Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2123(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0335/2015

Внесени текстове :

A8-0335/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2015 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0406

Приети текстове
PDF 476kWORD 67k
Сряда, 25 ноември 2015 г. - Страсбург Окончателна версия
Мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, за да се осигури извършването на авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г.
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС в съответствие с точка 11 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, за да се осигури извършването на авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г. (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет на 14 ноември 2015 г. (14195/2015 – C8-0353/2015),

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0335/2015),

A.  като има предвид, че в съответствие с член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002, сума в размер на 50 000 000 евро се предоставя за извършването на авансови плащания посредством бюджетни кредити в общия бюджет на Съюза,

1.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

2.  Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършването на авансови плащания

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/252.)

Правна информация