Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0093(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0305/2015

Ingivna texter :

A8-0305/2015

Debatter :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0379

Antagna texter
PDF 159kWORD 294k
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder ***I
P8_TA(2015)0379A8-0305/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

—  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0177),

—  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0107/2015),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

—  med beaktande av de motiverande yttranden från den belgiska deputeradekammaren, det spanska parlamentet, den nederländska andra kammaren och det österrikiska förbundsrådet, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

—  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 september 2015(1),

—  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 oktober 2015(2),

—  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

—  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0305/2015).

1.  Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande