Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2079(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0269/2015

Ingivna texter :

A8-0269/2015

Debatter :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.14
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0373

Antagna texter
PDF 258kWORD 306k
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet
P8_TA(2015)0373A8-0269/2015
Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 27 oktober 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2014/2079(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2013 (COM(2014)0510 – C8-0148/2014)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2013, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen(4) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2013 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015(5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2013, samt den åtföljande resolutionen,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(7), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0269/2015).

1.  Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2013.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 66, 8.3.2013.
(2) EUT C 403, 13.11.2014, s. 1.
(3) EUT C 398, 12.11.2014, s. 1.
(4) EUT C 403, 13.11.2014, s. 128.
(5) EUT L 255, 30.9.2015, s. 21.
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2.Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2015 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2014/2079(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0269/2015).

A.  Samtliga EU-institutioner bör vara öppna och skyldiga att för unionens medborgare redovisa för de medel de anförtros i sin egenskap av unionsinstitutioner.

B.  Europeiska rådet och rådet bör i egenskap av unionsinstitutioner vara demokratiskt ansvariga inför unionens medborgare eftersom de mottar medel från Europeiska unionens allmänna budget.

C.  Parlamentet är den enda av unionens institutioner som är direktvald, och parlamentet ansvarar för att bevilja ansvarsfrihet när det gäller genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget.

1.  Europaparlamentet betonar parlamentets roll i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) avseende ansvarsfrihet för budgeten.

2.  Europaparlamentet påpekar att i enlighet med artikel 335 i EUF-fördraget ska unionen ”i frågor som rör en viss institutions funktion företrädas av den institutionen i enlighet med dess administrativa självständighet”. Detta innebär, med beaktande av artikel 55 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (budgetförordningen), att institutionerna har ett individuellt ansvar för genomförandet av sina budgetar.

3.  Europaparlamentet understryker den roll som parlamentet och andra institutioner spelar i förbindelse med förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet, som regleras av bestämmelserna i budgetförordningen, särskilt artiklarna 164, 165 och 166.

4.  Europaparlamentet konstaterar att i enlighet med artikel 94 i sin arbetsordning ska ”bestämmelserna angående förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen vad gäller genomförandet av budgeten [...] på motsvarande sätt gälla för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för följande: [...] De personer som är ansvariga för genomförandet av budgetarna för Europeiska unionens övriga institutioner och organ, exempelvis rådet (i fråga om rådets verkställande verksamhet) [...]”.

5.  Europaparlamentet beklagar att rådet inte gav någon förklaring till den ökande andelen underutnyttjade medel och överföringar av åtaganden i sin budget för 2013.

Olösta frågor

6.  Europaparlamentet påminner rådet om parlamentets begäran om framstegsrapporter för fastighetsprojekt och en detaljerad fördelning av kostnaderna fram till dags dato.

7.  Europaparlamentet uppmanar bestämt rådet att tillhandahålla en detaljerad skriftlig redovisning av de anslag som sammanlagt använts för förvärvet av Résidence Palace-byggnaden, de budgetposter varifrån dessa anslag tagits, de betalningar som hittills har gjorts och de betalningar som återstår att göra.

8.  Europaparlamentet uppmanar på nytt rådet att ge information om moderniseringen av förvaltningen vid rådet, särskilt om de konkreta åtgärderna för genomförande av denna process och den förväntade effekterna på rådets budget.

9.  Europaparlamentet beklagar de ständigt återkommande svårigheter som man hittills stött på i samband med ansvarsfrihetsförfarandena och som orsakats av rådets bristande samarbetsvilja. Parlamentet påpekar att det inte beviljade rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåren 2009, 2010, 2011 och 2012 av de skäl som anges i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2011(1), den 25 oktober 2011(2), den 10 maj 2012(3), den 23 oktober 2012(4), den 17 april 2013(5), den 9 oktober 2013(6), den 3 april 2014(7) och den 23 oktober 2014(8), och att det sköt upp beslutet att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåret 2013 av de skäl som anges i parlamentets resolution av den 29 april 2015(9).

10.  Europaparlamentet upprepar att en effektiv budgetkontroll kräver samarbete mellan parlamentet och rådet, vilket parlamentet betonade i sin resolution av den 29 april 2015. Parlamentet bekräftar att man inte kan fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

11.  Europaparlamentet påminner rådet om kommissionens synpunkt i dess skrivelse av den 23 januari 2014 att samtliga institutioner omfattas av förfarandet för uppföljning efter de iakttagelser som parlamentet gjort inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet och att samtliga institutioner bör samarbeta för att trygga ett smidigt ansvarsfrihetsförfarande.

12.  Europaparlamentet noterar att kommissionen i ovannämnda skrivelse även slår fast att den inte kommer att kontrollera andra institutioners budgetgenomförande och att ett besvararande av frågor adresserade till en annan institution skulle inkräkta på denna institutions autonomi att genomföra sitt eget avsnitt av budgeten.

13.  Europaparlamentet beklagar att rådet fortfarande inte har svarat på parlamentets frågor. Parlamentet påminner om slutsatserna från parlamentets seminarium om parlamentets rätt att bevilja rådet ansvarsfrihet, som hölls den 27 september 2012, där rättsliga och akademiska experter var eniga om parlamentets rätt till information. Parlamentet hänvisar i detta avseende till tredje stycket i artikel 15.3 i EUF-fördraget, enligt vilken varje institution, organ eller byrå ska säkerställa öppenhet i sitt arbete.

14.  Europaparlamentet betonar att rådets utgifter måste granskas på samma sätt som övriga institutioners utgifter och att huvudinslagen i en sådan granskning har fastställts i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner undre de senaste åren.

15.  Europaparlamentet betonar parlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 316, 317 och 319 i EUF-fördraget i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, dvs. att bevilja ansvarsfrihet separat för varje budgetpost i syfte att säkra transparensen och den demokratiska redovisningsskyldigheten gentemot EU:s skattebetalare.

16.  Europaparlamentet anser att rådets underlåtenhet att lägga fram de begärda handlingarna för parlamentet i första hand undergräver unionsmedborgarnas rätt till information och insyn och utgör ett oroande tecken på vissa odemokratiska förhållanden i unionens institutioner.

17.  Europaparlamentet anser att man måste överväga olika möjligheter att uppdatera de bestämmelser om beviljande av ansvarsfrihet som fastställs i EUF-fördraget.

18.  Europaparlamentet anser att ett tillfredsställande samarbete mellan parlamentet, Europeiska rådet och rådet genom en öppen och formell dialog kan vara en positiv signal att sända ut till unionens medborgare.

(1) EUT L 250, 27.9.2011, s. 25.
(2) EUT L 313, 26.11.2011, s. 13.
(3) EUT L 286, 17.10.2012, s. 23.
(4) EUT L 350, 20.12.2012, s. 71.
(5) EUT L 308, 16.11.2013, s. 22.
(6) EUT L 328, 7.12.2013, s. 97.
(7) EUT L 266, 5.9.2014, s. 26.
(8) EUT L 334, 21.11.2014, s. 95.
(9) EUT L 255, 30.9.2015, s. 22.

Rättsligt meddelande