Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0901B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0296/2015

Внесени текстове :

A8-0296/2015

Разисквания :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0377

Приети текстове
PDF 473kWORD 67k
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***II
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 октомври 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (09375/1/2015 – C8‑0166/2015),

—  като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно искането на Съда на Европейския съюз, представено на Европейския парламент и Съвета (02074/2011),

—  като взе предвид поетия с писмо от 21 октомври 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 8, буква а) от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 69 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по правни въпроси (A8‑0296/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  Одобрява съвместното изявление на Европейския парламент и Съвета, приложено към настоящата резолюция;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Съда и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Приети текстове от 15.4.2014 г., P7_TA(2014)0358.


Позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 28 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2015/... на Европейския съвет и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз
P8_TC2-COD(2011)0901B

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2015/2422.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

След приключване на процеса на реформа Общият съд ще се състои от двама съдии от държава членка. Следователно, за да се постигне равенство между жените и мъжете, което е цел на Европейския съюз съгласно член 3 от ДЕС, правителствата на държавите членки следва във възможно най-голяма степен да гарантират равнопоставено присъствие на жените и мъжете в процеса на номиниране на кандидати за съдии в Общия съд на Европейския съюз в съответствие с член 254 от ДФЕС.

Правна информация