Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0175(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0315/2015

Ingivna texter :

A8-0315/2015

Debatter :

PV 24/11/2015 - 4
CRE 24/11/2015 - 4

Omröstningar :

PV 24/11/2015 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0400

Antagna texter
PDF 245kWORD 315k
Tisdagen den 24 november 2015 - Strasbourg Slutlig utgåva
Försäkringsförmedling ***I
P8_TA(2015)0400A8-0315/2015
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 november 2015 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling (omarbetning) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0360),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0180/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 13 december 2012(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av skrivelsen av den 9 november 2012 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 22 juli 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 104, 59 och 61.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor (A7-0085/2014),

–  med beaktande av de ändringsförslag som Europaparlamentet antog vid plenarsammanträdet den 26 februari 2014(3),

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 18 september 2014 om oavslutade ärenden från den sjunde valperioden,

–  med beaktande av det kompletterande betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0315/2015), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 44, 15.2.2013, s. 95.
(2) EUT C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) Antagna texter, P7_TA(2014)0155.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 november 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/… om försäkringsdistribution (omarbetning)
P8_TC1-COD(2012)0175

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2016/97.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy