Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0213(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0295/2015

Ingivna texter :

A8-0295/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0378

Antagna texter
PDF 246kWORD 293k
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 oktober 2015 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (08806/1/2015 – C8‑0260/2015),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 15 oktober 2014(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0457),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från fiskeriutskottet (A8‑0295/2015),

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner det uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, tillsammans med Europaparlamentets uttalande om den.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 12, 15.1.2015, s. 116.
(2) Antagna texter från sammanträdet 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från Europaparlamentet om beviljandet av undantag från användningen av trålredskap och garn i fisket i Svarta havet

”Europaparlamentet fastslår att de bestämmelser i artikel 15a som ska införas i förordning (EU) nr 1343/2011, rörande undantag från förbudet om att använda viss utrustning i Svarta havets kustvatten, är exceptionella. De införs med tanke på den rådande situationen i regionen, där medlemsstaterna har infört åtgärder som tillåter att man använder den aktuella utrustningen i enlighet med gällande rekommendationer från AKFM. Parlamentet hade tillgång till denna information redan innan kommissionens aktuella förslag lades fram. Därför accepterar parlamentet, i rådande situation, det upplägg där de berörda medlemsstaterna ges rätt att godkänna de aktuella undantagen. Parlamentet betonar dock att dessa bestämmelser inte får ses eller användas som ett prejudikat för framtida lagstiftning.”

Rättsligt meddelande