Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2243(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0261/2015

Indgivne tekster :

A8-0261/2015

Forhandlinger :

PV 29/10/2015 - 4
CRE 29/10/2015 - 4

Afstemninger :

PV 29/10/2015 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0390

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 87k
Torsdag den 29. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS) inden for civil luftfart
P8_TA(2015)0390A8-0261/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 29. oktober 2015 om sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), almindeligt kendt som ubemandede luftfartøjer (UAV'er), inden for civil luftfart (2014/2243(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. april 2014 med titlen "En ny æra for luftfarten – Luftfartsmarkedet åbnes for civil anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer på en sikker og holdbar måde" (COM(2014)0207),

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 4, stk. 2, litra g), og artikel 16 samt afsnit VI,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 7 og 8,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet med titlen "En ny æra for luftfarten – Luftfartsmarkedet åbnes for civil anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer på en sikker og holdbar måde",

–  der henviser til den endelige rapport fra den europæiske styringsgruppe for RPAS om en køreplan for integration af civile fjernstyrede luftfartøjssystemer i det europæiske system for civil luftfart,

–  der henviser til Rigaerklæringen om fjernstyrede flysystemer (droner) – Udformning af rammerne for luftfartens fremtid,

–  der henviser til rapporten fra det britiske Overhus med titlen "Civilian Use of Drones in the EU",

–  der henviser til forslaget fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) med titlen "Concept of Operations for Drones – A risk based approach to regulation of unmanned aircraft",

–  der henviser til Chicagokonventionen af 7. december 1944,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0261/2015),

A.  der henviser til, at entusiaster i mange årtier har fløjet med små, radiostyrede modelfly; der henviser til, at der i de sidste 15 år har været en hastig vækst i brugen af "fjernstyrede luftfartøjssystemer" (RPAS), bedre kendt som "ubemandede luftfartøjer" (UAV'er) eller "droner"; der henviser til, at især mindre RPAS beregnet til fritids- og hobbybrug er blevet stadig mere populære;

B.  der henviser til, at en teknologi, som primært blev udviklet til militære formål, nu anvendes kommercielt, hvilket flytter de lovgivningsmæssige grænser; der henviser til, at RPAS, som anvendes i en erhvervsmæssig sammenhæng, i dag også er til gavn i forskellige civile sammenhænge, hvis merværdi øges i takt med afstanden mellem luftfartøjet og fjernpiloten (operationer uden for den visuelle synsvidde); der henviser til, at RPAS-anvendelser, som er yderst varierede, og som kunne udvides til at omfatte endnu flere områder i fremtiden, kan benyttes i forbindelse med f.eks. sikkerhedsinspektioner og kontrol af infrastruktur (jernbanespor, dæmninger og kraftanlæg), til evaluering af naturkatastrofer, (miljøvenligt) præcisionslandbrug, medieproduktion, luftbaseret termografi eller pakkelevering i isolerede regioner; der henviser til, der forventes en hastig udvikling af nye anvendelser i en nær fremtid, hvilket illustrerer RPAS-industriens innovative og dynamiske karakter;

C.  der henviser til, at RPAS-teknologi kan erstatte direkte menneskelig indblanding i farlige miljøer;

D.  der henviser til, at der findes to former for anvendelse af RPAS, nemlig erhvervsmæssig og rekreativ anvendelse; der henviser til, at disse to kategorier, som adskiller sig væsentligt fra hinanden, bør være underlagt forskellige krav inden for den samme EU-lovgivningsmæssige ramme;

E.  der henviser til, at Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) i henhold til gældende EU-lovgivning i princippet er den certificerende myndighed for RPAS med en maksimal startmasse på mere end 150 kg, hvorimod RPAS på 150 kg eller derunder hører under medlemsstaternes jurisdiktion;

F.  der henviser til, at der findes eller er ved at blive udviklet regler om RPAS i Østrig, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Frankrig(1), Tyskland, Italien, Irland, Polen, Spanien og Det Forenede Kongerige(2); der henviser til, at der er godkendte flyveskoler i Danmark, Det Forenede Kongerige og Nederlandene, og at mere end 500 autoriserede RPAS-piloter i Nederlandene og Det Forenede Kongerige allerede er operationelle;

G.  der henviser til, at alle gældende regler om RPAS i Europa er skræddersyet til at vurdere sikkerhedsrisikoen ved operationen; der henviser til, at sådanne regler om RPAS er "operatørcentrerede" i stedet for den sædvanlige "flycentrerede" tilgang i forbindelse med bemandet luftfart; der henviser til, at risikoen ikke kun afhænger af maskintypen og dens egenskaber (vægt, hastighed, osv.), men også af andre faktorer, såsom det område, der skal overflyves, højdezonen, operatørens ekspertise, den specifikke type operation og operatørens evne til at håndtere uforudsete omstændigheder;

H.  der henviser til det enorme potentiale for økonomisk vækst i denne industri, fra producent til slutbruger, for såvel store virksomheder som de tusinder af SMV'er, som indgår i forsyningskæden, samt innovative nystartede virksomheder; der henviser til, at det er bydende nødvendigt at opretholde produktions- og driftsstandarder i verdensklasse og samtidig fremme europæisk lederskab;

I.  der henviser til, i erkendelse af den hurtige udvikling på dette marked, at det er med rette, at RPAS indarbejdes i de eksisterende luftfartsprogrammer som f.eks. fællesforetagendet til forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum (SESAR) og Horisont 2020; der henviser til, at industrien allerede har investeret betydelige finansielle ressourcer og ville blive tilskyndet til at fordoble sine investeringer, hvis det var nemmere for SMV'er, som udgør den største del inden for industrien, at skaffe finansiering; der henviser til, at yderligere finansiering til videre forskning og udvikling vil være afgørende for at støtte denne nye industri, og for at RPAS kan integreres trygt og sikkert i luftrummet;

J.  der henviser til, at medlemsstaterne, erhvervslivet og Kommissionen allerede på dette tidlige stadium alle har anerkendt dette markeds potentiale og er ivrige efter at understrege, at en eventuel politisk ramme skal muliggøre vækst i den europæiske industri med henblik på at kunne konkurrere på globalt plan;

K.  der henviser til, at dette nye marked kan skabe betydelige muligheder for investering, innovation og jobskabelse i hele forsyningskæden og komme samfundet til gavn, idet det samtidig erkendes, at almenhedens interesser skal beskyttes, navnlig i bestemte forhold vedrørende privatlivets fred, beskyttelse af personoplysninger, ansvarlighed og civilretligt ansvar;

L.  der henviser til, at udviklingen af RPAS, uanset deres økonomiske potentiale, vil blive en af de vigtigste fremtidige udfordringer for så vidt angår sikkerhed i luftfartsindustrien og personers og virksomheders sikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse;

M.  der henviser til, at EU hurtigst muligt bør udvikle en lovgivningsramme udelukkende for civil anvendelse af RPAS;

N.  der henviser til, at den europæiske lovgivningsramme på den ene side skal gøre det muligt for industrien fortsat at være innovativ og udvikle sig under optimale forhold og på den anden side garantere almenheden effektiv beskyttelse af personer og ejendom samt personoplysninger og privatlivet;

Den internationale dimension

1.  bemærker, at USA af mange betragtes som det største marked for brug af RPAS, om end til militære operationer; understreger dog, at Europa spiller en førende rolle inden for den civile sektor med 2 500 operatører (400 i Storbritannien, 300 i Tyskland, 1 500 i Frankrig, 250 i Sverige, osv.) sammenlignet med 2 342 operatører i resten af verden og bør gøre sit yderste for at fremme sin stærke konkurrencemæssige stilling;

2.  henviser til, at Japan har et stort antal RPAS-operatører og 20 års erfaring, hovedsagelig inden for RPAS til brug for præcisionslandbrug, såsom sprøjtning af afgrøder; minder om, at det var det første land, der tillod brug af RPAS-teknologi til landbrugsaktiviteter i midten af 1990'erne, og at antallet af operatører blev mangedoblet inden for få år;

3.  bemærker, at Israel har en meget aktiv fremstillingsindustri, men med direkte fokus på militære RPAS; understreger, at en integreret civil-militær luftfartstjeneste nu gør det lettere at integrere RPAS i det israelske luftrum;

4.  henviser til, at Australien, Kina (hvor mange af de meget små RPAS bliver fremstillet) og Sydafrika er blandt de 50 andre lande, der på indeværende tidspunkt udvikler RPAS;

5.  understreger, at den globale dimension af RPAS skal anerkendes, og opfordrer Kommissionen til fuldt ud at tage hensyn hertil;

Situationen i EU's medlemsstater

6.  understreger, at alle medlemsstaterne har nogle RPAS-aktiviteter, enten til fremstilling og/eller operationelle;

7.  understreger, at operative aktiviteter kun er lovlige, hvis der findes national lovgivning på området, medmindre der er givet dispensation; minder om, at dette er baseret på ICAO's regel om, at alle operationer, der udføres af ubemandede luftfartøjer, kræver en særlig tilladelse(3);

8.  bemærker, at der ikke findes nogen harmoniserede regler på EU-plan, hvorfor udviklingen af et europæisk marked for droner kan blive forhindret, idet nationale tilladelser generelt ikke er gensidigt anerkendt medlemsstaterne imellem;

Nøglespørgsmål

9.  finder det påkrævet, at der omgående udarbejdes europæiske og globale regler for RPAS-sektoren for at sikre udvikling af RPAS på tværs af grænserne; mener, at der er behov for en tydelig europæisk lovramme til at sikre investeringer i og udvikling af en konkurrencedygtig europæisk RPAS-sektor; understreger risikoen for, at RPAS' økonomiske potentiale og positive virkninger ikke udnyttes fuldt ud, hvis ikke der hurtigt træffes foranstaltninger;

10.  understreger den økonomiske betydning af denne sektor og behovet for egnede politikker, som beskytter privatlivets fred og sikrer databeskyttelse, og som står i rimeligt forhold til målet, uden at dette medfører uforholdsmæssige byrder for SMV'er;

11.  mener, at en tydelig, effektiv og pålidelig europæisk ramme, som indføres hurtigst muligt, kan fremme drøftelserne om globale regler vedrørende anvendelsen af droner;

12.  mener, at fremtidig lovgivning af denne type skal indføre en klar skelnen mellem erhvervsmæssig og rekreativ brug af fjernstyrede luftfartøjssystemer;

13.  understreger, at sikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse er af afgørende betydning for samtlige RPAS-operationer og -regler, og at de skal stå i forhold til risikoen; mener, at den fremtidige europæiske lovramme bør skræddersyes til de specifikke risici, der er forbundet med operationer uden for den visuelle synsvidde, uden dog at udgøre en hindring for sådanne flyvninger;

14.  fremhæver den omstændighed, at databeskyttelse og privatliv er centrale, når det drejer sig om at fremme bred offentlig støtte for anvendelse af civile RPAS-operationer, og er derfor også centrale med henblik på at fremme RPAS' vækst og sikre integration i den civile luftfart og samtidig nøje overholde direktiv 95/46/EF om personoplysninger, retten til beskyttelse af privatlivets fred, jf. artikel 7 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, retten til beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 8 i EU's charter om grundlæggende oplysninger, og artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF); opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at beskyttelse af enhver EU-politik om RPAS, privatlivets fred og databeskyttelse er en integreret del i overensstemmelse med nødvendigheds- og proportionalitetsprincipperne; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at fremme udviklingen af standarder om begreberne indbygget databeskyttelse og databeskyttelse som standard;

15.  tilslutter sig og støtter fuldt ud de fem hovedprincipper for den fremtidige udvikling af RPAS, som er indeholdt i Rigaerklæringen:

   RPAS skal behandles som nye luftfartøjstyper med forholdsmæssige regler baseret på risikoen ved den enkelte operation.
   Der skal udvikles EU-regler for sikker levering af RPAS-tjenester for at sætte industrien i stand til at investere.
   Der skal udvikles teknologi og standarder med henblik på at muliggøre fuld integration af RPAS i det europæiske luftrum.
   Offentlighedens accept er afgørende for RPAS-tjenesternes vækst.
   Operatøren af et RPAS er ansvarlig for dets anvendelse;

16.  understreger, at der på kort sigt ud fra et lufttrafikstyringsperspektiv allerede er indført operationelle procedurer, der gør det muligt for RPAS at flyve uden for specifikke og begrænsede områder; minder om, at mange civile og militære RPAS flyves under brug af særlige korridorer gennem en udvidelse af de standardadskillelseskriterier, der normalt anvendes for bemandede luftfartøjer;

17.  understreger vigtigheden af flyvninger, som er uden for synsvidde, for sektorens udvikling; mener, at EU-lovgivningen bør støtte denne fremgangsmåde;

18.  erkender, at RPAS' indvirkning på bemandet lufttrafik er begrænset på grund af den ringe andel af RPAS i forhold til bemandede luftfartøjer; bemærker imidlertid, at presset på lufttrafikstyringen (ATM) kan stige på grund af den velkomne forøgelse af brugen af RPAS til sport og rekreative formål, som under nogle omstændigheder kan udgøre en trussel mod luftfartssikkerheden, og opfordrer de relevante myndigheder og fremtidige EU-regler til at tage hensyn til denne omstændighed for at sikre en fortsat effektiv standard i lufttrafikstyringen i alle medlemsstaterne;

19.  understreger, at det ved hjælp af tekniske og forskriftsmæssige løsninger bør gøres muligt for RPAS at benytte luftrummet sideløbende med andre brugere, uden at sidstnævnte skal underkastes nye krav om udstyr; bemærker, at et stort antal små RPAS opererer i en højde på under 500 fod, hvilket også gælder bemandede luftfartøjer; fremhæver, at selv om luftfartstjenesteudøvere ikke tilbyder flyvekontroltjenester i denne højde, er de ansvarlige for at levere oplysninger til begge typer af luftfartøjer i tilstrækkeligt omfang til, at de kan sameksistere i det samme luftrum; bemærker, at Eurocontrol støtter staterne, så de når frem til en fælles forståelse af de dermed forbundne spørgsmål, og fremmer en harmonisering mest muligt;

20.  mener, at spørgsmålet om identifikation af droner, uafhængigt af deres størrelse, er centralt; understreger, at der bør findes løsninger, som tager hensyn til, om droner anvendes til rekreative eller kommercielle formål;

Fremtidige løsninger

21.  mener, at der skal udvikles klare, harmoniserede og forholdsmæssige europæiske og globale regler på grundlag af risikovurderinger, så man undgår uforholdsmæssige regler for virksomhederne, der hæmmer investeringer og innovation i RPAS-industrien, samtidig med at borgerne beskyttes på passende vis, og der skabes bæredygtige og innovative arbejdspladser; mener, at grundige risikovurderinger bør baseres på "operationskonceptet", som EASA har fastsat, og som bør tage hensyn til RPAS' egenskaber (vægt, arbejdsområde, hastighed) og typen af anvendelse (rekreativ eller erhvervsmæssig); mener, at denne ramme bør være en del af et langsigtet perspektiv, idet der tages hensyn til en mulig fremtidig udvikling og andre aspekter af disse teknologier;

22.  støtter Kommissionens intention om at fjerne grænsen på 150 kg og erstatte den med en sammenhængende og omfattende EU-lovramme, som vil give nationale kompetente myndigheder, kompetente organer eller sammenslutninger mulighed for at overtage validerings- og tilsynsaktiviteter; mener, at reglernes proportionalitet bør suppleres af den nødvendige fleksibilitet i processer og procedurer;

23.  mener, at udviklingen af EASA's kompetencer i forbindelse med RPAS bør tages i betragtning i agenturets budget for at sikre, at det kan udføre de opgaver, som det har fået overdraget;

24.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse er en integreret del af udviklingen af en EU-politik om RPAS, ved som et minimumskrav og som standard at gøre konsekvensanalyser og indbygget databeskyttelse obligatorisk;

25.  er bekymret over potentielle illegale og usikre anvendelser af RPAS (f.eks. at RPAS omdannes fra et civilt redskab til et våben, der anvendes til militære eller andre formål, eller RPAS, der bruges til at blokere navigations- eller kommunikationssystemer); opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingen af den nødvendige teknologi til at garantere tryghed, sikkerhed og privatlivets fred i driften af RPAS, herunder gennem Horisont 2020-fonde, der primært er rettet mod forskning og udvikling af systemer, teknologier osv., som kan bruges til at forbedre indbygget databeskyttelse og støtte udviklingen af teknologier som f.eks. detektions- og undvigeteknologier, geohegn og teknologier til beskyttelse mod støjsending og kapring samt indbygget databeskyttelse og databeskyttelse, der tillader sikker brug af civile RPAS;

26.  fremmer innovative teknologier i forbindelse med RPAS, som har et enormt potentiale for jobskabelse, navnlig grønne jobs, fordi dette omfatter erhverv fra en bred vifte af områder; fremmer udviklingen og efterforskningen af det store potentiale i at inddrage SMV'er i de tjenester, der vedrører produktion af specialiserede dele og materialer; fremhæver behovet for at etablere og fremme kompetence- og træningscentre;

27.  mener, at regler på EU-niveau og nationalt niveau klart skal angive de bestemmelser, der gælder for RPAS i relation til det indre marked og den internationale handel (produktion, salg, køb, handel med og brug af RPAS) og de grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og databeskyttelse; mener desuden, at disse regler bør bidrage til korrekt håndhævelse af privatlivets fred, databeskyttelse og enhver anden lovgivning vedrørende forskellige risici og ansvarsområder, som er forbundet med flyvning af RPAS, såsom straffelovgivning, intellektuel ejendomsret, luftfartslovgivning og miljølovgivning; understreger behovet for at sikre, at alle, der opererer et RPAS, bør gøres opmærksom på de grundlæggende regler, som gælder for anvendelsen af et RPAS, og at disse regler bør præciseres i en meddelelse til køberne;

28.  mener, at industrien, reguleringsmyndighederne og erhvervsdrivende må sætte sig sammen for at garantere retssikkerhed til fremme af investeringer og for at undgå "hønen og ægget"-problemet, hvor industrien ikke vil investere i udviklingen af de nødvendige teknologier, fordi der er uvished om, hvilken regulering de vil blive underlagt, mens myndighederne ikke vil udvikle standarder, før industrien forelægger teknologier til godkendelse; understreger, at SMV'er bør være reelt knyttet til denne standardiseringsproces;

29.  mener, at en risikobaseret tilgang i overensstemmelse med Rigaerklæringen og operationskonceptet, som er udviklet af EASA, udgør et solidt grundlag for at opnå en sikker anvendelse af RPAS, og at europæiske forskriftsmæssige krav vil skulle baseres på enten en individuel tilgang eller en tilgang på grundlag af luftfartøjets type eller klasse, alt efter hvad der er relevant, og sikre et højt niveau af sikkerhed og interoperabilitet; mener, at det er vigtigt for at sikre, at RPAS-fremstillere og operatører opnår succes, at Den Europæiske Organisation for Udstyr til den civile luftfarts (EUROCAE's) standardiseringskrav godkendes af det relevante reguleringsorgan;

30.  mener, at de fremtidige regler om RPAS bør omhandle spørgsmål i forbindelse med:

   luftdygtighed
   certificeringsspecifikationer
   kommerciel og rekreativ brug
   dronens identitet og ejerens/operatørens identitet
   godkendelse af uddannelsesorganisationer for piloter
   uddannelse af og tildeling af certifikater til piloter
   operationer
   erstatningsansvar og forsikring
   databeskyttelse og datasikkerhed
   geohegn
   flyveforbudszoner;

31.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der i kurserne for professionelle brugere af RPAS medtages en komponent om databeskyttelse og respekt for privatlivets fred, og at professionelle brugere af RPAS gøres til genstand for gensidig anerkendelse mellem medlemsstaterne for at fjerne enhver markedshindring;

32.  understreger, at RPAS, der flyver uden for den visuelle synsvidde, skal udstyres med "se og undgå"-teknologi for at kunne spore luftfartøjer, der benytter det samme luftrum, og sikre, at RPAS ikke udsætter bemandede luftfartøjer for fare, og desuden tage hensyn til tætbefolkede områder, flyveforbudszoner såsom lufthavne, kraftværker, kernekraftværker, kemifabrikker og anden kritisk infrastruktur; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at fastsætte et budget til den nødvendige forskning og udvikling gennem SESAR-fællesforetagendet;

33.  opfordrer Kommissionen og de berørte organer og virksomheder til at fremme deres forsknings- og udviklingsprogrammer; mener, at EU, under hensyntagen til de forventede afledte økonomiske virkninger fra denne sektor, bør fremme udviklingen af europæiske teknologier, f.eks. gennem Horisont 2020; anmoder om, at der også tages hensyn til udviklingen af dronedetektion og opsamlingsteknologier i forskningsprogrammer;

34.  minder om, at det europæiske GNSS-program Egnos, som forstærker GPS-signalet, blev certificeret til anvendelse inden for den civile luftfart i 2011, og at Galileo i de næste par år gradvist vil påbegynde sin driftsfase; mener i denne forbindelse, at et avanceret system for regulering af flytrafik samt RPAS-anvendelser baseret på europæiske GNSS-programmer vil bidrage positivt til en sikker anvendelse af RPAS;

35.  bemærker, at RPAS i overensstemmelse med en risikobaseret tilgang bør være udstyret med en id-chip og være registreret for at sikre sporbarhed, ansvarlighed og en korrekt gennemførelse af reglerne om civilretligt ansvar;

36.  støtter operationskonceptet for droner, der er udviklet af EASA, som definerer tre forskellige kategorier af RPAS og dertil hørende regler;

37.  bemærker, at håndhævelse af lovgivningen om RPAS er afgørende for en sikker og vellykket integration af RPAS i det europæiske luftrum;

38.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelige midler til retshåndhævelse af lovgivningen om RPAS;

39.  fremhæver, at JARUS (sammenslutning af myndigheder om regler for ubemandede systemer) er en frivillig international sammenslutning af nationale civile luftfartsmyndigheder fra 22 EU-lande og tredjelande og regionale agenturer/organer; minder om, at JARUS ledes af en repræsentant for EASA, det agentur, der skal stå for de fremtidige regler om RPAS; minder om, at formålet med JARUS er at udvikle tekniske, sikkerhedsmæssige og operationelle krav om certificering og sikker integration af store og små RPAS i luftrummet og i lufthavnene;

40.  mener, at JARUS gennem en proces med gensidig anerkendelse kunne sikre, at alle fremtidige EU-regler vil blive samordnet med internationale ordninger i andre lande;

41.  mener, at databeskyttelsesmyndighederne i medlemsstaterne bør arbejde sammen for at dele data og bedste praksis og sikre overensstemmelse med eksisterende retningslinjer for og bestemmelser om databeskyttelse såsom direktiv 95/46/EF;

42.  understreger, at brugen af RPAS i forbindelse med retshåndhævelse og efterretning skal respektere de grundlæggende rettigheder til privatlivets fred, databeskyttelse, bevægelsesfrihed og ytringsfrihed, og at de potentielle risici, der er forbundet med brugen af RPAS, både i forbindelse med overvågning af enkeltpersoner og grupper samt i det offentlige rum, f.eks. ved grænseovergange, skal løses;

43.  mener, at medlemsstaternes databeskyttelsesmyndigheder bør dele eksisterende specifikke retningslinjer for databeskyttelse af kommercielle RPAS, og opfordrer medlemsstaterne til omhyggeligt at gennemføre databeskyttelseslovgivning på en sådan måde, at den tager fuldt hensyn til offentlighedens bekymringer i forbindelse med privatlivets fred og undgår at påføre RPAS-operatører uforholdsmæssigt store administrative byrder;

44.  anbefaler på det kraftigste, at der åbnes op for de igangværende drøftelser mellem EU og de nationale politiske beslutningstagere og lovgivere, industri, SMV'er og kommercielle aktiviteter, og at der iværksættes en offentlig debat med deltagelse af borgere og andre relevante interessenter, f.eks. NGO'er (herunder borgerrettighedsorganisationer) og retshåndhævende myndigheder, for at tage de problemer, der er forbundet med beskyttelse af de grundlæggende rettigheder og ansvaret og udfordringerne for de forskellige aktører i forbindelse med sikringen af disse rettigheder og beskyttelse af borgernes sikkerhed ved anvendelse af RPAS, til efterretning og løse dem;

45.  mener, at Parlamentet bør fastlægge sin holdning, inden Kommissionen vedtager sin luftfartspakke, og dermed også reagere på industriens opfordring til klare retningslinjer;

46.  understreger nødvendigheden af en klar juridisk ramme, der bygger på relevante kriterier for brugen af kameraer og sensorer, navnlig ved kommercielle og private RPAS, som skal sikre effektiv beskyttelse af retten til privatlivets fred og databeskyttelse samt garantere borgernes sikkerhed, idet der tages højde for, at de stadigt mindre RPAS-komponenter vil føre til flere bærbare og målbare enheder;

47.  opfordrer udvalgene TRAN og LIBE til at arrangere en fælles høring, hvor der inviteres repræsentanter for industrien, nationale organisationer for beskyttelse af privatlivets fred, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Kommissionen og NGO'er inden for grundlæggende rettigheder;

48.  opfordrer Kommissionen til at overveje en mekanisme til jævnlig rapportering, som tager højde for den tekniske udvikling samt politikudviklingen og bedste praksis på nationalt niveau, og som behandler RPAS-hændelser, samt til at give et overblik og en evaluering af de lovgivningsmæssige tiltag på medlemsstatsniveau med henblik på en sammenligning og fastlæggelse af bedste praksis;

o
o   o

49.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quelle-place-pour-les-drones-dans.html
(2) http://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=1995&pageid=16012
(3) http://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_en.pdf

Juridisk meddelelse