Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0217(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0048/2015

Ingivna texter :

A8-0048/2015

Debatter :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Omröstningar :

PV 29/10/2015 - 10.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0386

Antagna texter
PDF 244kWORD 97k
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) ***I
P8_TA(2015)0386A8-0048/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 oktober 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0465),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 87.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0110/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 29 juni 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8‑0048/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Kommissionen uppmanas att tillhandahålla en övergripande analys av det administrativa samarbetet mellan Europeiska unionens byråer och av de situationer där ett sådant samarbete skulle kunna skapa synergieffekter i framtiden.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 29 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF
P8_TC1-COD(2014)0217

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2015/2219.)

Rättsligt meddelande