Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0443(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0249/2015

Indgivne tekster :

A8-0249/2015

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 23/11/2016 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Vedtagne tekster
PDF 573kWORD 337k
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Emissioner af visse luftforurenende stoffer ***I
P8_TA(2015)0381A8-0249/2015

Europa-Parlamentets ændringer af 28. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Det bekræftes i syvende miljøhandlingsprogram18, at Unionens langsigtede målsætning for luftkvalitetspolitikken er at nå luftkvalitetsniveauer, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici for menneskers sundhed og miljøet, og der opfordres med dette for øje til fuld overholdelse af gældende EU-lovgivning om luftkvalitet, fastlæggelse af strategiske mål og aktiviteter for tiden efter 2020, en forstærket indsats i områder, hvor befolkningen og økosystemerne eksponeres for et højt luftforureningsniveau, samt større synergi mellem luftkvalitetslovgivningen og Unionens politiske mål inden for især klimaforandring og biodiversitet.
(2)  Det bekræftes i syvende miljøhandlingsprogram18, at Unionens langsigtede målsætning for luftkvalitetspolitikken er at nå luftkvalitetsniveauer, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici for menneskers sundhed og miljøet, og der opfordres med dette for øje til fuld overholdelse af gældende EU-lovgivning om luftkvalitet, fastlæggelse af strategiske mål og aktiviteter for tiden efter 2020, en forstærket indsats i områder, hvor befolkningen og økosystemerne eksponeres for et højt luftforureningsniveau, samt større synergi mellem luftkvalitetslovgivningen og Unionens politiske mål inden for især klimaforandring og biodiversitet. Den fælles landbrugspolitik for perioden 2014-2020 giver medlemsstaterne mulighed for at bidrage til at forbedre luftkvaliteten med specifikke foranstaltninger. Fremtidige evalueringer vil give en bedre forståelse af virkningerne af disse foranstaltninger.
__________________
__________________
18 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden", COM(2012) 710 af 29.11.2012.
18 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden", COM(2012)0710 af 29.11.2012.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Medlemsstaterne og Unionen er parter i Minamatakonventionen 2013 om kviksølv, der søger at forbedre menneskers sundhed og miljøbeskyttelsen gennem reduktion af kviksølvemissionerne fra eksisterende og nye kilder. Dette direktiv bør bidrage til at reducere kviksølemissionerne i Unionen, som krævet i Kommissionens meddelelse af 28. januar 2005 til Rådet og Europa-Parlamentet om en fællesskabsstrategi for kviksølv og Minamatakonventionen om kviksølv.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  Den ordning med nationale emissionslofter, som er oprettet ved direktiv 2001/81/EF, bør derfor revideres, så den bringes på linje med Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser.
(6)  Den ordning med nationale emissionslofter, som er oprettet ved direktiv 2001/81/EF, bør derfor revideres for at sikre overholdelse af Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Dette direktiv ventes ligeledes at bidrage til at nå de mål for luftkvalitet, der er fastsat i EU-lovgivningen, afbøde virkningerne af klimaændringer ved at reducere emissionerne af kortlivede klimakomponenter og forbedre luftkvaliteten globalt.
(8)  Dette direktiv ventes ligeledes at bidrage til at nå de mål for luftkvalitet, der er fastsat i EU-lovgivningen, på en omkostningseffektiv måde, afbøde virkningerne af klimaændringer ved at reducere emissionerne af kortlivede klimakomponenter, foruden at forbedre luftkvaliteten globalt samt forbedre synergierne med Unionens klima- og energipolitik og sikre, at der ikke sker overlapning med den eksisterende EU-lovgivning. Dette direktiv bør især tilpasses udviklingen af Unionens og den internationale klimaindsats, herunder – men ikke udelukkende – klima- og energipolitikrammen for 2030 samt en omfattende og juridisk bindende global klimaaftale.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Dette direktiv bør også bidrage til at reducere de sundhedsmæssige omkostninger ved luftforurening i Unionen ved at forbedre EU-borgernes livskvalitet samt fremme overgangen til en grøn økonomi.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)
(8b)  For at reducere emissionerne fra søtransport er det nødvendigt at sikre en fuldstændig og rettidig gennemførelse af de grænser, der er fastsat af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), samt streng håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/33/EU1a. Der er også behov for en yderligere indsats for at få kontrol over emissionerne fra søtransport. Det vil være hensigtsmæssigt, at Unionen og medlemsstaterne overvejer at fastsætte nye emissionskontrolområder og fortsætter med at arbejde inden for IMO for yderligere at nedbringe emissionerne.
______________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/33/EU af 21. november 2012 om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i skibsbrændstoffer (EUT L 327 af 27.11.2012, s. 1).
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  Medlemsstaterne bør opfylde de tilsagn om emissionsreduktion, som er fastsat i dette direktiv for 2020 og 2030. For at sikre påviselige fremskridt mod 2030-tilsagnene bør medlemsstaterne i 2025 overholde mellemliggende emissionsniveauer, som fastsættes ved lineær interpolation mellem deres emissionsniveauer i 2020 og de emissionsniveauer, der svarer til emissionsreduktionstilsagnene for 2030, medmindre der derved påføres uforholdsmæssigt store udgifter. Hvis emissionerne i 2025 ikke kan begrænses på denne måde, bør medlemsstaterne gøre rede for årsagerne dertil i deres indberetninger i henhold til direktivet.
(9)  Der fastsættes bindende nationale emissionsreduktionstilsagn i dette direktiv for 2020, 2025 og 2030 for at begrænse de atmosfæriske emissioner af luftforurenende stoffer og effektivt bidrage til Unionens mål om at opnå luftkvalitet, som ikke giver anledning til væsentlige negative indvirkninger på og risici for sundheden, samt for at niveauet og deponeringen af forsurende og eutrofierende forureningsstoffer reduceres til under kritiske belastninger og niveauer.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  For at fremme omkostningseffektiv opfyldelse af de nationale emissionsreduktionstilsagn og overholdelse af de mellemliggende emissionsniveauer bør medlemsstaterne have ret til at medregne emissionsreduktioner fra international skibsfart, hvis emissionerne derfra er lavere end de emissionsniveauer, der ville følge af overholdelse af EU-lovgivningens krav, herunder grænserne for brændstoffers svovlindhold i Rådets direktiv 1999/32/EF21. Medlemsstaterne bør ligeledes have mulighed for fælles opfyldelse af tilsagn og overholdelse af mellemliggende emissionsniveauer vedrørende metan (CH4) og for at gøre brug af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF22 i dette øjemed. Medlemsstaterne kan i forbindelse med kontrollen af opfyldelsen af deres nationale emissionslofter og emissionsreduktionstilsagn og overholdelsen af deres mellemliggende emissionsniveauer justere deres nationale emissionsopgørelser i takt med, at den videnskabelige viden og metoder vedrørende emissioner forbedres. Kommissionen kan gøre indsigelse mod en medlemsstats brug af denne fleksibilitet, hvis betingelserne i direktivet ikke er opfyldt.
(11)  For at fremme omkostningseffektiv opfyldelse af de nationale emissionsreduktionstilsagn bør medlemsstaterne have mulighed for fælles opfyldelse af tilsagn vedrørende methan (CH4) og for at gøre brug af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF i dette øjemed22. Medlemsstaterne kan i forbindelse med kontrollen af opfyldelsen af deres nationale emissionslofter og emissionsreduktionstilsagn og overholdelsen af deres emissionsniveauer justere deres nationale emissionsopgørelser i takt med, at den videnskabelige viden og metoder vedrørende emissioner forbedres. Kommissionen kan gøre indsigelse mod en medlemsstats brug af disse fleksibiliteter, hvis betingelserne i direktivet ikke er opfyldt.
__________________
__________________
21 Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13).
22 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).
22 Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  Hver medlemsstat bør vedtage og gennemføre et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening, hvormed den kan opfylde kravene til emissionsreduktion, overholde de mellemliggende emissionsniveauer og medvirke effektivt til virkeliggørelse af Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse bør medlemsstaterne tage hensyn til behovet for at reducere emissionerne i zoner og bymæssige områder, hvor koncentrationen af luftforurenende stoffer er særligt høj, og/eller som bidrager væsentligt til luftforureningen i andre zoner og bymæssige områder, eventuelt i nabolandene. Med dette for øje bør nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening medvirke til, at de luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført med godt resultat.
(12)  Hver medlemsstat bør vedtage og gennemføre et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening, hvormed den kan opfylde kravene til emissionsreduktion og medvirke effektivt til virkeliggørelse af Unionens luftkvalitetsmålsætninger. I den forbindelse bør medlemsstaterne tage hensyn til behovet for at reducere emissionerne i zoner og bymæssige områder, hvor koncentrationen af luftforurenende stoffer er særligt høj, og/eller som bidrager væsentligt til luftforureningen i andre zoner og bymæssige områder, eventuelt i nabolandene. Med dette for øje bør nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening medvirke til, at de luftkvalitetsplaner, der er omhandlet i artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF23, bliver gennemført med godt resultat.
__________________
__________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).
23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa (EUT L 152 af 11.6.2008, s. 1).
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening bør indeholde foranstaltninger, der gælder for landbruget, således at NH3- og PM2,5-emissionerne til luften fra de største bidragydere reduceres. Medlemsstaterne bør have ret til at træffe andre foranstaltninger end dem, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at der under de specifikke nationale omstændigheder opnås de samme miljøresultater.
(13)  De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening bør indeholde foranstaltninger, der gælder for landbruget, således at NH3-, CH4 og PM2,5-emissionerne til luften fra de største bidragydere reduceres. Disse foranstaltninger bør være omkostningseffektive og baseres på konkrete oplysninger og data under hensyntagen til de videnskabelige fremskridt og tidligere foranstaltninger truffet af medlemsstaterne. Det ville desuden være ønskeligt at udarbejde fælles retningslinjer på europæisk plan om god praksis for brugen af NH3 i landbruget med henblik på at forsøge at reducere disse emissioner. Medlemsstaterne bør have ret til at træffe andre foranstaltninger end dem, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at der under de specifikke nationale omstændigheder opnås de samme miljøresultater.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)
(13a)  De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening bør for at reducere emissionerne fra de vigtigste bidragydere indeholde foranstaltninger, der gælder for alle relevante sektorer, herunder landbrug, industri, vejtransport, mobile ikke-vejgående maskiner, transport af indre vandveje, boligopvarmning og opløsningsmidler. Medlemsstaterne bør have ret til at træffe andre foranstaltninger end dem, der er fastsat i dette direktiv, forudsat at der under de specifikke nationale omstændigheder opnås de samme miljøresultater.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 13 b (ny)
(13b)  Når medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der skal indgå i de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening, bør de sikre, at der fuldt ud tages hensyn til virkningerne for små og mellemstore landbrugsbedrifter, og at disse virkninger ikke indebærer betydelige ekstraomkostninger, som disse bedrifter ikke kan klare. Forbedringer af luftkvaliteten bør opnås ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger, der sikrer opretholdelsen af landbrugsbedrifter. De nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening bør sikre en balance mellem husdyrbrug og forureningsbekæmpelse.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 13 c (ny)
(13c)  De foranstaltninger, der træffes under de nationale programmer for bekæmpelse af NH3-, CH4- og PM2,5-emissionerne fra landbrugssektoren, bør kunne komme i betragtning for finansiel støtte under blandt andet fondene for udvikling af landbrugsdistrikter, især foranstaltninger der træffes af små og mellemstore landbrugsbedrifter, der kræver betydelige ændringer i fremgangsmåder eller betydelige investeringer, såsom ekstensiv græsning, landbrugsøkologiske tiltag, anaerob nedbrydning i forbindelse med biogasproduktion ved brug af landbrugsaffald samt lavemissionsopstaldningssystemer.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  For at forbedre luftkvaliteten især i byområderne bør nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening indeholde foranstaltninger til at reducere emissioner af nitrogenoxider og partikler i disse områder.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  I overensstemmelse med Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet og med Domstolens retspraksis bør offentligheden have bred adgang til klage og domstolsprøvelse for at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af dette direktiv og til at bidrage til beskyttelsen af retten til at leve i et miljø, der er foreneligt med personlig sundhed og velfærd.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)
(15b)  Miljøinspektioner og markedsovervågning er nødvendige for at sikre effektiviteten af dette direktiv og af de foranstaltninger, der vedtages med henblik på opfyldelsen af dets mål.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 15 c (ny)
(15c)  Kommissionen bør i forbindelse med vurderingen af synergier mellem EU’s luftkvalitetspolitik og klima- og energipolitik tage hensyn til Europa-Parlamentets Forskningstjenestes undersøgelse om luftkvalitet: Supplerende konsekvensanalyse om samspillet mellem EU’s luftkvalitetspolitik og klima- og energipolitik.
Ændring 123
Forslag til direktiv
Betragtning 20
(20)   Der er behov for at ændre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF26 for at sikre overensstemmelse mellem nærværende direktiv og Århuskonventionen af 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.
__________________
(20)   Der er behov for at ændre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF26 for at sikre overensstemmelse mellem nærværende direktiv og direktiv 2008/50/EF og Århuskonventionen af 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.
__________________
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).
26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 21
(21)  For at tage højde for den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af retningslinjerne for indberetning i bilag I samt tilpasning af bilag III, del 1, og bilag IV og V til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
(21)  For at tage højde for den tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter for en afgrænset periode delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af retningslinjerne for indberetning i bilag I samt tilpasning af bilag III, del 1, og bilag IV og V til den tekniske udvikling. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)
(26a)  Kandidatlandet og de potentielle kandidatlande skal så vidt muligt bringe deres nationale lovbestemmelser på linje med dette direktiv.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Dette direktiv tager sigte på at begrænse emissioner af forsurende og eutrofierende forurenende stoffer, ozonprækursorer, primære partikler og prækursorer for sekundære partikler og andre forurenende stoffer i luften, hvilket bidrager til:
a)  Unionens langsigtede mål om at nå luftkvalitetsniveauer, der ikke medfører væsentlige negative virkninger og risici for menneskers sundhed og miljøet, i overensstemmelse med de retningslinjer for luftkvalitet, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen
b)  at nå Unionens mål for biodiversitet og økosystemer ved at reducere niveauet og deponeringen af forsurende og eutrofierende forurenende stoffer og andre forurenende stoffer, herunder ozon ved jordoverfladen, til under kritiske belastninger og niveauer
c)  at nå de mål for luftkvalitet, der er fastsat i Unionens retsakter
d)  at afbøde virkningerne af klimaændringer ved at reducere emissionerne af kortlivede klimakomponenter og ved at sikre bedre synergi med Unionens klima- og energipolitik
Dette direktiv skal især tilpasses udviklingen af Unionens og den internationale klimaindsats, herunder – men ikke udelukkende – klima- og energipolitikrammen for 2030 samt en omfattende og juridisk bindende global klimaaftale.
Ændring 131
Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2
2.   "ozonprækursorer": nitrogenoxider, andre flygtige organiske forbindelser end metan, metan og carbonmonoxid
2.   "ozonprækursorer": nitrogenoxider, andre flygtige organiske forbindelser end metan og carbonmonoxid
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 3 a (nyt)
3a.  "kritisk belastning": en kvantitativ beregning af det niveau for udsættelse for et eller flere forurenende stoffer, under hvilket der ikke, ifølge den nuværende viden på området, indtræder betydelige negative virkninger for nærmere angivne følsomme miljøfaktorer
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 3 b (nyt)
3b.  "kritisk niveau": den koncentration af forurenende stoffer i atmosfæren eller strømme til receptorer, over hvilken der, ifølge den nuværende viden på området, kan indtræde direkte negative virkninger for receptorer, såsom mennesker, planter, økosystemer eller materialer
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 4 a (nyt)
4a.  "ozon ved jordoverfladen": ozon i den nederste del af troposfæren
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 4 b (nyt)
4b.  "flygtige organiske forbindelser" og "VOC": alle organiske forbindelser, der er en følge af menneskelige aktiviteter, bortset fra methan, og som kan danne fotokemiske oxidanter ved reaktioner med nitrogenoxider under påvirkning af sollys
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 6 a (nyt)
6a.  "nationalt emissionsloft": den maksimumsmængde af et stof, udtrykt i kilotons, som må udledes i en medlemsstat i et kalenderår
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 9
9.  "international skibsfart": sejlads på havet og i kystfarvande med ethvert fartøj under ethvert flag, undtagen fiskeskibe, med afgang fra ét lands område og ankomst til et andet lands område
udgår
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 12 a (nyt)
12a.  "EU's luftforureningskildepolitikker": forordninger eller direktiver der, uanset forpligtelserne i disse forordninger eller direktiver, har til formål, hvad enten helt eller delvist, at nedbringe emissionerne af svovldioxid (SO2), nitrogenoxid (NOx), andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partikler (PM2,5) og metan (CH4) ved at gennemføre begrænsende foranstaltninger ved kilden, herunder mindst, men ikke udelukkende, de emissionsreduktioner, der er opnået gennem:
—  direktiv 94/63/EF1a,
—  direktiv 97/68/EF1b,
—  direktiv 98/70/EF1c,
—  direktiv 1999/32/EF1d,
—  direktiv 2009/126/EF1e,
—  direktiv 2004/42/EF1f,
—  direktiv 2007/46/EF1g, herunder forordning (EF) nr. 715/20071h,
forordning (EF) nr. 79/20091i,
forordning (EF) nr. 595/20091j og forordning (EF) nr. 661/20091k,
—  direktiv 2010/75/EU1l,
—  forordning (EU) nr. 167/20131m,
—  forordning (EU) nr. 168/20131n,
—  direktiv 2014/94/EU1o.
_______________________
1a Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/63/EF af 20. december 1994 om forebyggelse af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC) ved benzinoplagring og benzindistribution fra terminaler til servicestationer (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 24).
1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1).
1c Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58).
1d Rådets direktiv 1999/32/EF af 26. april 1999 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer og om ændring af direktiv 93/12/EØF (EFT L 121 af 11.5.1999, s. 13).
1e Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/126/EF af 21. oktober 2009 om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 36).
1f Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87).
1g Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).
1h Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).
1i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 79/2009 af 14. januar 2009 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EUT L 35 af 4.2.2009, s. 32).
1j Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 2009 om typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer (Euro VI) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2007/46/EF og om ophævelse af direktiv 80/1269/EØF, 2005/55/EF og 2005/78/EF (EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1).
1k Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1).
1l Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
1m Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 1).
1n Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52).
1o Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (EUT L 307 af 28.10.2014, s. 1).
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 12 b (nyt)
12b.  "den berørte offentlighed": den del af offentligheden, som er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i emissioner af luftforurening til atmosfæren; med henblik på denne definition anses ikke-statslige miljøbeskyttelsesorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der varetager udsatte befolkningsgruppers interesser, og andre relevante sundhedsrelaterede organer, der opfylder krav efter national lovgivning, for at have en interesse
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne begrænser som minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partikler (PM2,5) og metan (CH4) i overensstemmelse med de nationale emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 2020 og 2030, jf. bilag II.
1.  Medlemsstaterne begrænser som minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC), ammoniak (NH3), partikler (PM2,5) i overensstemmelse med de nationale emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 2020, 2025 og 2030, jf. bilag II.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Medlemsstaterne begrænser som et minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af metan (CH4), undtagen emissioner af enterisk metan produceret af drøvtyggere, i overensstemmelse med de nationale emissionsreduktionstilsagn, der gælder fra 2030, jf. bilag II.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Uanset stk. 1 træffer medlemsstaterne alle fornødne foranstaltninger for at begrænse deres menneskeskabte emissioner af SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 og CH4 i 2025, for så vidt det ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter. Disse emissioner beregnes ud fra det solgte brændstof ved lineær interpolation mellem emissionsniveauerne i 2020 og de emissionsniveauer, der svarer til emissionsreduktionstilsagnene for 2030.
2.  Medlemsstaterne gør i deres indberetninger til Kommissionen i henhold til artikel 9 rede for fremskridt i retning af at opnå deres nationale emissionsreduktionstilsagn.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – indledning
3.  Følgende emissioner medregnes ikke til overholdelsen af stk. 1 og 2:
3.  Følgende emissioner tages ikke i betragtning til overholdelsen af stk. 1:
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – litra d
d)  emissioner fra international skibsfart, jf. dog artikel 5, stk. 1.
d)  emissioner fra international skibsfart.
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1
1.  Når en medlemsstat skal overholde de mellemliggende emissionsniveauer, der er fastsat for 2025 ifølge artikel 4, stk. 2, og opfylde de nationale emissionsreduktionstilsagn i bilag II, som gælder fra 2030 og årene derefter, for NOx, SO2 og PM2,5, kan den modregne NOx-, SO2- og PM2,5-emissionsreduktioner, der er opnået inden for international skibsfart, i NOx-, SO2- og PM2,5-emissionerne fra andre kilder i samme år, hvis følgende betingelser er opfyldt:
udgår
a)  Emissionsreduktionerne skal være opnået i havområder, der ligger inden for medlemsstatens territorialfarvande, eksklusive økonomiske zone eller forureningskontrolområde, hvis der er fastlagt et sådant område.
b)  Medlemsstaten skal sikre, at denne fleksibilitet fungerer efter hensigten, ved at indføre og anvende virkningsfulde overvågnings- og inspektionsforanstaltninger.
c)  Medlemsstaten skal have indført foranstaltninger til at opnå lavere NOx-, SO2- og PM2,5-emissioner fra international skibsfart end de emissionsniveauer, der ville være opnået ved opfyldelse af EU-kravene til emissioner af NOx, SO2 og PM2,5, og på tilfredsstillende måde kvantificere den yderligere emissionsreduktion, disse foranstaltninger har medført.
d)  Medlemsstaten kan ikke modregne mere end 20 % af de NOx-, SO2- og PM2,5-emissionsreduktioner, der er beregnet efter litra c), forudsat at modregningen ikke fører til, at de nationale emissionsreduktionstilsagn for 2020-2024 i bilag II ikke opfyldes.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – indledning
2.  Medlemsstaterne kan gennemføre deres metanemissionsreduktionstilsagn og mellemliggende metanemissionsniveauer i bilag II i fællesskab, hvis følgende betingelser er opfyldt;
2.  Medlemsstaterne kan gennemføre deres metanemissionsreduktionstilsagn i bilag II i fællesskab, hvis følgende betingelser er opfyldt;
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne kan justere deres årlige nationale emissionsopgørelser for SO2, NOx, NMVOC, NH3 og PM2,5 i overensstemmelse med bilag IV, hvis anvendelse af forbedrede emissionsopgørelsesmetoder, der er ajour med den videnskabelige viden, vil medføre, at de nationale emissionsreduktionstilsagn eller mellemliggende emissionsniveauer ikke overholdes.
3.  Medlemsstaterne kan justere deres årlige nationale emissionsopgørelser for SO2, NOx, NMVOC, NH3 og PM2,5 i overensstemmelse med bilag IV, hvis anvendelse af forbedrede emissionsopgørelsesmetoder, der er ajour med den videnskabelige viden, vil medføre, at de nationale emissionsreduktionstilsagn ikke overholdes.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4
4.  Hvis en medlemsstat ønsker at anvende bestemmelserne i stk. 1, 2 eller 3, underretter den Kommissionen herom senest den 30. september i året før det pågældende rapporteringsår. Der skal bl.a. gives oplysning om, hvilke forurenende stoffer og sektorer der er tale om, og om omfanget af virkningerne for de nationale emissionsopgørelser, hvis dette kan oplyses.
4.  Hvis en medlemsstat ønsker at anvende fleksibiliteterne i dette direktiv, underretter den Kommissionen herom senest den 31. december i året før det pågældende rapporteringsår. Der skal bl.a. gives oplysning om, hvilke forurenende stoffer og sektorer der er tale om, og om omfanget af virkningerne for de nationale emissionsopgørelser, hvis dette kan oplyses.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1
5.  Kommissionen vurderer med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur, om anvendelsen af den ønskede fleksibilitet i det pågældende år opfylder de relevante krav og kriterier.
5.  Kommissionen vurderer med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur, om anvendelsen af en fleksibilitet eller justering i det pågældende år opfylder de relevante krav og kriterier.
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2
Har Kommissionen ikke gjort indsigelse inden ni måneder efter datoen for modtagelse af den i artikel 7, stk. 4, 5 og 6, omhandlede rapport, kan medlemsstaten anse den anvendte fleksibilitet i det pågældende år for godkendt. Finder Kommissionen, at den anvendte fleksibilitet ikke opfylder de gældende krav og kriterier, vedtager den en afgørelse om, at fleksibiliteten ikke er godkendt, og underretter medlemsstaten herom.
Har Kommissionen ikke gjort indsigelse inden seks måneder efter datoen for modtagelse af den i artikel 7, stk. 5 og 6, omhandlede rapport, kan medlemsstaten anse den anvendte fleksibilitet i det pågældende år for godkendt. Finder Kommissionen, at den anvendte fleksibilitet ikke opfylder de gældende krav og kriterier, vedtager den inden ni måneder efter modtagelsen af den relevante rapport en afgørelse om, at fleksibiliteten ikke er godkendt, og underretter medlemsstaten herom. Afgørelsen skal ledsages af en begrundelse.
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6
6.  Kommissionen kan efter undersøgelsesproceduren i artikel 14 vedtage gennemførelsesretsakter med nærmere regler for anvendelse af den i stk. 1, 2 og 3 omhandlede fleksibilitet.
6.  Kommissionen kan efter undersøgelsesproceduren i artikel 14 vedtage gennemførelsesretsakter med nærmere regler for anvendelse af en fleksibilitet som omhandlet i stk. 2 og 3.
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne udarbejder og vedtager et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening i overensstemmelse med bilag III, del 2, for at begrænse deres årlige menneskeskabte emissioner, jf. artikel 4.
1.  Medlemsstaterne udarbejder og vedtager et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening i overensstemmelse med bilag III, del 2, for at begrænse deres årlige emissioner, jf. artikel 4, og for at opnå dette direktivs mål, jf. artikel 1.
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)
aa)  gøre sig overvejelser om omkostningseffektiviteten af emissionsreduktionsforanstaltningerne og tage hensyn til de emissionsreduktioner, der er opnået, eller kan opnås ved anvendelse af den eksisterende EU-lovgivning, hvis medlemsstaten prioriterer sine emissionsreduktionsforanstaltninger
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a b (nyt)
ab)  prioritere specifikke politiske foranstaltninger, der har til formål at reducere sundhedsrisici for sårbare befolkningsgrupper, og at sikre overholdelse af målet for reduktion af eksponering som fastsat i direktiv 2008/50/EF, bilag XIV, del B
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b
b)  tage hensyn til, hvilket behov der er for at reducere emissionerne af luftforurenende stoffer for at opfylde luftkvalitetsmålene på dens eget område og i påkommende tilfælde de tilstødende medlemsstaters område
b)  reducere emissionerne af luftforurenende stoffer for at opfylde luftkvalitetsmålene på dens eget område, navnlig grænseværdierne i direktiv 2008/50/EF, og i påkommende tilfælde de tilstødende medlemsstaters område
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
ba)  kvantificere den yderligere emissionsreduktion, der er nødvendig for inden 2030 at opnå et luftkvalitetsniveau, der svarer til eller er bedre end det niveau, som anbefales af Verdenssundhedsorganisationen
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b b (nyt)
bb)  kvantificere den yderligere emissionsreduktion, der er nødvendig for ikke at overskride de kritiske belastninger og niveauer for beskyttelse af miljøet inden 2030
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b c (nyt)
bc)  identificere relevante foranstaltninger til opnåelse af de i litra ba) og bb) omhandlede mål.
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)
ca)  støtte et skift i retning af investeringer i rene og effektive teknologier og bæredygtig produktion ved hjælp af skattemæssige incitamenter
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c b (nyt)
cb)  vurdere, i hvilket omfang de forskellige nationale geografiske områder har forskellige behov og vanskeligheder med hensyn til bekæmpelse af luftforurening.
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)
da)  sikre, at de relevante kompetente myndigheder overvåger effektiviteten af de foranstaltninger, som medlemsstaterne sætter i kraft for at efterkomme dette direktiv, og, hvis det er nødvendigt, har kompetence til at handle.
Ændring 124
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Kommissionen sikrer, at alle EU’s luftforureningskildepolitikker opfylder deres formål og bidrager til at nå Unionens luftkvalitetsmål.
I denne henseende bør Kommissionen og medlemsstaterne straks nå til enighed om det forslag til en ny forordning om kravene for reelle kørselsforholdsemissioner, der for øjeblikket drøftes.
Den nye prøvningsmetode med henblik på typegodkendelse skal gennemføres senest i 2017, og den skal sikre, at forurenende stoffer, såsom NOx og fine partikler (PM2,5 og PM10) begrænses effektivt i henhold til de overensstemmelsesfaktorer, der er nødvendige for at repræsentere de reelle kørselsforhold. De nye prøvninger skal være uafhængige og gennemsigtige.
Disse overensstemmelsesfaktorer skal være strenge og bør udelukkende kvantificeres med henblik på at repræsentere usikkerheder ved prøvningsproceduren for de reelle kørselsforholdsemissioner.
Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Medlemsstaterne skal fastlægge et system for rutinemæssige og ikkerutinemæssige miljøinspektioner og markedsovervågning af samt rapportering til offentligheden om mobile og stationære kilder for at sikre, at politikkerne og foranstaltningerne faktisk sikrer emissionsreduktioner under reelle driftsbetingelser.
Inden den …* forelægger Kommissionen et lovforslag om et EU-dækkende system vedrørende overvågning af prøvning under brug og rapportering til offentligheden om emissionsstandarder for lette personbiler og lette erhvervskøretøjer, som administreres af den relevante kompetente myndighed, med henblik på at kontrollere, at køretøjer og motorer overholder Euro 6 i hele deres driftslevetid.
______________
* To år efter fristen for gennemførelsen af dette direktiv.
Ændring 56
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Medlemsstaterne kan støtte en gradvis fjernelse af kilderne til emissioner i lav højde ved at tilskynde til udskiftning af utætte slanger med emissionsfri slangeteknologi inden for transportsektoren og sektoren for brændstofforsyning.
Ændring 57
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra b
b)  medlemsstaten beslutter at benytte fleksibiliteten i artikel 5.
b)  medlemsstaten beslutter at benytte en fleksibilitet som omhandlet i artikel 5.
Ændring 58
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)
Det angives i de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening, om medlemsstaterne agter at anvende en fleksibilitet som omhandlet i artikel 5.
Ændring 59
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5
5.  Medlemsstaterne hører i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning de kompetente offentlige myndigheder, som i kraft af deres specifikke ansvar for miljøaspekterne af luftforurening, luftkvalitet og forvaltning på ethvert niveau må forventes at blive berørt af gennemførelsen af de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening, om deres udkast til nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og alle væsentlige ajourføringer, inden de bliver endelige. Når det er relevant, skal der sikres grænseoverskridende høringer i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning.
5.  Medlemsstaterne hører i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning de kompetente myndigheder, som i kraft af deres specifikke ansvar for miljøaspekterne af luftforurening, luftkvalitet og forvaltning på ethvert niveau må forventes at blive berørt af gennemførelsen af de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening, om deres udkast til nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og alle ajourføringer, inden de bliver endelige. Disse høringer skal omfatte de relevante lokale og regionale myndigheder med ansvar for gennemførelsen af emissionsreduktionspolitikker i bestemte zoner og/eller bymæssige områder og må ikke udelukke zoner og/eller bymæssige områder, som er beliggende i mindst to medlemsstater
Ændring 60
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)
Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning, at repræsentanter for den berørte offentlighed høres i en tidlig fase i udarbejdelsen og gennemgangen af udkast til nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og i forbindelse med samtlige ajourføringer af disse programmer, inden de fastlægges definitivt. Hvor det er relevant, sikres der grænseoverskridende høringer i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning, herunder artikel 25 i direktiv 2008/50/EF.
Ændring 61
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Medlemsstaterne udpeger deres eget uafhængige ekspertorgan, der skal gennemgå udkastet til deres nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening med henblik på at vurdere oplysningernes nøjagtighed og tilstrækkeligheden af de foreslåede politikker og foranstaltninger, som er fastlagt i disse programmer. Resultatet af denne gennemgang offentliggøres forud for offentliggørelsen af udkastet til det nationale program for bekæmpelse af luftforurening for at sikre en meningsfuld offentlig deltagelse.
Ændring 62
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)
Kommissionen giver vejledning vedrørende emissionsreduktionsforanstaltninger, der ikke er omfattet af bilag III, del 1, herunder boligopvarmning og vejtransport, som medlemsstaterne kan medtage i deres nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening.
Ændring 63
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 8
8.  Kommissionen kan fastlægge retningslinjer for udarbejdelse og gennemførelse af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening.
8.  Kommissionen skal fastlægge retningslinjer for udarbejdelse og gennemførelse af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening.
Ændring 64
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 9
9.  Kommissionen kan også præcisere formatet af medlemsstaternes nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og de nødvendige oplysninger heri ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14.
9.  Kommissionen skal også præcisere formatet af medlemsstaternes nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og de nødvendige oplysninger heri ved gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 14.
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)
Artikel 6a
"Ren luft"-fonden
Kommissionen fremmer adgang til finansiel støtte med henblik på at sikre, at der træffes passende foranstaltninger for at opfylde direktivets mål.
Denne støtte omfatter tilgængelige midler fra bl.a.:
a)  landbrugsstøtten, herunder midler fra den fælles landbrugspolitik for 2014-2020 som ændret ved midtvejsevalueringen i 2017 med henblik på at medtage luftkvalitet som et offentligt gode med særlig henvisning til ammoniak eller methan eller begge dele, således at medlemsstaterne og de relevante regionale og lokale myndigheder får mulighed for med specifikke foranstaltninger at bidrage til emissionsreduktioner og kan få bistand hertil
b)  fremtidige arbejdsprogrammer under Horisont 2020 – Rammeprogrammet for Forskning og Innovation
c)  de europæiske struktur- og investeringsfonde
d)  finansieringsinstrumenter for miljø- og klimaindsats såsom Life
e)  en kombination af ovenstående.
Kommissionen sikrer, at finansieringsprocedurerne er enkle, gennemsigtige og tilgængelige for forskellige forvaltningsniveauer
Kommissionen vurderer muligheden for at oprette en kvikskranke, hvor enheder nemt kan finde de disponible midler og procedurer for adgang til projekter, der tackler problemer vedrørende luftforurening.
Ændring 67
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4
4.  Den informerende opgørelsesrapport fra medlemsstater, der benytter fleksibiliteten i artikel 5, stk. 1, skal for det pågældende år indeholde følgende oplysninger:
udgår
a)  størrelsen af emissionerne af NOx, SO2 og PM2,5, hvis der ikke havde været et emissionskontrolområde
b)  den emissionsreduktion, der er opnået i medlemsstatens del af emissionskontrolområdet ved anvendelse af artikel 5, stk. 1, litra c)
c)  i hvilket omfang medlemsstaten anvender denne fleksibilitet
d)  alle øvrige data, som medlemsstaten anser for egnede til at sætte Kommissionen i stand til med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur at foretage en fuldstændig vurdering af de betingelser, der har været gældende for anvendelsen af fleksibiliteten.
Ændring 68
Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 7
7.  Medlemsstaterne udarbejder emissionsopgørelserne, herunder justerede emissionsopgørelser, emissionsfremskrivningerne og den informerende opgørelsesrapport i overensstemmelse med bilag IV.
7.  Medlemsstaterne udarbejder emissionsopgørelserne, herunder, såfremt det er relevant, justerede emissionsopgørelser, emissionsfremskrivningerne og den informerende opgørelsesrapport i overensstemmelse med bilag IV.
Ændring 69
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne sikrer i det omfang, det er praktisk muligt, at skadelige virkninger af luftforurening for økosystemer overvåges i overensstemmelse med kravene i bilag V.
1.  Medlemsstaterne overvåger de skadelige virkninger af luftforurening for økosystemer i overensstemmelse med kravene i bilag V.
Ændring 70
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne koordinerer i behørigt omfang overvågningen af virkningerne af luftforurening med andre overvågningsprogrammer, der er opstillet med hjemmel i EU-lovgivningen, herunder direktiv 2008/50/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF30.
2.  Medlemsstaterne koordinerer overvågningen af virkningerne af luftforurening med andre overvågningsprogrammer, der er opstillet med hjemmel i EU-lovgivningen, herunder direktiv 2008/50/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF30.
__________________
__________________
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
Ændring 71
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Medlemsstaterne leverer deres nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening til Kommissionen [inden tre måneder efter datoen i artikel 17, indsættes af OPOCE] og derefter ajourføringer hvert andet år.
1.  Medlemsstaterne leverer deres nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening til Kommissionen senest ...* og derefter ajourføringer hvert andet år.
_________________
* 6 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.
Ændring 72
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2
Hvis et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening ajourføres ifølge artikel 6, stk. 4, underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen herom inden to måneder.
Hvis et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening ajourføres ifølge artikel 6, stk. 4, fremsender den pågældende medlemsstat det ajourførte program til Kommissionen inden to måneder.
Ændring 73
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1
2.  Fra 2017 sender medlemsstaterne deres nationale emissionsopgørelser, emissionsfremskrivninger, lokalitetsmæssigt disaggregerede emissionsopgørelser, opgørelser over store punktkilder og rapporter, jf. artikel 7, stk. 1, 2 og 3, og i givet fald artikel 7, stk. 4, 5 og 6, til Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur ifølge indberetningsdatoerne i bilag I.
2.  Fra 2017 sender medlemsstaterne deres nationale emissionsopgørelser, emissionsfremskrivninger, lokalitetsmæssigt disaggregerede emissionsopgørelser, opgørelser over store punktkilder og rapporter, jf. artikel 7, stk. 1, 2 og 3, og i givet fald artikel 7, stk. 5 og 6, til Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur ifølge indberetningsdatoerne i bilag I.
Ændring 134
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne indberetter deres nationale emissioner af CH4 og fremskrivninger for CH4 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013.
udgår
__________________
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).
Ændring 74
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – indledning
4.  Kommissionen gennemgår med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur og medlemsstaterne dataene i de nationale emissionsopgørelser. Gennemgangen består i følgende:
4.  Kommissionen gennemgår med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur og medlemsstaterne dataene i de nationale emissionsopgørelser og de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening. Gennemgangen består i følgende:
Ændring 75
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra c a (nyt)
ca)  kontroller med henblik på at sikre, at de nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening opfylder kravene i artikel 6.
Ændring 76
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)
Resultaterne af Kommissionens gennemgang gøres offentligt tilgængelige i overensstemmelse med artikel 11.
Ændring 77
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Mindst hvert femte år aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan gennemførelsen af dette direktiv skrider frem, herunder en vurdering af, hvorledes direktivets gennemførelse bidrager til opfyldelsen af dets mål.
1.  Mindst hver 30. måned fra ...* aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af dette direktiv. Kommissionen vurderer herved:
a)  dens bidrag og medlemsstaternes indsats for at opfylde målene i dette direktiv
b)  fremskridtene for så vidt angår reduktionen af emissionerne af luftforurenende stoffer frem til 2025 og 2030
c)  fremskridtene i retning af at nå de langsigtede mål for luftkvaliteten, som er fastsat i det syvende miljøhandlingsprogram
d)  hvorvidt de kritiske belastninger og niveauer og Verdenssundhedsorganisationens grænseværdier for luftforurening er overskredet, og
e)  medlemsstaternes udnyttelse af de EU-midler, som er til rådighed, og hvor disse midler er blevet anvendt til at reducere luftforurening.
______________
* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.
Ændring 78
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
I forbindelse med rapporteringen om medlemsstaternes emissionsreduktioner for 2020, 2025 og 2030 medtager Kommissionen begrundelser for eventuel manglende opfyldelse, hvor dette er relevant.
Ændring 79
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)
Hvis det i rapporten påpeges, at medlemsstaterne ikke er i stand til at overholde Unionens lovgivning og de grænseværdier for luftkvalitet, som er fastlagt i direktiv 2008/50/EF, skal Kommissionen:
a)  vurdere, hvorvidt denne manglende overholdelse er et resultat af ineffektiv luftforureningskildepolitik fra EU's side, herunder hvad angår gennemførelsen på medlemsstatsplan
b)  rådføre sig med det udvalg, der er omhandlet i artikel 14, og fastslå, hvor der er behov for ny kildelovgivning, og, hvor det er relevant, forelægge lovgivningsforslag for at sikre overholdelsen af bestemmelserne i dette direktiv. Et sådant forslag understøttes af en grundig konsekvensanalyse og afspejle den seneste videnskabelige dokumentation.
Ændring 80
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2
Under alle omstændigheder aflægger Kommissionen rapport som ovenfor beskrevet om året 2025; rapporten skal desuden indeholde oplysninger om overholdelsen af de mellemliggende emissionsniveauer som omhandlet i artikel 4, stk. 2, og om årsagerne til en eventuel manglende overholdelse. Rapporten skal beskrive, om der er behov for yderligere tiltag, også under hensyntagen til implementeringens følger for de enkelte sektorer.
Kommissionen gør på grundlag af disse rapporter sammen med medlemsstaterne rede for behovet for yderligere tiltag, herunder på nationalt plan, også under hensyntagen til implementeringens følger for de enkelte sektorer.
Ændring 81
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2
2.  Rapporten i stk. 1 kan indeholde er vurdering af direktivets virkninger for miljøet og socioøkonomiske virkninger.
2.  Rapporten i stk. 1 skal indeholde en vurdering af direktivets virkninger for sundheden, miljøet og socioøkonomiske virkninger, herunder indvirkningen på medlemsstaternes sundhedssystemer og omkostningerne i forbindelse med manglende gennemførelse. Kommissionen gør disse rapporter offentligt tilgængelige.
Ændring 152
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Kommissionen gennemfører ligeledes en konsekvensanalyse vedrørende kviksølv (Hg) inden fastsættelsen af nationale reduktionstilsagn og forelægger, om nødvendigt, et nyt lovgivningsmæssigt forslag.
Ændring 82
Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)
Artikel 10 a
Et europæisk forum for ren luft
Kommissionen skal nedsætte et europæisk forum for ren luft med henblik på at lette den koordinerede gennemførelse af programmet ren luft og samle alle relevante aktører, herunder medlemsstaternes kompetente myndigheder på alle relevante niveauer, Kommissionen, industrien, civilsamfundet og det videnskabelige samfund, hvert andet år. Forummet for ren luft skal føre tilsyn med fastlæggelsen af retningslinjer for udarbejdelse og gennemførelse af nationale programmer for bekæmpelse af luftforurening og udviklingen for så vidt angår emissionsreduktionsforløb, herunder vurdering af indberetningskravene.
Ændring 83
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  Medlemsstaternes fremskridt med hensyn til opfyldelsen af deres specifikke og obligatoriske 2025- og 2030-luftforureningsmål for hvert forurenende stof.
Ændring 84
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra b b (nyt)
bb)  resultaterne af den i artikel 9, stk. 4, omhandlede gennemgang.
Ændring 85
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Medlemsstaterne sikrer, at den berørte offentlighed har adgang til administrative eller retslige procedurer for at anfægte offentlige myndigheders eller private personers handlinger og undladelser, der er i strid med dette direktiv.
Disse procedurer skal sikre passende og effektive retsmidler, herunder indførelse af foreløbige forholdsregler efter behov, og skal være rimelige, afbalancerede, hurtige og ikke uoverkommeligt dyre.
Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger om adgang til sådanne procedurer gøres offentligt tilgængelige og overvejer indførelse af passende støtteordninger til at fjerne eller reducere finansielle og andre hindringer for klageadgang og domstolsprøvelse.
Ændring 127
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 b (nyt)
2b.  På grundlag af de rapporter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, vurderer Kommissionen med hensyn til NH3 de eksisterende juridisk bindende nationale emissionsreduktionstilsagn på grundlag af den seneste videnskabelige dokumentation under hensyn til medlemsstaternes resultater i henhold til direktiv 2001/81/EF og protokollen til konventionen af 1979 om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen.
Senest i 2022 vurderer Kommissionen fremskridtene hen imod forpligtelserne i henhold til dette direktiv, idet der bl.a. tages hensyn til:
a)  retningslinjerne i UNECE Guidance Document for Preventing and Abating Ammonia Emissions og UNECE Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions som revideret i 2014 og den bedste tilgængelige teknik som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU
b)  miljøvenlige landbrugsforanstaltninger i henhold til den fælles landbrugspolitik
c)  revisioner af al relevant lovgivning om luftkvalitet, herunder bl.a. den, der er omhandlet i artikel 3, stk. 12, litra a), i dette direktiv.
Om nødvendigt forelægger Kommissionen lovgivningsmæssige forslag om mål for perioden efter 2030 for at forbedre luftkvalitetsstandarderne.
Ændring 86
Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)
Artikel 11 a
Kommissionen reviderer på grundlag af de i artikel 10, stk. 1, omhandlede rapporter senest i 2025 dette direktiv med henblik på at sikre fremskridtet i retning af at nå Verdenssundhedsorganisationens anbefalede niveauer for luftkvalitet og den langsigtede vision, der er beskrevet i det syvende miljøhandlingsprogram. Kommissionen skal især, hvor det er relevant, og under hensyntagen til videnskabelige og teknologiske fremskridt foreslå ændringer af de nationale emissionsreduktionstilsagn, der er fastlagt i bilag II.
Kommissionen skal på grundlag af disse regelmæssige rapporter, som er omhandlet i artikel 10, stk. 1, overveje foranstaltninger for reduktion af emissioner fra den internationale søtransport, navnlig i medlemsstaternes territorialfarvande og de eksklusive økonomiske zoner, og, hvis det er relevant, forelægge lovgivningsforslag.
Ændring 87
Forslag til direktiv
Artikel 12
Unionen og medlemsstaterne deltager i bilateralt og multilateralt samarbejde med tredjelande og samordning inden for relevante internationale organisationer, såsom FN's Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE), Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), bl.a. gennem udveksling af oplysninger, om teknisk og videnskabelig forskning og udvikling med sigte på en forbedring af grundlaget for emissionsreduktioner.
Unionen og medlemsstaterne deltager i bilateralt og multilateralt samarbejde med tredjelande og samordning inden for relevante internationale organisationer, såsom De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP), De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE), De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), bl.a. gennem udveksling af oplysninger, om teknisk og videnskabelig forskning og udvikling med sigte på en forbedring af grundlaget for emissionsreduktioner. Medlemsstaterne foretager høringer på tværs af grænserne om gensidige trusler fra emissioner fra nærliggende industriområder i de pågældende lande, og de berørte medlemsstater udarbejder fælles planer for at fjerne eller reducere disse emissioner.
Ændring 88
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 7, artikel 7, stk. 9, og artikel 8, stk. 3 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra dette direktivs ikrafttræden.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 7, artikel 7, stk. 9, og artikel 8, stk. 3 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den …*. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
_______________
* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.
Ændring 89
Forslag til direktiv
Artikel 15
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse foranstaltninger senest den ...* og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer heraf.
_________________
* Datoen for dette direktivs ikrafttræden.
Ændring 90
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)
Uden at dette berører stk. 1, må medlemsstaterne ikke overvælte overholdelsesbyrden på myndigheder, som ikke har den strategiske beføjelse til at opfylde kravene i direktivet.
Ændring 125
Forslag til direktiv
Artikel 16 – indledning
I bilag I til direktiv 2003/35/EF tilføjes følgende litra g):
I bilag I til direktiv 2003/35/EF tilføjes følgende litra g) og h):
Ændring 126
Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1 a (nyt)
"h) Artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF af 21. maj 2008 om luftkvaliteten og renere luft i Europa."
Ændring 135
Forslag til direktiv
Bilag I – tabel A– række 4

Kommissionens forslag

Samlede nationale emissioner, opdelt på kildekategorier

—  CH4

Årligt, fra 2005 til indberetningsåret minus 2 (X-2)

15/02****

Ændring

udgår

Ændring 91
Forslag til direktiv
Bilag I – tabel A– række 5

Kommissionens forslag

Foreløbige nationale emissioner, ifølge aggregeret indberetningsnomen­klatur(2)

—  SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

Årligt, for indberetningsåret minus 1 (X-1)

30/9

Ændring

Foreløbige nationale emissioner, ifølge aggregeret indberetningsnomen­klatur(2)

—  SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

Hvert andet år, for indberetningsåret minus 1 (X-1)

31/12

Ændring 136
Forslag til direktiv
Bilag I – tabel C– række 5

Kommissionens forslag

Fremskrevne emissioner, opdelt på aggregerede kildekategorier

—  CH4

Hvert andet år, for hvert år fra år X til 2030, om muligt til 2040 og 2050

15/03

Ændring

udgår

xxx

xxx

Ændring 95
Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – punkt A – nr. 1 – litra a
a)  kvælstofforvaltning under hensyntagen til hele kvælstofkredsløbet
a)  kvælstofforvaltning under hensyntagen til hele kvælstofkredsløbet, og overvejelse af etablering af forvaltningsplaner for jord og næringsstoffer
Ændring 96
Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – punkt A – nr. 1 – litra c
c)  lavemissionstilgange til udbringning af staldgødning
c)  lavemissionstilgange og teknikker til udbringning af staldgødning, herunder opdeling i flydende og fast gødning
Ændring 97
Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – punkt A – nr. 1 – litra e
e)  lavemissionssystemer til forarbejdning og kompostering af staldgødning
e)  lavemissionssystemer til forarbejdning og kompostering af staldgødning, herunder opdeling i flydende og fast gødning
Ændring 98
Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – punkt A – nr. 1 – litra g a (nyt)
ga)  fremme af græsning og ekstensivt landbrug og berigelse af græsningsarealernes biodiversitet med planter, der har et højt indhold af aminosyrer såsom kløver, lucerne og kornsorter
Ændring 99
Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – punkt A – nr. 1 – litra g b (nyt)
gb)  fremme af omdrift, der omfatter kvælstofbindende afgrøder
Ændring 100
Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – punkt A – nr. 1 – litra g c (nyt)
gc)  fremme af landbrugsøkologisk landbrugsdrift, der fører til anvendelse af landbrugssystemer med høj biodiversitet, ressourceeffektivitet og mindre eller helst ingen afhængighed af kemiske tilførsler
Ændring 101
Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – punkt A – nr. 3 – litra d
d)  uorganiske gødninger udbringes i takt med afgrødens eller græsarealets forventede behov for kvælstof og fosfor, idet der samtidig tages hensyn til den mængde næringsstoffer, der allerede findes i jorden og tilføres med andre gødninger.
d)  uorganiske gødninger erstattes i videst muligt omfang af organiske gødninger. Hvor uorganiske gødninger fortsat anvendes, udbringes de i takt med afgrødens eller græsarealets forventede behov for kvælstof og fosfor, idet der samtidig tages hensyn til den mængde næringsstoffer, der allerede findes i jorden og tilføres med andre gødninger.
Ændring 108
Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – punkt A a (nyt)
Aa.  Foranstaltninger til bekæmpelse af emissioner af nitrogenoxid og finstøv i byområder
Medlemsstaterne overvejer i samråd med de regionale og lokale myndigheder følgende foranstaltninger:
—  planer for bæredygtig mobilitet i byområderne, herunder foranstaltninger såsom zoner med lave emissioner, højere takster i myldretiden, parkeringskontrol, hastighedsgrænser, samkørselsordninger og udbredelse af alternative infrastrukturafgiftsordninger
—  fremme af trafikoverflytning med henblik på at fremme anvendelsen af cykling, gang og offentlig transport
—  planer for bæredygtig varetransport i byer såsom indførelse af konsolideringscentre samt foranstaltninger til at fremme en omlægning af den regionale varetransport fra vej til elskinne og vand
—  anvendelse af planlægningssystemet til håndtering af emissioner fra nyudvikling og fyringsanlæg; eftermontering af energieffektivitetsforanstaltninger i eksisterende bygninger
—  eftermonteringsordninger med henblik på at fremme udskiftning af gamle private fyringsanlæg med bedre isolering af huse, varmepumper, let fyringsolie, nye anlæg til træpiller, fjernvarme eller gas
—  økonomiske og skattemæssige incitamenter til at fremme anvendelsen af varmeanlæg med lav emission
—  forbud mod forbrænding af fast brændsel i beboelsesområder og andre følsomme områder for at beskytte sårbare gruppers, herunder børns, sundhed
—  sikring af, at emissionerne fra byggearbejde minimeres gennem indførelse og gennemførelse af politikker, som skal mindske og overvåge støv fra byggearbejde, samt fastsættelse af emissionsgrænser for mobile ikkevejgående maskiner
—  revision af afgiftssatserne for køretøjer i anerkendelse af de højere faktiske emissioner fra dieselbiler og køretøjer med direkte benzinindsprøjtning med henblik på at fremme salget af mindre forurenende køretøjer
—  offentlige indkøb og skattemæssige incitamenter til at fremme tidlig anvendelse af køretøjer med ultralave emissioner
—  støtte til eftermontering af UN/ECE REC klasse IV-partikelfiltre på dieselmaskiner, lastbiler, busser og taxaer
—  regulering af emissioner fra byggemaskiner og andre mobile ikkevejgående maskiner, der anvendes i tætbefolkede områder (herunder gennem eftermontering)
—  oplysningskampagner og advarsler.
Ændring 109
Forslag til direktiv
Bilag III – del 1 – punkt C a (nyt)
Ca.  Emissionsreduktionsforanstaltninger til begrænsning af kulbrinteemissioner
Medlemsstaterne reducerer emissionerne af andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC) ved at fremme anvendelsen af moderne, emissionsfrie slangeteknologier, som anvendes i forskellige sektorer.
Ændring 110
Forslag til direktiv
Bilag III – del 2 – nr. 1 – litra a – nr. i
i)  de politiske prioriteter og deres sammenhæng med prioriteterne på andre relevante politikområder, bl.a. klimaområdet
i)  de politiske prioriteter og deres sammenhæng med prioriteterne på andre relevante politikområder, bl.a. områderne for landbrug, økonomien i landdistrikterne, industri, mobilitet og transport, naturbevaring og klimaændringer
Ændring 111
Forslag til direktiv
Bilag III – del 2 – nr. 1 – litra b
b)  de politikmuligheder, der har været under overvejelse med henblik på at opfylde emissionsreduktionstilsagnene for 2020 og 2030 og perioden derefter, at overholde de mellemliggende emissionsniveauer for 2025 og at bidrage til en yderligere forbedring af luftkvaliteten, samt en analyse af disse muligheder og analysemetoden; disse politikkers og foranstaltningers indvirkning, enkeltvis eller tilsammen, på emissionsreduktion, luftkvalitet og miljø; den dertil knyttede usikkerhed
b)  de politikmuligheder, der har været under overvejelse med henblik på at opfylde emissionsreduktionstilsagnene for 2020, 2025 og 2030 for at bidrage til en yderligere forbedring af luftkvaliteten, samt en analyse af disse muligheder og analysemetoden; disse politikkers og foranstaltningers indvirkning, enkeltvis eller tilsammen, på emissionsreduktion, luftkvalitet og miljø; samt den dertil knyttede usikkerhed
Ændring 112
Forslag til direktiv
Bilag III – del 2 – nr. 1 – litra d
d)  hvis det er relevant, en redegørelse for årsagerne til, at de mellemliggende emissionsniveauer for 2025 ikke kan overholdes uden foranstaltninger, der medfører uforholdsmæssigt store udgifter
d)  en redegørelse for de foranstaltninger, der er truffet for at opfylde de nationale emissionsreduktionstilsagn
Ændring 113
Forslag til direktiv
Bilag III – del 2 – nr. 1 – litra d a (nyt)
da)  en redegørelse for den metodologi, der anvendes til at sikre, at foranstaltningerne til opfyldelse af de nationale reduktionstilsagn for PM2,5 prioriterer reduktion af emissioner af sodpartikler
Ændring 114
Forslag til direktiv
Bilag III – del 2 – nr. 1 – litra e
e)  en vurdering af, hvordan bestemte politikker og foranstaltninger sikrer sammenhæng med planer og programmer på andre relevante politikområder.
e)  en vurdering af, hvordan bestemte politikker og foranstaltninger sikrer sammenhæng med planer og programmer på andre relevante politikområder, navnlig, men ikke udelukkende, luftkvalitetsplaner i henhold til direktiv 2008/50/EF, nationale overgangsplaner og inspektionsplaner i henhold til direktiv 2010/75/EF, nationale handlingsplaner for energieffektivitet i henhold til direktiv 2012/27/EU og nationale handlingsplaner for vedvarende energi i henhold til direktiv 2009/28/EF og relevante planer eller programmer, der er underlagt kravene i direktiv 2001/42/EF, eller tilsvarende bestemmelser i efterfølgende lovgivning.
Ændring 115
Forslag til direktiv
Bilag III – del 2 – nr. 2 – litra a
a)  en vurdering af de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af programmet, reduktion af emissioner og reduktion af koncentrationer
a)  en vurdering af de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af programmet, reduktion af emissioner, reduktion af koncentrationer og de hermed forbundne fordele for miljøet og folkesundheden samt socioøkonomiske fordele
Ændring 116
Forslag til direktiv
Bilag III – del 2 – nr. 2 – litra b
b)  alle væsentlige ændringer i den politiske baggrund, vurderingerne, programmet og tidsplanen for gennemførelsen.
b)  alle væsentlige ændringer i den politiske baggrund, vurderingerne (herunder resultaterne af de inspektioner og den markedsovervågning, der gennemføres i henhold til artikel 6, stk. 2b), programmet og tidsplanen for gennemførelsen.
Ændring 117
Forslag til direktiv
Bilag III – del 2 – nr. 2 – litra b a (nyt)
ba)  en vurdering af de fremskridt, der er gjort i retning af opfyldelse af Unionens langsigtede sundheds- og miljømål, i lyset af eventuelle nødvendige opdateringer af disse mål, herunder eventuelle nye retningslinjer for luftkvalitet, som Verdenssundhedsorganisationen fastsætter
Ændring 118
Forslag til direktiv
Bilag III – del 2 – nr. 2 – litra b b (nyt)
bb)  Såfremt et nationalt program for bekæmpelse af luftforurening ajourføres i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, skal det også omfatte oplysninger om alle foranstaltninger til bekæmpelse af luftforureningen, som er overvejet på det relevante lokale, regionale eller nationale plan til gennemførelse i forbindelse med opfyldelsen af emissionsreduktionstilsagn og luftkvalitetsmålsætningerne, herunder dem, der er fastlagt i bilag III til dette direktiv og punkt 3 i bilag XV (B) til direktiv 2008/50/EF.

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2, andet afsnit (A8-0249/2015).

Juridisk meddelelse