Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0435(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0046/2014

Indgivne tekster :

A8-0046/2014

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0380

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 69k
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Nye fødevarer ***I
P8_TA(2015)0380A8-0046/2014
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0894),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0487/2013),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til både Rådets og Europa-Parlamentets holdninger af 29. marts 2011, hvor forligsproceduren om nye fødevarer ikke førte til noget resultat,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af den franske Nationalforsamling og det franske Senat, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 30. april 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0046/2014),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 311 af 12.9.2014, s. 73.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001
P8_TC1-COD(2013)0435

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/2283.)

Juridisk meddelelse