuleppega;
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 5 – punkt e
e)  viide muude liikmesriikide mis tahes isikule (v.a füüsiline isik), keda piiriülene eelotsus või siirdehinna eelkokkulepe otse või kaudselt tõenäoliselt mõjutab (märkides liikmesriigi, millega mõjutatud isikud on seotud).
e)  viide muude liikmesriikide mis tahes isikule (v.a füüsiline isik), keda eelotsus või siirdehinna eelkokkulepe otse või kaudselt tõenäoliselt mõjutab (märkides liikmesriigi, millega mõjutatud isikud on seotud);
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 5 – punkt e a (uus)
ea)  2012. aastal avaldatud maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastast võitlust käsitlevas komisjoni tegevuskavas sätestatud Euroopa maksukohustuslasena registreerimise number (TIN) niipea, kui see on kättesaadav.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 5 – punkt e b (uus)
eb)  kasutatud kriteeriumide kogumi ja kohaldatava korra kirjeldus juhul, kui de jure või de facto mehhanismiga vähendatakse maksumaksja maksubaasi, tehes erandi arvamuse esitanud liikmesriigi standardeeskirjadest, millega kaasneb näiteks tavapärasest kiirema amortisatsioonimäära lubamine või selliste kulude mahaarvamine, mis ei ole maksumaksjal otseselt või tegelikult tekkinud;
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 5 – punkt e c (uus)
ec)  kasutatud kriteeriumide kogumi ja kohaldatava korra kirjeldus juhul, kui maksumaksjale võimaldatakse maksumäära, mis on arvamuse esitanud liikmesriigi tavapärasest määrast madalam;
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 5 – punkt e d (uus)
ed)  kasutatud kriteeriumide kogumi ja kohaldatava mehhanismi kirjeldus juhul, kui selle mehhanismi osapool asub kolmandas riigis, milles maksustamist kas ei eksisteeri või on maksustamise tingimused palju soodsamad.
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 6
6.   Teabevahetuse hõlbustamiseks võtab komisjon artikli 20 lõikes 5 sätestatud standardvormi kehtestamise menetluse osana vastu kõik käesoleva artikli rakendamiseks vajalikud meetmed ja praktilise korralduse, sh käesoleva artikli lõikes 5 esitatud teabe edastamise standardimise meetmed.
6.   Teabevahetuse hõlbustamiseks võtab komisjon artikli 20 lõikes 5 sätestatud standardvormi kehtestamise menetluse osana vastu kõik käesoleva artikli rakendamiseks vajalikud meetmed ja praktilise korralduse, sh käesoleva artikli lõikes 5 esitatud teabe edastamise standardimise meetmed. Komisjon aitab maksudega seotud pädevuse detsentraliseeritud territoriaalsetele või haldusorganitele andnud liikmesriikidel tagada, et nad täidavad oma kohustust asjaomaste organite koolitamise ja toetamisega seoses.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 7
7.   Pädev asutus, kellele on edastatud teave vastavalt lõikele 1, saadab võimaluse korral elektrooniliselt ja viivitamata ning igal juhul hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast kõnealuse teabe kättesaamist teabe esitanud pädevale asutusele kinnituse teabe kättesaamise kohta.
7.   Pädev asutus, kellele on edastatud teave vastavalt lõikele 1, saadab võimaluse korral elektrooniliselt ja viivitamata ning igal juhul hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast kõnealuse teabe kättesaamist teabe esitanud pädevale asutusele kinnituse teabe kättesaamise kohta, soodustades sellega tõhusa automaatse teabevahetussüsteemi toimimist.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 8
8.   Liikmesriigid võivad kooskõlas artikliga 5 taotleda lisateavet piiriülese eelotsuse teinud või siirdehindade eelkokkuleppe sõlminud liikmesriigilt, sh kõnealuse otsuse või kokkuleppe kogu teksti.
8.   Liikmesriigid – või nende territoriaalsed või haldusorganid, sealhulgas vajaduse korral kohalikud asutused – võivad kooskõlas artikliga 5 taotleda lisateavet eelotsuse teinud või siirdehindade eelkokkuleppe sõlminud liikmesriigilt, sh kõnealuse otsuse või kokkuleppe kogu teksti.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 9 a (uus)
9a.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike varajases etapis kõigist asjakohastest muudatustest oma maksualaste otsuste tegemise tavades (taotlemisformaalsused, otsustusprotsess jne).
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8a – lõige 9 b (uus)
9b.  Liikmesriikide maksuametid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike kõigist asjakohastest muudatustest oma äriühingute maksustamist käsitlevas siseriiklikus õiguses (uue toetuse, soodustuse, erandi, stiimuli või samalaadse meetme kehtestamine jne), mis võivad mõjutada nende tegelikke maksumäärasid või mis tahes muu liikmesriigi maksutulu.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8b – lõige 1
1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile enne 1. oktoobrit 2017 igal aastal statistika artiklite 8 ja 8a alusel toimunud automaatse teabevahetuse mahu kohta ja niivõrd, kuivõrd see on võimalik, teabe toimunud teabevahetusega seotud haldus- ja muu asjakohase kulu ja kasu kohta ning kõik võimalikud muudatused nii maksuametite kui kolmandate isikute jaoks.
1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile enne 1. oktoobrit 2017 igal aastal statistika artiklite 8 ja 8a alusel toimunud automaatse teabevahetuse mahu ja tehtud otsuste liikide kohta ja niivõrd, kuivõrd see on võimalik, teabe toimunud teabevahetusega seotud haldus- ja muu asjakohase kulu ja kasu kohta ning kõik võimalikud muudatused nii maksuametite kui kolmandate isikute jaoks.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8b – lõige 2 a (uus)
2a.  Komisjon avaldab enne 1. oktoobrit 2017 ja seejärel igal aastal aruande, milles tehakse kokkuvõte artikli 21 lõikes 5 osutatud turvalises keskregistris sisalduvatest peamistest juhtumitest. Seejuures peab komisjon kinni artiklis 23a sätestatud konfidentsiaalsussätetest.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 14 – lõige 3
3.   Kui liikmesriik kasutab mõne teise liikmesriigi poolt artikli 8a kohaselt edastatud teavet, saadab ta teabe esitanud pädevale asutusele sellekohase tagasiside võimalikult kiiresti ja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõutava teabe kasutamise ilmsikstulekut, v.a juhul, kui tagasiside on juba esitatud vastavalt käesoleva artikli lõikele 1. Komisjon kehtestab praktilise korralduse artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.
3.   Kui liikmesriik kasutab mõne teise liikmesriigi poolt artikli 8a kohaselt edastatud teavet, saadab ta komisjonile ja teabe esitanud pädevale asutusele sellekohase tagasiside võimalikult kiiresti ja hiljemalt kolme kuu jooksul pärast nõutava teabe kasutamise ilmsikstulekut, v.a juhul, kui tagasiside on juba esitatud vastavalt käesoleva artikli lõikele 1. Komisjon kehtestab praktilise korralduse artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 20 – lõige 5
5.  Piiriüleseid eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe automaatseks vahetamiseks vastavalt artiklile 8a kasutatakse standardvormi, kui komisjon on selle vormi vastu võtnud kooskõlas artikli 26 lõikega 2.
5.  Eelotsuseid ja siirdehindade eelkokkuleppeid käsitleva teabe automaatseks vahetamiseks vastavalt artiklile 8a kasutatakse standardvormi, kui komisjon on selle vormi vastu võtnud kooskõlas artikli 26 lõikega 2.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 21 – lõige 5
5.   Artikli 8a lõigetes 1 ja 2 sätestatud teabevahetuse tagamiseks arendab komisjon välja turvalise keskregistri, kuhu võib kanda käesoleva direktiivi artikli 8a raames edastatavat teavet. Komisjonil on juurdepääs sinna registrisse kantud teabele. Komisjon võtab vajaliku praktilise korralduse vastu artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.
5.   Artikli 8a lõigetes 1 ja 2 sätestatud automaatse teabevahetuse tagamiseks arendab komisjon hiljemalt 31. detsembriks 2016 välja turvalise keskregistri, kuhu tuleb kanda käesoleva direktiivi artikli 8a raames edastatav teave. Liikmesriigid tagavad, et kogu teave, mis edastatakse artikli 8a raames üleminekuperioodi jooksul, mil turvalist keskregistrit ei ole veel loodud, laaditakse 1. aprilliks 2017 turvalisse keskregistrisse. Komisjonil ja liikmesriikidel on juurdepääs sinna registrisse kantud teabele. Komisjon võtab vajaliku praktilise korralduse vastu artikli 26 lõikes 2 osutatud korras.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23a – lõige 1
1.   Komisjon peab talle käesoleva direktiivi kohaselt edastatud teavet konfidentsiaalsena kooskõlas liidu asutuste suhtes kohaldatavate sätetega.
1.   Komisjon peab talle käesoleva direktiivi kohaselt edastatud teavet konfidentsiaalsena kooskõlas liidu asutuste suhtes kohaldatavate sätetega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 1
2.   Liikmesriigi poolt komisjonile artikli 23 alusel edastatud teabe ja komisjonis sellist teavet kasutades koostatud mis tahes aruande või dokumendi võib edastada teistele liikmesriikidele. Sellise edastatud teabe suhtes kehtivad ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele seda saava liikmesriigi õigusaktide vastavate sätete alusel.
2.   ELi või EMP liikmesriigi poolt komisjonile artikli 23 alusel edastatud teabe ja komisjonis sellist teavet kasutades koostatud mis tahes aruande või dokumendi võib edastada teistele ELi liikmesriikidele (ja vastastikkuse põhimõtte kohaldamise korral ka EMP liikmesriikidele). Sellise edastatud teabe suhtes kehtivad ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele seda saava ELi liikmesriigi (ja vastastikkuse põhimõtte kohaldamise korral ka EMP liikmesriigi) õigusaktide vastavate sätete alusel.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23a – lõige 2 – lõik 2
Liikmesriigid võivad kasutada esimeses lõigus osutatud komisjoni koostatud aruandeid ja dokumente üksnes analüüsimiseks, kuid neid ei või avaldada ega teha kättesaadavaks ühelegi muule isikule ega asutusele ilma komisjoni selgesõnalise nõusolekuta.
ELi või EMP liikmesriigid võivad kasutada esimeses lõigus osutatud komisjoni koostatud aruandeid ja dokumente üksnes analüüsimiseks, kuid neid ei või avaldada ega teha kättesaadavaks ühelegi muule isikule ega asutusele ilma komisjoni selgesõnalise nõusolekuta.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23b (uus)
8a)  lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 23b
Karistused
Komisjon analüüsib kõiki karistusi, mis kehtestatakse juhul, kui teabevahetusest keeldutakse või selles esineb puudujääke.”
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 25a (uus)
9a)  lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 25a
OECD arengusuunad
Käesolev direktiiv on kooskõlas OECD arengusuundadega ja selles võetakse arvesse OECD finantskontosid käsitleva automaatse teabevahetuse standardis sisalduvaid üksikasjalikke reegleid.”
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9 b (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 25b (uus)
9b)   lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 25b
Liikmesriikide täiendavad meetmed
Käesolev direktiiv ei takista liikmesriike võtmast täiendavaid meetmeid, et töötada välja riigisiseseid või lepingupõhiseid sätteid maksustamise vältimise ennetamiseks.”
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 c (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 27
9c)  artikkel 27 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 27
Aruandlus
Iga kolme aasta tagant alates käesoleva direktiivi jõustumisest esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.”
Õigusalane teave