Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0339(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0252/2015

Внесени текстове :

A8-0252/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2015 - 5.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0398

Приети текстове
PDF 467kWORD 66k
Вторник, 24 ноември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси ***I
P8_TA(2015)0398A8-0252/2015
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 ноември 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0715),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 1, член 83, параграф 1, член 87, параграф 2 и член 88, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0280/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 21 октомври 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 59 и член 50, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0252/2015),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 ноември 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси
P8_TC1-COD(2014)0339

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2016/95.)

Правна информация