Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 28 април 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Проверка на декларациите за финансовите интереси на номинираните за членове на Комисията (тълкуване на Приложение XVI, параграф 1, буква а) към Правилника за дейността)
 Международна конвенция относно нормите за персонала на риболовните кораби ***
 Проект на коригиращ бюджет № 2/2015: преразглеждане на МФР за периода 2014—2020
 Разгръщането на бордовата система eCall ***II
 Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници ***II
 Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки ***II
 Емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт ***II
 Европейската статистика ***II
 Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I
 Задължение за разтоварване на сушата ***I
 Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на сътрудничество между ЕО и Русия с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС ***
 Прилагането на процеса от Болоня
 Европейското кино в цифровата епоха
 Нова стратегия на ЕС за горите
Текстове
Окончателна версия (369 kb)
Правна информация