Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2269(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0337/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0337/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2015 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0404

Hyväksytyt tekstit
PDF 245kWORD 65k
Keskiviikko 25. marraskuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Lisätalousarvioesitys nro 8/2015: omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu
P8_TA(2015)0404A8-0337/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2015 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat ja Euroopan tietosuojavaltuutettu (13439/2015 – C8-0341/2015 – 2015/2269(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2015(2),

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2015(3),

–  ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2015 lopullisesti hyväksytyt lisätalousarviot nro 2/2015, nro 3/2015, nro 4/2015 ja nro 5/2015(4),

–  ottaa huomioon 14. lokakuuta 2015 lopullisesti hyväksytyt lisätalousarviot nro 6/2015 ja nro 7/2015,

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(5),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta 21. huhtikuuta 2015 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/623(6),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(7),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7. kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom(8),

–  ottaa huomioon komission 19. lokakuuta 2015 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 8/2015 (COM(2015)0545),

–  ottaa huomioon neuvoston 10. marraskuuta 2015 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 8/2015 (13439/2015 – C8-0341/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0337/2015),

A.  toteaa, että lisätalousarvioesitys nro 8/2015 koskee perinteisten o2007mien varojen (tullimaksut) ennakkoarvioiden tarkistamista, vuoden 2014 jäljellä olevien alv- ja BKTL-saldojen budjetointia sekä vuoden 2015 alv- ja BKTL-saldojen budjetointia;

B.  toteaa, että lisätalousarvioesitykseen nro 8/2015 sisältyy lisäksi muita tuloja koskevan ennusteen päivitys;

C.  toteaa, että lisätalousarvioesitykseen nro 8/2015 kuuluu myös 123 474 euron maksusitoumus- ja maksumäärärahojen vähennys, joka koskee Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarviota;

D.  panee merkille, että lisätalousarvioesityksen nro 8/2015 johdosta jäsenvaltioiden BKTL-maksuosuus vähenee 9,4 miljardilla eurolla;

1.  panee merkille komission antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 8/2015 ja neuvoston kannan siihen;

2.  toteaa, että lisätalousarvioesityksessä nro 8/2015 jäsenvaltioiden maksuosuuksia unionin talousarvioon vähennetään yhteensä 9 403,4 miljoonalla eurolla;

3.  tähdentää, että lisärahoitusta tarvitaan huomattavasti meneillään olevan pakolaiskriisin vuoksi;

4.  panee merkille, että jäsenvaltioiden rahoituslupaukset Afrikan erityisrahastoon, Syyrian erityisrahastoon sekä pakolaisia tukeville YK:n elimille vahvistettiin uudelleen maahanmuuttoasioista 23. syyskuuta 2015 pidetyssä EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa, 15. lokakuuta 2015 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa sekä Vallettan huippukokouksessa 11.–12. marraskuuta 2015, mutta niitä ei ole vielä lunastettu; pitää valitettavana, että komission tietojen mukaan jäsenvaltioiden lupaamasta rahoituksesta uupui marraskuun 2015 alussa 2,3 miljardia euroa;

5.  toteaa myös, että taloudellinen lisätuki on tarpeen humanitaarisen avun toimittamiseksi kauttakulkureiteille ja ennennäkemättömän suuren pakolaismäärän Euroopan kaupungeille ja alueille aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi;

6.  pitää erittäin valitettavana, että sovittelussa ei saatu aikaan selkeää kompromissia siitä, että lisätalousarvioesityksen nro 8/2015 kautta takaisin saadut varat käytetään pakolaiskriisin ratkaisuun; odottaa jäsenvaltioiden kuitenkin kunnioittavan täysin aiempia sitoumuksiaan;

7.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 8/2015;

8.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 8/2015 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 69, 13.3.2015, s. 1.
(3)EUVL L 190, 17.7.2015, s. 1.
(4)EUVL L 261, 7.10.2015.
(5)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(6)EUVL L 103, 22.4.2015, s. 1.
(7)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(8)EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

Oikeudellinen huomautus