Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0175(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0315/2015

Předložené texty :

A8-0315/2015

Rozpravy :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Hlasování :

PV 24/11/2015 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0400

Přijaté texty
PDF 404kWORD 89k
Úterý, 24. listopadu 2015 - Štrasburk Konečné znění
Zprostředkování pojištění ***I
P8_TA(2015)0400A8-0315/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2015 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zprostředkování pojištění (přepracované znění) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Řádný legislativní postup: přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0360),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 53 odst. 1 a článek 62 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0180/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. prosince 2012(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti, který v souladu s čl. 104 odst. 3 jednacího řádu zaslal dne 9. listopadu 2012 Hospodářskému a měnovému výboru,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. července 2015 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 104 a 59 a čl. 61 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A7-0085/2014),

–  s ohledem na pozměňovací návrhy, které přijal na svém plenárním zasedání dne 26. února 2014(3),

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. září 2014 o nevyřízených záležitostech ze sedmého volebního období,

–  s ohledem na dodatečnou zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0315/2015),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní pracovní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 95.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2014)0155.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2015 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o distribuci pojištění (přepracované znění)
P8_TC1-COD(2012)0175

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2016/97.)

Právní upozornění