Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0443(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0249/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0249/2015

Keskustelut :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 23/11/2016 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Hyväksytyt tekstit
PDF 666kWORD 336k
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Tietyt ilman epäpuhtaudet ***I
P8_TA(2015)0381A8-0249/2015

Euroopan parlamentin tarkistukset 28. lokakuuta 2015 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa18 vahvistetaan unionin ilmanlaatupolitiikan pitkän aikavälin tavoite eli sellaisen ilmanlaadun saavuttaminen, josta ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, ja tätä varten vaaditaan voimassa olevan ilmanlaatua koskevan unionin lainsäädännön täysimääräistä noudattamista, strategisia tavoitteita ja toimia vuoden 2020 jälkeisenä aikana, tehostettuja toimia aloilla, joilla väestö ja ekosysteemit ovat alttiina ilman epäpuhtauksien suurille pitoisuuksille, sekä erityisesti suurempaa synergiaa ilmanlaatua koskevan lainsäädännön ja ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin politiikan tavoitteiden välillä.
(2)  Seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa18 vahvistetaan unionin ilmanlaatupolitiikan pitkän aikavälin tavoite eli sellaisen ilmanlaadun saavuttaminen, josta ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, ja tätä varten vaaditaan voimassa olevan ilmanlaatua koskevan unionin lainsäädännön täysimääräistä noudattamista, strategisia tavoitteita ja toimia vuoden 2020 jälkeisenä aikana, tehostettuja toimia aloilla, joilla väestö ja ekosysteemit ovat alttiina ilman epäpuhtauksien suurille pitoisuuksille, sekä erityisesti suurempaa synergiaa ilmanlaatua koskevan lainsäädännön ja ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin politiikan tavoitteiden välillä. Yhteinen maatalouspolitiikka vuosiksi 2014–2020 tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden edistää ilmanlaatua erityistoimenpiteillä. Tulevan arvioinnin avulla saadaan parempi käsitys näiden toimenpiteiden vaikutuksista.
__________________
__________________
18 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 2020 ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa”, COM(2012)0710, 29.11.2012.
18 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yleisestä unionin ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 2020 ”Hyvä elämä maapallon resurssien rajoissa”, COM(2012)0710, 29.11.2012.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)  Jäsenvaltiot ja unioni ovat vuonna 2013 tehdyn elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen sopimuspuolia; sen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja ympäristönsuojelua vähentämällä olemassa olevista ja uusista lähteistä peräisin olevia elohopeapäästöjä. Tämän direktiivin avulla olisi vähennettävä unionin elohopeapäästöjä siten kuin elohopeaa koskevasta yhteisön strategiasta 28 päivänä tammikuuta 2005 annetussa komission tiedonannossa neuvostolle ja Euroopan parlamentille sekä elohopeaa koskevassa Minamatan yleissopimuksessa vaaditaan.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Sen vuoksi direktiivillä 2001/81/EY perustettua kansallisten päästörajojen järjestelmää olisi tarkistettava siten, että se vastaa unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita.
(6)  Sen vuoksi direktiivillä 2001/81/EY perustettua kansallisten päästörajojen järjestelmää olisi tarkistettava siten, että varmistetaan sen noudattavan unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä velvoitteita.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Tämän direktiivin odotetaan osaltaan edistävän unionin lainsäädännössä asetettujen ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämistä lyhytikäisten ilman epäpuhtauksien päästöjä vähentämällä sekä ilmanlaadun paranemista globaalilla tasolla.
(8)  Tämän direktiivin odotetaan osaltaan edistävän kustannustehokkaasti unionin lainsäädännössä asetettujen ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämistä lyhytikäisten ilman epäpuhtauksien päästöjä vähentämällä ja myös ilmanlaadun paranemista globaalilla tasolla sekä niin, että parannetaan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan välisiä synergiavaikutuksia ja estetään päällekkäisyys nykyisen lainsäädännön kanssa. Tämä direktiivi olisi mukautettava erityisesti unionin sekä kansainvälisen tason kehittyviin ilmastonmuutostoimiin, kuten ilmastoa ja energiaa koskevaan vuoden 2030 toimintakehykseen sekä kattavaan ja sitovaan globaaliin ilmastonmuutossopimukseen.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)  Tällä direktiivillä olisi myös pyrittävä vähentämään terveyteen liittyviä kustannuksia, joita unionille aiheutuu ilman pilaantumisen johdosta, siten, että parannetaan EU:n kansalaisten elämänlaatua ja edistetään siirtymistä vihreään talouteen.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)  Meriliikenteen päästöjen vähentämiseksi on tarpeen varmistaa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) asettamien rajojen täysimääräinen ja oikea-aikainen noudattaminen samoin kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/33/EU1a tinkimätön täytäntöönpano. On myös toteutettava lisätoimia laivaliikenteen päästöjen valvomiseksi. On tarkoituksenmukaista, että unioni ja sen jäsenvaltiot tarkastelevat uusien päästöjen valvonta-alueiden määrittämistä ja jatkavat työskentelyä Kansainvälisen merenkulkujärjestön sisällä päästöjen vähentämiseksi.
______________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/33/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, neuvoston direktiivin 1999/32/EY muuttamisesta meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuuden osalta (EUVL L 327, 27.11.2012, s. 1).
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Jäsenvaltioiden olisi täytettävä tässä direktiivissä vuosille 2020 ja 2030 asetetut päästövähennysvelvoitteet. Jotta voidaan varmistaa osoitettavissa oleva edistyminen vuodelle 2030 asetettujen velvoitteiden täyttämisessä, jäsenvaltioiden olisi saavutettava vuonna 2025 välivaiheen päästötasot, jotka on määritelty lineaarisen vähentämisen kehityspolun perusteella niiden vuoden 2020 päästötasojen ja vuodelle 2030 asetetuissa päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen päästötasojen välillä, ellei tästä aiheudu suhteettomia kustannuksia. Jos vuoden 2025 päästöjä ei voida rajoittaa näille tasoille, jäsenvaltioiden olisi annettava perustelut tähän tämän direktiivin nojalla toimittamissaan raporteissa.
(9)  Tässä direktiivissä asetetaan sitovia kansallisia päästövähennysvelvoitteita vuosille 2020, 2025 ja 2030, jotta rajoitetaan ilman epäpuhtauksien päästöjä ilmakehään, edistetään tosiasiallisesti unionin tavoitetta sellaisen ilmanlaadun saavuttamisesta, josta ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja riskejä ihmisten terveydelle, ja vähennetään happamoitumista ja rehevöitymistä aiheuttavien epäpuhtauksien tasoja ja laskeumia alle kriittisten kuormitusten ja tasojen.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää kansalliset päästövelvoitteet ja saavuttaa välivaiheen päästötasot kustannustehokkaasti, niillä olisi oltava oikeus ottaa huomioon kansainvälisessä meriliikenteessä syntyvien päästöjen vähennykset, jos kyseisen alan päästöt ovat pienemmät kuin unionin lainsäädännön vaatimusten, mukaan luettuna neuvoston direktiivissä 1999/32/EY21 polttoaineiden sisältämän rikin pitoisuudelle asetetut rajat, mukaiset päästöt. Jäsenvaltioilla olisi myös oltava mahdollisuus täyttää yhteisesti metaania (CH4) koskevat velvoitteensa ja välivaiheen päästötasot ja soveltaa tässä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 406/2009/EY22. Kansallisten päästörajojen, päästövähennysvelvoitteiden ja välivaiheen päästötasojen noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltiot voisivat tarkistaa kansallisia päästöinventaarioitaan päästöjä koskevan paremman tieteellisen ymmärryksen ja parannettujen menetelmien mukaisesti. Komissio voisi evätä jäsenvaltiolta minkä tahansa edellä mainitun jouston käytön, jos tässä direktiivissä esitetyt edellytykset eivät täyty.
(11)  Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää kansalliset päästövelvoitteet kustannustehokkaasti, jäsenvaltioilla olisi myös oltava mahdollisuus täyttää yhteisesti metaania (CH4) koskevat velvoitteensa ja soveltaa tässä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 406/2009/EY22. Kansallisten päästörajojen, päästövähennysvelvoitteiden ja päästötasojen noudattamisen tarkastamiseksi jäsenvaltiot voisivat tarkistaa kansallisia päästöinventaarioitaan päästöjä koskevan paremman tieteellisen ymmärryksen ja parannettujen menetelmien mukaisesti. Komissio voisi evätä jäsenvaltiolta tällaisen jouston käytön, jos tässä direktiivissä esitetyt edellytykset eivät täyty.
__________________
__________________
21 Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13).
22 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).
22 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja toteutettava kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma, jonka kautta ne pyrkivät täyttämään päästövähennysvelvoitteensa, saavuttamaan välivaiheen päästötasot ja edistämään tehokkaasti unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon tarve päästöjen vähentämiseen sellaisilla alueilla ja sellaisissa taajamissa, joihin vaikuttavat ylisuuret ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ja/tai jotka lisäävät merkittävästi ilman pilaantumista muilla alueilla ja muissa taajamissa, naapurimaat mukaan luettuina. Tätä varten kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa olisi edistettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY23 23 artiklassa säädettyjen ilmanlaatusuunnitelmien menestyksekästä täytäntöönpanoa.
(12)  Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja toteutettava kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma, jonka kautta ne pyrkivät täyttämään päästövähennysvelvoitteensa ja edistämään tehokkaasti unionin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon tarve päästöjen vähentämiseen sellaisilla alueilla ja sellaisissa taajamissa, joihin vaikuttavat ylisuuret ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ja/tai jotka lisäävät merkittävästi ilman pilaantumista muilla alueilla ja muissa taajamissa, naapurimaat mukaan luettuina. Tätä varten kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa olisi edistettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY23 23 artiklassa säädettyjen ilmanlaatusuunnitelmien menestyksekästä täytäntöönpanoa.
__________________
__________________
23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).
23 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, s. 1).
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Pääasiallisista lähteistä peräisin olevien ilmakehän NH3- ja PM2,5-päästöjen vähentämiseksi olisi kansallisiin ilman pilaantumisen valvontaohjelmiin sisällytettävä maatalouteen kohdistuvia toimenpiteitä. Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus toteuttaa kansallisten erityisolosuhteiden perusteella muita kuin tässä direktiivissä mainittuja toimenpiteitä, jos ne ovat ympäristötehokkuudeltaan vastaavia.
(13)  Pääasiallisista lähteistä peräisin olevien ilmakehän NH3-, CH4- ja PM2,5-päästöjen vähentämiseksi olisi kansallisiin ilman pilaantumisen valvontaohjelmiin sisällytettävä maatalouteen kohdistuvia toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden olisi perustuttava erityisiin tietoihin ottaen huomioon tieteen kehityksen ja jäsenvaltioiden toteuttamat aiemmat toimenpiteet ja niiden olisi oltava kustannustehokkaita. Näiden päästöjen vähentämiseksi olisi niin ikään toivottavaa, että laaditaan NH3:n käyttöä koskevia hyviä maatalouskäytäntöjä koskevat suuntaviivat, joita vaihdettaisiin unionin tasolla. Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus toteuttaa kansallisten erityisolosuhteiden perusteella muita kuin tässä direktiivissä mainittuja toimenpiteitä, jos ne ovat ympäristötehokkuudeltaan vastaavia.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)  Pääasiallisista lähteistä peräisin olevien päästöjen vähentämiseksi olisi kansallisiin ilman pilaantumisen valvontaohjelmiin sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin aloihin, kuten maatalouteen, teollisuuteen, tieliikenteeseen, liikkuviin työkoneisiin, sisävesiliikenteeseen ja kansalliseen vesiliikenteeseen, keskuslämmitykseen ja liuottimiin, kohdistuvia toimenpiteitä. Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus toteuttaa kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottaen muita kuin tässä direktiivissä mainittuja toimenpiteitä, jos ne ovat ympäristötehokkuudeltaan vastaavia.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)  Toteuttaessaan maatalousalan toimenpiteitä, jotka on sisällytettävä ilman pilaantumisen valvontaohjelmiin, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että vaikutukset pieniin ja keskisuuriin maatiloihin otetaan täysipainoisesti huomioon ja ettei näihin vaikutuksiin liity huomattavia lisäkustannuksia, joista tällaiset tilat eivät selviä. Ilmanlaadun parannukset olisi saavutettava oikeasuhteisilla toimenpiteillä, joilla suojataan maatilojen tulevaisuus. Kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa olisi löydettävä tasapaino karjanhoidon ja pilaantumisen valvonnan välillä.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)
(13 c)  Kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien yhteydessä toteutettuihin toimiin, joilla estetään NH3‑, CH4- ja PM2,5-päästöt, olisi voitava saada rahoitustukea muun muassa maaseuturahastosta, etenkin sellaisten pienten ja keskisuurten maatilojen toimiin, jotka edellyttävät merkittäviä muutoksia käytännöissä tai merkittäviä investointeja, kuten laajaperäinen laiduntaminen, akroekologia, anaerobinen mädätys käyttämällä maatalousjätettä biokaasun tuotantoa varten sekä vähäpäästöiset eläinsuojajärjestelyt.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)  Ilman laadun parantamiseksi erityisesti kaupunkialueilla kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa olisi määritettävä toimia, joilla vähennetään typen oksidien ja hiukkasten päästöjä näillä alueilla.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)  Tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen sekä Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti yleisölle olisi taattava laaja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus, jotta varmistetaan tämän direktiivin tosiasiallinen täytäntöönpano ja voimaansaattaminen ja suojataan oikeutta elää terveyden ja hyvinvoinnin kannalta laadukkaassa ympäristössä.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)
(15 b)  On suoritettava ympäristötarkastuksia ja markkinavalvontaa, jotta varmistetaan tämän direktiivin ja niiden toimien tehokkuus, joita hyväksytään sen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 c kappale (uusi)
(15 c)  Kun komissio arvioi EU:n ilmanlaatupolitiikan ja ilmasto- ja energiapolitiikan välistä yhteisvaikutusta, sen olisi tässä tarkoituksessa otettava huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun tutkimus, jossa tarkastellaan EU:n ilmanlaatupolitiikan ja ilmasto- ja energiapolitiikan välistä vuorovaikutusta (”Air Quality – Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy”).
Tarkistus 123
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  On tarpeen muuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/35/EY26, jotta varmistettaisiin sen yhdenmukaisuus vuonna 1998 tehdyn, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen kanssa.
(20)  On tarpeen muuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/35/EY26, jotta varmistettaisiin sen ja direktiivin 2008/50/EY yhdenmukaisuus vuonna 1998 tehdyn, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen kanssa.
____________________
____________________
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta (EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17).
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta (EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17).
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I esitettyjen raportointiohjeiden sekä liitteessä III olevan I osan ja liitteiden IV ja V muuttamista niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(21)  Teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä tietyksi ajaksi valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I esitettyjen raportointiohjeiden sekä liitteessä III olevan I osan ja liitteiden IV ja V muuttamista niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
(26 a)  Ehdokasvaltioiden ja mahdollisten ehdokasvaltioiden on mukautettava mahdollisimman suuressa määrin kansalliset lakinsa tämän direktiivin mukaisiksi.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Tämän direktiivin tavoitteena on rajoittaa happamoittavien ja rehevöittävien epäpuhtauksien, otsonin esiasteiden, primääristen hiukkasten ja sekundääristen hiukkasten esiasteiden sekä muiden ilman epäpuhtauksien päästöjä ilmakehään, jolloin edistetään
a)  unionin pitkän aikavälin tavoitetta, jonka mukaan saavutetaan sellainen ilmanlaatu, josta ei aiheudu merkittäviä kielteisiä vaikutuksia tai riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle, Maailman terveysjärjestön ilmanlaatua koskevien suuntaviivojen mukaisesti;
b)  biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemiä koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista siten, että vähennetään happamoittavien ja rehevöittävien epäpuhtauksien sekä muiden epäpuhtauksien, kuten alailmakehän otsonin, tasoja ja laskeumia alle kriittisten kuormitusten ja tasojen;
c)  unionin säädöksissä asetettujen ilmanlaatua koskevien tavoitteiden saavuttamista;
d)  ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämistä lyhytikäisten ilman epäpuhtauksien päästöjä vähentämällä ja unionin ilmasto- ja energiapolitiikan välisiä synergiavaikutuksia parantamalla.
Tämä direktiivi mukautetaan erityisesti unionin sekä kansainvälisen tason kehittyviin ilmastonmuutostoimiin, kuten ilmastoa ja energiaa koskevaan vuoden 2030 toimintakehykseen sekä kattavaan ja sitovaan globaaliin ilmastonmuutossopimukseen.
Tarkistus 131
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta
2.   ”otsonin esiasteella” typen oksideja, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä pl. metaani, metaania ja hiilimonoksidia;
2.   ˮotsonin esiasteellaˮ typen oksideja, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä pl. metaani ja hiilimonoksidia;
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  ”kriittisellä kuormituksella” sellaista määrällistä arviota yhdelle tai useammalle epäpuhtaudelle altistumisesta, jonka alittavalla määrällä ei nykytiedon mukaan ole merkittäviä haittavaikutuksia tietyille ympäristön herkille tekijöille;
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  ”kriittisellä tasolla” sellaista epäpuhtauksien pitoisuutta ilmakehässä tai virtausta kohteeseen, jonka ylittävällä määrällä voi nykytiedon mukaan olla välittömiä haittavaikutuksia kohteeseen, kuten ihmisiin, kasveihin, ekosysteemeihin tai materiaaleihin;
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  ”alailmakehän otsonilla” ilmakehän alimmassa osassa olevaa otsonia;
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b.  ”haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä” (VOC) metaania lukuun ottamatta kaikkia ihmisen toiminnan aiheuttamia orgaanisia yhdisteitä, jotka voivat tuottaa valokemiallisia oksidantteja reagoidessaan auringonvalossa typen oksidien kanssa;
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)
6 a.  ”kansallisella päästörajalla” aineen kilotonneissa ilmaistua enimmäismäärää, joka jäsenvaltiosta voidaan päästää kalenterivuoden aikana;
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta
9.  ”kansainvälisellä meriliikenteellä” lippuvaltiosta riippumatta ja kalastusaluksia lukuun ottamatta kaikkien alusten merellä ja rannikkovesillä suorittamia matkoja, jotka alkavat yhden maan alueelta ja päättyvät toisen maan alueelle;
Poistetaan.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 12 a kohta (uusi)
12 a.  ”lähteeseen perustuvilla ilman pilaantumista koskevilla EU:n toimintamalleilla” asetuksia tai direktiivejä, joilla riippumatta näissä asetuksissa tai direktiiveissä säädetyistä velvoitteista on tavoitteena joko osittain tai kokonaan vähentää rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC), ammoniakin (NH3), hiukkasten (PM2,5) ja metaanin (CH4) päästöjä toteuttamalla haittoja vähentäviä toimenpiteitä lähteellä, mukaan luettuna ainakin, mutta ei yksinomaan, päästöjen vähennykset seuraavilla välineillä:
–  direktiivi 94/63/EY1a,
–  direktiivi 97/68/EY1b,
–  direktiivi 98/70/EY1c,
–  direktiivi 1999/32/EY1d,
–  direktiivi 2009/126/EY1e,
–  direktiivi 2004/42/EY1f,
–  direktiivi 2007/46/EY1g, mukaan lukien asetus (EY) N:o 715/20071h,
asetus (EY) N:o 79/20091i,
asetus (EY) N:o 595/20091j ja asetus (EY) N:o 661/20091k,
–  direktiivi 2010/75/EU1l,
–  asetus (EU) N:o 167/20131m,
–  asetus (EU) N:o 168/20131n,
–  direktiivi 2014/94/EU1o.
_______________________
1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen torjunnasta (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24).
1b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 59, 27.2.1998, s. 1).
1c Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1998, bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58).
1d Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuuden vähentämisestä ja direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta (EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13).
1e Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/126/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 36).
1f Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87).
1g Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).
1h Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).
1i Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 32).
1j Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1).
1k Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1).
1l Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).
1m Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1).
1n Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 52).
1o Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1).
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 12 b kohta (uusi)
12 b.  ˮyleisöllä, jota asia koskeeˮ yleisöä, johon ilman epäpuhtauksien päästöt ilmakehään vaikuttavat tai todennäköisesti vaikuttavat tai joka on osallisena päästöissä; tämän määritelmän mukaisesti katsotaan, että asia koskee ympäristönsuojelua edistäviä valtioista riippumattomia järjestöjä, kuluttajajärjestöjä, haavoittuvassa asemassa olevien etuja edistäviä järjestöjä ja muita asiaankuuluvia terveydenhuoltoelimiä, jotka täyttävät kansallisen lainsäädännön vaatimukset.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia ihmisen toiminnasta aiheutuvia rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC), ammoniakin (NH3), hiukkasten (PM2,5) ja metaanin (CH4) päästöjä vähintään liitteessä II vahvistettujen, vuosista 2020 ja 2030 alkaen sovellettavien kansallisten päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti.
1.  Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia ihmisen toiminnasta aiheutuvia rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC), ammoniakin (NH3) ja hiukkasten (PM2,5) päästöjä vähintään liitteessä II vahvistettujen, vuosista 2020, 2025 ja 2030 alkaen sovellettavien kansallisten päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia ihmisen toiminnasta aiheutuvia metaanin (CH4) päästöjä, pois lukien märehtijöistä aiheutuvat suoliston metaanipäästöt, vähintään liitteessä II vahvistettujen, vuodesta 2030 alkaen sovellettavien kansallisten päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joista ei koidu kohtuuttomia kustannuksia, rajoittaakseen ihmisen toiminnasta aiheutuvia SO2-, NOx-, NMVOC-, NH3-, PM2,5- ja CH4-päästöjään vuoden 2025 osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Näiden päästöjen tasot määritetään polttoaineiden myynnin pohjalta lineaarisen vähentämisen kehityspolun perusteella jäsenvaltioiden vuoden 2020 päästötasojen ja vuodelle 2030 asetetuissa päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen päästötasojen välillä.
2.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 9 artiklan mukaisesti komissiolle toimittamissaan raporteissa päivitykset edistymisestään kohti kansallisten päästövähennysvelvoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale
3.  Seuraavia päästöjä ei oteta 1 ja 2 kohdan yhteydessä huomioon:
3.  Seuraavia päästöjä ei oteta 1 kohdan yhteydessä huomioon:
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – d alakohta
d)  kansainvälisen meriliikenteen aiheuttamat päästöt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan soveltamista.
d)  kansainvälisen meriliikenteen aiheuttamat päästöt.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta
1.  Saavuttaakseen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti vuodelle 2025 määritetyt välivaiheen päästötasot ja täyttääkseen liitteessä II NOx:lle SO2:lle ja PM2,5:lle asetetut, vuodesta 2030 alkaen sovellettavat kansalliset päästövähennysvelvoitteet jäsenvaltiot voivat kuitata kansainvälisessä meriliikenteessä saavutetuilla NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksillä saman vuoden aikana muista lähteistä vapautuvien NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksiä seuraavin edellytyksin:
Poistetaan.
a)  päästövähennykset saavutetaan merialueilla, jotka ovat osa jäsenvaltioiden aluemeriä, talousvyöhykkeitä tai epäpuhtauksien valvontavyöhykkeitä, mikäli niitä on perustettu;
b)  jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja toteuttaneet tehokkaita tarkkailu- ja tarkastustoimenpiteitä tämän joustomahdollisuuden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi;
c)  jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä saadakseen kansainvälisen meriliikenteen NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöt pienemmiksi kuin mitä saavutettaisiin noudattamalla NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöihin sovellettavia unionin vaatimuksia ja osoittaneet, että kyseisillä toimenpiteillä on saavutettu riittävän suuret päästöjen lisävähennykset;
d)  jäsenvaltiot ovat kuitanneet c alakohdan mukaisesti lasketuilla NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksillä enintään 20 prosenttia kokonaismäärästä, ja kuittaamisesta ei ole seurauksena liitteessä II vuodelle 2020 asetettujen kansallisten päästövähennysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen.
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Jäsenvaltiot voivat täyttää yhteisesti liitteessä II tarkoitetut metaanipäästöjen vähennyksiä koskevat velvoitteensa ja välivaiheen päästötasonsa seuraavin edellytyksin:
2.  Jäsenvaltiot voivat täyttää yhteisesti liitteessä II tarkoitetut metaanipäästöjen vähennyksiä koskevat velvoitteensa seuraavin edellytyksin:
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltiot voivat laatia tarkistettuja vuotuisia kansallisia SO2-, NOx-, NH3-, NMVOC- ja PM2,5-päästöinventaarioita liitteen IV mukaisesti, jos parannettujen, tieteellisen tiedon mukaisesti ajan tasalle saatettujen päästöinventaariomenetelmien soveltamisesta seuraisi niiden kansallisten päästövähennysvelvoitteiden tai välivaiheen päästötasojen noudattamatta jättäminen.
3.  Jäsenvaltiot voivat laatia tarkistettuja vuotuisia kansallisia SO2-, NOx-, NH3-, NMVOC- ja PM2,5-päästöinventaarioita liitteen IV mukaisesti, jos parannettujen, tieteellisen tiedon mukaisesti ajan tasalle saatettujen päästöinventaariomenetelmien soveltamisesta seuraisi niiden kansallisten päästövähennysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden, jotka aikovat soveltaa 1, 2 ja 3 kohtaa, on ilmoitettava siitä komissiolle viimeistään asianomaista raportointivuotta edeltävän vuoden 30 päivänä syyskuuta. Ilmoituksessa on mainittava kaikki asianomaiset epäpuhtaudet ja alat sekä kansallisiin päästöinventaarioihin kohdistuvien vaikutusten laajuus, jos se on tiedossa.
4.  Jäsenvaltioiden, jotka aikovat soveltaa tämän direktiivin mukaisia joustoja, on ilmoitettava siitä komissiolle viimeistään asianomaista raportointivuotta edeltävän vuoden 31 päivänä joulukuuta. Ilmoituksessa on mainittava kaikki asianomaiset epäpuhtaudet ja alat sekä kansallisiin päästöinventaarioihin kohdistuvien vaikutusten laajuus, jos se on tiedossa.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
5.  Komissio tarkastelee ja arvioi Euroopan ympäristökeskuksen avustamana kunkin joustomahdollisuuden osalta, onko jouston käyttö tiettynä vuotena ollut asianomaisten vaatimusten ja kriteerien mukaista.
5.  Komissio tarkastelee ja arvioi Euroopan ympäristökeskuksen avustamana, onko jouston tai mukautuksen käyttö tiettynä vuotena ollut asianomaisten vaatimusten ja kriteerien mukaista.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
Jos komissio ei ole esittänyt vastalausetta yhdeksän kuukauden kuluessa asiaankuuluvan 7 artiklan 4, 5 tai 6 kohdassa tarkoitetun raportin vastaanottamisesta, jäsenvaltio katsoo, että haetun joustomahdollisuuden käyttö on hyväksytty ja voimassa kyseiselle vuodelle. Jos komissio katsoo, ettei joustomahdollisuuden käyttö ole sovellettavien vaatimusten ja kriteerien mukaista, se antaa päätöksen ja ilmoittaa jäsenvaltiolle, ettei sitä voida hyväksyä.
Jos komissio ei ole esittänyt vastalausetta kuuden kuukauden kuluessa asiaankuuluvan 7 artiklan 5 tai 6 kohdassa tarkoitetun raportin vastaanottamisesta, jäsenvaltio katsoo, että haetun joustomahdollisuuden käyttö on hyväksytty ja voimassa kyseiselle vuodelle. Jos komissio katsoo, ettei joustomahdollisuuden käyttö ole sovellettavien vaatimusten ja kriteerien mukaista, se antaa yhdeksän kuukauden kuluessa asiaa koskevan raportin vastaanottamisesta päätöksen ja ilmoittaa jäsenvaltiolle, ettei sitä voida hyväksyä. Päätökseen on liitettävä perustelu.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 6 kohta
6.  Komissio voi antaa 14 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa tarkennetaan yksityiskohtaiset säännöt 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen joustomahdollisuuksien käyttöä varten.
6.  Komissio antaa 14 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä, joissa tarkennetaan yksityiskohtaiset säännöt 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun jouston käyttöä varten.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on laadittava ja hyväksyttävä liitteessä III olevan 2 osan mukainen kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma vuotuisten ihmisen toiminnan aiheuttamien päästöjensä rajoittamiseksi 4 artiklan mukaisesti.
1.  Jäsenvaltioiden on laadittava ja hyväksyttävä liitteessä III olevan 2 osan mukainen kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma vuotuisten päästöjensä rajoittamiseksi 4 artiklan mukaisesti ja 1 artiklan mukaisten direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)
a a)  otettava huomioon päästöjen vähentämistoimenpiteiden kustannustehokkuus ja saavutetut päästövähennykset tai, jos jäsenvaltio asettaa etusijalle päästöjen vähentämistoimenpiteensä, päästövähennykset, jotka voidaan saavuttaa soveltamalla unionin voimassa olevaa lainsäädäntöä;
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a b alakohta (uusi)
a b)  asetettava etusijalle erityiset toimintalinjat haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien terveysriskien vähentämiseksi sekä direktiivin 2008/50/EY liitteessä XIV olevan B jakson mukaisesti vahvistetun altistumisen vähennystavoitteen noudattamisen varmistamiseksi;
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)  otettava huomioon tarve vähentää ilman epäpuhtauksien päästöjä ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi alueellaan ja tilanteesta riippuen naapurijäsenvaltioissa;
b)  vähennettävä ilman epäpuhtauksien päästöjä ilmanlaatutavoitteiden, erityisesti direktiivin 2008/50/EY mukaisten raja-arvojen, saavuttamiseksi alueellaan ja tilanteesta riippuen naapurijäsenvaltioissa;
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
b a)  määritettävä määrällisesti ne päästöjen lisävähennykset, joiden avulla saavutetaan vuoteen 2030 mennessä sellainen ilmanlaadun taso, joka vastaa Maailman terveysjärjestön suositusta tai on sitä parempi;
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)
b b)  määritettävä määrällisesti ne päästöjen lisävähennykset, joiden avulla saavutetaan ympäristön suojelemiseksi tarvittavat kriittiset kuormitukset ja tasot vuoteen 2030 mennessä;
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b c alakohta (uusi)
b c)  yksilöitävä toimenpiteet, joilla saavutetaan b a ja b b alakohdassa tarkoitetut tavoitteet;
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
c a)  tuettava investointien siirtämistä kohti puhdasta ja tehokasta tekniikkaa ja kestävää tuotantoa verotuksellisten kannustimien avulla;
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)
c b)  arvioitava, missä määrin kansallisten maantieteellisten alueiden ilman pilaantumisen torjuntaan liittyvät tarpeet ja vaikeudet poikkeavat toisistaan;
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)
d a)  varmistettava, että asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset valvovat direktiivissä säädettyjen toimien tehokkuutta ja että niillä on toimivalta toimien toteuttamiseen tarvittaessa.
Tarkistus 124
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Komissio varmistaa, että kaikki lähteeseen perustuvat ilman pilaantumista koskevat EU:n toimintamallit ovat tarkoituksenmukaisia ja auttavat saavuttamaan unionin ilmanlaatutavoitteet.
Tätä varten komission ja jäsenvaltioiden on välittömästi päästävä sopimukseen parhaillaan käsiteltävänä olevasta ehdotuksesta uudeksi RDE-asetukseksi todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä päästöistä.
Uutta tyyppihyväksyntämenetelmää on sovellettava viimeistään vuonna 2017, ja sillä on varmistettava, että NOx:n ja pienhiukkasten (PM2,5 ja PM10) kaltaisia epäpuhtauksia rajoitetaan tehokkaasti vaatimustenmukaisuuden tunnusluvuilla, jotka ovat tarpeen todellisten ajo-olosuhteiden huomioon ottamiseksi. Uusien testien on oltava riippumattomia ja avoimia.
Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen on oltava tiukkoja ja kvantifioituja siten, että niissä otetaan huomioon ainoastaan RDE-testimenettelyn epävarmuus.
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  Jäsenvaltioiden on perustettava liikkuvien ja kiinteiden lähteiden rutiininomaisten ja satunnaisten ympäristötarkastusten, markkinavalvonnan ja julkisen raportoinnin järjestelmä, jotta varmistetaan, että toimintalinjoilla ja toimenpiteillä saavutetaan tehokkaasti päästövähennyksiä todellisissa käyttöolosuhteissa.
Komissio esittää viimeistään ...* lainsäädäntöehdotuksen unionin laajuisesta järjestelmästä, jota käytetään asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen hallinnoimaan käytönaikaista valvontaa koskevaan testaukseen ja kevyiden hyötyajoneuvojen päästönormeja koskevaan julkiseen raportointiin sen varmistamiseksi, että ajoneuvot ja moottorit vastaavat Euro 6 ‑vaatimuksia niiden koko käyttöiän aikana.
______________
* Kaksi vuotta tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jäsenvaltiot voivat tukea matalan tason päästöjen lähteiden asteittaista poistamista edistämällä päästöjä läpi päästävien letkujen korvaamista päästöttömällä letkutekniikalla liikenteen ja polttoaineen tankkauksen alalla.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – b alakohta
b)  jäsenvaltiot päättävät käyttää jotakin 5 artiklassa esitettyä joustomahdollisuutta.
b)  jäsenvaltiot päättävät käyttää 5 artiklassa esitettyä joustoa.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Kansallisissa ilman pilaantumisen valvontaohjelmissa on mainittava, aikovatko jäsenvaltiot käyttää 5 artiklassa tarkoitettua joustoa.
Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta
5.  Unionin asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden on kuultava oman kansallisen ilman pilaantumisen valvontaohjelmansa luonnoksesta sekä ohjelman kaikista merkittävistä päivityksistä ennen niiden viimeistelyä suurta yleisöä sekä kaikilla tasoilla niitä toimivaltaisia viranomaisia, joita kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien toteutus todennäköisesti koskee kyseisten viranomaisten ilman pilaantumiseen, ilmanlaatuun ja asianomaisiin hallinnointitehtäviin liittyvien erityisten ympäristövastuiden vuoksi. Tarvittaessa järjestetään valtioiden välisiä kuulemisia unionin asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti.
5.  Unionin asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden on kuultava oman kansallisen ilman pilaantumisen valvontaohjelmansa luonnoksesta sekä ohjelman kaikista päivityksistä ennen niiden viimeistelyä kaikilla tasoilla niitä toimivaltaisia viranomaisia, joita kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien toteutus todennäköisesti koskee kyseisten viranomaisten ilman pilaantumiseen, ilmanlaatuun ja asianomaisiin hallinnointitehtäviin liittyvien erityisten ympäristövastuiden vuoksi. Näissä kuulemissa on kuultava asianomaisia paikallis- tai alueviranomaisia, jotka ovat vastuussa päästöjä vähentävien toimien täytäntöönpanosta tietyillä alueilla ja/tai tietyissä taajamissa, mukaan lukien alueet ja/tai taajamat, jotka sijaitsevat vähintään kahdessa jäsenvaltiossa.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Unionin asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että suurta yleisöä kuullaan varhaisessa vaiheessa kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien laatimisessa ja tarkistamisessa sekä niiden mahdollisissa päivityksissä ennen niiden viimeistelyä. Tarvittaessa valtioiden välisiä kuulemisia järjestetään unionin asiaa koskevan lainsäädännön, myös direktiivin 2008/50/EY 25 artiklan, mukaisesti.
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Jäsenvaltioiden on nimitettävä oma riippumaton asiantuntijaelin, joka tarkastelee luonnoksia kansallisiksi ilman pilaantumisen valvontaohjelmiksi ja arvioi niissä esitettyjen tietojen paikkansapitävyyden sekä toimintalinjojen ja toimenpiteiden asianmukaisuuden. Tämän tarkastelun tulokset on saatettava yleisesti saataville ennen kansallisen ilman pilaantumisen valvontaohjelmaluonnoksen julkaisemista suuren yleisön mielekkään osallistumisen helpottamiseksi.
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komissio antaa suuntaviivoja sellaisia päästövähennystoimenpiteitä varten, jotka eivät sisälly liitteessä III olevaan 1 osaan, mukaan luettuina kotitalouksien lämmitys ja tieliikenne, ja joita jäsenvaltiot voivat sisällyttää kansalliseen ilman pilaantumisen valvontaohjelmaan.
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 8 kohta
8.  Komissio voi antaa suuntaviivat kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien laadintaa ja toteutusta varten.
8.  Komissio antaa suuntaviivat kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien laadintaa ja toteutusta varten.
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 9 kohta
9.  Komissio voi myös tarkentaa täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien muodon ja niiden yhteydessä edellytetyt tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
9.  Komissio myös tarkentaa täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien muodon ja niiden yhteydessä edellytetyt tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
6 aartikla (uusi)
6 a artikla
Puhtaan ilman rahasto
Komissio edistää taloudellisen tuen saantia auttaakseen varmistamaan, että voidaan toteuttaa asianmukaisia toimia tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tähän käytettävissä olevia rahoituslähteitä ovat esimerkiksi:
a)  maatalouden rahoitus mukaan lukien yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus vuosina 2014–2020 muutettuna vuonna 2017 tehtävällä kauden puolivälin tarkistuksella niin, että ilmanlaatu otetaan huomioon ”julkisena hyödykkeenä” erityisesti ammoniakin tai metaanin tai molempien osalta, jotta jäsenvaltioille ja toimivaltaisille alueellisille ja paikallisille viranomaisille voidaan antaa mahdollisuus osallistua päästövähennyksiin erityistoimilla ja jotta niitä voidaan tukea siinä;
b)  tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 ‑ohjelman tulevat työohjelmat;
c)  Euroopan rakenne- ja investointirahastot;
d)  ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusvälineet, kuten LIFE;
e)  mikä tahansa näiden yhdistelmä.
Komissio varmistaa, että rahoitusmenettelyt ovat yksinkertaisia, avoimia ja eri hallintotasojen saatavilla.
Komissio arvioi mahdollisuutta perustaa keskitetty yhteyspiste, josta yhteisöt voivat helposti saada tietoa varojen saatavuudesta ja ilman pilaantumisen torjuntaa koskeviin hankkeisiin osallistumiseen liittyvistä menettelyistä.
Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta
4.  Jos jäsenvaltiot käyttävät 5 artiklan 1 kohdan mukaista joustoa, ne ilmoittavat inventaarioraportissa kyseiseltä vuodelta seuraavat tiedot:
Poistetaan.
a)  NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen määrät, jotka olisivat vapautuneet ilman päästöjen valvonta-aluetta;
b)  päästövähennysten taso, joka on saavutettu jäsenvaltiolle kuuluvalla päästöjen valvonta-alueen osalla 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti;
c)  laajuus, jossa joustomahdollisuutta sovelletaan;
d)  muut mahdolliset tiedot, joita jäsenvaltiot pitävät tarpeellisina, jotta komissio pystyisi Euroopan ympäristökeskuksen avustamana arvioimaan kattavasti olosuhteet, joissa joustoa on käytetty.
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 7 kohta
7.  Jäsenvaltioiden on laadittava päästöinventaariot, myös tarkistetut päästöinventaariot, päästöennusteet ja inventaarioraportit liitteen IV mukaisesti.
7.  Jäsenvaltioiden on laadittava päästöinventaariot, tarvittaessa myös tarkistetut päästöinventaariot, päästöennusteet ja inventaarioraportit liitteen IV mukaisesti.
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot varmistavat mahdollisuuksien mukaan ekosysteemeihin kohdistuvien ilman pilaantumisen kielteisten vaikutusten seurannan liitteessä V vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.
1.  Jäsenvaltiot seuraavat ekosysteemeihin kohdistuvien ilman pilaantumisen kielteisiä vaikutuksia liitteessä V vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta
2.  Tarvittaessa jäsenvaltiot koordinoivat ilman pilaantumisen vaikutusten seurantaa muiden unionin lainsäädännön, esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/50/EY ja 2000/60/EY30, nojalla perustettujen seurantaohjelmien kanssa.
2.  Jäsenvaltiot koordinoivat ilman pilaantumisen vaikutusten seurantaa muiden unionin lainsäädännön, esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/50/EY ja 2000/60/EY30, nojalla perustettujen seurantaohjelmien kanssa.
__________________
__________________
30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).
30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Jäsenvaltiot toimittavat kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmansa komissiolle [kolmen kuukauden kuluessa 17 artiklassa tarkoitetusta päivästä, julkaisutoimisto lisää päivämäärän] ja sen jälkeen ohjelman päivitykset kahden vuoden välein.
1.  Jäsenvaltiot toimittavat kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmansa komissiolle ...* mennessä ja sen jälkeen ohjelman päivitykset kahden vuoden välein.
_________________
* Kuusi kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Silloin kun kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma saatetaan ajan tasalle 6 artiklan 4 kohdan nojalla, asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa asiasta komissiolle kahden kuukauden kuluessa.
Silloin kun kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma saatetaan ajan tasalle 6 artiklan 4 kohdan nojalla, asianomainen jäsenvaltio toimittaa päivitetyn ohjelman komissiolle kahden kuukauden kuluessa.
Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Jäsenvaltiot toimittavat vuodesta 2017 alkaen 7 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa ja tilanteen mukaan 7 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut kansalliset päästöinventaariot, päästöennusteet, alueellisesti eritellyt päästöinventaariot, suuria pistekuormituslähteitä koskevat inventaariot ja raportit komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle liitteessä I ilmoitettujen raportointipäivämäärien mukaisesti.
2.  Jäsenvaltiot toimittavat vuodesta 2017 alkaen 7 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa ja tilanteen mukaan 7 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut kansalliset päästöinventaariot, päästöennusteet, alueellisesti eritellyt päästöinventaariot, suuria pistekuormituslähteitä koskevat inventaariot ja raportit komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle liitteessä I ilmoitettujen raportointipäivämäärien mukaisesti.
Tarkistus 134
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltiot ilmoittavat CH4:a koskevat kansalliset päästönsä ja ennusteensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/201331 mukaisesti.
Poistetaan.
__________________
31 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13).
Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale
4. Komissio tarkastelee säännöllisesti Euroopan ympäristökeskuksen ja jäsenvaltioiden avustamana kansallisten päästöinventaarioiden tietoja. Tarkasteluun kuuluvat
4. Komissio tarkastelee säännöllisesti Euroopan ympäristökeskuksen ja jäsenvaltioiden avustamana kansallisten päästöinventaarioiden tietoja sekä kansallisia ilman pilaantumisen valvontaohjelmia. Tarkasteluun kuuluvat
Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  tarkistukset, joilla todennetaan, että kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmat noudattavat 6 artiklan vaatimuksia.
Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Komission tarkastelun tulokset julkistetaan 11 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Komissio antaa edistymisestä tämän direktiivin täytäntöönpanossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ainakin viiden vuoden välein kertomuksen, johon sisältyy arvio sen omasta vaikutuksesta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseen.
1.  Komissio antaa tämän direktiivin täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30 kuukauden välein kertomuksen ...* alkaen. Tällöin komissio antaa arvion
a)  omasta panoksestaan ja jäsenvaltioiden toimista tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi;
b)  edistyksestä ilman epäpuhtauksien päästöjen vähentämisessävuoteen 2025 ja vuoteen 2030 asti;
c)  edistyksestä kohti seitsemännen ympäristöalan toimintaohjelman mukaisten pitkän aikavälin ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista;
d)  siitä, onko kriittisten kuormitusten ja tasojen sekä Maailman terveysjärjestön ilman pilaantumista koskevat ohjearvot ylitetty; sekä
e)  jäsenvaltioiden ilman pilaantumisen vähentämiseen käyttämästä EU:n myöntämästä rahoituksesta.
______________
* Tämän direktiivin voimaantulopäivä.
Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Antaessaan kertomuksen jäsenvaltioiden päästövähennyksistä vuosien 2020, 2025 ja 2030 osalta komissio tarvittaessa sisällyttää siihen tavoitteiden saavuttamatta jäämisen syyt.
Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
Jos kertomus osoittaa, etteivät jäsenvaltiot kykene noudattamaan unionin lainsäädäntöä eivätkä direktiivin 2008/50/EY mukaisia ilmanlaadun raja-arvoja, komissio
a)  arvioi, johtuuko tavoitteen saavuttamatta jääminen lähteeseen perustuvien ilman pilaantumista koskevien EU:n toimintamallien tehottomuudesta, mukaan luettuna niiden täytäntöönpano jäsenvaltioiden tasolla;
b)  kuulee 14 artiklassa tarkoitettua komiteaa ja selvittää, missä tarvitaan uutta päästölähteitä koskevaa lainsäädäntöä, sekä esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia varmistaakseen tämän direktiivin tavoitteiden noudattamisen. Tällaisiin ehdotuksiin on liitettävä perinpohjainen vaikutustenarviointi, ja ehdotusten on vastattava uusinta tieteellistä tietoa.
Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Komissio antaa joka tapauksessa edellä kuvatun kertomuksen vuoden 2025 osalta ja sisällyttää kertomukseen tiedot myös 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen välivaiheen päästötasojen saavuttamisesta sekä syyt niiden mahdolliselle saavuttamatta jättämiselle. Se määrittelee jatkotoimien tarpeen ottaen huomioon myös täytäntöönpanon sektorikohtaiset vaikutukset.
Komissio määrittelee yhdessä jäsenvaltioiden kanssa näiden kertomusten perusteella jatkotoimien tarpeen myös kansallisella tasolla ottaen huomioon myös täytäntöönpanon sektorikohtaiset vaikutukset.
Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin voi sisältyä arvio tämän direktiivin ympäristövaikutuksista ja sosioekonomisista vaikutuksista.
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin on sisällyttävä arvio tämän direktiivin terveysvaikutuksista, ympäristövaikutuksista ja sosioekonomisista vaikutuksista, mukaan lukien vaikutukset jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiin sekä toteuttamatta jätettyjen toimenpiteiden kustannuksiin. Komissio asettaa kertomukset julkisesti saataville.
Tarkistus 152
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Ennen kansallisen päästövähennyssitoumuksen vahvistamista komissio suorittaa myös elohopeaa (Hg) koskevan vaikutustenarvioinnin ja esittää tarvittaessa uuden lainsäädäntöehdotuksen.
Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
10 aartikla (uusi)
10 a artikla
Puhdasta ilmaa käsittelevä eurooppalainen foorumi
Komissio perustaa puhdasta ilmaa käsittelevän eurooppalaisen foorumin, joka edistää Puhdasta ilmaa Euroopalle ‑ohjelman koordinoitua täytäntöönpanoa ja jossa kaikki asianomaiset toimijat, kuten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset kaikilta asianomaisilta tasoilta, komissio, teollisuus, kansalaisyhteiskunta ja tiedeyhteisö, kokoontuvat kahden vuoden välein. Puhdasta ilmaa käsittelevä foorumi valvoo kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien laatimista ja täytäntöönpanoa koskevien suuntaviivojen laatimista, päästövähennyksiä koskevien etenemissuunnitelmien kehitystä ja myös raportointivaatimusten arviointia.
Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)  jäsenvaltioiden edistyminen kunkin valtion vuodeksi 2025 ja vuodeksi 2030 asetettujen sitovien ilman pilaantumista koskevien tavoitteiden saavuttamisessa kunkin epäpuhtauden osalta.
Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)
b b)  edellä 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun tarkastelun tulokset.
Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisella suurella yleisöllä on käytettävissään hallinnolliset tai oikeudelliset menettelyt, joiden avulla voidaan puuttua toimivaltaisten viranomaisten ja yksityishenkilöiden toimiin ja laiminlyönteihin, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia.
Menettelyjen on tarjottava riittävät ja tehokkaat oikeussuojakeinot, joihin sisältyvät tarvittaessa väliaikaiset turvaamistoimenpiteet, ja niiden tulee olla oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja oikea-aikaisia eivätkä ne saa olla niin kalliita, että se olisi esteenä menettelyn käytölle.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot siitä, miten näitä menettelyjä käytetään, asetetaan yleisesti saataville, ja niiden on harkittava tarvittavien tukimekanismien perustamista, jotta taloudelliset ja muut vireillepano-oikeuden esteet poistetaan tai niitä vähennetään.
Tarkistus 127
Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.  NH3:n osalta komissio arvioi 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kertomusten pohjalta olemassa olevia oikeudellisesti sitovia kansallisia päästövähennyssitoumuksia viimeisimmän tieteellisen näytön perusteella ottaen huomioon, mitä jäsenvaltiot ovat saavuttaneet direktiivin 2001/81/EY sekä valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta vuonna 1979 tehdyn yleissopimuksen pöytäkirjan mukaisesti.
Komissio arvioi viimeistään vuonna 2022 edistymistä kohti tämän direktiivin mukaisten sitoumusten täyttymistä ja ottaa huomioon muun muassa seuraavat:
a)  ammoniakkipäästöjen ehkäisemistä ja vähentämistä koskeva UNECE:n ohjeistus (UNECE Guidance Document for Preventing and Abating Ammonia Emissions), ammoniakkipäästöjen vähentämiseen liittyvästä hyvästä maatalouskäytännöstä annetut UNECE:n ohjeet (Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions), sellaisina kuin ne ovat muutettuina vuonna 2014, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 3 artiklan 10 kohdassa määritellyt parhaat käytettävissä olevat tekniikat,
b)  yhteisen maatalouspolitiikan mukaiset maatalouden ympäristötoimenpiteet,
c)  ilman laatua koskevan asiaankuuluvan lainsäädännön tarkistukset, myös tämän direktiivin 3 artiklan 12 a alakohdassa tarkoitetut.
Komissio esittää tarvittaessa vuoden 2030 jälkeisiä tavoitteita koskevia lainsäädäntöehdotuksia ilman laatua koskevien normien parantamiseksi.
Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
11 aartikla (uusi)
11 a artikla
Edellä 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kertomusten perusteella komissio tarkistaa tätä direktiiviä viimeistään vuonna 2025, jotta turvataan edistyminen kohti Maailman terveysjärjestön suosittelemien ilmanlaadun tasojen ja etenkin seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa asetetun pitkän aikavälin vision saavuttamista. Komissio ehdottaa tarvittaessa tieteellisen ja teknologisen edistyksen huomioon ottaen muutoksia liitteen II kansallisiin päästövähennysvelvoitteisiin.
Edellä 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen säännöllisesti annettavien kertomusten perusteella komissio pohtii toimenpiteitä kansainvälisen merenkulun päästöjen vähentämiseksi erityisesti jäsenvaltioiden aluevesillä ja talousvyöhykkeillä ja antaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.
Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla
Paremman perustan luomiseksi päästövähennyksille unioni ja tilanteen mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyötä sekä koordinointia alalla toimivien kansainvälisten organisaatioiden, kuten YK:n ympäristöohjelman (UNEP), YK:n Euroopan talouskomission (UNECE), Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), puitteissa, myös tietojenvaihdon avulla.
Paremman perustan luomiseksi päästövähennyksille unioni ja tilanteen mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja monenvälistä yhteistyötä sekä koordinointia alalla toimivien kansainvälisten organisaatioiden, kuten YK:n ympäristöohjelman (UNEP), YK:n Euroopan talouskomission (UNECE), YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO), puitteissa, myös tietojenvaihdon avulla. Jäsenvaltioiden on järjestettävä rajatylittäviä kuulemisia yhteisistä uhkista, joita aiheuttavat näissä maissa sijaitsevien lähellä olevien teollisuusalueiden päästöt, ja asianomaisten jäsenvaltioiden on laadittava yhteisiä suunnitelmia kyseisten päästöjen poistamiseksi tai vähentämiseksi.
Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään 6 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 9 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
2.  Siirretään komissiolle ...* alkaen viiden vuoden ajaksi valta antaa 6 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 9 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
_______________
* Tämän direktiivin voimaantulopäivä.
Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla
Jäsenvaltioiden on annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on annettava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä toimenpiteistä komissiolle viimeistään ...* ja ilmoitettava sille viipymättä niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.
_________________
* Tämän direktiivin voimaantulopäivä.
Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)
Jäsenvaltiot eivät saa siirtää lainsäädännön noudattamisesta aiheutuvaa taakkaa viranomaisille, joilla ei ole strategista toimivaltaa noudattaa direktiivin vaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.
Tarkistus 125
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – johdantokappale
Lisätään direktiivin 2003/35/EY liitteeseen I seuraava g kohta:
Lisätään direktiivin 2003/35/EY liitteeseen I seuraavat g ja h kohta:
Tarkistus 126
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)
"(h) ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21 päivänä toukokuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY 23 artikla."
Tarkistus 135
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – taulukko A – rivi 4

Komission teksti

Päästöjen kansalliset kokonaismäärät lähdeluokkien mukaan

—  CH4

Joka vuosi, vuodesta 2005 raportointivuoteen miinus 2 (X-2)

15/02****

Tarkistus

Poistetaan.

Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – taulukko A – 5 rivi

Komission teksti

Alustava päästöjen kansallinen määrä aggregoitujen NFR-luokkien mukaan(2)

–  SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

Joka vuosi, raportointivuosi miinus 1 (X-1)

30.9.

Tarkistus

Alustava päästöjen kansallinen määrä aggregoitujen NFR-luokkien mukaan(2)

–  SO2, NOx, NH3, NMVOC, PM2,5

Joka toinen vuosi, raportointivuosi miinus 1 (X-1)

31.12.

Tarkistus 136
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – taulukko C – rivi 5

Komission teksti

Päästöennusteet aggregoitujen lähdeluokkien mukaan

—  CH4

Joka toinen vuosi kultakin vuodelta alkaen vuodesta X vuoteen 2030 asti ja, jos tiedot ovat saatavilla, vuoteen 2040 ja vuoteen 2050 asti

15/03

Tarkistus

Poistetaan.

Tarkistus 95
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – a alakohta
(a)  typen hallinta, ottaen huomioon koko typpikierto;
(a)  typen hallinta, ottaen huomioon koko typpikierto ja maan ja ravinteiden hallintaa koskevien suunnitelmien laatiminen;
Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – c alakohta
(c)  vähäpäästöiset lannanlevitysmenetelmät;
(c)  vähäpäästöiset lannanlevitysmenetelmät ja nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelutekniikat;
Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – e alakohta
(e)  vähäpäästöiset lannankäsittely- ja kompostointijärjestelmät;
(e)  vähäpäästöiset lannankäsittely- ja kompostointijärjestelmät, myös nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelu;
Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)
(g a)  laiduntamisen ja laajaperäisen viljelyn edistäminen sekä laidunten biologisen monimuotoisuuden lisääminen runsaasti aminohappoja sisältävillä kasveilla, kuten esimerkiksi apilalla, sinimailasella ja viljakasveilla;
Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)
(g b)  viljelykierron edistäminen, mihin sisältyvät typpeä sitovat viljelykasvit;
Tarkistus 100
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – g c alakohta (uusi)
(g c)  sellaisen agroekologisen viljelyn edistäminen, joka johtaa biologisesti erittäin monimuotoisiin maatalousjärjestelmiin, resurssitehokkuuteen ja pienempään riippuvuuteen kemiallisista panoksista tai ihanteellisessa tilanteessa koko riippuvuudesta eroon pääsemiseen.
Tarkistus 101
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – A kohta – 3 alakohta – d alakohta
(d)  epäorgaaniset lannoitteet levitetään peltoviljelykasvin tai nurmen ennakoitavissa olevaa typpi- ja fosforitarvetta vastaavasti ottaen huomioon maaperässä olevat ja muiden lannoitteiden kautta tulevat ravinteet.
(d)  epäorgaaniset lannoitteet korvataan mahdollisuuksien mukaan orgaanisilla lannoitteilla; jos epäorgaanisten lannoitteiden käyttöä jatketaan, ne levitetään peltoviljelykasvin tai nurmen ennakoitavissa olevaa typpi- ja fosforitarvetta vastaavasti ottaen huomioon maaperässä olevat ja muiden lannoitteiden kautta tulevat ravinteet.
Tarkistus 108
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – A a kohta (uusi)
A a.  Toimenpiteet typen oksidien ja hiukkasten päästöjen rajoittamiseksi kaupunkialueilla
Jäsenvaltioiden on harkittava paikallis- ja alueviranomaisia kuullen seuraavia toimenpiteitä:
–  kestävää kaupunkiliikennettä koskevat suunnitelmat, joiden toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa vähäpäästöiset alueet, ruuhkien hinnoittelu, pysäköinnin valvonta, nopeusrajoitukset, auton yhteiskäyttöjärjestelyt ja vaihtoehtoisen lataamisen infrastruktuurin käyttöönotto;
–  liikennemuotojen välisen siirtymän edistäminen pyöräilyn, kävelyn ja julkisen liikenteen käytön lisäämiseksi;
–  kestävät kaupunkien tavaranjakelusuunnitelmat, kuten yhdistettyjen jakelukeskusten käyttöönotto sekä toimenpiteet sen kannustamiseksi, että alueellinen rahti siirretään teiltä sähkörautateille ja vesiteille;
–  suunnittelujärjestelmien käyttö uuden kehityksen ja kattilajärjestelmien päästöihin puuttumiseksi; energiatehokkuustoimenpiteiden soveltaminen jälkikäteen jo olemassa oleviin rakennuksiin;
–  jälkiasennusjärjestelyt, joiden avulla edistetään kotitalouksien vanhojen polttolaitosten korvaamista paremmalla kodin eristyksellä, lämpöpumpuilla, kevyellä polttoöljyllä, uusilla puupellettijärjestelmillä, kaukolämmöllä tai kaasulla;
–  taloudelliset ja verotukselliset kannustimet, joilla edistetään vähäpäästöisten lämmityslaitteiden käyttöönottoa;
–  kiinteän polttoaineen polttamisen kieltäminen asuinalueilla ja muilla herkillä alueilla, jotta voidaan suojella esimerkiksi lasten kaltaisten haavoittuvaisessa asemassa olevien ryhmien terveyttä;
–  rakennuspäästöjen supistaminen minimiin ottamalla käyttöön rakennuspölyn vähentämistä ja valvontaa koskevat käytännöt ja valvomalla niiden noudattamista sekä asettamalla päästörajat liikkuville työkoneille;
–  ajoneuvoveron tarkistaminen siten, että tunnustetaan dieselautojen ja suoraruiskutusajoneuvojen todellisuudessa korkeammat päästöt, jotta voidaan kannustaa vähemmän saastuttavien ajoneuvojen myyntiä;
–  julkisia hankintoja ja verotusta koskevat kannustimet, joiden avulla edistetään erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen varhaista käyttöönottoa;
–  tuki UNECE:n suosituksen luokan IV hiukkassuodatinten jälkiasennukselle dieselkoneisiin, -kuorma-autoihin, ‑busseihin ja -takseihin;
–  tiheästi asutuilla alueilla toimivien rakennuskoneiden ja muiden liikkuvien työkoneiden päästöjen sääntely (muun muassa jälkiasennusten avulla);
–  tiedotuskampanjoiden järjestäminen ja varoitusten antaminen.
Tarkistus 109
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 1 osa – C a kohta (uusi)
C a.  Päästöjen vähentämistoimenpiteet hiilivetypäästöjen rajoittamiseksi
Jäsenvaltioiden on vähennettävä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani (NMVOC) päästöjä edistämällä eri aloilla käytettävän uudenaikaisen päästöttömän letkutekniikan käyttöä.
Tarkistus 110
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 osa – 1 kohta – a alakohta – i alakohta
i)  politiikan painopisteet ja niiden suhde muiden asiaa koskevien politiikkojen, kuten ilmastonmuutospolitiikan, painopisteisiin,
i)  politiikan painopisteet ja niiden suhde muiden asiaa koskevien politiikkojen, kuten maataloutta, maaseututaloutta, teollisuutta, liikennettä ja kuljetusta, luonnonsuojelua ja ilmastonmuutosta koskevan politiikan, painopisteisiin,
Tarkistus 111
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 osa – 1 kohta – b alakohta
(b)  toimintavaihtoehdot, joita tarkastellaan vuotta 2020 sekä vuotta 2030 ja sen jälkeistä aikaa koskevien päästövähennysvelvoitteiden täyttämiseksi, vuodelle 2025 määritettyjen, välivaiheen päästötasojen saavuttamiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi sekä niiden analyysi, myös analyysimenetelmät; päästövähennyksiin, ilmanlaatuun ja ympäristöön kohdistuvat toimintamallien ja toimenpiteiden yksittäiset tai yhdistetyt vaikutukset sekä asiaan liittyvät epävarmuustekijät;
(b)  toimintavaihtoehdot, joita tarkastellaan vuotta 2020, 2025 sekä 2030 koskevien päästövähennysvelvoitteiden täyttämiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi sekä niiden analyysi, myös analyysimenetelmät; päästövähennyksiin, ilmanlaatuun ja ympäristöön kohdistuvat toimintamallien ja toimenpiteiden yksittäiset tai yhdistetyt vaikutukset sekä asiaan liittyvät epävarmuustekijät;
Tarkistus 112
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 osa – 1 kohta – d alakohta
(d)  tarvittaessa perustelut sille, miksi vuotta 2025 koskevia välivaiheen päästötasoja ei voida saavuttaa ilman toimenpiteitä, joihin liittyy kohtuuttomia kustannuksia;
(d)  perustelut toimille, jotka on toteutettu kansallisten päästövähennysvelvoitteiden saavuttamiseksi;
Tarkistus 113
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 osa – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
(d a)  perustelut käytetylle metodologialle sen varmistamiseksi, että toimenpiteissä kansallisten PM2,5:n vähentämisvelvoitteiden saavuttamiseksi asetetaan etusijalle mustan hiilen päästöjen vähentäminen;
Tarkistus 114
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 osa – 1 kohta – e alakohta
(e)  arvio siitä, kuinka varmistetaan, että valitut toimintamallit ja toimenpiteet sopivat yhteen muihin asiaa koskeviin politiikkoihin sisältyvien suunnitelmien ja ohjelmien kanssa.
(e)  arvio siitä, kuinka varmistetaan, että valitut toimintamallit ja toimenpiteet sopivat yhteen muihin asiaa koskeviin politiikkoihin sisältyvien suunnitelmien ja ohjelmien kanssa, mukaan lukien muun muassa direktiivin 2008/50/EY alaiset ilmanlaatua koskevat suunnitelmat, direktiivin 2010/75/EU alaiset siirtymävaiheen kansalliset suunnitelmat ja tarkastussuunnitelmat, direktiivin 2012/27/EU alaiset kansalliset energiatehokkuutta koskevat toimintasuunnitelmat, direktiivin 2009/28/EY alaiset kansalliset uusiutuvan energian toimintasuunnitelmat sekä direktiivin 2001/42/EY vaatimusten mukaiset asiaan liittyvät suunnitelmat tai ohjelmat tai vastaavat säännökset myöhemmin säädetyssä lainsäädännössä.
Tarkistus 115
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 osa – 2 kohta – a alakohta
(a)  arvio ohjelman toteutuksessa, päästöjen vähentämisessä ja pitoisuuksien pienentämisessä tapahtuneesta edistyksestä;
(a)  arvio ohjelman toteutuksessa, päästöjen vähentämisessä ja pitoisuuksien pienentämisessä tapahtuneesta edistyksestä ja siihen liittyvistä ympäristöllisistä, kansanterveydellisistä ja sosioekonomisista hyödyistä;
Tarkistus 116
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 osa – 2 kohta – b alakohta
(b)  kaikki politiikan olosuhteita, arviointeja, ohjelmaa tai toteutusaikataulua koskevat merkittävät muutokset.
(b)  kaikki politiikan olosuhteita, arviointeja (mukaan lukien 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti suoritettujen tarkastusten ja markkinavalvontatoimien tulokset), ohjelmaa tai toteutusaikataulua koskevat merkittävät muutokset.
Tarkistus 117
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 osa – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
(b a)  arvio unionin pitkäkestoisten terveys- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa saavutetusta edistyksestä näiden tavoitteiden mahdollisesti tarvittavien päivitysten perusteella, mukaan lukien mahdolliset Maailman terveysjärjestön asettamat uudet ilmanlaatua koskevat suuntaviivat.
Tarkistus 118
Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 2 osa – 2 kohta – b b alakohta (uusi)
(b b)  silloin kun kansallinen ilman pilaantumisen valvontaohjelma saatetaan ajan tasalle 6 artiklan 4 kohdan nojalla, sen on sisällettävä tiedot kaikista ylimääräisistä ilman pilaantumisen torjuntatoimenpiteistä, joiden täytäntöönpano on katsottu asianmukaiseksi paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla päästöjen vähentämisvelvoitteiden ja ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi, mukaan lukien tämän direktiivin liitteessä III sekä direktiivin 2008/50/EY liitteessä XV olevan B jakson 3 kohdassa määritellyt toimenpiteet.

(1)Asia päätettiin palauttaa valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (A8-0249/2015).

Oikeudellinen huomautus