Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0068(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0306/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0306/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 12
CRE 26/10/2015 - 12

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0369

Hyväksytyt tekstit
PDF 450kWORD 192k
Tiistai 27. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla *
P8_TA(2015)0369A8-0306/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 27. lokakuuta 2015 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2015)0135 – C8‑0085/2015 – 2015/0068(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2015)0135),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0085/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0306/2015),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)
ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti oikeuden henkilötietojen suojaan ja elinkeinovapauden,
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)   Rajatylittävään veron kiertämiseen, aggressiiviseen verosuunnitteluun ja vahingolliseen verokilpailuun liittyvät haasteet ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja maailmanlaajuisesti. Veropohjan rapautuminen vähentää huomattavasti kansallisia verotuloja, mikä haittaa jäsenvaltioiden kasvua edistävien veropolitiikkojen soveltamista. Erityisesti päätökset, jotka koskevat verotusta silmällä pitäen luotuja rakenteita, johtavat keinotekoisen korkean tulon alhaiseen verottamiseen ennakkopäätöksen antavassa maassa ja ne voivat jättää muiden asianomaisten maiden verotettaviksi vain keinotekoisen vähäisiä tulomääriä. Avoimuutta on siksi lisättävä kiireellisesti. Neuvoston direktiivissä 2011/16/EU13 vahvistettuja välineitä ja mekanismeja on tehostettava tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
(1)   Rajatylittävään veron kiertämiseen, aggressiiviseen verosuunnitteluun ja vahingolliseen verokilpailuun liittyvät haasteet ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja maailmanlaajuisesti. Veropohjan rapautuminen vähentää huomattavasti kansallisia verotuloja, mikä haittaa jäsenvaltioiden kasvua edistävien veropolitiikkojen soveltamista, aiheuttaa kilpailun vääristymistä, mistä on haittaa yrityksille ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka maksavat asianmukaiset verot, sekä siirtää verotusta vähemmän liikkuviin tekijöihin, kuten työhön ja kulutukseen. Joissakin tapauksissa päätökset, jotka koskevat verotusta silmällä pitäen luotuja rakenteita, ovat kuitenkin johtaneet keinotekoisen korkean tulon alhaiseen verottamiseen ennakkopäätöksen antavassa maassa ja jättäneet muiden asianomaisten maiden verotettaviksi vain keinotekoisen vähäisiä tulomääriä, mikä on kaventanut veropohjaa kyseisissä jäsenvaltioissa. Kohdennettua avoimuutta ja tietojen vaihtoa on siksi lisättävä kiireellisesti vähintään OECD:n standardien mukaisesti. Neuvoston direktiivissä 2011/16/EU13 vahvistettuja välineitä ja mekanismeja on tehostettava tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
__________________
__________________
13 Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).
13 Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)  Vastauksena Luxleaks-skandaaliin Euroopan parlamentti ilmaisee tämän mietinnön välityksellä määrätietoisena kantanaan, ettei veropetoksia ja verojen välttelyä suvaita, ja kannattaa verotaakan jakamista oikeudenmukaisesti kansalaisten ja yritysten kesken.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)   Eurooppa-neuvosto korosti 18 päivänä joulukuuta 2014 antamissaan päätelmissä, että on tarpeen edistää kiireellisesti pyrkimyksiä torjua veron kiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua kansainvälisellä ja unionin tasolla. Eurooppa-neuvosto korosti avoimuuden merkitystä ja pani tyytyväisenä merkille komission aikomuksen antaa ehdotus veropäätöksiä koskevien tietojen automaattisesta vaihdosta unionissa.
(2)   Eurooppa-neuvosto korosti 18 päivänä joulukuuta 2014 antamissaan päätelmissä, että on tarpeen edistää kiireellisesti pyrkimyksiä torjua veron kiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua kansainvälisellä ja Euroopan tasolla. Eurooppa-neuvosto korosti avoimuuden ja vastaavan tietojenvaihdon merkitystä ja pani tyytyväisenä merkille komission aikomuksen antaa ehdotus veropäätöksiä koskevien tietojen automaattisesta vaihdosta unionissa.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)   Rajatylittävissä tilanteissa annettavia ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen tehokasta oma-aloitteista vaihtoa haittaavat kuitenkin useat merkittävät käytännön ongelmat, kuten päätöksen antavalle jäsenvaltiolle myönnetty harkintavalta päättää, mille muille jäsenvaltioille tieto olisi annettava.
(4)   Rajatylittävissä tilanteissa annettavia ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen tehokasta oma-aloitteista vaihtoa haittaavat kuitenkin useat merkittävät käytännön ongelmat, kuten päätöksen antavalle jäsenvaltiolle myönnetty harkintavalta päättää, mille muille jäsenvaltioille tieto olisi annettava, sekä valvontajärjestelmän heikkous, minkä vuoksi komission on vaikea havaita tietojenvaihtoa koskevien vaatimusten mahdollinen noudattamatta jättäminen.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Verotietojen tehokas vaihto ja käsittely sekä siitä seuraava vertaispaine voisivat hillitä tehokkaasti haitallisten verokäytäntöjen käyttöönottoa ja antaa jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisuuden saada käyttöönsä kaikki tärkeät tiedot tällaisten käytäntöjen vastaisia toimenpiteitä varten.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)   Mahdollisuutta kieltäytyä tietojen antamisesta, jos se johtaisi liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn ilmaisemiseen, tai jonka antaminen olisi vastoin yleistä järjestystä, ei pitäisi soveltaa rajatylittävissä tilanteissa annettavia ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen pakollista automaattista tietojenvaihtoa koskeviin säännöksiin, jotta tietojen vaihdon tehokkuutta ei rajoiteta. Kaikkien jäsenvaltioiden kesken jaettavien tietojen rajoitetun luonteen pitäisi riittää varmistamaan, että kyseiset kaupalliset edut ovat riittävästi suojattuja.
(5)   Mahdollisuutta kieltäytyä tietojen antamisesta, jos se johtaisi liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn ilmaisemiseen, tai jonka antaminen olisi vastoin yleistä järjestystä, ei pitäisi soveltaa ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen pakollista automaattista tietojenvaihtoa koskeviin säännöksiin, jotta tietojen vaihdon tehokkuutta ei rajoiteta. Kaikkien jäsenvaltioiden kesken jaettavien tietojen rajoitettu luonne riittää varmistamaan, että kyseiset kaupalliset edut ovat riittävästi suojattuja.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Ennakkopäätöksillä ja hinnoittelujärjestelyillä voi olla rajatylittäviä ulottuvuuksia, vaikka ne liittyisivätkin täysin kansallisiin liiketoimiin. Tämä pätee erityisesti kertautuviin liiketoimiin, joissa ennakkoveropäätös tai hinnoittelujärjestely koskee ensimmäisiä kansallisia liiketoimia, eikä muista (rajatylittävistä) liiketoimista piitata.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)  Jotta vältetään verosopimusten sattumanvarainen erottelu jäsenvaltioiden erilaisten hallinnollisten käytäntöjen yhteydessä, ennakkopäätösten ja ennakkohinnoittelusopimusten määritelmien olisi katettava verosopimukset riippumatta siitä, onko niiden tekotapa virallinen vai epävirallinen, ja riippumatta siitä, ovatko ne sitovia vai ei-sitovia.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)
(5 c)  Verotusta koskevat ennakkopäätökset helpottavat lainsäädännön johdonmukaista ja avointa soveltamista.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)
(5 d)  Avoimet veropäätökset tarjoavat oikeusvarmuuden veronmaksajille ja liikeyrityksille ja luovat investointeja.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)   Jotta voidaan hyödyntää rajatylittävissä tilanteissa annettavien ennakkopäätösten ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen pakollista automaattista vaihtoa, tiedot olisi toimitettava viipymättä sen jälkeen, kun päätökset on annettu, ja sen vuoksi olisi vahvistettava säännölliset väliajat tietojen välittämiselle.
(6)   Jotta voidaan hyödyntää ennakkopäätösten ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen pakollista automaattista vaihtoa, tiedot olisi toimitettava välittömästi sen jälkeen, kun päätökset on annettu. Noudattamatta jättämisen tapauksia varten voidaan kehittää tehokkaita ja vaikuttavia seuraamuksia.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)   Rajatylittävissä tilanteissa annettavia ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen pakollisen automaattisen vaihdon olisi joka tapauksessa sisällettävä tiettyjen perustietojen välittämisen kaikille jäsenvaltioille. Komission olisi säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä kyseisten tietojen yhdenmukaistamiseksi direktiivissä 2011/16/EU säädetyn tietojen vaihtamista varten tarkoitettu vakiomuotoisen lomakkeen laatimista koskevan menettelyn mukaisesti. Kyseistä menettelyä olisi myös käytettävä tarvittavien toimenpiteiden ja käytännön järjestelyjen hyväksymistä ja tietojenvaihdon täytäntöönpanoa varten.
(7)   Ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen pakollisen automaattisen vaihdon olisi joka tapauksessa sisällettävä tiettyjen perustietojen välittämisen kaikille jäsenvaltioille. Komission olisi säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä kyseisten tietojen yhdenmukaistamiseksi direktiivissä 2011/16/EU säädetyn tietojen vaihtamista varten tarkoitettu vakiomuotoisen lomakkeen laatimista koskevan menettelyn mukaisesti. Kyseistä menettelyä olisi myös käytettävä tarvittavien toimenpiteiden ja käytännön järjestelyjen hyväksymistä ja tietojenvaihdon täytäntöönpanoa varten.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)   Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava perustiedot, jotka on toimitettava myös komissiolle. Tämän ansiosta komissio voi milloin tahansa seurata ja arvioida tehokkaasti rajatylittävissä tilanteissa annettavia ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen automaattisen vaihdon tosiasiallista soveltamista. Tällainen tietojen vaihto ei vapauta jäsenvaltiota velvollisuudesta ilmoittaa valtiontuesta komissiolle.
(8)   Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava perustiedot, jotka on toimitettava myös komissiolle, sillä komission olisi voitava arvioida riippumattomasti, ovatko nämä tiedot merkityksellisiä laittoman valtiontuen havaitsemiseksi. Näiden perustietojen avulla komission olisi voitava milloin tahansa seurata ja arvioida tehokkaasti annettavia ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen automaattisen vaihdon tosiasiallista soveltamista ja varmistaa, että päätökset eivät haittaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tällainen tietojen vaihto ei vapauta jäsenvaltiota velvollisuudesta ilmoittaa valtiontuesta komissiolle.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle ennen 1 päivää lokakuuta 2018 jälkikäteisarviointi tämän direktiivin tehokkuudesta.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)   Tietoja vastaanottavan jäsenvaltio antama palaute lähettävälle jäsenvaltiolle on välttämätön osa tehokkaan automaattisen tietojenvaihdon järjestelmän toimintaa. Sen vuoksi on aiheellista säätää toimenpiteistä, joiden avulla voidaan antaa palautetta tapauksissa, joissa tietoja on käytetty ja palautetta ei voida antaa direktiivin 2011/16/EU muiden säännösten nojalla.
(9)   Tietoja vastaanottavan jäsenvaltion antama palaute lähettävälle jäsenvaltiolle on välttämätön osa tehokkaan automaattisen tietojenvaihdon järjestelmän toimintaa, koska se kannustaa hallinnolliseen yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä. Sen vuoksi on aiheellista säätää toimenpiteistä, joiden avulla voidaan antaa palautetta tapauksissa, joissa tietoja on käytetty ja palautetta ei voida antaa direktiivin 2011/16/EU muiden säännösten nojalla. Tämä vaikeuttaisi tietojen manipuloimista petostarkoituksissa.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)   Jäsenvaltion olisi voitava vedota direktiivin 2011/16/EU 5 artiklan mukaiseen tietojenvaihtoon pyytääkseen lisätietoja, mukaan lukien rajatylittävissä tilanteissa annettujen ennakkopäätösten ja ennakkohinnoittelusopimusten koko teksti, tällaisia päätöksiä tai järjestelyjä myöntäneeltä jäsenvaltiolta.
(10)   Jäsenvaltion olisi voitava vedota direktiivin 2011/16/EU 5 artiklan mukaiseen tietojenvaihtoon pyytääkseen lisätietoja, mukaan lukien ennakkopäätösten ja ennakkohinnoittelusopimusten koko teksti, tällaisia päätöksiä tai järjestelyjä myöntäneeltä jäsenvaltiolta sekä mahdolliset tekstit, joilla tehdään myöhempiä muutoksia.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)  Direktiivin 2011/16/EU 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmausta ”tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia” olisi täsmennettävä, jotta voidaan estää veronvälttelyyn tähtäävät tulkinnat.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)   Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet poistaakseen kaikki esteet, jotka saattaisivat haitata tehokasta ja mahdollisimman avointa pakollista automaattista tietojenvaihtoa, joka koskee rajatylittävissä tilanteissa annettavia ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia.
(11)   Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet poistaakseen kaikki esteet, jotka saattaisivat haitata tehokasta ja mahdollisimman avointa pakollista automaattista tietojenvaihtoa, joka koskee ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)  Jotta voitaisiin lisätä avoimuutta kansalaisten kannalta, komission olisi julkaistava turvalliseen keskusrekisteriin sisältyvien tietojen perusteella tiivistelmä tärkeimmistä edellisen vuoden aikana tehdyistä veropäätöksistä. Kertomuksen tulisi sisältää vähintään veropäätöksessä käsiteltävien asioiden kuvaus ja ennakkohinnoittelujärjestelyn määrittelyyn käytettyjen kriteerien kuvaus, ja siinä olisi yksilöitävä asian vaikutuspiiriin todennäköisimmin kuuluva jäsenvaltio tai jäsenvaltiot. Tässä yhteydessä komission olisi noudatettava tässä direktiivissä vahvistettuja luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)
(12 b)  Jäsenvaltioiden olisi pyydettävä toimivaltaisia viranomaisiaan osoittamaan henkilöstöresursseja nykyisen henkilöstön joukosta keräämään ja analysoimaan näitä tietoja.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)
(12 c)  Unionin laajuisen todellisia omistajia ja edunsaajia koskevan rekisterin, joka auttaa jäljittämään mahdollisia veronvälttelytapauksia ja voitonsiirtoja, olisi oltava toiminnassa 26 päivänä kesäkuuta 2017. Olisi tärkeää, että jäsenvaltioiden välistä automaattista tietojenvaihtoa varten perustetaan keskusrekisteri verotusta koskevista ennakkopäätöksistä tai ennakkohinnoittelusopimuksista, ja rekisterin olisi oltava veroviranomaisten ja jäsenvaltioiden ja komission asiasta vastaavien elinten käytettävissä.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)   Luottamuksellisuutta koskevia nykyisiä säännöksiä olisi muutettava siten, että niissä otetaan huomioon rajatylittävissä tilanteissa annettavia ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevan pakollisen automaattisen tietojenvaihdon jatkaminen.
(15)   Luottamuksellisuutta koskevia nykyisiä säännöksiä olisi muutettava siten, että niissä otetaan huomioon ennakkopäätöksiä ja ennakkohinnoittelusopimuksia koskevan pakollisen automaattisen tietojenvaihdon jatkaminen.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  On tärkeää, että jäsenvaltioiden verotuksellisen itsemääräämisoikeuden perusperiaatetta noudatetaan välittömien verojen osalta ja että tämä ehdotus ei vaaranna toissijaisuusperiaatetta.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tämän direktiivin tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että noudatetaan täysin oikeutta henkilötietojen suojaan ja elinkeinovapautta.
(16)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tämän direktiivin tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että noudatetaan täysin oikeutta henkilötietojen suojaan ja elinkeinovapautta. Henkilötietoja olisi käsiteltävä vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten ja vain, jos se on soveltuvaa ja asiaankuuluvaa, eikä tarkoitukseen nähden liiallista. Näitä oikeuksia olisi voitava rajoittaa vain siinä tapauksessa, että perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan ehtoja noudatetaan. Rajoituksia voidaan määrätä suhteellisuusperiaatetta kunnioittaen, mikäli ne ovat lainsäädännön mukaisten tarpeellisten ja aitojen yleisen edun tavoitteiden mukaisia tai ovat tarpeen muiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)   Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli jäsenvaltioiden välistä tehokasta hallinnollista yhteistyötä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta soveltuvin edellytyksin, vaan se voidaan vaaditun yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
(17)   Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli jäsenvaltioiden välistä tehokasta hallinnollista yhteistyötä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta soveltuvin edellytyksin, vaan se voidaan vaaditun yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi saavuttaa paremmin Euroopan tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 9 kohta – a alakohta
a)   kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa ja 8 a artiklaa, ilman edeltävää pyyntöä tapahtuvaa ennalta määriteltyjen tietojen järjestelmällistä ilmoittamista toiselle jäsenvaltiolle ennalta vahvistetuin väliajoin. Kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa, tarkoitetaan saatavilla olevilla tiedoilla tiedot ilmoittavan jäsenvaltion verotietueissa olevia tietoja, jotka voidaan saada käyttöön kyseisen jäsenvaltion tietojen keräämis- ja käsittelymenettelyjä noudattaen.
a)   kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa ja 8 a artiklaa, ilman edeltävää pyyntöä tapahtuvaa ennalta määriteltyjen tietojen järjestelmällistä ilmoittamista toiselle jäsenvaltiolle, tämä tapahtuu 8 artiklan 1 kohdan osalta ennalta vahvistetuin väliajoin. Kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa, tarkoitetaan saatavilla olevilla tiedoilla tiedot ilmoittavan jäsenvaltion verotietueissa olevia tietoja, jotka voidaan saada käyttöön kyseisen jäsenvaltion tietojen keräämis- ja käsittelymenettelyjä noudattaen.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 14 kohta – johdantokappale
14.   ’rajatylittävässä tilanteessa annettavalla ennakkopäätöksellä’ sopimusta, tiedonantoa tai muuta asiakirjaa tai toimea, jolla on vastaava vaikutus, myös jos se on tehty tai annettu verotarkastuksen yhteydessä, ja
14.   ’ennakkopäätöksellä’ sopimusta, tiedonantoa tai muuta asiakirjaa tai toimea, jolla on vastaava vaikutus, myös jos se on tehty tai annettu verotarkastuksen yhteydessä ja riippumatta siitä, onko se luonteeltaan virallinen vai epävirallinen tai oikeudellisesti sitova vai ei-sitova, ja
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 14 kohta – a alakohta
a)   jonka tekee tai antaa jäsenvaltion tai keskushallinto tai veroviranomainen tai jäsenvaltion jokin alueellinen tai hallinnollinen yksikkö tai niiden puolesta toimiva taho minkä tahansa henkilön kanssa tai mille tahansa henkilölle;
a)   jonka tekee tai antaa taikka julkaisee jäsenvaltion keskushallinto tai veroviranomainen tai jäsenvaltion jokin alueellinen tai hallinnollinen yksikkö tai niiden puolesta toimiva taho ja johon yksi tai useampi henkilö voi vedota;
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 14 kohta – c alakohta
c)   joka liittyy rajatylittävään liiketoimeen tai kysymykseen siitä, luoko oikeushenkilön toisessa jäsenvaltiossa harjoittama toiminta olettaman pysyvästä toimipaikasta; ja
c)   joka liittyy liiketoimeen tai kysymykseen siitä, luoko oikeushenkilön toisessa jäsenvaltiossa harjoittama toiminta olettaman pysyvästä toimipaikasta; ja
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 14 kohta – 2 alakohta
Rajatylittävä liiketoimi voi sisältää esimerkiksi investointeja, tavaroiden, palvelujen tai rahoituksen tarjoamista, aineellisen tai aineettoman omaisuuden käytettäväksi tarjoamista, eikä sen tarvitse koskea suoraan henkilöä, joka rajatylittävissä tilanteissa annettavan ennakkopäätöksen;
Liiketoimi voi sisältää esimerkiksi investointeja, tavaroiden, palvelujen tai rahoituksen tarjoamista, aineellisen tai aineettoman omaisuuden käytettäväksi tarjoamista, eikä sen tarvitse koskea suoraan henkilöä, joka vastaanottaa ennakkopäätöksen;
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 15 kohta – 1 alakohta
15.   ’ennakkohinnoittelusopimuksella’ sopimusta, tiedonantoa tai muuta asiakirjaa tai toimea, jolla on vastaava vaikutus, myös jos se on tehty tai annettu verotarkastuksen yhteydessä, ja jonka tekee tai antaa yhden tai useamman jäsenvaltion keskushallinto tai veroviranomainen tai niiden jokin alueellinen tai hallinnollinen yksikkö tai niiden puolesta toimiva taho, minkä tahansa henkilön kanssa tai mille tahansa henkilölle, joka määrittelee ennen etuyhteydessä keskenään olevien yritysten rajatylittäviä liiketoimia asianmukaiset perusteet kyseisten liiketoimien siirtohinnoittelun määrittämiseksi tai määrittelee voittojen jakamisen kiinteille toimipaikoille.
15.  ’ennakkohinnoittelusopimuksella’ sopimusta, tiedonantoa tai muuta asiakirjaa tai toimea, jolla on vastaava vaikutus, myös jos se on tehty tai annettu verotarkastuksen yhteydessä, ja jonka tekee tai antaa taikka julkaisee yhden tai useamman jäsenvaltion keskushallinto tai veroviranomainen tai niiden jokin alueellinen tai hallinnollinen yksikkö tai niiden puolesta toimiva taho ja johon yksi tai useampi henkilö voi vedota ja joka määrittelee ennen etuyhteydessä keskenään olevien yritysten liiketoimia asianmukaiset perusteet kyseisten liiketoimien siirtohinnoittelun määrittämiseksi tai määrittelee voittojen jakamisen kiinteille toimipaikoille.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 16 kohta
16.  Sovellettaessa 14 kohtaa ’rajatylittävällä liiketoimella’ liiketoimea tai liiketoimien sarjaa, jossa
Poistetaan.
a)  kaikkien liiketoimen tai liiketoimien sarjan osapuolten verotuksellinen kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa, joka antaa ennakkopäätöksen rajatylittävässä tilanteessa;
b)  jonkin liiketoimen tai liiketoimien sarjan osapuolen verotuksellinen kotipaikka on samanaikaisesti useammalla kuin yhdellä lainkäyttöalueella; tai
c)  yksi liiketoimen tai liiketoimien sarjan osapuolista harjoittaa liiketoimintaa toisessa jäsenvaltiossa kiinteän toimipaikan välityksellä, ja kyseinen liiketoimi tai liiketoimien sarja muodostaa osan liiketoiminnasta tai koko liiketoiminnan. Rajatylittävään liiketoimeen tai liiketoimien sarjaan kuuluvat myös yhden oikeushenkilön liiketoimintaa toisessa jäsenvaltiossa koskevat järjestelyt, jotka kyseinen oikeushenkilö suorittaa kiinteästä toimipaikasta.
Sovellettaessa 15 kohtaa ’rajatylittävällä liiketoimella’ liiketoimea tai liiketoimien sarjaa, jossa on mukana etuyhteydessä keskenään olevia yrityksiä, joista kaikkien verotuksellinen kotipaikka ei ole yhden ainoan jäsenvaltion alueella.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka myöntää rajatylittävissä tilanteissa annettavan ennakkopäätöksen tai ennakkohinnoittelusopimuksen tai muuttaa sitä tämän direktiivin voimaantulopäivän jälkeen, on ilmoitettava asiasta automaattista tietojenvaihtoa käyttäen kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan komissiolle.
1.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka antaa ennakkopäätöksen tai ennakkohinnoittelusopimuksen tai muuttaa sitä tämän direktiivin voimaantulopäivän jälkeen, on ilmoitettava asiasta automaattista tietojenvaihtoa käyttäen kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan komissiolle.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 2 kohta
2.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on myös toimitettava kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan komissiolle tiedot niistä rajatylittävissä tilanteissa annetuista ennakkopäätöksistä tai ennakkohinnoittelusopimuksista, jotka on tehty ajanjaksona, joka alkaa kymmenen vuotta ennen direktiivin voimaantuloa ja jotka ovat vielä voimassa päivänä, jona tämä direktiivi tulee voimaan;
2.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on myös toimitettava kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja Euroopan komissiolle tiedot niistä annetuista ennakkopäätöksistä tai ennakkohinnoittelusopimuksista, jotka on tehty ennen direktiivin voimaantuloa ja jotka ovat vielä voimassa päivänä, jona tämä direktiivi tulee voimaan;
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 3 kohta
3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos rajatylittävässä tilanteessa annettu ennakkopäätös koskee yksinomaan yhden tai useamman luonnollisen henkilön verotusta.
3.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos ennakkopäätös koskee yksinomaan yhden tai useamman luonnollisen henkilön verotusta.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös, kun ennakkopäätöstä koskeva pyyntö koskee oikeudellista rakennetta, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä. Tässä tapauksessa ennakkopäätöksen antavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen välittää hallussaan olevat tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja huolehtii perustamisasiakirjan siirrosta kunkin perustajan tai edunsaajan asuinjäsenvaltioon.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 4 kohta – a alakohta
a)   edellä 1 kohdan mukaisesti vaihdettavien tietojen osalta yhden kuukauden kuluttua sen vuosineljänneksen päättymisestä, jolloin rajatylittävässä tilanteessa annettu ennakkopäätös tai ennakkohinnoittelusopimus annettiin tai sitä muutettiin.
a)   edellä 1 kohdan mukaisesti vaihdettavien tietojen osalta välittömästi tai viimeistään kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun ennakkopäätös tai ennakkohinnoittelusopimus annettiin tai sitä muutettiin.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 4 kohta – b alakohta
b)   edellä 2 kohdan mukaisesti vaihdettavien tietojen osalta ennen 31 päivää joulukuuta 2016.
b)   edellä 2 kohdan mukaisesti vaihdettavien tietojen osalta kolmen kuukauden kuluessa voimaantulosta.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 5 kohta – b alakohta
b)   rajatylittävässä tilanteessa annetun ennakkopäätöksen tai ennakkohinnoittelusopimuksen sisältö, mukaan lukien kuvaus olennaisista yrityksen toimista, liiketoimista tai liiketoimien sarjasta;
b)   annetun ennakkopäätöksen tai ennakkohinnoittelusopimuksen sisältö, mukaan lukien kuvaus olennaisista yrityksen toimista, liiketoimista tai liiketoimien sarjasta;
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  ennakkopäätöksen tai ennakkohinnoittelusopimuksen tekemisen perusteet sekä mahdollinen ajallinen rajoitus tai päätöksen kumoamisen edellytykset;
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 5 kohta – d alakohta
d)   niiden jäsenvaltioiden yksilöinti, joita rajatylittävässä tilanteessa annettu ennakkopäätös tai ennakkohinnoittelusopimus todennäköisesti suoraan tai välillisesti koskee;
d)   niiden jäsenvaltioiden yksilöinti, joita ennakkopäätös tai ennakkohinnoittelusopimus todennäköisesti suoraan tai välillisesti koskee;
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 5 kohta – e alakohta
e)   niiden toisissa jäsenvaltioissa olevien muiden kuin luonnollisten henkilöiden yksilöinti, joita rajatylittävässä tilanteessa annettu ennakkopäätös tai ennakkohinnoittelusopimus todennäköisesti suoraan tai välillisesti koskee (osoittaen mihin jäsenvaltioon asianomaiset oikeushenkilöt ovat yhteydessä).
e)   niiden toisissa jäsenvaltioissa olevien muiden kuin luonnollisten henkilöiden yksilöinti, joita ennakkopäätös tai ennakkohinnoittelusopimus todennäköisesti suoraan tai välillisesti koskee (osoittaen mihin jäsenvaltioon asianomaiset oikeushenkilöt ovat yhteydessä).
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 5 kohta – e a alakohta (uusi)
e a)  eurooppalainen verotunniste (TIN), joka sisältyi komission vuonna 2012 laatimaan toimintasuunnitelmaan veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi, heti kun se on saatavilla;
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 5 kohta – e b alakohta (uusi)
e b)  kuvaus kaikista käytetyistä perusteista sekä sovellettavista järjestelyistä, kun verovelvollisen veron perustaa alennetaan lain nojalla tai käytännössä lausunnon antavan jäsenvaltion tavanomaisista säännöistä tehtävällä poikkeuksella, johon voi sisältyä esimerkiksi lupa tavallista nopeampaan takaisinmaksuun tai sellaisten kustannusten vähentäminen, joita verovelvolliselle ei ole aiheutunut suoraan tai tosiasiassa;
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 5 kohta – e c alakohta (uusi)
e c)  kuvaus kaikista käytetyistä perusteista sekä sovellettavista järjestelyistä, kun verovelvolliselle määrätään lausunnon antavan jäsenvaltion normaalia veroprosenttia alhaisempi veroprosentti;
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 5 kohta – e d alakohta (uusi)
e d)  kuvaus kaikista käytetyistä perusteista sekä sovellettavasta järjestelmästä, kun yksi järjestelmän osapuolista on sijoittautunut kolmanteen maahan, jossa verotus on olematon tai huomattavasti edullisempi.
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 6 kohta
6.  Tietojenvaihdon helpottamiseksi komissio säätää tarvittavista toimenpiteistä ja käytännön järjestelyistä tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien toimenpiteistä tämän artiklan 5 kohdan mukaisen tietojenvaihdon yhdenmukaistamiseksi osana 20 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vakiomuotoisen lomakkeen vahvistamismenettelyä.
6.  Tietojenvaihdon helpottamiseksi komissio säätää tarvittavista toimenpiteistä ja käytännön järjestelyistä tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien toimenpiteistä tämän artiklan 5 kohdan mukaisen tietojenvaihdon yhdenmukaistamiseksi osana 20 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vakiomuotoisen lomakkeen vahvistamismenettelyä. Komissio auttaa jäsenvaltioita, jotka ovat antaneet hajautetuille alueellisille tai hallinnollisille elimille verotukseen liittyvää toimivaltaa, varmistamaan, että nämä täyttävät velvollisuutensa tarjota näille elimille koulutusta ja tukea.
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 7 kohta
7.   Toimivaltaisen viranomaisen, jolle tiedot toimitetaan 1 kohdan nojalla, on lähetettävä, mikäli mahdollista sähköisin välinein, tiedot antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle vahvistus tietojen vastaanottamisesta välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään seitsemän työpäivän kuluttua vastaanottamisesta.
7.   Toimivaltaisen viranomaisen, jolle tiedot toimitetaan 1 kohdan nojalla, on lähetettävä, mikäli mahdollista sähköisin välinein, tiedot antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle vahvistus tietojen vastaanottamisesta välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään seitsemän työpäivän kuluttua vastaanottamisesta edistäen siten tehokkaan automaattisen tietojenvaihtojärjestelmän toimivuutta.
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 8 kohta
8.   Jäsenvaltiot voivat 5 artiklan mukaisesti pyytää lisätietoja, mukaan lukien rajatylittävässä tilanteessa annetun ennakkopäätöksen tai ennakkohinnoittelusopimuksen koko teksti, sen antaneelta jäsenvaltiolta.
8.   Jäsenvaltiot taikka niiden alueellisesti tai hallinnollisesti hajautetut elimet, mukaan lukien tapauksen mukaan paikallisviranomaiset voivat 5 artiklan mukaisesti pyytää lisätietoja, mukaan lukien annetun ennakkopäätöksen tai ennakkohinnoittelusopimuksen koko teksti, sen antaneelta jäsenvaltiolta.
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 9 a kohta (uusi)
9 a.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille varhaisessa vaiheessa mahdollisista merkittävistä muutoksista veropäätöksiä koskeviin käytäntöihinsä (hakumuodollisuudet, päätöksentekoprosessi jne.).
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aartikla – 9 b kohta (uusi)
9 b.  Jäsenvaltioiden verohallintojen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille mahdollisista merkittävistä muutoksista, joita ne tekevät yhtiöverotusta koskevaan kansalliseen lainsäädäntöönsä (esimerkiksi uuden verovähennyksen, -vapautuksen, ‑poikkeuksen, -kannustimen tai vastaavan toimen käyttöönotosta) ja jotka voivat vaikuttaa niiden todellisiin verokantoihin tai jonkun muun jäsenvaltion verotuloihin.
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 bartikla – 1 kohta
1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää lokakuuta 2017 vuosikohtaiset tilastot 8 ja 8 a artiklan mukaisten automaattisten tietojenvaihtojen määristä sekä mahdollisuuksien mukaan tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta.
1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää lokakuuta 2017 vuosikohtaiset tilastot 8 ja 8 a artiklan mukaisten automaattisten tietojenvaihtojen määristä, annetuista päätöstyypeistä sekä mahdollisuuksien mukaan tiedot hallinnollisista ja muista asiaankuuluvista kustannuksista ja hyödyistä, jotka liittyvät tapahtuneisiin tietojenvaihtoihin, ja kaikista mahdollisista muutoksista sekä verohallintojen että kolmansien osapuolten osalta.
Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 bartikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio esittää 1 päivään lokakuuta 2017 mennessä ja sen jälkeen vuosittain kertomuksen, jossa esitetään yhteenveto 21 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun turvalliseen keskusrekisteriin sisällytetyistä keskeisistä tapauksista. Tässä yhteydessä komissio noudattaa 23 a artiklassa säädettyjä luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä.
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
14 artikla – 3 kohta
3.  Jos jäsenvaltio käyttää jotain toisen jäsenvaltion toimittamaa tietoa 8 a artiklan mukaisesti, sen on lähetettävä palaute tiedosta tiedon antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun pyydetyn tiedon käytön tulos on saatu tietoon, paitsi jos palaute on jo toimitettu tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti. Komissio vahvistaa käytännön järjestelyt 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
3.  Jos jäsenvaltio käyttää jotain toisen jäsenvaltion toimittamaa tietoa 8 a artiklan mukaisesti, sen on lähetettävä palaute tiedosta komissiolle sekä tiedon antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun pyydetyn tiedon käytön tulos on saatu tietoon, paitsi jos palaute on jo toimitettu tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti. Komissio vahvistaa käytännön järjestelyt 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
20 artikla – 5 kohta
5.  Edellä 8 a artiklassa tarkoitettu rajatylittävässä tilanteessa annettuja ennakkopäätöksiä tai ennakkohinnoittelusopimuksia koskeva automaattinen tietojenvaihto on suoritettava vakiolomakkeella sen jälkeen, kun komissio on vahvistanut lomakkeen noudattaen 26 artiklan 2 kohdan tarkoitettua menettelyä.
5.   Edellä 8 a artiklassa tarkoitettu ennakkopäätöksiä tai ennakkohinnoittelusopimuksia koskeva automaattinen tietojenvaihto on suoritettava vakiolomakkeella sen jälkeen, kun komissio on vahvistanut lomakkeen noudattaen 26 artiklan 2 kohdan tarkoitettua menettelyä.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2011/16/EU
21 artikla – 5 kohta
5.  Komissio kehittää turvallisen keskusrekisterin, johon tämän direktiivin 8 a artiklan mukaisesti toimitetut tiedot voidaan kirjata 8 a artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyä automaattista tietojenvaihtoa varten. Komissiolla on pääsy tähän rekisteriin kirjattuihin tietoihin. Komissio vahvistaa tätä artiklaa koskevat tarpeelliset käytännön järjestelyt 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
5.  Komissio kehittää viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 turvallisen keskusrekisterin, johon tämän direktiivin 8 a artiklan mukaisesti toimitetut tiedot kirjataan 8 a artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyä automaattista tietojenvaihtoa varten. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki tiedot, jotka toimitetaan 8 a artiklan puitteissa siirtymäaikana, jona turvallinen keskusrekisteri ei vielä ole valmis, ladataan turvalliseen keskusrekisteriin 1 päivään huhtikuuta 2017 mennessä. Komissiolla ja jäsenvaltioilla on pääsy tähän rekisteriin kirjattuihin tietoihin. Komissio vahvistaa tätä artiklaa koskevat tarpeelliset käytännön järjestelyt 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
23 aartikla – 1 kohta
1.   Komissio pitää sille tämän direktiivin mukaisesti toimitetut tiedot luottamuksellisina unionin viranomaisiin sovellettavien säännösten mukaisesti.
1.   Komissio pitää sille tämän direktiivin mukaisesti toimitetut tiedot luottamuksellisina unionin viranomaisiin sovellettavien säännösten mukaisesti, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklassa määrätään.
Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
23 aartikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Jäsenvaltion komissiolle 23 artiklan mukaisesti toimittamia tietoja sekä kaikkia komission tällaisia tietoja käyttäen laatimia kertomuksia tai asiakirjoja voidaan lähettää muille jäsenvaltioille. Lähetettyjä tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa.
2.   EU:n tai ETA:n jäsenvaltion komissiolle 23 artiklan mukaisesti toimittamia tietoja sekä kaikkia komission tällaisia tietoja käyttäen laatimia kertomuksia tai asiakirjoja voidaan lähettää muille EU:n jäsenvaltioille (ja vastavuoroisuustapauksessa myös ETA:n jäsenvaltioille). Lähetettyjä tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen EU:n jäsenvaltion (ja vastavuoroisuustapauksessa myös ETA:n jäsenvaltion) kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
23 aartikla – 2 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltiot voivat käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja komission laatimia kertomuksia ja asiakirjoja ainoastaan analyysitarkoituksiin, mutta niitä ei saa julkistaa tai saattaa minkään muun henkilön tai elimen saataville ilman komission nimenomaista lupaa.
EU:n ja ETA:n jäsenvaltiot voivat käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja komission laatimia kertomuksia ja asiakirjoja ainoastaan analyysitarkoituksiin, mutta niitä ei saa julkistaa tai saattaa minkään muun henkilön tai elimen saataville ilman komission nimenomaista lupaa.
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
23 bartikla (uusi)
(8 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
”23 b artikla
Seuraamukset
Komissio tarkastelee seuraamuksia, jotka vahvistetaan tietojenvaihdosta kieltäytymisestä tai tietojenvaihdon laiminlyönnistä.”
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla (uusi)
(9 a)  Lisätään artikla seuraavasti:
”25 a artikla
OECD:n kehitys
Tämän direktiivin on oltava OECD:n kehityksen mukainen ja siinä on otettava huomioon finanssitilitietojen automaattista vaihtoa koskevaan standardiin sisältyvät OECD:n kattavat säännöt.”
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
25 bartikla (uusi)
(9 b)   Lisätään artikla seuraavasti:
”25 b artikla
Jäsenvaltioiden lisätoimet
Tämä direktiivi ei saa estää jäsenvaltioita ryhtymästä lisätoimiin kehittääkseen kotimaisia tai sopimukseen perustuvia säännöksiä verojen välttelyn ehkäisemiseksi.”
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
27 artikla
(9 c)  Korvataan 27 artikla seuraavasti:
”27 artikla
Kertomukset
Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta kolmen vuoden välein tämän direktiivin tultua voimaan.”
Oikeudellinen huomautus