Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0213(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0295/2015

Esitatud tekstid :

A8-0295/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0378

Vastuvõetud tekstid
PDF 240kWORD 60k
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 28. oktoobri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011 teatavate kalapüüki käsitlevate sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. oktoobri 2014. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2014)0457) suhtes(2),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0295/2015),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud avalduse;

3.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

4.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

5.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine koos Euroopa Parlamendi sellekohase avaldusega Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 12, 15.1.2015, lk 116.
(2) Vastuvõetud tekst, 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi avaldus erandite tegemise kohta traalnootade ja nakkevõrkude kasutamisel Musta mere piirkonnas

„Euroopa Parlament teatab, et määrusesse (EL) nr 1343/2011 lisatava artikli 15a sätted, mis käsitlevad erandeid teatud püügivahendite kasutamise keelust Musta mere rannikuvetes, on erandlikud. Sätetes võetakse arvesse olukorda, mis valitseb piirkonnas, kus liikmesriigid on kehtestanud meetmed, võimaldamaks asjaomaste püügivahendite kasutamist vastavalt Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) tehtud asjakohastele soovitustele. See teave oli parlamendile kättesaadav juba enne käesoleva komisjoni ettepaneku esitamist. Nendel põhjustel kiidab parlament sellega seoses heaks kokkuleppe, mille kohaselt lubatakse asjaomastel liikmesriikidel teha kõnealuseid erandeid. Sellegipoolest rõhutab parlament, et neid sätteid ei tohi võtta ega kasutada pretsedendina ühegi edaspidise õigusakti puhul.”

Õigusalane teave