Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2123(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0335/2015

Pateikti tekstai :

A8-0335/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2015 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0406

Priimti tekstai
PDF 328kWORD 65k
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti
P8_TA(2015)0406A8-0335/2015
Rezoliucija
 Priedas

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 11 punktą, kad iš 2016 m. biudžeto būtų skirta lėšų avansams mokėti (COM(2015)0281 – C8-0133/2015 – 2015/2123(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0281 – C8-0133/2015),

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3), ypač į jo 11 punktą,

–  atsižvelgdamas į bendrą projektą, kurį 2015 m. lapkričio 14 d. patvirtino Taikinimo komitetas (14195/2015 – C8-0353/2015),

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0335/2015),

A.  kadangi vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 4a straipsnio 4 dalimi, avansams mokėti galima naudoti Sąjungos bendrojo biudžeto 50 000 000 EUR asignavimų sumą;

1.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 311, 2002 11 14, p. 3.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo avansams mokėti

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2016/252.)

Teisinis pranešimas