Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0339(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0252/2015

Ingivna texter :

A8-0252/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2015 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0398

Antagna texter
PDF 237kWORD 61k
Tisdagen den 24 november 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete ***I
P8_TA(2015)0398A8-0252/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0715),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 82.1, 83.1, 87.2 och 88.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0280/2014),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 21 oktober 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 50.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0252/2015).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 november 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om upphävande av vissa akter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
P8_TC1-COD(2014)0339

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/95.)

Rättsligt meddelande